Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.09.2022.

Jovana Stevanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.10.1990.
 • Mesto rođenja: Jagodina
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Filologija
 • Godina diplomiranja: OAS 2014. MAS 2016.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ј. С. Стевановић (2021). Страна лексика у Црнотравском речнику Радосава Стојановића: семантичка адаптација. Годишњак за српски језик, бр. 19 ISSN: 2334-6922/ УДК 811.163.41'282'374  811.163.41'373.45 стр. 283–300.


  Ј. С. Стевановић (2022). Nomina loci у говору Бунара код Јагодине. Годишњак за српски језик, бр. 20 ISSN: 2334-6922/ УДК 811.163.41'367.622.18'282.2 стр. 133–143.


  Ј. Стевановић (2022). Nomina loci у говору Мијатовца код Ћуприје. Годишњак Педагошког факултета у Врању, бр. 13/1 ISSN: 2466-3905/ УДК 811.163.41'282(497.11 Мијатовац) стр. 29–41.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ј. Стевановић (2018). Барокна геометрија реченице у роману Прикљученија Телемака Стефана Живковића. Зборник радова са Четвртог међународног интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти. ISBN: 978-86-6065-473-3/ УДК 811.163.41'367: 821.163.41.09 Živković S. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 135–147.


  Ј. С. Стевановић (2018). Когнитивни приступ настави творбе речи у основној школи. Меѓународен дијалог: исток–запад (филозофија, лингвистика, културологија) Списание на научни трудови Деветта меѓународна научна конференција Vol. 5, No. 4. ISSN: 1857-9299 (print) ISSN: 1857-9302 (online)/УДК 159.9.019.4: [37.016: 81-028.31 Свети Николе: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, стр. 35–39.


  Ј. Стевановиќ (2019). Поименичење као тип конверзије на примерима књижевноуметничког стила. Меѓународен дијалог: исток–запад (филозофија, лингвистика, културологија) Списание на научни трудови Десетта  меѓународна научна конференција Vol. 6, No. 4. ISSN: 1857-9299 (print) ISSN: 1857-9302 (online)/УДК 811.163.41 Свети Николе: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, стр. 7–11.


  Ј. Стевановић (2020). Именице с префиксима у роману Бездно Светлане Велмар-Јанковић. Меѓународен дијалог: исток–запад (филозофија, лингвистика, културологија) Списание на научни трудови Единаесетта меѓународна научна конференција Vol. 7, No. 4. ISSN: 1857-9299 (print) ISSN: 1857-9302 (online)/УДК 811.163.41'367.622'373.611]:811.163.41-31 Свети Николе: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, стр. 9–16.


  Ј. Стевановић (2020). Nomina loci у македонском и српском језику (контрастиван приступ). Меѓународен дијалог: исток–запад (филозофија, лингвистика, културологија) Списание на научни трудови Единаесетта  меѓународна научна конференција Vol. 7, No. 4. ISSN: 1857-9299 (print) ISSN: 1857-9302 (online)/УДК 811.163.3'367.622.18:811.163.41'367.622.18 УДК 811.163.41'367.622.18:811.163.3'367.622.18 Свети Николе: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, стр. 17–21. 


   Ј. Стевановић (2020). Nomina agentis у македонском и српском језику (контрастиван приступ). Десетти научен собир на млади македонисти: Конференција во чест на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова. ISBN: 978-608-234-074-6/УДК 811.163.3'367.622.15:811.163.41'367.622.15 УДК 811.163.41'367.622.15:811.163.3'367.622.15 Скопје: Филолошки факултет Блаже Конески, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, стр. 145–156.


  Ј. Стевановић (2020). Српскословенске и српске народне морфолошке особине језика Софијског преписа Душановог законика.  Zgodnji novi vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru (8. Simpozij mladih slavistov – Philoslavica 2020). ISBN: 978-961-6715-36-2/UDK 811.16 (082) 061.2 (497.4): 811.16 (082) Ljubljana: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, str. 75–88. 


  Ј. Стевановић (2021). Nomina loci у говору Доњег Штипља (поређење са стандардним српским језиком). Mejniki in prelomnice v slovanskih jezikih in literaturah (9. Simpozij mladih slavistov – Philoslavica 2021). ISBN: 978-961-6715-41-6/UDK 821.16.09(082):811.16(082) Ljubljana: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, str. 237–249. 


  Ј. Стевановић (2022). Nomina attributiva у речничкој збирци Лексика народне медицине у тимочко-лужничким говорима Јелене Глишић. Зборник радова са Шестог међународног интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти. Нови Сад: Филозофски факултет (у штампи)


  Ј. Стевановић (2022). О суфиксу -арник у косовско-ресавском дијалекту. Zbliževanja in odmiki: medkulturni stiki v slovanskih jezikih in literaturah (10. Simpozij mladih slavistov – Philoslavica 2022). Ljubljana: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (u štampi)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  Ј. Стевановић (2018). Конверзија у настави српског језика. У: И. Јовановић (ур.), Језици и књижевности у контакту и дисконтакту, књ. 1. (Наука и савремени универзитет 7 – НИСУН 7). ISBN: 978-86-7379-486-0/УДК 811. 163.41' 36:371 Ниш: Филозофски факултет, стр. 145–159.
  Ј. Стевановић (2018). Когнитивни приступ настави творбе речи у средњој школи (на примеру обраде Слагања (Композиције)). Кризни аспекти мишљења (Електронски зборник радова са IV интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли). ISBN: 978-86-919377-8-2/ УДК 81:159.954 (082) Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, стр. 15–25. 
  Ј. Стевановић (2019). Именице nomina loci у настави српског језика (лингвометодички аспект). Зборник радова са X научног скупа младих филолога Србије, одржаног 31. марта 2018. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу Савремена проучавања језика и књижевности, књ. 1. ISBN: 978-86-80796-34-5/ УДК 371.3::811.163.41'367.622.18 Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 217–226.
  Ј. Стевановић (2019). Романизми у Црнотравском речнику Радосава Стојановића: семантичка адаптација. Савремени токови у науци о језику и књижевности, књ. 2. (Наука и савремени универзитет 8 – НИСУН 8). ISBN: 978-86-7379-515-7/УДК 811.163.41' 282.2' 374  811.163.41' 373.45   Ниш: Филозофски факултет, стр. 197–210.  
  Ј. Стевановић (2019). О продуктивности суфикса -киња у новинарском функционалном стилу. (Дис)функционалност друштвеног субјекта  (Електронски зборник радова са V интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли). ISBN: 978-86-901590-0-0/УДК 316.37:141.7 (082) (0.034.2) Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, стр. 217–244.
  Ј.Стевановић (2020). Семантичка адаптација стране лексике у говорима призренско-тимочке дијалекатске области. Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама (Наука и савремени универзитет 9 НИСУН 9). ISBN: 978-86-7379-553-9/ УДК 811.163.41'282.3 811.163.41'373.45 Ниш: Филозофски факултет, стр. 423–437. 
  Ј.Стевановић (2020). Универбација на примерима књижевноуметничког и новинарског стила. (Не)популарна (не)култура (Зборник радова са VI интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли). ISBN: 978-86-901590-1-7/УДК 811.163.41'38:070 Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, стр. 125–148.  
  Ј.Стевановић (2022). Nomina loci у Речнику пиротског говора Драгољуба Златковића. Слободна тема у (не)слободна времена (Зборник радова са VII интердисциплинарног студентског скупа Карловачки дани слободне мисли). ISBN: 978-86-901590-2-4/ УДК: 811.163.41'28 Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли, стр. 85–107. 
  М.С. Бајшански, Ј.С. Стевановић (2022). Епска народна књижевност током пандемије: анализа песама Зидање Скадра и Почетак буне против дахија. Учење у пандемији: summa утисака (Зборник радова са истоименог научно-стручног скупа). Ниш: Филозофски факултет (у штампи)
  Ј. Стевановић (2022). Турцизми у Речнику говора Лужнице Љубисава Ћирића: семантичка адаптација. Етно-културолошки зборник, XXV ISBN: 978-86-6233-466-4/УДК 811.163.41'373.45=512.161:81'37(497.11 Lužnica) УДК 811.163.41'282.2:81'37(497.11 Lužnica) Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, стр. 249–261.
  Ј. Стевановић (202X). Сточарска лексика села Секурич код Рековца. Наука и студенти 4 (СТУДКОН 4). Ниш: Филозофски факултет (у штампи).
   
   
Poslednji put izmenjeno nedelja, 29 januar 2023 17:50