Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.09.2020.

Jelena Milić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.8.1991.
 • Mesto rođenja: Прокупље
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет у Нишу
 • Odsek / Grupa / Smer: Департман за србистику
 • Godina diplomiranja: 2015
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  ПОГЛАВЉА И ПРЕДГОВОРИ/ПОГОВОРИ У КЊИГАМА


  Јелена Милић, 2022. ,,Савладавање непремостивих препрекаˮ, поговор у: Рајко Драгићевић, Шест бродова, шест чамаца и барка, Ниш, Scero print, 2022, стр. 215–218. [ISBN 978-86-80856-14-8]

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Јелена Милић, 2021. ,,О великим и малим фикционалним световимаˮ, (Снежана Милосављевић Милић (2020), Кроз фикционалне светове, Ниш: Филозофски факултет). Научна критика. Зборник Матице српске за књижевност и уметност. Књ. 69. Св. 3 (2021). Нови Сад: Матица српска. стр. 814–818. [UDC 821.163.41.09”19”(049.32); ISSN 0543-1220]

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Јелена З. Милић, 2023: Крепкости, клонућа: трагом Улице Доситејеве у Дорћолу Светлане Велмар-Јанковић. Доситејев врт: годишњак задужбине Доситеј Обрадовић‘, Год. 10. Бр. 10. Београд: Задужбина ,,Доситеј Обрадовићˮ, 2023, 87–114. [УДК 821.163.41.09 Велмар-Јанковић С. 929 Обрадовић Д.; ISSN2334-9476].


  Јелена З. Милић, 2022. ,,Андрићева прича од конвенције до трансцеденцијеˮ, (Снежана Милосављевић Милић (2021), Хоризонти приче: Андрићева поетичка тежишта, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт). Научна критика. Philologia Mediana: Годишњак за српску и компаративну књижевност. Год. 14. Бр. 14. Ниш: Филозофски Факултет, 685–691. [УДК 821.163.41.09 Андрић И. (049.32); ISSN: 1821-3332]


  Јелена З. Милић, 2021. ,,Неизмерни домети читалачких огледавањаˮ, (Мирјана Бојанић Ћирковић (2020), Читалац у науци о књижевностиод антике до савремених теорија читања, Ниш: Филозофски факултет.). Научна критика. Филолог: часопис за језик, књижевност и културу. Год XII. Бр. 23. Универзитет у Бањој Луци: Филолошки факултет, 548–553. [УДК 930.2:003.074(091)(048.83); DOI 10.21618/fil2123548m]


  Јелена З. Милић, 2020. Јавни и приватни живот у Матавуљевим београдским причама. Philologia Mediana: Годишњак за српску и компаративну књижевност. Год. XII. Бр. 12. Ниш: Филозофски Факултет, 523–542. [УДК 821.163.41.09-32; ISSN: 1821-3332]


  Јелена З. Милић, 2018. Истина, историја и фикција. Контрачињенични наратив у роману Невидљиви Александра Гаталице. Филолог: часопис за књижевност, језик и културу. Год. IX. Бр. 18. Универзитет у Бањој Луци: Филолошки факултет, 399–419. [УДК 821.163.41.09-31; ISSN 1986-5864]


  Јелена З. Милић, 2018. Догађајност у идентитету: транссветовне верзије Марка Шагала у уметниковој аутобиографији ’Мој живот‘ и роману ’Невидљиви‘ Александра Гаталице.  Philologia Mediana: Годишњак за српску и компаративну књижевност. Год. X. Бр. 10. Ниш: Филозофски Факултет, 285–299. [УДК 821.163.41.09-31; ISSN 1821-3332]


  Jelena Milić, 2018. Diskurs moći i moć diskursa u romanu ’Nevidljivi‘ Aleksandra Gatalice. Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. Br. 15. Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, 72–82. [UDC 821.163.41-31.09; ISSN 2217-4893]


  Јелена З. Милић, 2018. Фикционализација историје и историзoвање фикције: (де)конструисање дискурса историје у роману ’Невидљиви‘ Александра Гаталице (I). Свеске: књижевност, уметност, култура. Год. 28. Бр. 127, март, 40–46. [УДК 82.0 821.163.41.09-31; ISSN 1451–9976] 


  Јелена З. Милић, 2018. Фикционализација историје и историзoвање фикције: (де)конструисање дискурса историје у роману ’Невидљиви‘ Александра Гаталице (II). Свеске: књижевност, уметност, култура. Год. 28. Бр. 128, јун, 49–56. [УДК 82.0 821.163.41.09-31; ISSN 1451–9976]

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јелена З. Милић, 2022. Више од града: Београд у српској реалистичкој прози. Роман и град50 година ’Романа о Лондону‘, 100 година ’Уликса‘. Драган Бошковић, Часлав Николић (ур.). Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XVI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29–30. X 2021). Књ. 2. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 71–86. [УДК 821.163.41.09"18/19" 316.334.56(497.11 Beograd); ISBN 978-86-80596-11-2; ISBN 978-86-80596-17-4 (низ)]


  Јелена З. Милић, 2022. Алтернативна историја београдских улица: Дорћол Светлане Велмар-Јанковић у светлу теорије контранаратива. Језик, књижевност, алтернативе: тематски зборник радова. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (ур.). Ниш: Филозофски факултет, 129–146. (УДК 821.163.41.09-32 Велмар-Јанковић С.; ISBN 978-86-7379-590-4)


  Јелена З. Милић, 2022. Простор од папира: Дорћол Светлане Велмар-Јанковић. Philologia Serbica: Категорија простора и просторни односи у српском језику књижевности и култури. Зборник научних радова. Саша Шмуља (ур). Год II, бр. 2. Бања Лука: Филолошки факултет, 245–267. [УДК 821.163.41-32.09 Велмар С.; DOI 10.21618/phs2202245m; ISSN 2744-1709]


  Јелена Милић, 2021. Средине и људи у путопису ’Кроз славенске земље‘ Саве Бјелановића. Зборник радова са међународног научног симпозијума Уметност и контекст 6: Заборављени уметници и уметничка дела. Драган Жунић, Сава Стаменковић, Зоран Стаменковић (ур.). Ниш; Нови Сад: САНУ, Огранак, 55–76. [УДК 821.163.41-992.09 Bjelanović S.; ISBN 978-86-7025-883-9]


  Јелена З. Милић, 2020. Дрвени сведоци епохе: Чипндејл салон и сточић у роману ’Лагум‘ Светлане Велмар-Јанковић. Тако мале ствари: интимно у књижевности и култури. Драган Бошковић, Часлав Николић (ур.). Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25–27. X 2019). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2020, 527–541. [УДК 821.163.41-31.09 Velmar-Janković S; ISBN 978-86-80796-63-5]


  Јелена З. Милић, 2020. Идентитет и контекст: уметничка слика града и људи у Матавуљевим београдским причама. Језик, књижевност, контекст: тематски зборник радова. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (ур.). Ниш: Филозофски факултет, 2020, 663–676. [УДК 821.163.41.09-32; ISBN 978-86-7379-526-3]


  Јелена З. Милић, 2018. Концептуална (ре)презентација догађаја. Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја. Здравко Делетић и Далибор Елезовић (ур. и прир.). Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 277–287. [930::81'42 821.163.41.09-31; ISBN 978-86-6349-109-0]


  Јелена З. Милић, 2017. (Де)конструисање дискурса глобализације у роману ’Фо‘ Џ. М. Куција. Глобализација и глокализација: међународни тематски зборник. Зборник радова са међународне научне конференције Глобализација vs. глокализација (конфликти у глобализирајућем друштву), одржане од 3–4. 6. 2017. године у Косовској Митровици. Урош Шуваковић, Оливера Марковић Савић и Владимир Чоловић (ур. и прир.). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво/ Институт за упоредно право/ Институт за политичке студије, 527–539. [УДК 821.111(680).09-31 Куци Џ. М./ ISBN 978-86-63-49-083-3 (ФФКМ); ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД); ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС)]


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јелена З. Милић, 2017. Плагирање антиципирањем (Пјер Менар, ’Дон Кихот‘, Сервантес). Језик и феномен (псеудо)особености. Зборник радова са III међународног интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли одржаног од 2. до 4. јуна 2017. године у Сремским Карловцима. Андреа Ратковић (ур.). Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, 217–233. [УДК 81'1 81'255.4; ISBN 978-86-919377-4-4]

Poslednji put izmenjeno utorak, 24 januar 2023 11:22