Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.09.2022.

Jovana Stevanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Mesto rođenja: Jagodina
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Filologija
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Јована Стевановић (2022). Турцизми у Речнику говора Лужнице Љубисава Ћирића: семантичка адаптација. Етно-културолошки зборник, XXV ISBN: 978-86-6233-466-4/УДК 811.163.41'373.45=512.161:81'37(497.11 Lužnica) УДК 811.163.41'282.2:81'37(497.11 Lužnica) Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, стр. 249–261.  (M44= 3)


  2. Јована Стевановић (2023). Nomina attributiva у говору Лужнице. Етно-културолошки зборник, XXVI  ISBN: 978-86-6233-555-5/УДК 008:39(082.1) Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, стр.183–196. (M44= 3)                 


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Јована С. Стевановић (2021). Страна лексика у Црнотравском речнику Радосава Стојановића: семантичка адаптација. Годишњак за српски језик, бр. 19 ISSN: 2334-6922/ УДК 811.163.41'282'374  811.163.41'373.45 стр. 283–300. (M52= 1,5)                                              


  2. Јована С. Стевановић (2022). Nomina loci у говору Бунара код Јагодине. Годишњак за српски језик, бр. 20 ISSN: 2334-6922/ УДК 811.163.41'367.622.18'282.2 стр. 133–143. (M52= 1,5)                     


  3. Јована Стевановић (2022). Nomina loci у говору Мијатовца код Ћуприје. Годишњак Педагошког факултета у Врању, бр. 13/1 ISSN: 2466-3905/ УДК 811.163.41'282(497.11 Мијатовац) стр. 29–41. (M52= 1,5)


  4. Јована С. Стевановић (2023). Турцизми и германизми у лексикографском раду Јакше Динића: семантичка адаптација. Годишњак за српски језик, бр. 21 ISSN: 2334-6922/ УДК 811.163.41'373.45 УДК 811.163.41'282.3 УДК 811.163.41'374 стр. 129–146. (M52= 1,5)


  5. Јована С. Стевановић (2023). Nomina loci у говору три пункта јагодинског краја. Годишњак Педагошког факултета у Врању, бр. 14/2 ISSN: 2466-3905/УДК 81'373.611 УДК 808.61(497.11 Jagodina) стр. 21–35. (M52= 1,5)


  6. Јацек Кудера, Јована Стевановић (2024). Машинско и аудитивно препознавање словенских језика. Slavistica Vilnensis, Vol. 69, No.1 ISSN: 2351-6895 eISSN: 2424-6115 (u štampi) (M24= 4)


  7. Јована С. Стевановић (2024). Nomina loci у говору Игроша код Бруса. Годишњак за српски језик, бр. 22 ISSN: 2334-6922 (у штампи) (М52= 1,5)


   


                     

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Јована Стевановић (2018). Конверзија у настави српског језика. Језици и књижевности у контакту и дисконтакту, књ. 1. (Наука и савремени универзитет 7 – НИСУН 7). ISBN: 978-86-7379-486-0/УДК 811. 163.41' 36:371 Ниш: Филозофски факултет, стр. 145–159. (M33= 1)


  2. Јована Стевановић (2018). Барокна геометрија реченице у роману Прикљученија Телемака Стефана Живковића. Зборник радова са Четвртог међународног интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти. ISBN: 978-86-6065-473-3/ УДК 811.163.41'367: 821.163.41.09 Živković S. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 135–147. (M33= 1)                                                                                 


  3. Јована С. Стевановић (2018). Когнитивни приступ настави творбе речи у основној школи. Меѓународен дијалог: исток–запад (филозофија, лингвистика, културологија) Списание на научни трудови Деветта меѓународна научна конференција Vol. 5, No. 4. ISSN: 1857-9299 (print) ISSN: 1857-9302 (online)/УДК 159.9.019.4: [37.016: 81-028.31 Свети Николе: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, стр. 35–39.  (M33= 1)


  4. Јована Стевановић (2019). Романизми у Црнотравском речнику Радосава Стојановића: семантичка адаптација. Савремени токови у науци о језику и књижевности, књ. 2. (Наука и савремени универзитет 8 – НИСУН 8). ISBN: 978-86-7379-515-7/УДК 811.163.41' 282.2' 374  811.163.41' 373.45   Ниш: Филозофски факултет, стр. 197–210. (M33= 1)                                                                  


  5. Јована Стевановиќ (2019). Поименичење као тип конверзије на примерима књижевноуметничког стила. Меѓународен дијалог: исток–запад (филозофија, лингвистика, културологија) Списание на научни трудови Десетта  меѓународна научна конференција Vol. 6, No. 4. ISSN: 1857-9299 (print) ISSN: 1857-9302 (online)/УДК 811.163.41 Свети Николе: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, стр. 7–11.  (M33= 1)


  6. Јована Стевановић (2020). Семантичка адаптација стране лексике у говорима призренско-тимочке дијалекатске области. Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама (Наука и савремени универзитет 9  НИСУН 9). ISBN: 978-86-7379-553-9/ УДК 811.163.41'282.3 811.163.41'373.45 Ниш: Филозофски факултет, стр. 423–437. (M33= 1)                                                          


  7. Јована Стевановић (2020). Именице с префиксима у роману Бездно Светлане Велмар-Јанковић. Меѓународен дијалог: исток–запад (филозофија, лингвистика, културологија) Списание на научни трудови Единаесетта меѓународна научна конференција Vol. 7, No. 4. ISSN: 1857-9299 (print) ISSN: 1857-9302 (online)/УДК 811.163.41'367.622'373.611]:811.163.41-31 Свети Николе: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, стр. 9–16.  (M33= 1)


   8. Јована Стевановић (2020). Nomina loci у македонском и српском језику (контрастиван приступ). Меѓународен дијалог: исток–запад (филозофија, лингвистика, културологија) Списание на научни трудови Единаесетта  меѓународна научна конференција Vol. 7, No. 4. ISSN: 1857-9299 (print) ISSN: 1857-9302 (online)/УДК 811.163.3'367.622.18:811.163.41'367.622.18 УДК 811.163.41'367.622.18:811.163.3'367.622.18 Свети Николе: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, стр. 17–21.  (M33= 1)


   9. Јована Стевановић (2020). Nomina agentis у македонском и српском језику (контрастиван приступ). Десетти научен собир на млади македонисти: Конференција во чест на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова. ISBN: 978-608-234-074-6/УДК 811.163.3'367.622.15:811.163.41'367.622.15 УДК 811.163.41'367.622.15:811.163.3'367.622.15 Скопје: Филолошки факултет Блаже Конески, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, стр. 145–156.  (M33= 1)                                         


  10. Јована Стевановић (2020). Српскословенске и српске народне морфолошке особине језика Софијског преписа Душановог законика.  Zgodnji novi vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru (8. Simpozij mladih slavistov – Philoslavica 2020). ISBN: 978-961-6715-36-2/UDK 811.16 (082) 061.2 (497.4): 811.16 (082) Ljubljana: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, str. 75–88. (M33= 1)                                       


   11. Јована Стевановић (2021). Nomina loci у говору Доњег Штипља (поређење са стандардним српским језиком). Mejniki in prelomnice v slovanskih jezikih in literaturah (9. Simpozij mladih slavistov – Philoslavica 2021). ISBN: 978-961-6715-41-6/UDK 821.16.09(082):811.16(082) Ljubljana: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, str. 237–249. (M33= 1)


   12. Јована Стевановић (2023). О суфиксу -арник у косовско-ресавском дијалекту. Zbliževanja in odmiki: medkulturni stiki v slovanskih jezikih in literaturah (10. Simpozij mladih slavistov – Philoslavica 2022). ISBN: 978-961-6715-48-5 Ljubljana: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, str. 61–69.  (M33= 1)


  13. Јована Стевановић (2023). Творба речи у настави даровитих: примери из праксе. Методе и програми рада са даровитима (Зборник радова са истоименог  међународног научно-стручног скупа). ISBN: 978-86-80994-17-8/УДК 159.928-057.874: 811.163.41'373.611 Нови Сад: Менса Србије, стр. 149–156. (M33= 1)


  14. Јована Стевановић (2024). О суфиксу -ара у косовско-ресавском дијалекту. Dialog med središči in obrobji v slovanskih jezikih in literaturah (11. Simpozij mladih slavistov – Philoslavica 2023). (u štampi) (M33= 1)


   


                          


   


                                                                                        


                                                                  

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Јована Стевановић (2018). Когнитивни приступ настави творбе речи у средњој школи (на примеру обраде Слагања (Композиције)). Кризни аспекти мишљења (Електронски зборник радова са IV интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли). ISBN: 978-86-919377-8-2/ УДК 81:159.954 (082) Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, стр. 15–25. (M63= 1)                                               
  2. Јована Стевановић (2019). Именице nomina loci у настави српског језика (лингвометодички аспект). Зборник радова са X научног скупа младих филолога Србије, одржаног 31. марта 2018. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу Савремена проучавања језика и књижевности, књ. 1. ISBN: 978-86-80796-34-5/ УДК 371.3::811.163.41'367.622.18 Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 217–226. (M45= 1,5)                                   
  3. Јована Стевановић (2019). О продуктивности суфикса -киња у новинарском функционалном стилу. (Дис)функционалност друштвеног субјекта  (Електронски зборник радова са V интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли). ISBN: 978-86-901590-0-0/УДК 316.37:141.7 (082) (0.034.2) Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, стр. 217–244. (M63= 1)                                                                               
  4. Јована Стевановић (2020). Универбација на примерима књижевноуметничког и новинарског стила. (Не)популарна (не)култура (Зборник радова са VI интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли). ISBN: 978-86-901590-1-7/УДК 811.163.41'38:070 Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, стр. 125–148. (M63= 1)                                    
   5. Јована Стевановић (2022). Nomina loci у Речнику пиротског говора Драгољуба Златковића. Слободна тема у (не)слободна времена (Зборник радова са VII интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли). ISBN: 978-86-901590-2-4/ УДК: 811.163.41'28 Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, стр. 85–107. (M63= 1)
   6. Јована Стевановић (2023). Сточарска лексика села Секурич код Рековца. Наука и студенти 4 (СТУДКОН 4) (Зборник радова са истоименог научног скупа). ISBN: 978-86-7379-614-7/УДК 811.163.41'282.2 (497.11 Рековац) 811.163.41'276  811.163.41'373.611  Ниш: Филозофски факултет, стр. 73–87.    (M63= 1)        
  7. Миливој С. Бајшански, Јована С. Стевановић (2023). Епска народна књижевност током пандемије: анализа песама Зидање Скадра и Почетак буне против дахија. Учење у пандемији – summa утисака (Зборник радова са истоименог научно-стручног скупа). ISBN: 978-86-7379-621-5/УДК 378.147:004.738.5  УДК 821.163.41-13:398 Ниш: Филозофски факултет, стр. 269–282. (M63= 1)
  8. Јована Стевановић (2023). Nomina attributiva у речничкој збирци Лексика народне медицине у тимочко-лужничким говорима Јелене Глишић. Зборник радова са Шестог међународног интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти. ISBN: 978-86-6065-741-3/УДК 811.163.41'367.622'282  Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 429–444. (M45= 1,5)
   
   
Poslednji put izmenjeno subota, 08 jun 2024 14:57