Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Sonja Jovanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.07.1974.
 • Mesto rođenja: Lebane
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Privredni razvoj
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  „Теоријски и институционални оквир одрживог развоја“, Економски факултет у Нишу, 2009, 202 стр. (коаутори: Снежана Радукић, Марија Ранђеловић Петровић)

  Јовановић, С. (2017) Конкурентност у туризму и хотелијерству, Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 201, ISBN: 978-86-6139-147-7, COBISS.SR-ID 255801612 (M42)

  Поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног и међународног значаја

  Agroecological performances in the function of sustainability and eco management, Integration Problems in the European Union and Balkan Countires, Editors: Dino Martellato and Zoran Aranđelović, Venice, 2008. (коаутор: Снежана Радукић) M14

  Еколошке перформансе ланца снабдеванја као основа конкурентности предузећа, Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, редактор: Љиљана Станковић, Економски факултет Ниш, 2008, (коаутор: Бојан Крстић) М45

  Анализа конкурентности туризма Србије према критеријумима Светског економског форума, Наслов зборника: Унапређење конкурентске предности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Економски факултет Универзитета у Нишу, Уредник: Бојан Крстић, 2011., стр. 39-57, (коаутор: Весна Јанковић Милић) М14

  Serbian agriculture in terms of the global economic crisis, Наслов зборника: Experiences in overcoming the global economic crisis – the cases of Italy and Serbia, University of Niš, Faculty of Economics and University Ca’ Foscari – Venice, Center for Economic Policy Analysis, Urednici tematskog zbornika: Zoran Aranđelović, Dino Martellato, 2011., стр. 209-223. (коаутор: Снежана Радукић) М14

  Analysis of the tourism contribution to economic growth and development of national economy, Наслов зборника: Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences, Економски факултет у Нишу, Уредник тематског зборника: Бојан Крстић, 2011., стр. 85-102. (коаутор: Весна Јанковић Милић) М14

  Неке детерминанте креирања политике и стратегије одрживог руралног развоја, Тематски зборник: Аграрна и рурална политика у Србији - нужност убрзања реформи, Друштво аграрних економиста Србије и Економски факултет Универзитета у Суботици, Уредници тематског зборника: Данило Томић, Миладин М. Шеварлић, Станислав Зекић, 2011., стр. 49-63, (коаутори: Снежана Ђекић, Бојан Крстић) М44

  Правци развоја и конкурентност туризма након светске економске кризе, Зборник: Наука и економска криза, Економски факултет Ниш, Уредник тематског зборника: Евица Петровић, 2011.стр. 127-137.  (коаутор: Снежана Ђекић) М45

  Социјална укљученост и смањење сиромаштва као интегрални елемент европских интеграција Србије, Зборник: Регионални развој и демографски токови  земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, Уредник тематског зборника: Зоран Аранђеловић, 2011.,стр. 371-386 (коаутор: Марија Петровић Ранђеловић) М45

  Increasing competitiveness in viticulture and wine production of Serbia  - constraints and opportunities, Зборник: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, Економски факултет, Ниш, Уредници тематског зборника: Дејан Спасић, Љиљана Станковић, 2011. стр. 55-68, (коаутор: Снежана Ђекић) М45

  Подстицање развоја малих и средњих предузећа у руралним подручјима са освртом на Нишавски округ, Тематски зборник: Аграрна и рурална политика у Србији - нужност убрзања реформи, Друштво аграрних економиста Србије и Економски факултет Универзитета у Суботици, Уредници тематског зборника: Данило Томић, Миладин М. Шеварлић, Станислав Зекић, 2011, стр. 81-95 (коаутори: Весна Јанковић Милић, Марија Анђелковић Пешић) М44

  Macro-regional strategy for the purpose of contemporary concept of sustainable development, Тематски зборник: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region, Institute of agricultural economics, Belgrade, Уредници тематског зборника: Drago Cvijanović, Jonel Subić, Andrei Jean Vasile, 2012, str. 593-608. (коаутор: Снежана Радукић) М14

  Correlation between competitiveness and sustainable development in Serbia and neighbouring countries, Тематски зборник: Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences, University of Niš, Faculty of Economics and Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Уредник тематског зборника: Бојан Крстић, Andrzej Chodynski, 2012, стр. 199-215. (коаутор: Весна Јанковић Милић) М14

  Analysis of Demographic Changes in Serbian Agriculture, Тематски зборник: Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises, Faculty of economics-Niš, Уредник тематског зборника: Бојан Крстић, 2012, стр. 263-278.  (коаутор: Јелена Станојевић) М14

  Људски ресурси у области туристичког система и криза, Зборник радова: Наука и еконономска криза, Економски факултет Ниш,  Уредник зборника: Евица Петровић, 2012, стр. 117-126. (коутор: Снежана Ђекић) М45

  Janković‐Milić, V., Jovanović, S. (2014) Application of Grey Relational Analysis in considering competitiveness of the Southeastern Europe countries, in Krstić, B. and Fatula, D. (eds.), Thematic collection of papers of international significance „Determinants of improving the competitiveness of national economies and enterprises“, Faculty of Economics, University of Niš, pp. 46-65, ISBN 978-86-6139-093-7, COBISS.SR-ID 210123020 (M14)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Directions of development of spa tourism and hotel industry in Republic of Serbia, in: Krstić, B. (ed.) Thematic collection of papers of international significance “Enhansing micro and macro competitiveness – possibilities and limitations”, pp. 59-77, ISBN 978-86-6139-138-5, COBISS.SR-ID 238336524 (M14)

  Jovanović, S., Janković Milić, V. (2015) Analysis of business environment for the development of tourism sector in the European Union and Western Balkan countries, in Krstić, B. and Paszek, Z. (eds.), Thematic collection of papers of international significance “Competitiveness of enterpirses and national economies”, Faculty of Economics, University of Niš, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, pp. 19-35, ISBN 978-86-6139-101-9, COBISS.SR-ID 219290892 (M14)

  Jovanović, S. (2016) Analiza konkurentnosti sektora turizma i agrara u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine sa predlogom mera za unapređenje, u: Krstić, B. (ured.) Unapređenje konkurentnosti Republike Srbije, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, str. 137-177, ISBN 978-86-6139-121-7, COBISS.SR-ID 224274444 (M43)

  Đekić, S., Jovanović, S. (2015) Značaj strategije razvoja ljudskih resursa za unapređenje konkurentnosti turističkog sistema, u: Aranđelović, Z., Marinković, S. (ured.) Antikrizne politike i postkrizni procezi: izazovi ekonomske nauke, Ekonomski fakultet Niš, str. 321-333, ISBN: 978-86-6139-095-1 (M45)

  Đekić, S., Jovanović, S. (2016) Mogućnosti uticaja tehnologije na razvoj poljoprivrede u kriznom okruženju, u: Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (ured.) Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, str. 289-302, ISBN 978-86-6139-114-9, COBISS.SR-ID 221294092 (M45)

  Đekić, S., Jovanović, S. (2016) Održivi turizam kao strategijski cilj razvoja turizma u zemljama Jugoistočne Evrope, u: Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (ured.) Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, str. 272-288, ISBN 978-86-6139-125-5, COBISS.SR-ID 225616140 (M45)

  Jovanović, S. (2017) Međuzavisnost prihoda od turizma i unapređenja kvaliteta životne sredine, u: Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (ured.) Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, str. 271-286, ISBN: 978‐86‐6139-144-6, COBISS.SR-ID 248033804 (M45)

  Janković Milić, V., Jovanović, S. (2018) Oppeness of Southeas Euopean countries by foreign tourists as a determinant of competitiveness, Tematski zbornik „Strengthening the competitiveness of entreprises and national economies“, urednik Bojan Krstić, izdavač Ekonomski fakultet Niš, str. 77-94, ISBN 978-86-6139-154-5, M14

  Stojković, N., Jovanović, S. (2018) Kreiranje modela za odabir destinacije u banjskom turizmu, Tematski zbornik „Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije“, urednik Marija Radosavljević, izdavač Ekonomski fakultet Niš, str. 191-205, ISBN 978-86-6139-161-3, M45

  Jovanović, S., Stojković, N. (2019) Анализа критеријума за персонализован приступ приликом одабира пословног хотела, Тематски зборник „Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије“, уредник Драгана Раденковић-Јоцић, издавач Економски факултет Ниш, str. 229-245, ISBN 978-86-6139-196-5 (M45)

  Janković Milić, V., Jovanović, S. (2019) Application of factor analysis in weighting components of the Travel and Tourism Competitiveness Index, Tematski zbornik „Improving macroeconomic competitiveness“, urednik Bojan Krstić, izdavač Ekonomski fakultet Niš, str. 1-22, ISBN 978-86-6139-182-8 (M14)

  Јанковић Милић, В., Јовановић, С. (2020) Анализа доприноса ICT конкурентности туризма у Србији и осталим земљама Југоисточне Европе, Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, зборник радова, редактори: проф. др Тадија Ђукић, проф. др Драгана Раденковић Јоцић, Ниш: Економски факултет, стр. 257-273, ISBN 978-86-6139-209-2, COBISS.SR-ID 27945225 (М45)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Process-oriented management of enterprise as a determinant of organizational behavior in contemporary business terms, Actual Problems of Economics, No.11, Vol. 137; 2012, str. 369-380. (коаутори: Бојан Крстић, Ернад Кахровић)

  Impact of global economic crisis on Serbian economy and the possibilities of its overcoming, Actual Problems of Economics, No.2, Vol. 140; 2013, стр. 281-288. (коаутори: Горан Миловановић, Бојан Крстић)

  Jovanović, S., Janković-Milić, V., Krstić, B. (2014) Homogeneity analysis of south-eastern European countries according to tourism competitiveness performances, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Routledge, No 1, Vol. 27, str. 207-220, ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online), DOI: 10.1080/1331677X.2014.952113, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2014.952113, SSCI petogodišnji IF 2016: 0.559 (M23)

  Krstić, B., Jovanović, S., Janković-Milić, V. & Stanišić, T. (2016) Examination of travel and tourism competitiveness contribution to national economy competitiveness of sub-Saharan Africa countries, Development Southern Africa, Vol 33, Issue 4, p. 470-485, SSCI petogodišnji IF 2016: 0.746, ISSN: 0376-835X (Print) 1470-3637 (Online), ), DOI 10.1080/0376835X.2016.1179103, http://dx.doi.org/10.1080/0376835X.2016.1179103 (M23)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Sustainability Performance Management System of Tourism Enterprises, Facta Universitatis, Vol. 5, No 2, 2008., стр.123-131. (коаутори: Бојан Крстић, Весна Јанковић Милић) M52

  Модел анализе фактора одрживог туризма у руралним подручјима, Економске теме, бр. 3, 2009, стр. 193-205. (коаутори: Бојан Крстић, Весна Јанковић Милић) M51

  Оријентација пољопривреде Србије ка конкурентности квалитетом, Школа Бизниса, број 4/2010, ISBN 978-86-7203-101-0, COBISS.SR-ID 243148551, (коаутор: Снежана Ђекић)

  Regional aspect of consequences of world economic crisis in agricultural sector, Економика пољопривреде, специјални број, књига 2, 2010, стр. 102-110 (коаутори: Снежана Ђекић, Снежана Радукић) М24

  Human resources in tourism as a factor of its employment and competitiveness growth – comparative analysis of Serbia and surrounding countries, Facta Universitaties-series Economics and Organization, бр. 4, Vol. 8; 2011, стр. 433-445.  (коаутори: Весна Јанковић Милић, Бојан Крстић) М51

  Комплементарност различитих стратегија у давању подршке развоју Дунавског региона, Економика пољопривреде, Special issuse – I, II Book, Vol. LVIII, SI-1 (1-368); 2011, Институт за економику пољопривреде Београд, стр. 276-284, (коаутор: Снежана Радукић) М24

  Компаративна анализа стратегија одрживог руралног развоја земаља у окружењу - основа за креирање ефективне стратегије одрживог руралног развоја у Србији, Економске теме, бр. 4, 2011, стр. 611-627, (коаутори: Снежана Ђекић, Бојан Крстић) М51

  Анализа еколошке димензије одрживог развоја земаља Југоисточне Европе на основу ЕПИ методологије, Теме, бр. 2, 2012, Универзитет у Нишу, стр. 461-481. (коаутори: Бојан Крстић, Весна Јанковић Милић) М24

  Детерминанте унапређења конкурентности туризма Црне Горе и Србије у условима глобализације, Економске теме, бр. 1, 2012, Економски факултет Ниш, стр. 47-62. (коаутори: Андриела Витић Ћетковић, Бојан Крстић) М51

  Државна помоћ – инструмент за заштиту животне средине у Европској унији и Србији, Економске теме, бр. 2,  2012,  Економски факултет Ниш, стр. 205-220. (коаутори: Бојан Крстић, Тања Станишић, Маја Стојановић) М51

  Jovanović, S., Janković-Milić, V., Krstić, B. (2014) Investigation of the impact of the global economic crisis on the tourism sector and competitiveness of European countries, Teme, br. 3, Vol. XXXVIII, str. 1133-1153, ISSN 0353-7919, UDK 339.9:338.48, http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme3-2014/teme%203-2014-10.pdf  (M24)

  Krstić,  B., Jovanović, S., Stanišić, T. (2014) Central and East European countries’ tourism competitiveness as a factor of their national competitiveness level, Journal of tourism – studies and research in tourism, No. 18, p. 61-68, ISSN: 18442994, Indeksiran u bazama: DOAJ-Directory of open Access Journal, EBSCO Host, RePec, ErihPlus, Cabell's directory, http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/189 (M51)

  Krstić, B., Jovanović, S., Tasić, M. (2014) Ekološka odgovornost u funkciji ostvarivanja održivog razvoja preduzeća, HiT Menadžment, god. 2(1), str. 83-92, ISSN 2334-8267, UDK 005:338.48, COBISS.SR-ID 198887948, http://www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement/images/htmanagement/htm-2014-1.pdf (M53)

  Krstić, B., Jovanović, S., Starc, J., Stanišić, T. (2015) The development of a knowledge economy as a factor in  competitiveness of Central and East European countries, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No. 12, str. 39-55, DOI: 10.15678/AOC.2015.1206, ISSN 1642-168x, https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/606 (M51)

  Jovanović, S., Đekić, S., Ilić, I. (2015) Analysis of Cultural Resources of Southeast European Countries as a Factor of Tourism Competitiveness, Economic Themes, Vol. 53 (2), str. 235-251, DOI: https://doi.org/10.1515/ethemes-2015-0013, UDK 338.483.12 (4-12), ISSN 0353‐8648, https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ethemes.2015.53.issue-2/ethemes-2015-0013/ethemes-2015-0013.pdf, http://www.eknfak.ni.ac.rs/Ekonomske-teme/et2015-2.pdf (M51)

  Jovanović, S., Janković Milić, V., Ilić, I. (2015) Health and Hygiene Importance for the Improvement of Tourism Sector Competitiveness in Serbia and the South-Eastern Europe Countries, Procedia Economics and Finance, Elsevier, Vol. 19, str. 373 – 382, DOI:10.1016/S2212-5671(15)00038-6, ISSN 2212-5671, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115000386 (M24)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2016) Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries of Southeast Europe, Ecoforum Journal, Volume 5, Issue 1 (8), p. 288-294, ISSN  2344 – 2174, Indeksiran u bazama:  DOAJ- Directory of open Access Journal, RePEc, EBSCO host, ErihPlus, Ulrich Web Global Serials Directory, Directory of Research Journal Indexing, OAJI.net, http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/329 (M51)

  Ilić, I., Jovanović, S., Janković-Milić, V. (2016) Forecasting corn production in Serbia using Arima model, Ekonomika poljoprivrede/Economics of Agriculture, Year 63, No. 4, pp. 1141-1156, Belgrade, http://www.bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2016/EP%204%202016.pdf, COBISS.SR-ID 27671, ISSN 0352-3462, UDC: 633.15:658.51:339.564(497.11) (M24)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2017) The most important goals of sustainable development and environmental policy in the European Union and the Western Balkan countries, Ecoforum Journal, Volume 6, Issue 1, ISSN  2344–2174, Indeksiran u bazama:  DOAJ- Directory of open Access Journal, RePEc, EBSCO host, ErihPlus, Ulrich Web Global Serials Directory, Directory of Research Journal Indexing, OAJI.net, http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/436 (М51)

  Ilić, I., Krstić, B., Jovanović, S. (2017) Environmental performances of agriculture in the European Union countries, Економика пољопривреде/Economics of Agriculture, Vol. LXIV, No. 1, pp. 41-56, ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 27671, http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2017/EP%201%202017%20lq.pdf (М24)

  Jovanović, S., Božilović, M. (2017) Impact of tax policies on tourism competitiveness in Serbia and other neighboring and the European Union countries, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 14, No. 3, p. 243-253, DOI Number 10.22190/FUEO1703243J, ISSN 0354-4699 (Print) ISSN 2406-050X (Online), http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/2918 (M51)

  Janković Milić, V., Jovanović, S. (2019) Effects of Applying Statistical Methods in Global Sustainable Competitiveness Index Creation, Теме, Vol. XLIII, No 3, str. 807-824, ISSN 1820-7804 (Online), COBISS.SR-ID 559631 (M24)

  Janković Milić, V., Jovanović, S. (2019) Sensitivity Analysis of Travel and Tourism Competitiveness Index to Changes in Component Weighting, Economics of Sustainable Development. Vol 3, No 2, str. 1-12, ISSN 2560-421X (M54)

  Jovanović, S. (2019) Green hotels as a new trend in the function of sustainable development and competitiveness improvement, Economics of sustainable development, Vol. III, No. 1, str. 1-9, ISSN 2560-421X (M54)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јачање институционалних оквира за спровођење стратегије за смањење сиромаштва на регионалном нивоу, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, редактор: проф.др Зоран Аранђеловић, Економски факултет, Ниш, 2009 (коаутор: Марија Петровић Ранђеловић) M33

  Global Competitiveness Index and Competitive Position of Serbian Economy, Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect, Part I, Donetsk National University, Donetsk, 2009, стр. 112-116. (коаутори: Весна Јанковић Милић, Владан Вучић) M33

  Challenges of Tourism Management in Crisis Situation, научни скуп ,,Challenges of the World Economic crisis’’, Уредници: доц.др Дејан Спасић, проф.др Љиљана Станковић, Економски факултет у Нишу, 2009, стр. 551-560 (коаутор: Снежана Ђекић) M51

  Public services for agriculture as organizational and institutional measures of agrarian policy, Зборник: The Challenges of Economic Science and Practice in the 21th Century, Економски факултет, Ниш, Уредници зборника: Дејан Спасић, Љиљана Станковић, 2010. стр. 173-181, (коаутор: Снежана Ђекић) М33

  Улога агроменаџмента у динамичним условима пословања, Зборник радова: Економска наука у функцији креирања новог пословног амбијента, Универзитет у Приштини, Економски факултет, Уредник: Тања Вујовић, новембар 2011, стр. 331-340.  М33

  Квалитет природних ресурса у функцији одрживог развоја сектора туризма, International Conference “Dependability and Quality Management”, ICDQM 2013, Belgrade, 27-28. June, стр. 176-181 (коаутор: Ненад Хафнер) М33

  Улога пољопривреде у обезбеђивању прехрамбене сигурности становништва, International Conference “Dependability and Quality Management”, ICDQM 2013, Belgrade, 27-28. June, стр. 639-644. (коаутори: Снежана Ђекић, Јелена Станојевић) М33

  Jovanović, S., Ilić, I. (2014) Značaj razvoja zdravstvenog turizma za unapređenje kvaliteta života, u Papić, Lj. (ured.) Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2014, Beograd, 27-28.  jun, 2014, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću Prijevor, , str. 235-240, ISBN-978-86-86355-16-4, COBISS-ID-207635724 (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2014) Analiza strateških opredeljenja poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije i Evropske unije, u Marinković, S. (ured.) Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 27. јun 2014, str. 565-574, ISBN-978-86-6139-092-0; COBISS-ID-208078348 (M33)

  Jovanović, S., Đekić, S., Ilić, I. (2015) Impact of changes in ownership structure on the quality of services in spa tourism in Serbia, in: Papić, Lj. (ed.) Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2015, Prijevor, 25-26.  jun, 2015, Research Center of Dependability and Quality Management, 6th DQM International Conference, pp. 118-124, ISBN: 978-86-86355-19-5, COBISS.SR-ID 215643660, UDC 005.6(082); 62(082) (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I., Vučić, V. (2015) Analiza uticaja poljoprivrede na kvalitet životne sredine prema EPI metodologiji, u: Papić, Lj. (ured.), Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2015, Prijevor, 25-26.  jun 2015, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću Prijevor, 18. Međunarodna konferencija, str. 172-178, ISBN: 978-86-86355-18-8, COBISS.SR-ID 215642124, UDC 005.6(082); 005.6:658.58(082); 62(082) (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2015) Ekonomski efekti i perspektive razvoja turizma zemalja Zapadnog Balkana, u: Aranđelović, Z. (ured.) Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, 26. jun 2015, Niš, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, str. 163-174, ISBN: 978-86-6139-104-0, COBISS.SR-ID 215997196 (M33)

  Janković Milić, V., Jovanović, S. (2015) Composite index of sustainable development in the function of examination of balanced environmental and economic development in EU countries, in: Radosavljević, M., Đurović Todorović, J. (eds.) Challenges in business and economics: growth, competitiveness and innovations, 16 October 2015, University of Niš, Faculty of Economics, pp. 127-139, ISBN: 978-86-6139-115-6, COBISS.SR-ID 219352844 (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2016) Trendovi i perspektive razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u svetu i Srbiji, u: Papić, Lj. (ured.) Upravljanje kvalitetom i pouzadnošću, ICDQM-2016, 19. međunarodna DQM konferencija, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, str. 464-471, ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052 (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I., Janković-Milić, V. (2016) Analiza kvaliteta ljudskih resursa u funkciji povećanja konkurentske prednosti sektora turizma evropskih zemalja, Second international scientific-business Conference LIMEN 2016, Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Belgrade, Serbia December 15, 2016, str. 43-50, ISBN 978-86-80194-05-9, COBISS.SR-ID 229459724, https://www.scribd.com/document/339813881/zbornik-limen-2016-finallllllllllllllll?secret_password=FhCP6ZXraSXERQklpLig#download&from_embed (M33)

  Вучић, В., Радукић, С., Јовановић, С. (2016) Иновације у функцији развоја привреде Републике Србије, у: Нешковић, С. (уред.) Тематски зборник радова „Образовање, право и безбедност у функцији развоја друштва“, Ниш, 2016., Факултет за безбедност и менаџмент „Константин Велики“, Ниш, Универзитет „Унион-Никола Тесла“, Београд, Центар за стратешка истраживања националне безбедности-ЦЕСНА Б, Београд, стр. 407-417, ISBN 978-86-6113-044-1, COBISS.SR-ID 227652108 (M33)

  Ђекић, С., Јовановић, С., Станишић, Т. (2016) Анализа запослености у сектору пољопривреде у Србији и земљама у окружењу, Међународни научни скуп Власински сусрети, Власотинце, „Узроци и последице друштвених промена у руралном простору: шта да се ради на локалном и државном нивоу?“ Зборник резимеа реферата, Завод за проучавање села, Београд, стр. 37-39, ISBN 978-86-87067-19-6, COBISS.SR-ID 226273292 (M34)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Turistička infrastruktura kao determinanta konkurentnosti turizma Republike Srbije, u: Aranđelović, Z. (ured.) XXII Naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi  zemalja Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, 23. jun 2017, str. 353-360, ISBN 978-86-6139-092-0, COBISS.SR-ID 237163788 (М33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Regional features of tourism and hotel industry in the Rrepublic of Serbia, in: Cvijanović, D., Ružić, P., Andreeski, C., Gnjatović, D., Stanišić, T. (eds.) The second international scientific conference – Tourism in function of development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of hotel management and tourism in Vrnjačka Banja, 538-555, ISBN 978-86-89949-23-0, COBISS.SR-ID 235193612 (М33)

  Ilić, I., Jovanović, S. (2017) Finansiranje Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije – bitne odlike, Third international scientific-business conference LIMEN 2017, Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Belgrade, December 14, 2017, str. 762-769, ISBN 978-86-80194-09-7, COBISS.SR-ID 256917772, http://www.limen.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/zbornik_limen_2017_final_version.pdf (M33)

  Jovanović, S., Janković Milić, V. (2018) Konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope prema ostvarenim aktivnostima za privlačenje turista u međunarodnom turizmu, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope“, 29.06.2018.godine, Niš, redaktor Živorad Gligorijević, Ekonomski fakultet Niš, str. 427-435, ISBN 978-86-6139-155-2 (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2020) Smart tourism – the digital revolution in the tourism sector, International Scientific Conference Digital economy: chances, risks, sustainable development, editors Tadija Đukić, Dragana Radenković Jocić, Faculty of Economics, University of Niš, 15 October 2020, p. 183-191, ISBN: 978‐86‐6139‐204‐7, COBISS.SR-ID 28096265 (M33)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јачање институционалних оквира за имплементацију одрживог руралног развоја, Научни скуп ,,Одрживи развoј неразвијених подручја’’, редактори проф.др Милица Вујичић и проф.др Предраг Јовановић, Државни Универзитет у Новом Пазару, 2009. (коаутор: Снежана Ђекић) M63

  Janković Milić, V., Jovanović, S. (2019) Регионалне диспропорције цена услуга у руралном туризму Републике Србије, Зборник радова са XXIV Научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе“, одржаног 21. јуна 2019. године, Ниш, Економски факултет, str. 175-185, (M63)

  Бошковић, Г., Јовановић, С. (2020) Систем квалитета у производњи органске хране, 23. Међународна конференција ICDQM-2020, Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, стр. 69-75, ISBN 978-86-86355-41-6 (М63)

  Јовановић, С., Бошковић, Г. (2020) Утицај светске здравствене кризе на сектор туризма у Србији – регионални аспект, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: 25. Meђународни научни скуп, Ниш: Економски факултет, стр. 219-228, ISBN 978-86-6139-201-6 (М63)

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 06 septembar 2021 14:19