Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.12.2013.

Biljana Rakíć

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  * Напомена: Радови у последњем изборном периоду

  Rakic Biljana (2018), “Impact of Foreign Direct Investment on Consumer Price Level in the
  Republic of Serbia”, Crucial Aspects of Improving National Competitiveness, Faculty of
  Economics Nis, pp. 229 - 250, UDC 339.727.22(497.11), ISBN: 978-86-6139-153-8

  Ракић Биљана (2016), ”Javno-privatno partnerstvo kao način poboljšanja  makroekonomske konurentnosti Republike Srbije”, Ključni aspekti unapredjenja konkurentnosti Republike Srbije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu pp. 1 - 44, 978-86-6139-130-9 

   

  “Реструктурирање јавних предузећа у власништву Републике Србије”, монографија националног значаја, Економски факултет, Ниш, 2007. стр. 230+24.

  Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења”, монографија националног значаја, Економски факултет Ниш, 2011. стр. 1-160.

  „Утицај глобалне економске кризе на јавно-приватна партнерства” (коаутор Т. Рађеновић), Тематски зборник радова националног значаја „Наука и светска економска криза”, Економски факултет, Ниш, 2011. стр. 51-60.

  „Нови јавни менаџмент у функцији унапређења конкурентности јавног сектора“ (коаутор Т. Рађеновић), Тематски зборник националног значаја „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“, Економски факултет, Ниш, 2011. стр. 135-152.

  “Risks and Benefits of Private Capital Participation in Public Projects Financing under the Contemporary Economic Crisis Conditions” (coauthor T. Radjenovic), Thematic Collection of Papers „Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences”, Faculty of Economics, University of Nis, 2011, pp. 65-83.

  “The Role of Public and Private Pension Funds in Creating Financially Sustainable Pension System”, (coauthor M. Nikolic), Thematic Collection of Papers „Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences”, Faculty of Economics, University of Nis and Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, pp. 131-145.

  „Утицај развијености финансијског система на привредни раст” (коаутор Т. Рађеновић), Тематски зборник радова националног значаја „Наука и светска економска криза”, Економски факултет, Ниш, 2012. стр. 137-146.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Loncar D, Milovanovic I, Rakic B, Radjenovic T. (2017), “Compound real options valuation of
  renewable energy projects: The case of a wind farm in Serbia”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, ENGLAND, OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, Volume 75, pp. 354 – 367,
  https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.001

  Radjenovic T, Rakic B. (2017) “Interdependence between level of financial system development and economic growth in Serbia” Journal of Balkan and Near Eastern Studies,
  Taylor&Francis, Volume 19, Issue 6, pp. 645-665,
  https://doi.org/10.1080/19448953.2017.1328896

  Rakic B, Milenkovic-Kerkovic T, Radjenovic T. (2014), “Infrastructure Development
  Through Public-Private Partnership”, Actual Problems of Economics, No. 2, Kyiv: National
  Academy of Management, pp. 94-105 http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_2_15

  Dobardzic E, Rakic B. (2012) “Interdependence Between Stock Market Index S&P 500 and Gold During the Financial Crisis as the Base for Macroeconomic Policy Decisions”, Actual Problems of Economics, No. 5, Kyiv: National Academy of Management, pp. 346 - 358, 1993-6788, 330   http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_5_44

  “Interdependence Between Stock Market Index S&P 500 and Gold During the Financial Crisis as the Base for Macroeconomic Policy Decisions” (coauthor Е. Dobardzic), Actual Problems of Economics, Vol. 131, No. 05, National Academy of Management, Kyiv, 2012, pp. 346-358.

  “Importance of Capital Market Efficiency for Economic Growth: the Case of Serbia” (coauthor T. Radjenovic), Actual Problems of Economics, Vol. 140, No. 2, National Academy of Management, Kyiv, 2013, pp. 318-330.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Đorđević A, Rakić B. (2021) “Macroeconomic Aspects of Public-Private Partnership" TEME, Vol. XLV, No 1, 2021, University of Nis: pp. 367-382, https://doi.org/10.22190/TEME200213020D

   

  Rakic B, Radjenovic T. (2014), “Real Options Methodology in Public-Private Partnership Projects Valuation”, Economic Annals, Vol. 59, No. 200, University of Belgrade: Faculty of Economics, pp. 91- 13, https://doi.org/10.2298/EKA1400091R

  Могућности приватног инвестирања у енергетски сектор Србије, Економика предузећа 3-4, Београд, 2007. стр. 118-125.

  Managing Job Insecurity in the Public Enterprises in Serbia (coauthor B. Djordjevic), Economic Themes 3, Faculty of Economics, Nis, 2007, pp. 79-93.

  Енергетска политика ЕУ у условима глобализације, Економске теме 3, Економски факултет, Ниш, 2008., стр. 1-16.

  Energy Management as a Factor of Sustainable Development of Serbia (coauthor S. Djuric), Еconomic Themes 4, Faculty of Economics, Nis, 2008, pp. 27-40.

  Real Sector in Serbia and Countries in Region in the Economic Crisis Conditions (coauthors V. Sekulic, J. Zvezdanovic), Economic Themes 4, 2009, pp. 75-86.

  Absorption Problems of the EU Development Funds in Serbia (coauthor S. Obradovic), Teme, No. 2, University of Nis, 2010, pp. 541-553.

  „Public-Private Partnership as an Instrument of New Public Management” (coauthor T. Radjenovic), Fаcta Universitatis Series: Economics and Organization; Vol. 8, No 2, University of Nis, 2011, pp. 207-220.

  Cultural Differences as a Factor of Economic Success (coauthors S. Obradovic, S. Sapic), Economic Themes 4, Faculty of Economics, Nis, 2011, pp. 609-623.

  “The Effects of Fiscal Policy in the Contemporary Economic Crisis Conditions” (coauthors M. Pesic, T. Radjenovic), Review paper, FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 9, No 4, University of Nis, 2012, pp. 393-405.

  “The Effectiveness of Monetary and Fiscal Policy in Serbia” (coauthor T. Radjenovic), Industrija, Vol. 41, No. 2, Economics Institute, Belgrade, 2013, pp. 103-122.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Кључни проблеми у поступку приватизације Нафтне индустрије Србије, Зборник радова са конференције са међународним учешћем „Како завршити приватизацију у Србији”, Београд, 2007, стр. 283-296.

  Индустријски кластери као фактор регионалног развоја и јачања конкурентности (коаутори Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић), Зборник са међународне конференције „Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе”, Економски факултет, Ниш, 2007, стр. 271-280.

  Приватизација као начин повећања ефикасности јавног сектора у европским земљама, Зборник са међународне конференције “Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ”, Економски факултет, Ниш, 2007, стр. 225-235.

  Human Resource Management in the Process of Public Enterprise Restructuring in Serbia (coauthor B. Djordjevic), International Conference “Public Sector Transition: Improving Quality of Management”, Graduate School of Management, Saint Petersburg University, Saint Petersburg Russia, November 2-3, 2007, Conference Proceedings, pp. 345-358.

  Energy Management in Serbia in the Conditions of Globalization”, Сборник Мeждународнoй конференции “Страны с переходной экономикой в услових глобализации”, Российский Университет Дружбы Народов, Экономический факултет, Москва, 2009, стр. 472-477.

  Параметарско одређивање поузданости стопе штедње при економском моделирању (коаутор С. Обрадовић), Зборник са 12. међународне конференције „Управљање квалитетом и поузданошћу“, Београд, 2009, стр. 471-476.

  Role of a Government in the Contemporary Economic Crisis (coauthors T. Radjenovic, M. Ivkovic), Collection of Papers “Challenges of the World Economic Crisis”, Faculty of Economics, Nis, 2009, pp. 93-107.

  “Reform of Pension Systems with Respect to the Reform in Serbia” (coauthor M. Ivkovic), International Conference Proceeding “The Challenges of Economic Science and Practice in the 21th Century”, Faculty of Economics, Nis, October 2010, pp. 51-63.

  “Green Economy as a Base for the New Growth Model in Serbia” (coauthor LJ. Mihajlovic), Proceeding of the International Scientific and Practical Conference “Horizon 2020 to Economic Knowledge and Businesses”, Volume II, Tsenov Academy Publishing House, Svishtov, 2010, pp. 270-276.

  “Planning and Application of Renewable Energy Sources – Possibilities and Conditions” (coauthor LJ. Mihajlovic), Proceeding of the International Scientific and Practical Conference “Horizon 2020 to Economic Knowledge and Businesses”, Volume II, Tsenov Academy Publishing House, Svishtov, October 2010, pp. 277-282.

  “Post-Crisis Economic Growth in Developing Countries” (coauthor S. Dragomirovic), IX International Conference “Emerging Markets in the Conditions of the International Economic-Financial crisis”, Peooples’ Friendship University of Russia, Faculty of Economics, Moscow, 2011, pp. 224-228.

  „Утицај демографских кретања на системе пензионог осигурања” (коаутор М. Николић), Зборник са међународне конференције “Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе”, Економски факултет, Ниш, 2011. стр. 403-413.

  “Application of Energy Efficiency and Bioclimatic Principles in Urban Planning” (coauthor LJ. Mihajlovic), Proceedings of the 15th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, University of Nis, 2011, pp. 627-637.

  “Утицај старења становништва на расходе за социјалну заштиту у Европи“ (коаутор М. Николић), Зборник са међународне конференције “Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе”, Економски факултет, Ниш, 2012. стр. 273-284.

  “Могућности јавно-приватног партнерства у подстицању равномерног регионалног развоја Србије“ (коаутор Т. Рађеновић), Зборник са међународне конференције “Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе”, Економски факултет, Ниш, 2013. стр. 129-144.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Djordjević A, Rakić B (2020) “Regionalni aspekt projekata JPP u Srbiji”, Regionalni razvoj i
  demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nisu, str.
  167 - 177, 978-86-6139-201-6

  Rakic B, Рађеновић T, Popovic Z. (2015) “Comparative Analysis of Macroeconomic
  Competitiveness of the EU and the Western Balkan Countries”, EU FUTURE
  PERSPECTIVES: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP & ECONOMIC POLICY, Sveuciliste Jurja Dobrile u Puli, Odjel za Ekonomiju i Turizam" Dr. Mijo Mirkovic", pp. 137- 149, 339.137(4-6EU:497), 978-953-7320-24-9

  Ракић Б, Рађеновић T. (2013) „Могућности јавно-приватног партнерства у подстицању
  равномерног регионалног развоја Србије“, Регионални развој и демографски токови
  земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 129 - 144, 332.1(4-12)(082); 314(4-12)(082), 978-86-6139-067-8

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 27 jun 2021 22:58