Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 25.12.2013.

Ivana Simic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 2.4.1968.
 • Mesto rođenja: Kursumlija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1990
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  "Društvena odgovornost i ponašanje zaposlenih", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš 2013, (monografija nacionalnog značaja),(koautori: Ivana Simić, Maja Ivanović Đukić), (obim 231 strana)

  "Ličnost i organizaciono ponašanje", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2009, (monografija nacionalnog značaja),(obim 157 strana)

  "Top menadžment: karakter i organizacija", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2004 (obim 249 strana)

  "Uloga menadžmenta u organizacionoj transformaciji preduzeća", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1999, (objavljena doktorska disertacija), (obim 271 strana)

  "Upravljanje organizacionom transformacijom preduzeća", deo monografije "Menadžment i transformacija preduzeća", Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 1995, (str. 154-161)

  "Infromaciona tehnologija kao podrška organizaciji i menadžmentu", deo monografije "Ekonomska efikasnost strategije preduzeća: faktori i kriterijumi efikasnosti preduzeća", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1995, (str. 349-360)

  "Bihevioristički kontekst kao osnova efikasne organizacione transformacije preduzeća", deo monografije "Upravljanje transformacijom preduzeća: efikasnost transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1996, (str. 357-364)

  "Uloga kognitivne preference u formiranju kreativnih top menadžment timova", deo monografije "Menadžment i strategija transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 1997, (str. 256-260)

  "Uloga reinženjeringa poslovnih procesa u organizacionoj transformaciji preduzeća", deo monografije "Upravljanje ključnim aspektima transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 1997, (str. 145-151)

  "Upravljanje tehnološkim promenama u procesu transformacije preduzeća", deo monografije "Efikasnost transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1997, (str. 354-358)

  "Konstruktivni konflikt - ključ uspešnog funkcionisanja transformacionih timova", deo monografije "Upravljanje ključnim aspektima transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 1998, (str. 95-100)

  "Ključni indikatori organizacionih promena", deo monografije "Efikasnost transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1998, (str. 284-289)

  "Fleksibilnost organizacije u funkciji organizacione transformacije", deo monografije "Upravljanje ključnim aspektima transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 1999, (str. 112-120)

  "Preduzetnički intenzitet u funkciji upravljanja intenzivnim organizacionim promenama", deo monografije "Efikasnost transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2000, (str. 292-298)

  "Manifestacije faktora organizacione kulture u transformaciji preduzeća", deo monografije "Efikasnost transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1999, (str. 278-284) (koautori: Ivana Simić, Srbijanka Nikolić)

  "Liderstvo - osnovna pretpostavka razvoja učeće organizacije", deo monografije "Korporativno upravljanje u uslovima tranzicije", Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2004, (str. 179-186)

  "Socially Responsible Behavior as a Support to Organizational Competitiveness Enhancement", rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja "Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises", (ed. Bojan Krstić, co-ed. Andrzej Chodynski), Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2012, (str. 209-225) (koautori: Maja Ivanović Đukić, Ivana Simić)

  "Organizaciono poverenje u funkciji jačanja organizacione konkurentnosti", rad u tematskom zborniku "Istraživanje i analiza povezanosti primene specijalizovanih menadžment disciplina i konkurentnosti srpske privrede" (red. Dejan Petrović), FON, Beograd, 2013, (str. 82-100), (koautori: Ivana Simić, Suzana Stefanović)

  "Analiza humanog kapitala žena u funkciji razvoja preduzetništva i konkurentnosti srpske privrede", rad u tematskom zborniku "Istraživanje i analiza povezanosti primene specijalizovanih menadžment disciplina i konkurentnosti srprske privrede", (red. Dejan Petrović), FON, Beograd, 2013, (str.117-139), (koautori: Suzana Stefanović, Ivana Simić)

  "Upravljanje društveno odgovornim ponašanjem u funkciji povećanja konkurentnosti srpske privrede", rad u tematskom zborniku "Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope", (red. Zoran Aranđelović),  Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2012, (str. 505-518) (koautori: Maja Ivanović Đukić, Ivana SImić)

  "Upravljanje organizacionom pravdom", rad u tematskom zborniku "Nauka i svetska ekonomska kriza", (red. Evica Petrović) Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2012, (str. 257-263)

  "Upravljanje građanskim ponašanjem članova organizacije",rad u tematskom zborniku "Nauka i svetska ekonomska kriza", (red. Evica Petrović), Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2011, (str. 281-288)

  "Upravljanje kulturološkim specifičnostima komunikacionog procesa u uslovima globalizacije poslovanja", rad u tematskom zborniku "Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija", (red. Ljiljana Stanković), Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, decembar, 2007, (str. 131-142)

  "Strukturni dizajn u funkciji jačanaj organizacione efektivnosti", rad u tematskom zborniku "Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija", (red. Ljiljana Stanković), Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2008, (str.69-82)

    

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  "Koncepti građanskog ponašanja i organizacione pravde u savremenoj nauci o organizaciji", časopis Teme, 1/2013, Univerzitet u Nišu, Niš, (str. 223-240)

  "Suočavanje sa internim uzrocima nelikvidnosti preduzetničkih organizacija u Republici Srbiji kao izazovi srpskih preduzetnika", časopis Ekonomske teme, br. 3, 2012, Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, (str. 301-318) (koautori: Maja Ivanović Đukić, Ivana Simić,Vinko Lepojević)

  "Relations improvement between organizations and employees in the function of promotion of organizational competitiveness", časopis Facta Universitatis: series Economics and Organization, br. 2, Vol. 9, 2012, (str. 205-214) (koautori: Ivana Simić, Maja Ivanović Đukić)

  "Upravljanje mobingom", časopis Ekonomske teme, br. 4/2011, (str. 545-557)

  "Integralni pristup organizacionom ponašanju", časopis Ekonomske teme, br. 1/2009, (str. 63-73)

  "Virtual team - The Basic Unit of the Virtual Organization", časops Teme, br. 2/2008, (str. 395-404)

  "Cultural Adaptation of Managers in the Conditions of Business Globalization", časopis Economic Themes, No. 4, 2007, (str. 43-57)

  "Global orientation as a challenge to contemporary organization and their management", časopis Facta Universitatis, series: Economics and Organizations, Vol. 2, No. 3, 2005, (str. 221-228)

  "Organizacija visokih performansi - nova logika dizajniranja organizacije", časopis Ekonomske teme, br. 1-2, 2005, (str. 45-52)

  "Kreiranje korporativnog preduzetništva", časopis Ekonomske teme, br. 3, 2005, (str. 75-81)

  "Proces učenja kao dimenzija integrativnog modela organizacionog učenja", časopis Ekonomske teme, br. 5, 2005, (str. 71-77)

  "Internacionalno organizaciono ponašanje kao podrška internacionalnom menadžmentu", časopis Ekonomske teme, br. 1-2, 2006, (str. 385-391)

  "Organizaciona struktura kao osnov konkurentnosti organizacije u uslovima globalizacije", časopis Teme, br. 2, 2007, (str. 273-281)

  "Strategijska kontrola kao način proaktivnog reagovanja organizacije na događaje u okruženju", časopi Strategijski menadžment, god. 9, br. 1-2, 2004, (str. 36-38)

  "Organizacija koja uči - organizacija za 21. vek", časopis Ekonomske teme, br. 3, 2003, (str. 137-143)

  "Preduzetništvo u uslovima privatizacije i organizacionog restrukturiranja preduzeća", časopis Ekonomske teme, 2002, (str. 133-140)

  "Top menadžment timovi - savremena forma organizovanja vrha menadžerske strukture", časopis Ekonomske teme, br. 6, 2002, (str. 109-115)

  "Menadžment i komuniciranje", časopis Poslovna politika, god. XXX, novembar-decembar, 2001, (str. 55-61)

  "Bihevioristički kontekst kao faktor implementacije strategije preduzeća", časopis Strategijski menadžment, god. 5, broj. 1, 2001, (str. 86-91)

  "Transformational Leadership - The Key to Successful Management of Transformational Organizational Change", časopis Facta Universitatis, series Economics and Organization, Vol. 1, No. 6, 1998 (str. 49-55)

  "Model organizacione transformacije preduzeća", časopis Poslovna politika, maj, 1995, (str. 45-47)

  "Management in the Function of Enterprise Transformation", časopis Facta Universitatis, series Economics and Organization, Vol. 1, No. 2, 1994, (str. 149-156)

  "Organizaciona kultura kao faktor uspešnog poslovanja preduzeća", časopis Ekonomske teme, Niš, 1996, (koautori: Ivana SImić, Srbijanka Nikolić), (str. 245-252)

   

   

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  "Stress Management in Organizations", The First International Scientific Conference "After the crisis: What Now? Searching for New Possibilities", Higher Education Institution for applied studies for Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, (31.3.2011-1.4.2011)

  "Psychometric Personality Assessment in Organizations", 2nd International Conference "Application of New Technologies in Management", ANTIM 2010, Tara, Serbia, 2010, (str. 326-330) (koautori: Ivana Simić, Marina Stanojević)

  "Organizational Learning as a Component of Organizational Intelligence", международна научна конференција "Управљенски, информационни и маркетингови аспекти на икономического развитие на балканские страни", Университет за национално и световно стопанство, Софија, 4. ноември, 2005, (str. 189-196)

  "Virtual Organization - Actual Options of Organizational Design", The 6th Biennial International Economic Symposium, SYMPEC, 2006, Transilvania University of Brasov, Faculty of Economic Sciences, Brasov, Romania, May, 2006, (295-300)

  "Political Games in Organizations", International Scientific Conference "Innovation in Management - Cooperating Globally", Poznan, Poland, 2009, (koautori: Ivana Simić, Marina Stanojević), (str. 26-36)

  "Political Behavior in Organizations", International Scientific Conference "Competitiveness in the Conditions of a Global Economy", University of Niš, Faculty of Economics, Niš, Ocober, 2008, (koautori: Ivana Simić, Marina Stanojević), (str.383-388)

  "Talent Management in Times of Crisis", International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience", LEMIMA, 2009, Sokobanja, Serbia, 2009, (koautori: Ivana SImić, Marina Stanojević), (str. 396-401) 

  "Građansko ponašanje članova organizacije u funkciji jačanja konkurentske prednosti organizacije", International Conference "Dependability and Quality Management ICDQM 2013", Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013, (str.325-332)

  "Društvena odgovornost organizacije i organizaciona pravda", International Conference "Dependability and Quality Management ICDQM 2013", Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013, (str.333-338)

  "Odnos organizacionog i menadžment sistema", International Conference "Dependability and Quality Management ICDQM 2011", Belgrade, Serbia, June 25-30, 2011, Belgrade, Serbia, (str. 513-517)

  "Uloga menadžera u upravljanju ljudskim resursima", International Conference "Dependability and Quality Management ICDQM 2011", Belgrade, Serbia,  29-30 June, 2011, Beograd, Srbija, (str. 507-512)

  "Uloga lidera u organizacionoj transformaciji preduzeća", IV međunarodni simpozijum SYM ORG 95, "Menadžment, ekonomska kriza i promene", FON, Beograd, 1995, (str. 109-114)

  "Preduzetništvo u uslovima tranzicije privrede", međunarodni naučni skup "Privreda u tranziciji - stanje i perspektive", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1995, (str. 491-498)

  "Razvoj menadžmenta u funkciji organizacionog razvoja", V međunarodni simpozijum "Menadžment i razvoj preduzeća", FON, Vrnjačka Banja, 1996, (str. 127-130)

  "Uticaj motivacije na organizaciono ponašanje", I međunarodni simpozijum "Industrijsko inženjerstvo 96", Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1996, (str. 387-389), (koautori: Ivana Simić, Srbijanka Nikolić)

  "Upravljanje projektom transformacije preduzeća", I internacionalni simpozijum iz project managementa "Project management u Jugoslaviji - stanje i perspektive", YUPMA 97, FON, Zlatibor, 1997, (str. 381-387)

  "Situacioni pristup strategijama organizacionih promena", međunarodni naučni skup "Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, oktobar 1998, (str. 49-57) (koautori: Ivana Simić, Srbijanka Nikolić)

  "Upravljanje strategijom preduzeća", VIII međunarodni simpzijum "Menadžment u novom okruženju", SYM ORG 2002, FON, Beograd, 2002, (str. 867-872)

  "Menadžment organizacione promene", X Internacionalni simpozijum SYM ORG 2006, "Promene u organizaciji i menadžmentu - izazovi evropskih integracija", Jun, 2006, (rad na CD-u)

  "Atributi savremenih menadžera u funkciji jačanja organizacione fleksibilnosti", International Conference "Dependability and Quality Management ICDQM 2008", Belgrade, 2008, (str. 360-365)

  "Uticaj personalnih karakteristika članova organizacije na organizacionu efektivnost", 11. internacionalni simpozijum SYM ORG 2008, "Menadžment i društvena odgovornost", Beograd, 2008 (rad u elektronskoj formi na adresi: SYMORG2008.fonbg.ac.yu/radovi/s11d2.pdf)

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  "Organizaciono učenje u funkciji razvoja korporativnog preduzetništva", Naučni skup Obrazovanje za preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Zrenjanin, 2011, (str. 63-68)

  "Upravljanje neformalnim grupama u preduzeću", naučni skup "Aktuelni problemi privrednog razvoja Srbije", Ekonomski fakultet u Nišu, nIš, 1994 (str. 294-301)

  "Uloga informacione tehnologije u redizajniranju organizacije"; naučni skup "Upravljanje preduzećem i informacione tehnologije", UPIT 97, Ekonomski fakultet, Institut za ekonomska istraživanja, Priština, 1997, (str. 147-150)

   

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 26 decembar 2013 13:37