Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.02.2020.

Milica Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.11.1990.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Godina diplomiranja: 2013
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  • Represivna reakcija na kriminalitet nasilja u srpskom pravu/ Milica Stanković U: Peščanik, Istorijski arhiv Niš, 2015, Godina XIII, broj 13 (2015), str. 132-142, ISSN 1451-6373.

  • Ubistvo člana porodice / Milica Stanković U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - Niš, Pravni fakultet, 2016, str. 335-345, ISBN 978‐86‐7148‐215‐8.


  • Social Deviance and Contemporary Morality - The Roots of Progress or the Roots of Criminogenesis? / Neda Savić, Milica Stanković in: Facta Universitatis, Series: Law and Politics, Vol. 14, No. 1, Nis, University of Nis, 2016, UDC 343.97, pp.173-187; ISSN 1450-5517 (print), ISSN 2406-1786 (online).  • Nasilje u vezama adolescenata /Milica Stanković U: Socijalna misao.-Beograd: Socijalna misao, 2016 - God. 13, br. 89 (2016), str. 37-47,  ISSN-0354-40IX.


  • STALKING – Theoretical Framework“/ Milica Stanković in: Facta Universitatis, Series: Law and Politics, Vol. 18, No. 3, Nis, University of Nis, 2020, UDC 343.434/.436, pp. 225-231; ISSN 1450-5517 (print), ISSN 2406-1786 (online). • Radovi u ostalim časopisima:

  Aberacije i moderni moralni kompasi / Neda Savić, Milica Stanković U: Zbornik radova Naučne aktuelnosti, Banja Luka, Visoka međunarodna škola Cazin; Banja Luka, 2015, str. 114-134 UDK 316.754:316.4.052. 


  Saizvršilaštvo - teorijska razmatranja i društveni odgovori / Mirko Drašković, Milica Stanković U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Viši sud Niš: Intermex: (2017) - br. ISSN 2335-0504.


  Zaštita žrtava trgovine ljudima / Milica Stanković U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Viši sud Niš: Intermex: (2019), str. 31-40, ISSN 2335-0504.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  • Kriminološki osvrt na nasilje u porodici/ Milica Stanković U: Zbornik radova Nauka- Društvo-Tranzicija, sa međunarodnog naučnog skupa na temu “Doprinos nauke razvoju društva u tranziciji” održanog 29-30. maj 2015. u Banja Luci, tom II, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka, Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” Nikšić, Banja Luka, 2015, str. 646-657.ISBN  978-99955-22-88-9.

  • Strenghtening the judicial institutions of Serbia in reaction towards terrorism –implementation of the European standardsNeda Savić, Milica Stanković U: Thematic Conference Proceedings of International Significance: Archibald Reiss Days, Volume 2 (2017) Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2017, pp. 403-412, ISBN 978-86-7020-386-0, 978-86-7020-190-3.

  • Uloga države kao garanta integriteta i bezbednosti svedoka i oštećenog u krivičnom postupku Republike Srbije / Milica Stanković, Neda Savić U: Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi: Tematski zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tom 2, Tara, 23-25. maj 2017., Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Fondacija "Hans Zajdel", str. 127-137, ISBN 978-86-7020-385-3.

  • Proganjanje - iz ugla društvenih institucija / Milica Stanković U: Ne nasilju - jedinstven društveni odgovor, Centar Modernih znanja Banja Luka 2018, str. 456-462, ISBN 978-99976-722-4-7.

  • Stalking – the challenges of new incrimination / Darko Dimovski, Milica Stanković, Miomira Kostić U: Proceedings from the International Scientific Conference „Social Changes in the Global world“, Goce Delcev University of Shtip, Faculty of Law, Republic of North Macedonia, Volume 1, pp. 153-161,UDK343.436:340.13(497.7).

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Deca i mladi: u lavirintu krivičnopravne zaštite/ Milica Stanković, Neda Savić U: Deca i mladi kao deo sistema - zaštita ili sekundarna traumatizacija, Pravni fakultet Niš i Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2016, str. 75-95, ISBN 978-86-7148-221-9.


  Detinjstvo u mreži - virtuelni svet i realna opasnost (krivičnopravna zaštita dece na internetu) / Milica Stanković, Neda Savić U: Izazovi odrastanja u svetu savremenih tehnologija, Pravni fakultet Niš i Centar za socijalni rad "Sveti Sava", Niš, 2017.


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 09 februar 2021 19:10