Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.09.2021.

Marija Miletić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.10.1975.
 • Mesto rođenja: Knjaževac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Grupa za fizičku kulturu
 • Godina diplomiranja: 1999
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Miletić, M., Ilić, HS., Jeremić, M., Parlić, M., Ilić, I., Vidaković, HM. (2019). The effects of an artistic gymnastics program on the physical fitness of adolescents. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 17 (2), 385-395. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/5148

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Miletić, M., i Stanković, J. (2015). Efekti specifične fizičke pripreme na razvoj funkcionalnih sposobnosti, eksplozivne i repetitivne snage kod mladih smučara. Sport i zdravlje, X (2), 48-52. https://doi.org/10.7251/SIZ0215087M

  2. Momčilović, V. i Miletić, M. (2017). Relacije koordinacije sa situaciono-motoričkim varijablama fudbalera razredne nastave. Godišnjak pedagoškog fakulteta u Vranju, Knjiga VIII, 1, 305-311. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2466-3905/2017/2466-39051701305M.pdf

  3. Miletić, M. i Stanković, J. (2017). Somatotip aktivnih i pasivnih studenata. Sport i zdravlje, 12(1), 48-51. https://doisrpska.nub.rs/index.php/SIZ/article/view/3738/3563

  4. Miletić,  M., (2017).Uticaj vežbanja na akademski uspeh studenata (Effect of exercise on the academic success of students). Zdravstvena zaštita, časopis za socijalnu medicinu, javno zdravlje, zdavstveno osiguranje, ekonomiku i menadžment u zdravstvu, 46(2), 60-67. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-3208/2017/0350-32081702060M.pdf

  5. Miletić,  M., (2017). Prisutnost poremećaja kičmenog stuba u sagitalnoj ravni kod dece starijeg osnovnoskolskog uzrasta. Zdravstvena zaštita, časopis za socijalnu medicinu, javno zdravlje, zdavstveno osiguranje, ekonomiku i menadžment u zdravstvu, 46(3),39-45. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-3208/2017/0350-32081703039M.pdf

  6. Zdravković, D. i Miletić, M. (2018). Doprinos testiranju socijalnih karakteristika u sistemu sporta slepih i slabovidih lica (primer – golbal). Godišnjak pedagoškog fakulteta u Vranju, Knjiga IX, 1, 67-77. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2466-3905/2018/2466-39051801067Z.pdf

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Ilić, H.S., Miletić, M., i Cvejić, V.  (2016). Struktura situaciono-motoričkih sposobnosti u rukometu. U V. Stanković, T. Stojanović (Ur) 3. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (317-322). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2016.pdf

  2. Miletić, M. (2016). Efekti primene poligona prepreka na transformacione procese morfoloških dimenzija učenika. U V. Stanković, T. Stojanović (Ur) 3. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (323-329). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2016.pdf

  3. Miletic, M., i Branković, N. (2017). Efekti primene poligona prepreka na transformacione procese motoričkih sposobnosti učenika. U V. Stanković, T. Stojanović (Ur) 4. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (78-82). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2017.pdf

  4. Ilić, HS., Miletic, M., Vidaković, HM., Cvejić, V., i Stanković, J. (2017). Struktura kognitivnih sposobnosti rukometaša. U V. Stanković, T. Stojanović (Ur) 4. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (258-262). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2017.pdf

  5. Miletić, M., Veličković, S. i Ilić, H.S. (2018). The effects of sport gymnastics on motor skills and body composition of pupils of secondary schools. U V. Stanković, T. Stojanović (Ur) 5. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (195-200). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2018.pdf

  6. Miletić, M., Veličković, S., Radivojević, D., i Mekić, H. (2018). Physical preparation of gymnasts. U V. Stanković, T. Stojanović (Ur) 5. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (201-208). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2018.pdf

  7. Ilić, H.S., Radivojević, D., Miletić, M., Jeremić, M., Đorđević, D., i Rajić, A. (2019). Efekti programa fudbala na motoričke sposobnosti učenika. U V. Stanković, T. Stojanović (Ur) 6. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (293-299). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2019.pdf

  8. Ilić, H.S., Radivojević, D., Miletić, M., Jeremić, M., Đorđević, D., i Rajić, A. (2019). Physical preparation of gymnasts. U V. Stanković, T. Stojanović (Ur) 7. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (293-299). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2020.pdf

  9. Miletić, M., Radivojević, D., i Cvetković, Ž. (2020). Posturalni poremećaji u sagitalnoj ravni kod adolescenata osnovnoškolskog uzrasta. U V. Stanković, T. Stojanović, B. Cicović (Ur) 7. Medjunarodna naučna konferencija “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas“, Zbornik radova (42-48). Kopaonik: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić. http://konferencija.fsfv.pr.ac.rs/doc/book_of_proceedings/book_of_proceedings_2020.pdf

Poslednji put izmenjeno sreda, 15 septembar 2021 14:29