Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 25.12.2013.

Goran Milovanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.01.1963.
 • Mesto rođenja: Sokobanja
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski
 • Godina diplomiranja: 1988.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Стратешке димензије интернационализације пословања предузећа, у монографији “Развојни фактори и ефикасност предузећа”, Економски факултет, Ниш, 1993. стр. 260-269.
  2. Стратегијске алијансе и конкурентска предност предузећа у монографији, “Економска ефикасност стратегије предузећа”, Економски факултет, Ниш, 1994. стр. 77-82.
  3. Примена информационих технологија (виртуалне куповине) у процесу глобализације тржишта, у монографији “Изазови менаџмента и маркетинга у глобалном окружењу”, Економски факултет, Београд, април 1998. стр. 433-438. (коаутор: др Нада Барац)
  4. Реаговање менаџера на изазове глобалног пословног окружења, у монографији “Изазови менаџмента и маркетинга у глобалном окружењу”, Економски факултет, Београд, април 1998. стр. 191-196.
  5. МЕНAЏМЕНТ КAНAЛA ДИСТРИБУЦИЈЕ, Економски факултет, Ниш, 2001. (коаутор: др Нада Барац)
  6. Логистика у ери глобализације бизниса, у монографији “Стратегија трансформације великих предузећа у условима глобализације”, Економски факултет, Београд, 1999. стр. 162-170.
  7. Улога иностраних директних инвестиција у процесу транзиције привреде Србије, у монографији “Економски токови привреде Србије у условима транзиције”, Економски факултет, Ниш и Економски факултет, Крагујевац, 1999. стр. 155-163. (коаутор: др Нада Барац)
  8. Улога менаџера у повећању конкурентности понуде предузећа, у монографији “Менаџмент у привредама у транзицији”, Економски факултет, Ниш, 1999. стр. 365-375. (коаутор: др Нада Барац)
  9. РИВЕРСНА ЛОГИСТИКА КАО ДЕО ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА, Економски факултет, Ниш, 2007. (коаутор: др Нада Барац)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Impact of global economic crisis on the Serbian economy and the possibilities of its overcoming, Actual Problems of Economics, No 2(February), Vol. 140, 2013, str. 281-288. ISSN 1993-6788, UDK 330 (koautori: Bojan Krstić, Sonja Jovanović)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Пропаганда производа и услуга на међународном тржишту, Економика, Ниш, 6/1991. стр. 167-173.
  2. Маркетиншки аспекти стратегије фокусирања и стратегија ниских трошкова, Економске теме, Ниш, 1-2/1993. стр. 84-87.
  3. Some Strategy Aspects of Globaly Oriented Enterprise Competition Factors, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, University of Nis, Vol. 1. No 1 1993, str. 188-201.
  4. Интернационализација предузећа и међународни маркетинг, Економика, Ниш, 3-4/1993. стр. 36-40. (коаутор: др Нада Барац).
  5. Управљање међународном дистрибуцијом, Пласман и тржиште, Београд, 2-4/1994. стр. 28-34. (коаутор: др Нада Барац)
  6. Marketing Dimensions of the “Just in Time” Concept, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, University of Nis, Vol. 1, No 2, 1994, стр. 140-148.
  7. Joint Venture као форма инфилтрирања предузећа на инострана тржишта, Економске теме, Ниш, 1-2/1994. стр. 285-293.
  8. Развијање производа за глобална тржишта, Економске теме, Ниш, 1995. стр. 499-510.
  9. Нови односи између купаца и продаваца настали применом “Јust-in-Time” концепта, Нова трговина, Београд, 9-10/1995. стр. 19-23. (коаутор: др Нада Барац)
  10. Јединствени информациони систем и концепт ТQМ, Економске теме, Ниш, 2/1996. стр. 477-489. (коаутор: О. Радовић)
  11. Интернационализација као стратегија раста и развоја трговине на мало, Нова трговина, Београд, мај-јун 1996. стр. 25-33. (коаутор: др Нада Барац)
  12. Социјални и културни елементи окружења на међународном тржишту, Економика, Ниш, 1996. стр. 75-84. (коаутор: др Нада Барац)
  13. Конфликти у каналима дистрибуције и њихово решавање, Економске теме, Ниш, 1/1997. стр. 69-78. (коаутор: др Нада Барац)
  14. Marketing Dimensions of Global Advertising, The scientific journal Facta Universitatis, University of Nis, Series: Economics and Organization Vol. 1. No 5, 1997, str. 71-78.
  15. Малопродаја на међународним тржиштима, Нова трговина, Београд, 11-12/1997. и 1-2/1998. стр. 158-163. (коаутор: др Нада Барац)
  16. Технолошке иновације у каналима као услов ефикаснијег задовољења потреба потрошача, Економске теме, Ниш, 2/1998. стр. 491-500. (коаутор: мр Винко Лепојевић)
  17. Инволвирање малопродаваца у токове глобалног бизниса, Нова трговина, 5-8, Београд, 1999. стр. 34-41.
  18. Персоналне димензије потрошача и избор марке производа, Економске теме 1-2, Ниш, 1999. стр. 519-532.
  19. Интегрисање у светске привредне токове-приоритет обнове привреде СРЈ, Економске теме 1-2, Ниш, 1999. стр. 81-87. (коаутор: мр Биљана Ракић)
  20. Развијање стратегије сервиса потрошача, Нова трговина, Београд, 3-4, 2000. стр. 9-17.
  21. Интерорганизациона визија и реагибилност ланца снабдевања, Нова трговина, Београд, 9-11/2000. стр. 6-13.
  22. Интеракције потрошача са Self-Service tehnologijama, Стратегијски менаџмент, Економски факултет, Суботица, 4/2001. стр. 100-106.
  23. Значај компетенција потрошача за укључивање компанија у глобални бизнис, Економске теме, Ниш, 1-2/2001. стр. 423-431.
  24. Трендови у управљању ланцима снабдевања, Нова трговина, Београд 5-6, 2002. стр. 3-15.
  25. Стратегијске алијансе као генератор приватизације и реструктурирања, Економске теме, Ниш, 1-2/2002. стр. 459-469. (коаутор: др Нада Барац)
  26. Re-engineering of Business Processes in Contemporary Environment, “Management and sustainable development” 5/1-2, 2003, стр. 230-234. (коаутор: Кирил Aнгуелов).
  27. Улога Интернета у реструктурирању ланаца снабдевања, Економске теме 5, Ниш, 2002. стр. 21-29. (коаутор: др Нада Барац)
  28. Possibilities for improving the competitive power of the industrial companies in the balkan countries through implementation of demand flow technology, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, 1/10, Niѕ, 2002, стр. 31-38. (коаутор: Кирил Ангуелов, Technical University of Sofia, Faculty of Economics)
  29. The Internet Economy- a World of Opportunity, Management and Engineering 03, Vol. 2/65, Софија, 2003. стр. 133-137.
  30. Перспективе развоја малих и средњих предузећа у процесу транзиције, Економика предузећа, Београд, мај-јун 2003. стр. 123-127.
  31. Branding as the Foundation of Competitive Advantage, Management and Engineering 03, Vol. 2/65, Sofia, 2003. стр. 13-17. уводни реферат (коаутори: др Нада Барац и др Кирил Ангуелов)
  32. Managerial Implications of the Implementation Strategy of International Advertising, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Nis, 2/1, 2003. стр. 37-45. (коаутор: др Љиљана Станковић)
  33. Re-engineering Approach in Small and Medium-Size Companies’ Modernization in Printing and Publishing Industry, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Nis, 2/1, 2003, str. 47-51. (коаутор: др Кирил Ангуелов)
  34. E-Procurement and Creating Value in the Supply Chain, Management and engineering 04, Vol. 2/70, Софија, 2004. стр. 156-158.
  35. Cоuntry of Origin, Stereotypes and Brand of Decision-Making, Management and Sustainable Development, Лесотехнически универзитет, Софија, br. 3-4, 2004. стр. 362-366. (коаутори: др Кирил Ангуелов и др Славица Цветковић)
  36. Ефекти земље порекла производа и перцепције потрошача, Економске теме 1-2, Економски факултет, Ниш, 2004. стр. 437-445. (коаутор: др Нада Барац)
  37. Развијање производа у ери глобалног бизниса, Економика 3, Ниш, 2004. стр. 35-44.
  38. Тродимензионална природа ефикасности ланца снабдевања, Економске теме, 5, Ниш, 2004. стр. 81-89.
  39. Стратегија глобалног снабдевања, Пословна политика, Београд, април 2005. стр. 50-55.
  40. Small and Medium Enterprises as a Base for Restructure of Serbian Economy, Facta Iniversitatis, Series of Economics, Nis, 2/3, 2005, стр. 201-208.
  41. Реагибилност ланца снабдевања у глобалном окружењу, Економске теме 4, Ниш, 2005. стр. 19-26. (коаутор: др Нада Барац)
  42. Менаџерски подстицаји да се постигне координација у ланцу снабдевања, Економске теме 5, Ниш, 2005. стр. 91-99. (коаутор: др Нада Барац)
  43. Развијање марке и глобална конкурентност, Пословна политика, Београд, 2/2006. стр. 56-62.
  44. Ланци снабдевања за глобална тржишта, Економске теме, 1-2, Економски факултет, Ниш, 2006. стр. 335-346. (коаутор: др Нада Барац)
  45. Пословне импликације трансформисања трансакционог у релациони маркетинг, Економске теме 4-5, Ниш, 2006. стр. 11-24. (коаутори: др Нада Барац и Зоран Јовановић дип. инг. маш.)
  46. Прелиминарни кораци и принципи HACCP и заштита потрошача, Економске теме 1, Ниш, 2007. стр. 3-16. (коаутори: др Нада Барац и др Драгана Јоцић-Раденковић)
  47. Developing Market Responsive Supply Chain Strategies, Индустриален мениджмьнт, Софија, 4/8, 2007. стр. 46-51. (коаутор: Кирил Ангуелов)
  48. Дизајнирање система мерења перформанси за управљање ланцем снабдевања, Економске теме 2, Ниш, 2007. стр. 79-87. (коаутор: др Бојан Крстић)

  49. Mogućnost vraćanja proizvoda u sistem riversne logistike kao izvor konkurentske prednosti, Tematski zbornik „Razvijanje konkurenske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 2008. str. 93-106. ISBN 978-86-85099-79-3 (koautor: Nada Barac)

  50. Future Challenges Enabling Technologies in Supply Chain Management, Tematski zbornik „Competitiveness in the Conditions of a Global Economy, Ekonomski fakultet Niš, 2008. str. 273-281. ISBN 978-86-85099-80-9 (koautor: Nada Barac)

  51. Poslovna relevantnost jezika kao elementa kulture za međunarodni marketing, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 3/2008. str. 31-52. ISSN 0353-8648 (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  52. Anatomija konkurentske prednosti, Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, knjiga 2, 2008. str. 53-68. ISBN 978-86-85099-79-3 (koautori: Nada Barac, Slavica Cvetković)

  53. Racionalizacija portfolia marke – novi imperativ za profitabilni rast, Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, knjiga 3, 2008. str. 87-100. ISBN 978-86-6139-000-5 (koautor: Nada Barac)

  54. Corporate Social Responsibility in the Globalization Era, The Scientific Journal, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 6 No. 2 Nis, 2009, str. 89-104. Editor-in-Chief: Borko Krstić, ISSN 0354 – 4699 (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  55. Komparativne prednosti virtuelnih lanaca snabdevanja u globalnom poslovnom okruženju, Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, knjiga 3, 2009. str. 69-86. ISBN 978-86-6139-000-5 (koautor: Nada Barac)

  56Razvoj i elementi međunarodne logistike, Ekonomske teme 3, Ekonomski fakultet, Niš, 2009. str. 1-14. YU ISSN 0353-8648 (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  57. Risk and the Resilient Supply Chain, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, University of Niš, N0. 2, Vol. 8, Year: 2011, str. 139-151.  (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  58. Falsifikovanje - ozbiljna pretnja izgadnji i održavanju vrednosti globalne marke, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet Niš, br. 1, Vol. XLIV, 2011. str. 31-44. (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  59. Logistika, menadžment lanca snabdevanja i konceptualne perspektive njihovih odnosa, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet Niš, br. 3, Vol. XLIV, 2011. str. 339-354. (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Проблем дистанце и селекције у управљању међународним каналима дистрибуције, Међународни симпозијум, “Менаџмент на прагу XXI века”, Златибор, 1994. стр. 798-805.
  2. Aнализа конкуренције и стратегија предузећа, IV Међународни симпозијум, “Менаџмент, економска криза и промене”, Златибор, 1995. стр. 266-272.
  3. JIT и EDI као извори временски засноване конкурентске предности, SymOrg ’96. V Mеђународни симпозијум “Менаџмент и развој предузећа”, Врњачка Бања 3-5. јун 1996. стр. 643-648.
  4. Маркетинг стратегије у индустрији информационих технологија, SIE ’96, Међународни симпозијум “Индустријско инжењерство 96”, Машински факултет Београд, 1996. стр. 242-243. (коаутор: Огњен Радовић)
  5. Улога маркетинга у повећању извоза пољопривредних производа, Међународни научни скуп, “Место воћарске производње у дугорочном програму агроиндустријске производње у Југославији”, Пролом Бања, 20-22. јун 1997. штампан само апстракт, стр. 62. (коаутор: мр Владан Пешић)
  6. Генетски алгоритам и решавање тешких оптимизационих проблема, Међународни научни скуп “Проблеми и правци развоја привреда у транзицији”, Економске теме, Ниш, 2/1997. стр. 517-527. (коаутори: Огњен Радовић, др Нада Барац, мр Винко Лепојевић и Спасоје Цветковић)
  7. Training Significance Concerning Relationship Improvement Between Sellers and Consumers, 5th Conference on Education in Commercial Distribution, Asker, Norway, 25-27 June 1998, (коаутор: др Нада Барац)
  8. На ресурсима заснована стратегија и глобална конкурентност предузећа, SymOrg 1998. Међународни симпозијум “Окружење, менаџмент, конкурентност”, Златибор, 3-5. јун 1998. стр. 117-122.
  9. Управљање мрежно структурираним ланцима снабдевања, SIE 2001, 3rd International Symposium of Industrial Engineering, Машински факултет, Београд, 18-20 октобар, 2001. стр. 238-241. (коаутор: др Нада Барац)
  10. Управљање односима између фирми у пословним мрежама, SymOrg 2002. VIII Међународни симпозијум “Менаџмент у новом окружењу”, Златибор, 02-05. јун 2002. стр. 125-130. (коаутор: др Нада Барац)
  11. Aлијансе и виртуелна предузећа у ланцима снабдевања, SymOrg 2002. VIII Међународни симпозијум “Менаџмент у новом окружењу”, Златибор, 02-05. јун 2002. стр. 137-142.
  12. The Role of Internet in Supply Chains Restructuring, International Conference “Transition in Central and Eastern Europe-Challenges of 21st Century”, Conference Proceedings, Sarajevo, October 17-18, 2002, стр. 27-33. (коаутор: др Нада Барац)
  13. Determinants of Distribution Arrangement Selection in International Marketing, u zborniku “Marketing in new economy”, Faculty of Economics, Nis, 2002, University of National and World Economy-Sofia, стр. 129-156. (уредник: Љиљана Станковић)
  14. Internet as a Base of Global Business, ПРЕДПРИЯТИЕТО НA XX-ви ВЕК - ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКAТЕЛСТВA, Toм 3. Свиштов, 2003. стр. 45-51. (Зборник радова)
  15. Logistic Quality and Quality Analysis Techniques, 3rd International Conference, Research and development in mechanical industry, RАDMI 2003. Херцег Нови, 2003. деo D-2, (Зборник радова), коаутори: др Нада Барац и др Славица Цветковић
  16. Development of Manufacturing Control, 3rd International Conference, Research and development in mechanical industry, RАDMI 2003. Херцег Нови, 2003. део D-10. (Зборник радова), коаутори: др Нада Барац и др Славица Цветковић
  17. “Тьнко” и “акроьатично” управление на веригата на снаъдяване, Университет за национално и световно стопанство, Трета международна конференция, ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ, Равда, 16-18. септембар, 2003. стр. 91-100. (Зборник радова), коаутор: др Нада Барац
  18. Управление на времето за испьлнение на поръчката бьб веригата на снабдяване, "Logistics in the National Economy and the Firm", IV Међународна конференција, Равда 14-16, септембар, 2004, стр. 55-63. (Зборник радова), коаутор: др Нада Барац
  19. Implementation of Operations Strategy, RАDMI 2004. Златибор, деo Д2, (коаутори: др
  20. Славица Цветковић и др Нада Барац)
  21. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA, MD -2005, Међународна конференција «Стратегии Европеискои Интеграции» 27-28. септембар 2005. Chisinau (Predavanje po pozivu бр. позивног писма 02/741 од 02.09.2005. године)
  22. Логистика вьв фирмата, "Logistics in the national economy and the firm", IV Међународна конференција, Равда 14-16, септембар, 2004. стр. 140-149. (Зборник радова), коаутори: др Нада Барац и др Славица Цветковић
  23. Internet in Education: Possibilities of Distance Learning, "Economic politic in european integration", Chişinău, Молдавија, 23-24. септембар 2005. str. 41-44. (Зборник радова), коаутор: мр Горан Крстић
  24. Управљање материјалима и набавка, VII Међународни научно-стручни скуп о достигнућима електро и машинске индустрије, ДЕМИ 2005. Бања Лука, 27. и 28. мај 2005. стр. 337-342. (Зборник радова), коаутори: др Славица Цветковић и др Нада Барац
  25. Електронско пословање и Интернет-основе за унапређење трансакција у ланцу снабдевања, IX Интернационални симпозијум “Са пројект менацментом у европске интеграције”, YUPMA 2005, Златибор 13-15. јун 2005. стр. 257-261. (Зборник радова), коаутори: др Нада Барац и др Славица Цветковић
  26. Односи између предузећа и потрошача базирани на имплементацији CRM и ECRM концепта, V Међународни симпозијум о електронској трговини и електронском пословању, Палић, 20-22. април 2005. (Зборник радова), коаутор: др Нада Барац

  27. Supply Chain Risks and the Principles of its Resilience, VII Internacionalna konferencija “Logistics in the changing world”, Ravda, Bulgaria, September 09-11, 2008. (koautor: Nada Barac)

  28. Povratna logistika - razlozi za prihvatanje vraćenih proizvoda, Treći srpski simpozijum sa međunarodnim učešćem, „Transport i logistika 2008“, Mašinski fakultet, Niš, 2008. 8.1-8.7, ISBN 978-86-80587-82-0 (koautor: Nada Barac)

  29. Investment Climate in Serbian Telecomunication Market, Rad na projektu ASO - “Building of Information and Communication Technologies Researchers Network: Comparative Research and Promotion of the Information and Communication Technologies as a Guarantee for the Sustainable Development of Enterprises” (koordinator: Tehnički univerzitet iz Sofije, Bugarska), Sofia, 2008. str. 5-11. ISBN 954-91215-4-2

  30. Corporate Social Responsibility – drivers and critical analyze, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. VI-th International Conference of "Management and Engineering '08", 19-21 June, Sofia, Bulgaria, Volume 1/104, 2008. str. 167-170. ISSN 1310-3946 (koautor: Bojan Krstić)

  31. Riversna logistika - razlozi za vraćanje proizvoda, XII Internacionalni simpozijum „YUPMA2008“, Zlatibor 14-16. maj 2008. str. 409-413. ISBN 978-86-86385-03-1

  32. Supply Chain Risks and the Principles of its Resilience, VII Internacionalna konferencija “Logistics in the changing world”, Ravda, Bulgaria, September 09-11, 2008. (koautor: Nada Barac)

  33. Povratna logistika - razlozi za prihvatanje vraćenih proizvoda, Treći srpski simpozijum sa međunarodnim učešćem, „Transport i logistika 2008“, Mašinski fakultet, Niš, 2008. 8.1-8.7, ISBN 978-86-80587-82-0 (koautor: Nada Barac)

  34. Investment Climate in Serbian Telecomunication Market, Rad na projektu ASO - “Building of Information and Communication Technologies Researchers Network: Comparative Research and Promotion of the Information and Communication Technologies as a Guarantee for the Sustainable Development of Enterprises” (koordinator: Tehnički univerzitet iz Sofije, Bugarska), Sofia, 2008. str. 5-11. ISBN 954-91215-4-2

  35. Corporate Social Responsibility – drivers and critical analyze, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. VI-th International Conference of "Management and Engineering '08", 19-21 June, Sofia, Bulgaria, Volume 1/104, 2008. str. 167-170. ISSN 1310-3946 (koautor: Bojan Krstić)

  36. Riversna logistika - razlozi za vraćanje proizvoda, XII Internacionalni simpozijum „YUPMA2008“, Zlatibor 14-16. maj 2008. str. 409-413. ISBN 978-86-86385-03-1

  37. Tendency in Implementation RFID Technology in Transition Economies, VIII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, “СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ”, Российский университет дружбы народов, Москва, 2009. 12-15. ch 13. ISBN 978-5-209-03319-6 (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  38. Hierarchical Planning Structure of FMS, 9th International Conference ²Research and Development in Mechanical Industry², RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, 16-19. September 2009. str. 525-530. ISBN 86-83803-03-1 (koautori: Slavica Cvetković, Nada Barac)

  39. Impact of  RFID Technology on Supply Chain Management, 9th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″ RaDMI 2009 16-19. September 2009, str. 94-108. Vrnjačka Banja, Serbia, (rad sa plenarne sednice) ISBN 86-83803-03-1 (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  40. Funkcionisanje savremenih lanaca snabdevanja, 2th International Conference, Dependability and quality management ICDQM-2009, Belgrade, 2009. str. 754-760. ISSN 1451-4966  (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  41. Data Base – An Indispensable Element of Long-Term Consumer Relationships, VIII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, “СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ”, Российский университет дружбы народов, Москва, 2010. str. 223-228. (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  42. Benefits of Supplier Relationship Management (SRM) for Partners in Supply Chain, 2nd International Conference, “Application of New Technologies in Management”, Faculty for Education of the Executives, Tara, Vol. 1, 2010. str. 144-149.

  43. Cyber Crime - A Treat for Serbian Economy, Securitatea Informationala-2010, 8 April 2010, Kišinjev, Moldavia (http://www.it-moldova.md/ro/tic-in-moldova/a-industriei-de-software/99-securitatea-informationala, http://security.ase.md/materials/si2010/35-pag_112-115.pdf,  rad objavljen u zborniku radova), str. 111-114. prеdavanje po pozivu, (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  44. Importance Relationship in Global Supply Chain, 2nd International Conference, “Application of New Technologies in Management”, Faculty for Education of the Executives, Tara, Vol. 2, str. 385-389.

  45. Falsifikovanje - ozbiljna pretnja izgadnji i održavanju vrednosti globalne marke, XII Međunarodni simpozijum, Fakultet organizacionih nauka „SYMORG 2010“, 9-12. jun 2010. Zlatibor (rad na CD-u), http://www.symorg.org/arhiva-radova.php, koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković.

  46. Koncept lanca snabdevanja i integracija kompanija, IV Mеђународни симпозијум „Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно лидерство YUPMA 2010“ 14-16. мај 2010. Златибор, http://www.entel.rs/info/strucni/YUPMA%202010_Izvestaj.pdf, (koautor: Slavica Cvetković)

  47. Dizаjnirаnje globаlnih lаnаcа snаbdevаnjа, Četvrti simpozijum sа međunаrodnim učešćem, Trаnsport i logistikа, Univerzitet u Nišu i Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 19-20. maj 2011. str. 87-94. (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  48. Internet i globalni lanci snabdevanja, 14th International Conference, Dependability and Quality Management ICDQM-2011 i 2nd DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management, Beograd, 29-30. јun 2011, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom, Čačak, str. 695-701. (koautori:  Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  49. The Use of RFID in Retail Management, 11th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″, RaDMI 2011, Sokobanja, 15-18 September, 2011,  SaCTIP, Vrnjačka Banja, Vol. 1, str. 98-108. PLENARY AND INVITATION PAPER, (koautori: Nada Barac, Dragana Radenković Jocić)

  50. Designing Distribution Network in Supply Chain: Yumis Nis Case Study, Scientific Conference: 1st International Conference “Economics and Management based on New Technologies” EMoNT 2011, Kladovo 12-15 June 2011, SaCTIP, Vrnjačka Banja,  Plenary and Invitation Paper, (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  51. Globalization and Transnational Companies During the Times of Ecomics Crisis, Contemporary Issues in the Integration Processes of Western Balkan Countries in the European Union, Ljubljana, 2011.  str. 288-303. (koautori: Boban Stojanović, Snežana Radukić)

  52. Supply Chain Integration as a Basis for It’s Expansion During the Global Recession, International Jubilee Conference Economy and Management in 21-st Century – Solutions for Stability and Growth, 8-9 November, Svishtov, 2011, str. 84-92. (Predavanje po pozivu -pozivno pismo br. 6300-/87 od 20.10.2011), Državna akademija, D.A. Tcenov, www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=75&pokana=2, (koautori: Nada Barac, Vladimir Milovanović)

  53. Innovativeness and International Competitiveness of Serbian Small and Medium Enterprises, International Conference, Kazahstan, 2011. (koautori: Boban Stojanović, Snežana Radukić)

  54. Optimizacija zaliha, Treći Međunarodni simpozijum “Novi horizonti 2011 saobraćaja i komunikacija”, Univerzitet u istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, 24-25. novembra 2011. str. 613-618. (koautor: Slavica Cvetković)

  55. Logistika i promene na međunarodnom transportnom tržištu, Treći Međunarodni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011", Univerzitet u istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj 24-25. novembar 2011. str. 618-623. (koautori: Boban Stojanović, Slavica Cvetković)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Структурне промене привреде Србије и стратегијско управљање, Крагујевац 1996. стр. 162-167. (коаутор: др Нада Барац)
  2. Стратегијске алијансе као форма међународног дистрибутивног ангажовања, Научни скуп “Ефикасност стратегије предузећа”, Ниш, 1997. стр. 37-55. (коаутор: др Бранко Ракита)
  3. Виртуална куповина као фактор развоја трговине, Треће научно саветовање, “Проблеми концепције и стратегије привредног развоја Србије”, Ниш, новембар 1997. стр. 204-209.
  4. Стратегијске алијансе као облик раста предузећа на глобалном тржишту, Упит “97”, Приштина, 23-25. октобар, 1997. Д11-Д12. (коаутор: др Нада Барац)
  5. Позиционирање производа на тржишту и стратегија инвестирања, Економски факултет, Приштина, 1998.
  6. Директна страна улагања као генератор процеса транзиције домаће привреде, Научни скуп “Економски односи са иностранством и транзиција југословенске привреде” у организацији НДЕЈ, Београд, 1998. стр. 293-298.
  7. Глобална препознатљивост марке производа као фактор развоја привреде, Научно саветовање на тему “Раст, структурне промене и функционисање привреде Србије”, Крагујевац, 1998. стр. 177-183.
  8. Промене у глобалном окружењу и управљање ланцима снабдевања, реферат на VII SymOrg 2000.
  9. Лојалност купаца и маркетинг међузависних односа, реферат у зборнику радова “Развој маркетинга-нове тенденције”, Економски факултет, Ниш, 2001. стр. 131-140. (коаутори: др Зорка Грангов и др Нада Барац)
  10. Развој партнерских односа између чланова канала-могућности за смањење укупних трошкова, реферат у зборнику радова “Развој маркетинга-нове тенденције”, Економски факултет, Ниш, 2001. стр. 233-240. (коаутори: др Биљана Предић и др Нада Барац)
  11. Управљање квалитетом са посебним освртом на процес квалитета логистике, DQМ, Београд, 2003. стр. 534-539. (коаутори: др Нада Барац и др Снежана Ћекић)
  12. Управљање ланцем снабдевања у ери нет економије, SymOrg 2004, ФОН, Београд (Златибор), 2004. стр. 267. (Зборник апстраката), коаутори: др Славица Цветковић и мр Сузана Стефановић
  13. Информациони системи у логистици, “Тил 2004”, Први српски семинар о транспорту и логистици, Машински факултет, Ниш, 2004. стр. 10.1-10.8. (коаутори: др Нада Барац и др Славица Цветковић)
  14. Доношење маркетинг одлуке у фабрици козметички производа, VI Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој'', Лесковац, 21-22. октобар 2005. стр. 309. (апстракт у Зборнику радова), коаутори: др Славица Цветковић и др Нада Барац
  15. Интегрисана обрада података у ЈIT систему, VI Симпозијум "Савремене технологије и привредни развој'', Лесковац, 21-22. октобар 2005. стр. 310. (апстракт у Зборнику радова), коаутори: др Славица Цветковић и др Нада Барац
  16. Стратегијска флескибилност и адаптибилност логистике, Други српски семинар „Тил 2006“, Машински факултет, Ниш, 2006. стр. 9.1-9.6, (Зборник радова), коаутори: др Нада Барац и др Славица Цветковић
  17. Интернет пословање и Online односи у ланцима снабдевања, "SymOrg 2006", "Промене организације и менацмента-изазови европских интеграција", Златибор, 7-10. јун 2006. апстракт на CD-у, (коаутор: др Нада Барац)
  18. Управљање залихама, Други српски семинар “Тил 2006“, Машински факултет, Ниш, 2006. стр. 15.1-15.5, (Зборник радова), коаутори: др Нада Барац и др Славица Цветковић
  19. Управљачке димензије функционисања савремених ланаца снабдевања, "YUPMA 2006'', Златибор, 15-17. мај 2006. стр. 268-272. (Зборник радова), коаутори: др Н. Барац и др С. Цветковић
  20. JIT, MRP и MRPII – базични системи менаџмента производње, DWM, Београд, 14.-15. јун, 2006. стр. 421-426. (рад на CD-у), коаутор: др Нада Барац
  21. Димензије риверсне логистике и обезбеђење гаранција купцима, ICDQM 2007, Београд, 2007. стр. 754-760. (Зборник радова), коаутори: др Нада Барац и др Славица Цветковић
  22. Процес риверсне логистике-профил дистрибуције повраћаја производа и опције за повећање њихове вредности, ICDQM 2007, Београд, 2007. стр. 747-753. (Зборник радова), коаутори: др Нада Барац и мр Aлександра Павичевић
  23. Strategy of Direction with Production in Function Maintain Progres, RADMI 2007. Београд, стр. 379-381. (Зборник радова), коаутори: др Славица Цветковић и др Нада Барац
  24. Рециклажа пластике као изузетни допринос заштити животне средине, Зборник радова “Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ“, Економски факултет, Ниш, 2007. стр. 149-154. (коаутори: др Славица Цветковић и др Нада Барац)
  25. Управљање и координација у ланцима снабдевања са затвореном петљом, “Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција”, Економски факултет, Ниш, 2007. стр. 53-71. (коаутор: др Нада Барац)
  26. Бeамон-ов модел мерења перформанси ланца снабдевања, “Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција”, Економски факултет, Ниш, 2007. стр. 267-280. (коаутор: др Бојан Крстић).

  27. Текстилна индустрија Србије – пропуштене прилике и нове шансе у процесу остваривања конкурентности, Економска политика Србије у 2010. години – Ка новом моделу макроекономске стабилности, Научно друштво економиста и Економски факултет, Београд, 2010. str. 57-67. (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

  28. Preduslovi pojave i razvoja lanaca snabdevanja, Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: Implikacije za Srbiju, Novi Sad, 27. oktobar 2011. Visoka poslovna škola strukovnih studija, rad na elektr. optičkom disku, (koautori: Nada Barac, Aleksandra Anđelković)

Poslednji put izmenjeno subota, 04 januar 2014 00:26