Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.03.2021.

Milica Mihajlović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 7. 8. 1992.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: 2015.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Михајловић Милица (2021): „Француски фразеологизми са лексемом Dieu (Бог) и њихови срски еквиваленти“, Наслеђе, бр. 49, Крагујевац: ФИЛУМ, 47–62. ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068


  Трајковић, Татјана, Михајловић, Милица (2020): „Говор Врања кроз призму диглосивности“. Јужнословенски филолог, LXXVI, св. 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, стр. 77–105.  ISSN 0350-185X  UDK: 811


  Михајловић, Милица (2020): „Именички антоними у менталном лексикону“. Филолог, год. IX, бр. 21, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, стр. 200–216. 
  ISSN 1986-5864 УДК 811.163.41’367.622’342.8  DOI 10.21618/fil2021200m 


  Михајловић, Милица (2019): „Објекатска редупликација у народном песништву југоисточне Србије“. Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. X, св. 2, Врање: Педагошки факултет, стр. 7–16. 
  ISSN 2466-3905  УДК 821.163.41.-1:398(=163.41)


  Михајловић, Милица (2019): „Фонетске одлике врањског говора на примеру песничке збирке Метла за по кућу“, Philologia Mediana, год. XI, бр. 11, Ниш: Филозофски факултет, стр. 439–454. 
  ISSN 1821-3332 УДК 811.163.41`282.2 801.8:821.163.41-1


  Михајловић, Милица (2019): „Између жаргона и дијалекта“ (Јордана Марковић, Татјана Трајковић, Речник жаргонизама јужне пруге, Ниш: Филозофски факултет, 2018, 217. стр.), Анали Филолошког факултета у Београду, књ. 31, бр. 2, Београд: Филолошки факултет,
  стр. 411–414. ISSN: 0522-8468  811.163.41’374’282.2 https://doi.org/10.18485/analiff.2019.31.2.22


  Михајловић, Милица (2019): „Барокна геометрија реченице у драми Невиност или Светислав и Милева (1837) Јована Стерије Поповића“, Баштина, св. 48, Лепосавић: Институт за српску културу, стр. 65–87.
  ISSN - 0353-9008  УДК 821.163.41.09-32 Поповић Ј. С.  doi: 10.5937/bastina1948067M


  Михајловић, Милица (2019): „Лексикологија у наставним плановима и програмима и школским уџбеницима“, Баштина, св. 47, Лепосавић: Институт за српску културу, стр. 85–101.  ISSN - 0353-9008  УДК 811.163.41´373 371.671.046.12::81´373 371.3::811.163.41 doi:10.5937/bastina1947085M


  Михајловић, Милица (2019): „О говору Новог Сада“ (ур. Жарко Бошњаковић, Говор Новог Сада, свеска 1: Фонетске особине, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009, 348 стр.), Зборник радова Филозофског факултета, Универзитет у Приштини (са седиштем у Косовској Митровици), Косовска Митровица: Филозофски факултет, год . 49, бр. 1, стр. 321–330.  ISSN - 0354 3293 811.163.41'282.2'342(497.113 (082)(049.32) 811.163.41'34(049.32)


   Михајловић, Милица (2019): „Лепота у култури Бугара и Срба“, (приказ зборника радова Красотата в културата на Българи и Сърби / Лепота у култури Бугара и Срба, ур. Ценка Иванова и др, Универзитетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Трново, 2017), Годишњак за српски језик, бр. 17, Ниш: Филозофски факултет, стр. 117–121.  ISSN 2334-6922  УДК 811.163.41’34(049.32)


  Михајловић, Милица (2018): „Ставови ученика са југа Србије према усвајању стандардног језика“, Годишњак за српски језик, бр. 16, Ниш: Филозофски факултет, стр. 61–74.  ISSN 2334-6922  УДК 371.3::811.163.41


  Михајловић, Милица (2018): „Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника“ (приказ зборника радова са истоименог научног скупа, прир. Јордана Марковић, Ниш, 2017), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини (са седиштем у Косовској Митровици), Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр. 365–370.  ISSN - 0354-3293 811.163.41´282.2(082 (049.32) 81:929 БЕЛИЋ А.(082)(049.32)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Михајловић, Милица (2020): „Балканистичке одлике језика поетских збирки Мирослава Цере Михаиловића“, НИСУН 9, Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама [Електронски извор]: тематски зборник радова [са деветог међународног научног скупа одржаног 9. новембра 2019], Ниш: Филозофски факултет, стр. 405–421. ISBN 978-86-7379-553-9 УДК 811.133.1:811.163.41’282.2(497.11 Врање)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  „Фреквенција, значење и врсте речи у менталном лексикону”, СТУДКОН 4, [Електронски извор]: тематски зборник радова [са скупа одржаног 10. новембра 2018],  Ниш: Филозофски факултет стр. 21–34, 2023. ISBN 978-86-7379-614-7 УДК 811.163.41’23

Poslednji put izmenjeno sreda, 26 jul 2023 21:19