Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.09.2020.

Jelena Milić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.8.1991.
 • Mesto rođenja: Прокупље
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет у Нишу
 • Odsek / Grupa / Smer: Департман за србистику
 • Godina diplomiranja: 2016
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  ПРИРЕЂИВАЧКИ РАД


  Стеван Сремац. Ивкова слава. Прир. Јелена Милић, предговор: ,,Загонетни живот са смешне стране светаˮ, стр. 9–28; ,,Речник мање познатих појмова и изразаˮ, стр. 175–189; ,,Стеван Сремац: живот и рад (1855–1906)ˮ, стр. 191–196; ,,О издањуˮ стр. 197. Ниш: Scero print, 2023. [ISBN 978-86-80856-31-5; УДК 821.163.41-31; 821.163.41.09-31 Сремац С.; COBISS.SR-ID 126769673]


  Милосављевић Милић, Снежана; Милић, Јелена. Нова читања Светлане Велмар-Јанковић [Електронски извор]: књига сажетака са научне конференције. Универзитет у Нишу / Центар за наратолошке студије, 2022. [ISBN-978-86-7500-036-5; COBISS.SR-ID – 83847689; https://phaidrani.ni.ac.rs/o:1824]


  ПОГЛАВЉА И ПРЕДГОВОРИ/ПОГОВОРИ У КЊИГАМА


  Јелена Милић, 2023. ,,Загонетни живот са смешне стране светаˮ, предговор у: Стеван Сремац, Ивкова слава, Прир. Јелена Милић, Ниш: Scero print, 2023, 9–28. [ISBN 978-86-80856-31-5; УДК 821.163.41-31; 821.163.41.09-31 Сремац С.; COBISS.SR-ID 126769673]


  Јелена Милић, 2023. ,,Искуство неизрецивог и искушење неиспричаног: пред првим издањем прича Николе Мељаницкогˮ, предговор у: Никола Мељаницки, Приче, Ниш, Scero print, 2023, стр. 7–25. [ISBN 978-86-80856-27-8; УДК 821.163.41-32; 821.163.41.09-32 Мељаницки Н. 122523657 COBISS.SR-ID – 122523657]


  Јелена Милић, 2022. ,,Савладавање непремостивих препрекаˮ, поговор у: Рајко Драгићевић, Шест бродова, шест чамаца и барка, Ниш, Scero print, 2022, стр. 215–218. [ISBN 978-86-80856-14-8; УДК 821.163.41-32; COBISS.SR-ID - 79569161]

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Јелена З. Милић, 2023. Ваше зидине, наши зидови: поетика простора у роману Лагум Светлане Велмар-Јанковић. Књижевна историја. Год. 55. Бр. 180. Београд: Институт за књижевност и уметност, 213–234. [ISSN 0350-6428 (штампано издање) ISSN 2738-151X (Online); COBISS.SR- ID 136425481]


  Јелена Милић, 2021. ,,О великим и малим фикционалним световимаˮ, (Снежана Милосављевић Милић (2020), Кроз фикционалне светове, Ниш: Филозофски факултет). Научна критика. Зборник Матице српске за књижевност и уметност. Књ. 69. Св. 3 (2021). Нови Сад: Матица српска. стр. 814–818. [UDC 821.163.41.09”19”(049.32); ISSN 0543-1220]

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Јелена Милић, 2024. Београд мирише на принцес-крофне – поглед на роман Нигдина. Књижевни магазин. Бр. 239–240. Београд: Српско књижевно друштво, 59–61. [ISSN 1451-0421]


  Јелена З. Милић, 2023. Београд уоквирен Очараним наочарима Светлане Велмар-Јанковић. Годишњак института за дечју књижевност. Год. 3. Бр. 3. Београд : Институт за дечју књижевност, 106–120. [УДК 821.163.41.09 Велмар-Јанковић С.; ISSN 2812-765X]


  Јелена З. Милић, 2023. Библиографије ауторских прилога из периодичних публикација: ка листолошком приступу. Philologia MedianaГодишњак за српску и компаративну књижевност. Год. 15. Бр. 15. Ниш: Филозофски Факултет, 679–696. [УДК 012:050.488(497.11); ISSN: 1821-3332]


  Јелена Милић, 2023. ,,И земаљско душу веже с небомˮ, (Горан Максимовић, Земаљско и небесно: О књижевном надахнућу српских православних свештеника и монаха 19. и 20. вијека и другим сакралним темама нове српске књижевности, Ниш: Scero print / Бања Лука: Центар за српске студије, 2022). Научна критика. Научна критика. Philologia MedianaГодишњак за српску и компаративну књижевност. Год. 15. Бр. 15. Ниш: Филозофски Факултет, 787–792. [УДК 821.163.41.09(049.32); ISSN: 1821-3332]


  Јелена З. Милић, 2023. Крепкости, клонућа: трагом Улице Доситејеве у Дорћолу Светлане Велмар-Јанковић. Доситејев врт: годишњак задужбине Доситеј Обрадовић‘, Год. 10. Бр. 10. Београд: Задужбина ,,Доситеј Обрадовићˮ, 2023, 87–114. [УДК 821.163.41.09 Велмар-Јанковић С. 929 Обрадовић Д.; ISSN2334-9476].


  Јелена З. Милић, 2022. ,,Андрићева прича од конвенције до трансценденцијеˮ, (Снежана Милосављевић Милић (2021), Хоризонти приче: Андрићева поетичка тежишта, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт). Научна критика. Philologia Mediana: Годишњак за српску и компаративну књижевност. Год. 14. Бр. 14. Ниш: Филозофски Факултет, 685–691. [УДК 821.163.41.09 Андрић И. (049.32); ISSN: 1821-3332]


  Јелена Милић, 2022. ,,Поимања и знамења Јована Пејчићаˮ, (Јован Пејчић (2022), Узајамности и раскрснице: Темељи, појмови, значења. Одабрани огледи. Друго, промењено издање, Београд). Научна критика. Српски преглед: филологија, филозофија, наука, уметност. Бр. 11 (2022). Бања Лука: Центар за српске студије, 233–244. [ISSN 2566-3038]


  Јелена З. Милић, 2021. ,,Неизмерни домети читалачких огледавањаˮ, (Мирјана Бојанић Ћирковић (2020), Читалац у науци о књижевностиод антике до савремених теорија читања, Ниш: Филозофски факултет.). Научна критика. Филолог: часопис за језик, књижевност и културу. Год XII. Бр. 23. Универзитет у Бањој Луци: Филолошки факултет, 548–553. [УДК 930.2:003.074(091)(048.83); DOI 10.21618/fil2123548m]


  Јелена Милић, 2021. ,,Домени осветљавања и вредновања научнокњижевне традицијеˮ, (Јован Пејчић (2020), Путеви српске науке о књижевности, СКЗ / Лесковачки културни центар, Београд). Научна критика. Повеља: часопис за књижевност, уметност, културупросветна и друштвена питања. Год. 51. Бр. 1 (2021). Краљево: Народна библиотека Стефан Првовенчани, 109–119. [ISSN 0352-7751]


  Јелена З. Милић, 2020. Јавни и приватни живот у Матавуљевим београдским причама. Philologia Mediana: Годишњак за српску и компаративну књижевност. Год. XII. Бр. 12. Ниш: Филозофски Факултет, 523–542. [УДК 821.163.41.09-32; ISSN: 1821-3332]


  Јелена З. Милић, 2018. Истина, историја и фикција. Контрачињенични наратив у роману ’Невидљиви‘ Александра Гаталице. Филолог: часопис за књижевност, језик и културу. Год. IX. Бр. 18. Универзитет у Бањој Луци: Филолошки факултет, 399–419. [УДК 821.163.41.09-31; ISSN 1986-5864]


  Јелена З. Милић, 2018. Догађајност у идентитету: транссветовне верзије Марка Шагала у уметниковој аутобиографији ’Мој живот‘ и роману ’Невидљиви‘ Александра Гаталице. Philologia Mediana: Годишњак за српску и компаративну књижевност. Год. X. Бр. 10. Ниш: Филозофски Факултет, 285–299. [УДК 821.163.41.09-31; ISSN 1821-3332]


  Jelena Milić, 2018. Diskurs moći i moć diskursa u romanu ’Nevidljivi‘ Aleksandra Gatalice. Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. Br. 15. Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, 72–82. [UDC 821.163.41-31.09; ISSN 2217-4893]


  Јелена З. Милић, 2018. Фикционализација историје и историзoвање фикције: (де)конструисање дискурса историје у роману ’Невидљиви‘ Александра Гаталице (I). Свеске: књижевност, уметност, култура. Год. 28. Бр. 127, март, 40–46. [УДК 82.0 821.163.41.09-31; ISSN 1451–9976] 


  Јелена З. Милић, 2018. Фикционализација историје и историзoвање фикције: (де)конструисање дискурса историје у роману ’Невидљиви‘ Александра Гаталице (II). Свеске: књижевност, уметност, култура. Год. 28. Бр. 128, јун, 49–56. [УДК 82.0 821.163.41.09-31; ISSN 1451–9976]

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јелена З. Милић, 2024. Ватра и њен симболички регистар у Приповеткама једног каплара Бранислава Нушића. Philologia Serbica. Год. 4. Бр. 4. Значај и значење ватре у српском језику, књижевности и култури: зборник научних радова. Сања Мацура (ур). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2024, 599–618. [УДК 821.163.41.09-32; DOI 10.7251/PHS2401028M; COBISS.RS-ID 140023297; ISBN 978-99955-58-94-9]


  Јелена З. Милић, 2023. У Бездну, до бездна: хронотоп Србија – Београд са кнезом Михаилом, Анастасом Јовановићем и Јулијом Хуњади. Србија: све што сте одувек желели да кажете о Србији, а нисте смели. Драган Бошковић, Часлав Николић (ур.). Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XVII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29. 10. 2022.). Књ. 2. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 191–202. [УДК 821.163.41-31.09 Velmar-Janković S.; ISBN 978-86-80596-51-8, ISBN 978-86-80596-31-0 (низ)]


  Јелена З. Милић, 2023. Нови видокрузи Андрићеве приче: андрићологија у књижевнонаучном раду Снежане Милосављевић Милић. Научна критика. Andrićeva poezija / Andrićs Poesie / Branko Tošović (ur./Hg.). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität; Banjaluka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske; Beograd: Svet knjige : Nmlibris; Sokobanja: Narodna biblioteka „Stevan Sremac“, 2023, 667–678. [ISBN 978-3-9519973-0-8 (ISKFU); ISBN 978-86-7396-881-0 (SK); ISBN 978-86-82623-48-9 (NBSS); ISBN 978-99976-27-71-1 (NUBRS)]


  Јелена З. Милић, 2022. Више од града: Београд у српској реалистичкој прози. Роман и град50 година ’Романа о Лондону‘, 100 година ’Уликса‘. Драган Бошковић, Часлав Николић (ур.). Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XVI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29–30. X 2021). Књ. 2. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 71–86. [УДК 821.163.41.09"18/19" 316.334.56(497.11 Beograd); ISBN 978-86-80596-11-2; ISBN 978-86-80596-17-4 (низ)]


  Јелена З. Милић, 2022. Алтернативна историја београдских улица: Дорћол Светлане Велмар-Јанковић у светлу теорије контранаратива. Језик, књижевност, алтернативе: тематски зборник радова. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (ур.). Ниш: Филозофски факултет, 129–146. (УДК 821.163.41.09-32 Велмар-Јанковић С.; ISBN 978-86-7379-590-4)


  Јелена З. Милић, 2022. Простор од папира: Дорћол Светлане Велмар-Јанковић. Philologia Serbica: Категорија простора и просторни односи у српском језику књижевности и култури. Зборник научних радова. Саша Шмуља (ур). Год II, бр. 2. Бања Лука: Филолошки факултет, 245–267. [УДК 821.163.41-32.09 Велмар С.; DOI 10.21618/phs2202245m; ISSN 2744-1709]


  Јелена Милић, 2021. Средине и људи у путопису ’Кроз славенске земље‘ Саве Бјелановића. Зборник радова са међународног научног симпозијума Уметност и контекст 6: Заборављени уметници и уметничка дела. Драган Жунић, Сава Стаменковић, Зоран Стаменковић (ур.). Ниш; Нови Сад: САНУ, Огранак, 55–76. [УДК 821.163.41-992.09 Bjelanović S.; ISBN 978-86-7025-883-9]


  Јелена З. Милић, 2020. Дрвени сведоци епохе: Чипндејл салон и сточић у роману ’Лагум‘ Светлане Велмар-Јанковић. Тако мале ствари: интимно у књижевности и култури. Драган Бошковић, Часлав Николић (ур.). Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25–27. X 2019). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2020, 527–541. [УДК 821.163.41-31.09 Velmar-Janković S; ISBN 978-86-80796-63-5]


  Јелена З. Милић, 2020. Идентитет и контекст: уметничка слика града и људи у Матавуљевим београдским причама. Језик, књижевност, контекст: тематски зборник радова. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (ур.). Ниш: Филозофски факултет, 2020, 663–676. [УДК 821.163.41.09-32; ISBN 978-86-7379-526-3]


  Јелена З. Милић, 2018. Концептуална (ре)презентација догађаја. Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја. Здравко Делетић и Далибор Елезовић (ур. и прир.). Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 277–287. [930::81'42 821.163.41.09-31; ISBN 978-86-6349-109-0]


  Јелена З. Милић, 2017. (Де)конструисање дискурса глобализације у роману ’Фо‘ Џ. М. Куција. Глобализација и глокализација: међународни тематски зборник. Зборник радова са међународне научне конференције Глобализација vs. глокализација (конфликти у глобализирајућем друштву), одржане од 3–4. 6. 2017. године у Косовској Митровици. Урош Шуваковић, Оливера Марковић Савић и Владимир Чоловић (ур. и прир.). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво/ Институт за упоредно право/ Институт за политичке студије, 527–539. [УДК 821.111(680).09-31 Куци Џ. М./ ISBN 978-86-63-49-083-3 (ФФКМ); ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД); ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС)]


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јелена З. Милић, 2024. Реално, нереално: критички реализам у новелама Ивана Ивановића. Књижевно дело Ивана Ивановића – ново читање. Зборник радова са научног скупа Књижевно дело Ивана Ивановића – ново читање, одржаног 31. 8. 2022. године у организацији Народне библиотеке ,,Раде Драинацˮ у Прокупљу. Прир. Горан Максимовић. Прокупље: Народна библиотека ,,Раде Драинацˮ, 99–118. [УДК 821.163.41-32.09 Ивановић И.; ISBN 978-86-86781-38-3; COBISS.SR-ID 139467273]


  Јелена З. Милић, 2023. Просторно искуство приче у хуманистичким теоријама од антике до данас. Савремена филолошка проучавања младих истраживача I. Зборник са научног скупа „Савремена филолошка проучавања младих истраживача I”, одржаног 25. и 26. фебруара 2022. године у Нишу. Ур. Тамара Костић Пахноглу, Оливера Марковић. Центар за савремена филолошка проучавања младих истраживача Ниш: Филозофски факултет, 205–218. [ISBN 978-86-7379-626-0]


  Јелена З. Милић, 2017. Плагирање антиципирањем (Пјер Менар, ’Дон Кихот‘, Сервантес). Језик и феномен (псеудо)особености. Зборник радова са III међународног интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли одржаног од 2. до 4. јуна 2017. године у Сремским Карловцима. Андреа Ратковић (ур.). Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, 217–233. [УДК 81'1 81'255.4; ISBN 978-86-919377-4-4]

Poslednji put izmenjeno subota, 25 maj 2024 12:05