Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.12.2013.

Tatjana Stevanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.09.1974.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: privredni razvoj
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  • Управљачко-рачуноводствени изазови JIT система магистарска теза, одбрањена 24. септембра 2003. на Економском факултету, Универзитета у Београду, 278 стр. Р-82
  • Креирање система мера перформанси према изабраним пословним стратегијама предузећа, докторска дисертација, одбрањена 17. априла 2010. на Економском факултету, Универзитета у Нишу, 300 стр. М-71

  Управљање перформансама предузећа, (коаутори Новићевић, Б. и Антић, Љ.), монографија, Економски факултет, Ниш, 2006., стр. 106, ISBN 86-85099-17-X, P13.

  Концепти управљања трошковима у функцији реализације конкурентских стратегија, (коаутори Новићевић, Б. и Антић, Љ.), Економски факултет, Ниш, 2013., стр. 181, ISBN 978-86-6139-068-5, M42.

  Антић, Љ., Стевановић, Т., Новићевић Чечевић, Б. (2019). Концепти обрачуна и управљања трошковима у lean пословном окружењу, Економски факултет у Нишу, стр. 317, ISBN 978-86-6139-195-8, COBISS.SR-ID 280656908, М42.

   

   

         Појам, суштина и аспекти анализе Balanced Scorecard-а, Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације, Ниш, 2002., стр. 211-219, ISSN 0353-8648, Р-62;

        Улога управљачког рачуноводства у креирању вредности предузећа, Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације, Ниш, 2003., стр. 139-149, ISSN 0353-8648, Р-62;

    Постављање система мера перформанси у складу са изабраним стратегијама,     Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације, Ниш, 2004., стр. 181-190, ISSN 0353-8648, Р-62;

   Постављање мултидимензионалног система мера перформанси, Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације, Ниш, 2005., стр. 229-238, ISSN 0353-8648, Р-62;Мерење перформанси топ менаџмента у систему BSC, (коаутор Новићевић, Б.), Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Ниш, 2006., стр. 109-118, ISSN 0353-8648, Р-23;

   Функционисање система управљачке контроле у процесу преузимања предзећа,  (коаутор Новићевић, Б.), Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Ниш, 2007., стр. 193-207, ISBN 978-86-85099-59-5, Р-23;

  „Развојне импликације инволвирања мултинационалних корпорација у пољопривреди Србије“, (коаутор Петровић-Ранђеловић, М.), Аграрна и рурална политика у Србији  - нужност убрзања реформи, Тематски збирник, ДАЕС – Друштво аграрних економиста Србије, Универзитет у Новом Саду, 2011., str. 113-128, ISBN 978-86-86087-24-9, M-45;

  „Традиционални и савремени концепти рачуноводства одговорности у функцији унапређења конкурентности децентрализованих предузећа“, (коаутор Антић, Љ.), Унапређење конкурентске предности јавног и приватног сектора умпежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Тематски зборник, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011., str. 301-318, ISBN 978-86-6139-033-3, M-44;

   „Multi-criteria analysis of bank performances in order to evaluate their competitiveness“, (коаутор Станковић, Ј.) Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences, Тематски збирник, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011., str. 203-223, ISBN 978-86-6139-044-9, M-14;

  The role of мanagement аccounting in мeasuring and мonitoring еcological еfficiency, (коаутори Радукић, С., Станковић, Ј.), Contemporary issues in economics, business and management, faculty of economics, University of Kragujevac, 2011., стр. 445-458, ISBN: 978-86-6091-018-1, М-14;

  „JIT sistem kao instrument za unapređenje performansi preduzeća“, Nauka i svetska ekonomska kriza, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011., str. 307-316, ISBN 978-86-6139-042-5, M-45;

   

   „Measuring and monitoring multinational corporations contribution to sustainable development“, (коаутор Петровић-Ранђеловић, М.) Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences, Тематски збирник, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2012., str. 273-290, ISBN 978-86-6139-051-7, M14;

  „Управљање залихама у JIT окружењу“, Nauka i svetska ekonomska kriza, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2012., str. 431-442, ISBN 978-86-6139-055-5, M45;

  Performance management of small and medium-sized enterprises in the function of achieving of sustainable development“, (коаутор Петровић-Ранђеловић, М.) Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences, Тематски збирник, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2013., str. 249-263, ISBN 978-86-6139-082-1, M14;

  „Систем покретачких снага у функцији развијања конкурентских стратегија“, (коаутор Радукић, С.), Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2015., стр. 647-664, ISBN 978-86-6139-086-9, М45;

  Петровић-Ранђеловић, М., Стевановић, Т. Impact of environmental responsibility on the company eco‐efficiency“, Thematic collection of papers of international significance - The determinants of competitiveness, Faculty of Economics, University of Niš, 2015, стр. 31-46, ISBN 978‐86‐6139‐113‐2, М14;

  Ивановић-Ђукић, М., Петровић-Ранђеловић, М., Стевановић, Т.The Role of the Corporate Level in Adding Value of Multidivisional Corporations“, Financial Markets and the Real Economy: Some Reflections on the Recent Financial Crisis, Faculty of Economics, University of Niš, 2015, стр. 183-196, ISBN 978-86-6139-097-5, M14;

  Стевановић, Т., Сoфистицирaнoст пoслoвних прoцeсa кao дeтeрминaнтa кoнкурeнтнoсти Рeпубликe Србиje“, Дeтeрминaнтe кoнкурeнтнoсти Рeпубликe Србиje,  Eдитoр: Бojaн Крстић, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2016, UDC 339.137.2(497.11), стр. 267-311, ISBN 978‐86‐6139‐120‐0, M14;

  Стевановић, Т.  „Улога стратeгиjскoг упрaвљaчкoг рaчунoвoдствa у интeгрисaнoм извeштaвaњу o oдрживoм рaзвojу“, Кoнкурeнтнoст и oдрживи рaзвoj приврeдe Рeпубликe Србиje, Eдитoри: Jaдрaнкa Ђурoвић, Maриja Рaдoсaвљeвић, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2016, стр. 564-579, ISBN 978‐86‐6139‐125‐5, М45;

  Стевановић, Т. „Улога стратeгиjскoг упрaвљaчкoг рaчунoвoдствa у обезбеђивању информационе подршке управљању ризиком промене девизних курсева“, Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Eдитoри: Jaдрaнкa Ђурoвић, Maриja Рaдoсaвљeвић, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2016., стр. 541-553, ISBN 978‐86‐6139‐114‐9, М45;

  Стевановић, Т., Петровић-Ранђеловић, М., An analysis of operational efficiency and environmental sustainability: the example of Titan cement Kosjerić Company“, Improving the competitiveness of enterprises and national economies, Тематски збoрник, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2017., стр. 269-285, ISBN 978-86-6139-137-8, М14;

  Стевановић, Т., Инфoрмaциoнa пoдршкa стрaтeгиjскoг упрaвљaчкoг рaчунoвoдствa упрaвљaњу пoлитичким ризикoм у мултинaциoпнaлним кoмпaниjaмa“, Кoнкурeнтнoст и oдрживи рaзвoj приврeдe Рeпубликe Србиje, Eдитoри: Jaдрaнкa Ђурoвић, Maриja Рaдoсaвљeвић, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2017, стр. 679-693, М45;

  Петровић-Ранђеловић, М., Стевановић, Т. „The relationship analysis between social and environmental performances and economic value of the bank: the example of banca Intesa Beograd“, Building competitiveness: Micro and Macro Aspects, Improving the competitiveness of enterprises and national economies, Тематски збoрник, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2018., стр. 87-105, ISBN 978-86-6139-159-0, UDC 336.71:502.131.1, COBISS.SR-ID 2656645524, М14;

  Стевановић, Т., „Рачуноводствена инфoрмaциoнa пoдршкa упрaвљaњу трансферним ценама, Кoнкурeнтнoст и oдрживи рaзвoj приврeдe Рeпубликe Србиje, Eдитoри: Jaдрaнкa Ђурoвић, Maриja Рaдoсaвљeвић, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2018, стр. 487-499, ISBN 978-86-6139-161-3, UDC| 657.05, COBISS.SR-ID 268172044, М45;

  Новићевић-Чечевић, Б., Стевановић, Т. „Balanced Scorecard as information basis of Lean managers in hospitality sector“, Modern management tools and economy of tourism sector in present era, 3rd International thematic monograph  – thematic proceedings, Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, 2018., pp. 299-309, https://doi.org/10.31410/tmt.2018.299, M14;

   Стевановић, Т., Петровић-Ранђеловић, М. (2019). „The relationship analysis between environmental and economic performances of the bank: the example of Eurobank“, Improving enterpris competitiveness, Тематски збoрник, Faculty of Economics, University of Niš, стр. 195-210, ISBN 978-86-6139-181-1, UDC 502:005.332.1, COBISS.SR-ID 277379340, М14;

  Стевановић, Т. (2019). „Анализа профитабилности производа и купаца као информациона подршка стратегијском управљању трошковима предузећа, Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, Eдитoри: Тадија Ђукић, Драгана Раденковић Јоцић, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 469-484, ISBN 978-86-6139-196-5, UDC 657.05 005, COBISS.SR-ID 281253388, М45;

  Стевановић, Т. (2020). „Методе за проверу усклађености трансферних цена“, Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, Eдитoри: Тадија Ђукић, Драгана Раденковић Јоцић, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 491-508, ISBN 978-86-6139-209-2, COBISS.SR-ID 27945225, М45;

 • Knjige i udžbenici:

  Новићевић, Б., Антић, Љ., Стевановић, Т. (2012). Збирка задатака из Управљачког рачуноводства и Рачуноводства трошкова, Економски факултет у Нишу, стр. 250, ISBN 978-86-6139-045-6.

  Новићевић, Б., Антић, Љ., Стевановић, Т., Новићевић Чечевић, Б. (2019). Збирка задатака из Управљачког рачуноводства и Рачуноводства трошкова, Економски факултет у Нишу, стр. 309, ISBN 978-86-6139-186-6, COBISS.SR-ID 277423628.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Activity based costing and throughput accounting in the function of making business decisions, (koautori Antić, Lj., Đukić, T., Stanković, J., Bojić, B., Grabovica, E.), Technics Technologies Education Management - TTEM, Vol. 8, No. 3, 2013., стр. 1091 - 1096, ISSN 1840-1503, M-23;

  Стевановић, Т., Ивановић-Ђукић, M., Рaђeнoвић, T., Рaдoвић, O. „The impact of national intellectual capital on the economic growth in the South-Eastern European Countries“, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 36, No. 2, 2018., pp. 777-800, https://www.efri.uniri.hr/upload/13-Stevanovic%20et%20al-2018-2.pdf, UDC: 005.336.4:330.35>(4-12), M23;

  Стевановић, T., Ивановић-Ђукић, M., Лепојевић,  В. „Impact of the Financial Structure on the Efficiency of Entrepreneurs in Serbia“, Montenegrin Journal of Economics Vol. 13, No. 3 (2017), http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/mnje-_vol._13_no._3_0.pdf, Print edition ISSN 1800-5845
  Web edition ISSN 1800-6698, COBISS.CG-ID 9275920, стр. 19-30, М23, (Impact Factor 2017 - 0,514).

  Ивановић-Ђукић, M., Стевановић, Т., Рaђeнoвић, T. (2019). „Does digitalization affect the contribution of entrepreneurship to economic growth?“, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 37, No. 2, pp. 653-679, UDC: 334.722:330.35:004, https://www.efri.uniri.hr/upload/ZBORNIK%202_2019/15-Ivanovic-Djukic%20et%20al-2019-2.pdf, https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.2.653, Print ISSN: 1331-8004; Online ISSN:18446-7520,M23, (Impact Factor 2017 - 0,514).

 • Radovi u ostalim časopisima:

            „Консолидовање финансијских извештаја према међународним рачуноводственим стандардима”, Економске теме, Ниш, 2000., стр. 513-527, ISSN 0353-8648, Р-62;

            „Модификовање управљачког рачуноводства у условима новог пословног окружења”, (коаутор Новићевић, Б.), Рачуноводство, 4, 2002., стр. 18-25, ISSN 1450-6114, Р-62;

         „Мерење перформанси у дивизинално организованим предузећима”, Рачуноводство, 5-6, 2003., стр. 45-50, ISSN 1450-6114, Р-62;

         „Веза између обрачуна трошкова по активностима и обрачуна циљног трошка”, (коаутор Новићевић, Б.), Рачуноводство, 9-10, 2003., стр. 42-48, ISSN 1450-6114, Р-62;

   Специфичности Balanced Scorecard-а у JIT систему, Рачуноводство, 3-4, 2004., стр. 68-74, ISSN 1450-6114, Р-62;

  Управљање трошковима у висококонкурентном пословном окружењу,  (коаутор Новићевић, Б.), Рачуноводство, 9-10, 2004., стр. 37-41, ISSN 1450-6114, Р-62;

  Трошкови заштите животне средине,  (коаутор Радукић, С.), Пословна политика, 3, 2005., стр. 31-35, ISSN 0350-2236, Р-62;

   Финансијске мере перформанси у функцији управљања предузећем, Предузетничка економија, 12, Подгорица, 2006., стр. 94-104, ISSN 1451-6659, Р-22;

  Функционисање система мера перформанси услужних предузећа, (коаутор Новићевић, Б.), Рачуноводство, 11-12, 2006., стр. 46-54, ISSN 1450-6114, Р-62;

   Функционисање стратегијски оријентисаног управљачког рачуноводста“, Економске теме 2/2007, Ниш, стр. 131-137, ISSN 0353-8648, Р-61;

   Balanced Scorecard у функцији реализације пословне стратегије предузећаРачуноводство, 11-12/2007., Београд, стр. 94-101, ISSN 1450-6114, Р-62;

   Утицај организационе културе на формулисање стратегије предузећаЕкономске теме 2/2009., Ниш, 2009., стр. 143-151, ISSN 0353-8648, М-51;

  Обрачун трошкова у предузећима са JIT системом управљања, Рачуноводство, 7-8, 2009., стр. 54-63, ISSN 1450-6114, М-52;

   Мерење и праћење перформанси пословних процеса, (коаутор Новићевић, Б.), Рачуноводство, 3-4, 2010., стр. 14-22, ISSN 1450-6114, М-52;

  „Концепти „тачно на време“ и управљање засновано на активностима у функцији стратегије трошковног лидерства“, (коаутор Антић, Љ.), Рачуноводство, 9-10, 2010., стр. 29-39, ISSN 1450-6114, М-52;

  Систематска контрола пословно-финансијских процеса у предузећима са JIT системом, (коаутор Ранђеловић-Петровић, М.), Економика, 3, 2010., стр. 55-62, ISSN 0350-137X, М-53;

  „Информациона основа за доношење одлука у предузећима са JIT системом“, Економске теме, 3, 2010., стр. 355-368, ISSN 0353-8648, М-51;

  Ekoлошки захтеви и њихов рачуноводствени третман“, (коаутор Радукић, С.), Економске теме, 1, 2011., стр. 111-121, ISSN 0353-8648, М-51;

   „Одређени аспекти мерења перформанси у организацијама јавног сектора“, (коаутор Крстић, Б., Џунић, М.), Економске теме, 3, 2011., стр. 433-448, ISSN 0353-8648, М-51;

   „Backflush обрачун трошкова и Throughput рачуноводство“ (коаутор Антић, Љ.), Теме, ТМ, г. XXXV, br. 3, јул-септембар, 2011., стр. 1011-1032, ISSN 0353-7919, М-24;

   „Analysis of capital and liquiditi requirements compliance in banking sector in Serbia“, (коаутор Станковић, Ј.), Facta Universitatis, Economics and Organization, бр. 3 вол. 8, 2011., стр. 287 - 300, ISSN 0354 – 4699, М-51;

   „Управљање еколошким трошковима у функцији побољшања еколошких перформанси предузећа“, (коаутори Петровић-Ранђеловић, М. и Радукић, С.), Рачуноводство, 5-6, 2012., стр. 31-41, ISSN 1450-6114, М-52;

   „Sustainability Balanced Scorecard and Eco-efficiency analysis“, (коаутор Петровић-Ранђеловић, М.), Facta Universitatis, Economics and Organization, бр. 2, вол. 9, 2012., стр. 257 - 270, ISSN 0354 – 4699, М-51;

   „Strategijska i operativna kontrola u funkciji efikasnog upravljanja performansama preduzeća“, Računovodstvo, revizija i finansije, 9/10, 2012., Ekonomski fakultet u Podgorici, str. М-51;

  Selection of performance measure system as a base of airport operational control using multi criteria decision making approach“, Facta Universitatis, Economics and Organization, бр. 4, вол. 9, 2012., стр. 481 - 494, ISSN 0354 – 4699, М-51;

   „Квалитет и време као кључни фактори унапређења конкурентности предузећа, (коаутор Антић, Љ.), Теме, ТМ, г. XXXVII, br. 1, јануар-март, 2013., стр. 183-202, ISSN 0353-7919, М-24;

  „Пословни буџет - инструмент за реализацију стратегијских циљева предузећа“, Економске теме, Вол. 51 (2), 2013., стр. 377-392, ISSN 0353-8648, М-51;

   Influence of introducing a new product on the compani's solvency indicators: TOPSIS method analiysis“, (koautori Novićević, B., Stanković, J., Stevanović, T.),  Facta Universitatis, Economics and Organization, br. 4, vol. 10, 2013., str. 419-430, ISSN 0354 – 4699, (M51↔R61);

  „Uloga strategijskog upravljačkog računovodstva u merenju i kontroli performansi multinacionalnih kompanija“, (koautor Marković, I.), Ekonomske teme, Vol. 52 (4), 2014., str. 447-470, ISSN 0353-8648, (M51↔R61);

  Антић, Љ., Стевановић, Т., Гудурић, Ј. (2015). „Determination of transfer pricing in multinational companies“, Facta Universitatis, Economics and Organization, Vol 12, No 1, University of Niš, стр. 27-39, ISSN 0354 – 4699 (Print), ISSN 2406 – 050X (Online), UDC 338: 334.726, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/885/712, M51;

  Петровић-Ранђеловић, М., Стевановић, Т., Ивановић-Ђукић, М. „Impact of corporate social responsibility on the competitiveness of multinational corporations“, Procedia Economics and Finance, 19, 2015, str. 332 – 341, https://core.ac.uk/download/pdf/82705489.pdf,  ISSN 2212-5671, M51;

  Стевановић, Т., Мартић, В., „Информациона подршка стратeгиjскoг упрaвљaчкoг рaчунoвoдствa креирању корпоративне стратегије конгломерата“, Рaчунoвoдствo, рeвизиja и финaнсиje, aприл-jун, 2016., стр. 28-41, ISSN 1800-718X, М51;

  Стевановић, Т., Новићевић-Чечевић, Б. Balanced Scorecard and Lean business concept“, Facta Universitatis, Economics and Organization, Vol 15, No 2, University of Niš, 2018, стр. 149-163, ISSN 0354 – 4699 (Print), ISSN 2406 – 050X (Online), http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/3362/2392, UDC 65.015.25, M51;

  Петровић-Ранђеловић, М., Стевановић, Т. The interdependence between environmental and social performances and company's economic value: the case study of Titan Cement Kosjerić“,  Facta Universitatis, Economics and Organization, Vol 15, No 3, University of Niš, 2018, стр. 279-293, ISSN 0354 – 4699, (Print), ISSN 2406 – 050X (Online), http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/4008/2594, UDC 502/504:65.015.25 005.35, M51;

  Стевановић, Т., Мартић, В., Растић, А. (2018). „Balanced Scorecard BSC and European Foundation for Quality Management EFQM, comparative and integral approach“, Economics & Economy, Vol. 6, No. 11-12, December 2018., str. 119-135, UDC 33 (51), Print edition: ISSN 2336-9213, Web edition: ISSN 2336-9221, COBISS.CG-ID 21910544, М51;

  Стевановић, Т., Антић, Љ., Савић, А. (2019). „Specificity of performance measurement in the Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces“,  Facta Universitatis, Economics and Organization, Vol 16, No 3, University of Niš, стр. 283-297, ISSN 0354 – 4699, (Print), ISSN 2406 – 050X (Online), UDC 65.015.25:335(497.11),http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/5250/3243, M51;

  Стевановић, Т., Растић, А. (2019). „Accounting treatment of brand as an intangible asset of enterprises“, Economic Outlook, Vol 21, No 2, Faculty of Economics, University of Priština, стр. 65-78, ISSN 1450-7951 Оnline ISSN 2334-7570, http://www.ekonomskipogledi.pr.ac.rs/Ekonomski%20pogledi/2-2019%20PDF/EP%202-2019.pdf, UDC 657. 2, COBISS.SR-ID 65640962, M52; 

  Стевановић, Т., Антић, Љ., Растић, A. (2020). „Специфичност примене Throughput рачуноводства у JIT пословном окружењу“, Економски изазови, vol. 9, br. 17, str. 89-104, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-8821/2020/2217-88212017089S.pdf, doi: 10.5937/EkoIzazov2017089S, UDC 005.412:657 007:657]:004, ISSN 2217-8821 eISSN 2560-4805, M52;

  Stevanović, Т., Stanković, J., Stanković, J. (2020). „Research on internal indicators of financial stability of insurance companies in the Republic of Serbia“, Школа бизниса, Number 2/2020, str. 1-22, http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/1-STEVANOVIC.pdf, DOI10.5937/skolbiz2-27395, UDC 368.03:658.1(497.11), ISSN 2406-1301, M51;

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  • ТQМ и трошкови квалитета, Управљање квалитетом и поузданошћу, Београд, 2006., стр. 240-245, ISSN 1451-4966, Р-54;
  • Утврђивање релевантних критеријума за вишекритеријумско рангирање банака, (коаутор Станковић, Ј.),  XXXIV међународни симпозијум SYM-OP-IS, 2007., стр. 213-216, ISBN 978-86-7680-124-4, Р-54;
  • Value Bases Management in Airlines, (коаутор Новићевић, Б.), Chalenges of the World Economic Crisis, Ниш, 15-16. окт., стр. 409-419, ISBN 978-86-85099-98-4, М-33;
  • Analisys of competition in the function of the company strategy formulation“, Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011., str. 341-354, ISBN 978-86-6139-040-1, M-33;
  • Identification of environmental costs in the function of improving of company environmental performance“, (коаутори Петровић-Ранђеловић, М. и Радукић, С.), 2nd international conference Economics and management-based on new technologies, EMoNT, Врњачка Бања, јун, 2012, str. 398-406, ISBN 978-86-6075-032-9, М-33;
  • Еколошко диференцирање производа као детерминанта унапређења конкурентности предузећа“, (коаутор Петровић-Ранђеловић, М.), Управљање квалитетом и поузданошћу, 15. DQM међународна конференција, Београд, јун, 2012., стр. 181-167, ISBN 978-86-86355-10-2, M-33;
  • Technological progress in the function of sustainable development“, (коаутор Петровић-Ранђеловић), Innovative management and business performance, SYMORG, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, june 5-9, 2012.,  Zlatibor, str. 1788-1796, ISBN 978-86-7680-255-5, M-33;
  • „Систем мера перформанси као основ стратегијске и оперативне контроле осигуравајућих компанија“, Рачуноводствено регулаторно окружење: подстицај или ограничење привредног раста, 44. Симпозијум СРРС, стр. 289-304,  2013., Златибор, М-33;
  • Eколошки активизам и економска перформанса: да ли се исплати „зелено пословање“?“, (коаутор Петровић-Ранђеловић, М.), Управљање квалитетом и поузданошћу, 16. DQM међународна конференција, Београд, 27-28. јун, 2013., стр. 260-266, ISBN 978-86-86355-14-0, M-33;
  • Analiza uspešnosti implementacije društvene odgovornosti preduzeća u Srbiji u funkciji održivog razvoja“ (koautori Maja Ivanović-Đukić, Marija Petrović-Ranđelović), zbornik radova CD verzija sa XVIII internacionalnog naučnog skupa SM2013, Subotica, Palić, 18. april 2013., Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski Fakultet Subotica, str. 842-854, ISBN 978-86-7233-329-9, M33;
  •  „Систем мера перформанси и контрола остварења стратегије конфронтације“, Перспективе рачуноводствено-финансијске професије у процесу придруживања ЕУ, 8. Конгрес рачуновођа и ревизора Црне Горе, стр. 436-448,  2013., Бечићи, М-33;
  • „Role of transfer pricing in business of multinational companies“, (koautor Petrović-Ranđelović, M.), New business models and sustainable competitiveness, 2014., Zlatibor: XIV international symposium SYMORG, ISBN 978-86-7680-295-1, (M33↔R54);

  • Примена техника за проналажење нових идеја у функцији унапређења конкурентности МСП (коаутори Маја Ивановић-Ђукић, Марија Петровић-Ранђеловић), зборник радова CD верзија са XVIII интернационалног научног скупа СМ2014, Суботица, Палић, 16. мај 2014., Универзитет у Новом Саду, Економски Факултет Суботица, ISBN 978-86-85355-16-4, М33;
  •  Korekcija rashoda i prihoda po osnovu kamata na kredite između povezanih lica primenom pravila o transfernim cenama, Računovodstvena profesija u funkciji stvaranja poslovnog ambijanta za napredak preduzeća i smanjenje kreditnog rizika, 9. Kongres računovođa i revizora Crne Gore, str. 296-312,  2014., Bečići, ISBN-978-9940-9399-4-6, (M33↔R54);

  • Мартић, В., Стевановић, Т.Финансијско извјештавање посредством Cloud computinga као информациона подршка управљању савременим предузећем“, Финансијско извјештавање у функцији унапређења процеса менаџмента, 10. Конгрес рачуновођа и ревизора Црне Горе, Бечићи, стр. 113-125, 2015., ISBN 978-9940-9399-5-3, M33;
  • Петровић-Ранђеловић, М., Радукић, С., Стевановић, Т. Оцена квалитета инвестиционог и пословног окружења у условима опоравка привреде Републике Србије“, Collection of scientific papers on CD of the International Scientific Conference Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU (Izzizivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU), 16-17. april 2015, Novo mesto, Slovenia, Faculty of Business and Management Sciences Novo mesto, School of Business and Management Novo mesto, стр. 433-443, ISBN 978-961-6770-32-3, M33;
  • Петровић-Ранђеловић, М., Стевановић, Т. Sustainable development and national competitiveness: the case of the Republic of Serbia“, Proceedings of the International Scientific Conference Challenges in business and economics: growth, competitiveness and innovations, 16 October 2015, Faculty of Economics, University of Niš, 2015, стр. 141-158, ISBN: 978-86-6139-115-6, M33;
  • Стевановић, Т., Станковић, Ј., „Прaћeњe и aнaлизa финaнсиjскe стaбилнoсти oсигурaвajућих друштaвa у Рeпублици Србиjи“, Збoрник рaдoвa сa 11. Кoнгрeсa рaчунoвoђa и рeвизoрa Црнe Гoрe – Пeрспeктивe рaчунoвoдствa и рeвизиje прeд улaзaк у EУ, oктoбaр 2016, Бeчићи, стр. 503-518, ISBN 978-9940-9399-6-0, М33;
  • Стевановић, Т., Петровић-Ранђеловић, М., Радукић, С. (2016). „Интeгрисaнo извeштaвaњe - инфoрмaциoни oснoв упрaвљaњa oдрживим рaзвojeм“, Збoрник рaдoвa сa International scientific conference – Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU, 14-15. април 2016, Ново Место, UDK 657.1+502.131.1, стр. 506-515, ISBN 978-961-6770-35-4, https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/odprte_vsebine/raziskovanje/zborniki/zbornik_prispevkov_2016.pdf , М33;
  • Ивановић-Ђукић, M., Стевановић, Т., Марковић, И. (2017). „Значај малих и средњих предузећа и предузетника у условима европских интеграција“, Правни и економски аспекти процеса интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију, друга међународна научна конференција, стр. 107-116, Мостар, 20-21. април 2017, ISSN 0352-258X, M33;
  • Станковић, Ј., Стевановић, Т. (2017). „Aнaлизa пoслoвних пeрфoрмaнси у индустриjи инфoрмaциoних тeхнoлoгиja“, Збoрник рaдoвa сa 12. Кoнгрeсa рaчунoвoђa и рeвизoрa Црнe Гoрe – Рaчунoвoдствo и рeвизиja кao фaктoр унaпрeђeњa успjeшнoсти пoслoвaњa, oктoбaр 2017, Бeчићи, стр. 313-337, ISBN 978-9940-9399-7-7, М33;
  • Стевановић, Т., Станковић, Ј. (2019). „Утицај рачуноводственог обухватања лизинга на финансијске перформансе и вредност предузећа“, Збoрник рaдoвa сa 14. Међународног Кoнгрeсa рaчунoвoђa и рeвизoрa Црнe Гoрe – Сусрет рачуноводства, пореза и банкарства: Корпоративно извјештавање – Quo Vadis?, oктoбaр, 2019, Бeчићи, стр. 494-513, М33.
  • Стевановић, Т., Петровић-Ранђеловић, М. (2018). „Стратегијски модели управљања перформансама предузећа“, Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Fourth International Scientific Business Conference LIMEN 2018, Belgrade, Serbia, December 13, 2018, стр. 233-239, ISBN 978-86-80194-15-8, COBISS.SR-ID 273745676, https://doi.org/10.31410/limen.2018.233, doi: https://doi.org/10.31410/limen.2018.233, М33;
  • Растић, А., Ђукић, Т., Стевановић, Т. (2019). „Рачуноводствени третман и утицај нематеријалне активе на креирање новчаних токова“, Contemporary economic trends: technological development and challenges of competitiveness, 50-th International Scientific Conference, Faculty of Economics, University of Niš, 18 October, 2019, стр. 299-308, UDC 657, ISBN 978-86-6139-193-4, М33;
  • Antić, Lj., Stevanović, T., Arsenijević, A.  (2020). „Koncept računovodstva zasnovan na teoriji ograničenja i poslovno odlučivanje“, DIGITAL ECONOMY: CHANCES, RISKS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 51-th International Scientific Conference, Faculty of Economics, University of Niš, 15 October, 2020, str. 325-335, ISBN 978‐86‐6139‐204‐7, COBISS.SR-ID 28096265, M33;
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

     

  • „Трошкови квалитета”, Ефикасност трансформације предузећа, XV научно саветовање, Ниш, 2000., стр. 192-199, ISBN 86-80121-53-3, Р-62;
  • Software за подршку вишекритеријумском одлучивању, (коаутор Станковић, Ј.), рад презентиран на конференцији Yu info, Копаоник, 06-10.3.2006, ISBN 86-85525-01-2, Р-54;
  • ТQМ и трошкови квалитета, Управљање квалитетом и поузданошћу, Београд, 2006., стр. 240-245, ISSN 1451-4966, Р-54;
  • Стратегијски систем мера перформанси, (коаутор Новићевић, Б.), Глобална економија као детерминанта унапређења пословних перформанси, Ниш, 2006., стр. 347-352, ISSN 0353-8648, Р-62;
  • Анализа профитабилности купаца као информациона подршка управљању трошковима предузећа, XXXVI међународни симпозијум SYM-OP-IS, 2009., стр. 103-106, ISBN 978-86-80593-43-2, М-63;
  • Анализа финансијских ресурса као основ формулисања стратегије предузећа,  (коаутор Станковић, Ј.), XXXV међународни Симпозијум SYM-OP-IS, 2008., стр. 135-138, ISBN 978-86-7395-248-2, М-63;
  • Корпоративна друштвена одговорност у функцији повећања ефикасности пословних процеса и одрживог развоја, (коаутор Ранђеловић-Петровић, М.), XII међународни симпозијум Факултета организационих наука SYMORG, 2010., ISBN 978-86-7680-216-6, М-63;
  •  „Иновативност као фактор унапређења конкурентности и равномернијег регионалног развоја са освртом на Србију“, (коаутор Радукић, С.), Региоанални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, јун, 2011., стр. 221-236, ISBN 978-86-6139-026-5, М-63;
  • „Мерење еко-ефикасности у циљу побољшања микро и макро перформанси“, (коаутор Радукић, С., Петровић-Ранђеловић, М.), Projektni menadžment u Srbiji-uspesi i mogućnosti, YUPMA, јун, 2011., стр. 73-77, ISБN 978-86-86385-08-6, М-63;
  •  „Подстицање иновативности предузећа са освртом на Европску Унију“, (коаутор Радукић, С.), Региоанални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, јун, 2012., стр. 519-533, ISBN 978-86-6139-048-7, М-63;
  • Стевановић, Т., Петровић-Ранђеловић, М., Радукић, С. (2015). „Унапређење продуктивности управљањем еколошким трошковима“, Зборник радова ЦД верзија са XX интернационалног научног скупа СМ2015 Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту: Стратегија развоја и конзистентност економских система у условима глобализације, 21. мај 2015, Суботица – Палић, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, UDC 005.21:005.61]:[ 657.471.1:502.1, стр. 560-569, ISBN 978-86-7233-352-7, COBISS.SR-ID 296499463 CIP 005.21(082)(0.034.2), M63;
  • Петровић-Ранђеловић, М., Радукић, С., Стевановић, Т., „Ефeкти мeрa држaвнe пoмoћи нa кoнкурeнтнoст приврeдe РС, Збoрник рaдoвa сa 21. интeрнaциoнaлнoг нaучнoг скупa Стрaтeгиjски мeнaџмeнт и систeми пoдршкe oдлучивaњу у стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту – Стрaтeгиjски мeнaџмeнт-дeтeрминaнтe рaзвoja и eфикaснoст пoслoвaњa, 19. мaj 2016, Субoтицa - Пaлић, стр. 652-665, UDC 336.563(497.11) 339.13(497.11), М63;
  • Стевановић, Т., Митровић, М. „Улога управљачког рачуноводства у интегрисаном извештавању о одрживом развоју“, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Ниш, јун, 2019, стр. 533-542, UDK 657.05, ISBN 978-86-6139-178-1, COBISS.SR-ID 276959244, М63.
Poslednji put izmenjeno četvrtak, 29 april 2021 17:00