Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Snezana Djekic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 25.12.1950.
 • Mesto rođenja: Vladičin Han
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1973.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Agrobiznis: sistem, upravljanje, razvoj, Ekonomski fakultet, Kragujevac, 2003., (koautor M. Vujičić), 295 strana

   

  Поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног и међународног значаја

  Неке детерминанте креирања политике и стратегије одрживог руралног развоја, Аграрна и рурална политика у Србији - нужност убрзања реформи, Друштво аграрних економиста Србије и Економски факултет Универзитета у Суботици, Уредници тематског зборника: Данило Томић, Миладин М. Шеварлић, Станислав Зекић, 2011., стр. 49-63, (коаутори: С.Јовановић, Б. Крстић) М44

  Правци развоја и конкурентност туризма након светске економске кризе, Наука и економска криза, Економски факултет Ниш, Уредник тематског зборника: Евица Петровић, 2011.стр. 127-137.  (коаутор: С.Јовановић) М45

  Increasing competitiveness in viticulture and wine production of Serbia  - constraints and opportunities, Зборник: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, Економски факултет, Ниш, Уредници тематског зборника: Дејан Спасић, Љиљана Станковић, 2011. стр. 55-68, (коаутор: С.Јовановић) М45

  Људски ресурси у области туристичког система и криза, Зборник радова: Наука и еконономска криза, Економски факултет Ниш,  ISBN 978-86-055-5 уредник : Евица Петровић, 2012, стр. 117-126. (коутор: С.Јовановић) М45

  Пољопривредна производња и проблеми развоја у општини Ниш, у Проблеми развоја и структурне промене привреде Србије,  Економски факултет, Ниш, Економски факултет, Крагујевац, 1995., стр. 246-252

  Активирање производних потенцијала и структурне промене у пољопривреди Србије, у Rаст и структурне промене привреде Србије у условима транзиције, Економски факултет, Крагујевац, Економски факултет, Ниш, 1996., стр. 239-244 (коаутор Д. Симоновић), ISBN 86-82203-12-X

  Ruralni razvoj jugoistočne Srbije - dosadšnji razvoj i pravci budućeg razvoja, u Problemi koncepcije i strategije privrednog razvoja Srbije, Ekonomski fakultet, Niš, Ekonomski fakultet, Kragujevac, 1997., str. 119-123 (koautor D. Simonović) ISBN 86-80121-16-19

   

 • Knjige i udžbenici:

  Аграрни менџмент, Europrint,Ниш, 2001. 297 страна

  Аграрни менаџмент, Економски факултет, Ниш, 2005., 300 страна

  Аgrarni menadžment, Ekonomski fakultet Niš, 2010, 400 strana

  Економика пољопривреде,СКЦ, Ниш, 1998.(коаутор Д. Симоновић)

  Економика пољопривреде, Економски факултет, Ниш, 2000.(коаутор Д. Симоновић), 433 страна

  Ekonomika poljoprivrede, Ekonomski fakultet, Niš, 2005., 300 страна

  Menaxhimi agrar, Beograd, 2010.,  ISBN 978-86-6187-009-7, str. 399 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Posibilities for the sigma concept implementation in small enterprises, Тehnics Тehnologies Education Мanagement Journal, Sarajevo,vol. 8, no 1, 2013, ISSN 1840-1503,p. 309 -314,(koautori M. Anđelković-Pešić, N. Barac, S. Jovanović, B. Đorđević, G.Bošković) M23

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Rural development Strategy in the Light of Serbia Joing European Union, Facta Universitatis, Nis, no 2, 2009, str. 147-152,ISSN 0354-6999, (koautor S. Jovanovic)

  Problems in Serbian Agriculture in the Process of Transition, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, vol.1, no 10, University of Nis,2002, str. 7-13 (koautor S. Vučić) M52

  Изазови туризма у будућности, 2. међународна пословна конференција "Пословне стратегије ин иззиви содобнега света", Висока пословно-комерцијална школа, Цеље, 2010., стр. 320-329,  978-961-6542-29-6 (каоутор Ј. Станојевић) М33 

  Оријентација пољопривреде Србије ка конкурентности квалитетом, Школа Бизниса, број 4/2010, ISBN 978-86-7203-101-0, COBISS.SR-ID 243148551, (коаутор: S.Jovanović) М33

  Regional aspect of consequences of world economic crisis in agricultural sector, Економика пољопривреде, специјални број, књига 2, 2010, стр. 102-110 (коаутори: С.Јовановић, С.Радукић) М24

  Компаративна анализа стратегија одрживог руралног развоја земаља у окружењу - основа за креирање ефективне стратегије одрживог руралног развоја у Србији, Економске теме, бр. 4, 2011, стр. 611-627, (коаутори: С.Јовановић, Б.Крстић) М51

  Management of value added by-products from vinery industry, The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, Izmir, Turkey, vol. II, 2013, p. 691-695, ISSN: 1018-8851, (коаутори Б. Радовановић, В. Радовановић), urednik dr Fazil Akin Olgun, M52

  Савремени концепт управљања институционалном димензијом одрживог развоја, Теме, Универзитет у Нишу,3, 2013. Vol. XXXVII, Ниш, стр. 1243-1261, ISSN 0353-7919,  (коаутор Н. Хафнер),            М24

  Утицај природних ресурса на одржив развој пољоприведе, "Економика", Економски факултет у Нишу, Економски факултет у Приштини, бр. 1-2, 2006., стр. 87-92, YUISSN 02350-137 (коаутор С, Вучић)

  Еколошки манџмент као фактор одрживог развоја пољопривреде Србије, "Еконимика пољопривреде", ДАЕСЦГ, СПИТЈ, ИЕП, Београд, бр.3, 2006, стр. 583-590, YU ISSN 0352-3462 (коаутор С. Вучић) М52

  Рурални развој, заштита окружења и локални актери, Економика пољопривреде (тематски број "Мултифункционална пољопривреда и рурални развој" I), ДАЕСЦГ, СПИТЈ, ИЕП, Београд,  2006., vol. LIII, стр. 171-179 (коаутор С. Вучић) М52

  Основне карактеристике и проблеми руралног развоја брдско-планинског подручја Србије, Виђења, Београд, бр. 3, 1995., стр. 51-59

  Аграрни и неаграрни аспекти руралног развоја, Економски хоризонти, Економски факултет, Крагујевац, 2000., бр. 1-2, стр. 53-59

  Развојни приоритети руралне привреде, Економика, Ниш, 2002., бр.2,

  Одрживи рурални туризам као компонента одрживог руралног развоја, Туризам, Нови Сад, 2002., бр. 6, стр. 36-41 

  Održivost i multifunkcionalnost poljoprivrede,Ekonomika, Niš, 2005., br. 3, str. 56-63

  Ograničenja nu razvoju održivog ruralnog turizma, Turizam, Novi Sad, 2004., br. 8, str. 34-35 (koautor S. Vučić)

  Cost-benefit analiza i upravljanje ekološkim performansama, Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol.57, 2008, str. 136-142 (koautori S. Jovanović, B. Krstić)

  Адаптирање аграра Србије условима глобализације, Економске теме, Економски факултет, Ниш, 2003., бр. 2, стр. 213-218, YU ISSN 0353-8648

  Пољопривреда- приоритет привредног развоја Југославије, Економске теме, Економски факултет, Ниш, 1999.,бр. 1-2, стр. 143-151, YU ISSN 0353-8648

  Промене демографских потенцијала и рурални развој, Економске теме, Економски факултет, Ниш, 1998., бр.1, стр. 451-460, YU ISSN

  0353-8648

  Мала и средња предузећа, основа економске рационалности у агробизнису, Економске теме, Економски факултет, Ниш, 2002., бр. 5, стр. 43-50, YU ISSN 0353-8648

  Menadžeri malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi kao realizatori investicija, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 2004., br. 4, str. 37-44, YU ISSN 0353-8648

  Složenost problema jugoslovenskog agrara, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 1997., br. 2, str. 285-294, YU ISSN 0353-8648(koautor D. Simonović)

  Environmental protection as a transnational problem, Facta Universitatis, Nis, series: Economics and Organizаtion, no 9, 2001, p.29-34

  Развој производних снага индивидуалних газдинстава Јужноморавског региона и Региона Ниш, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1986., стр. 203- 211 

   Југословенска спољна трговина пољопривредним производима, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1977., стр. 339-346

  Значај техничко-технолошког прогреса у југословенској пољопривреди, Зборник радова Економског факултета, Ниш, стр. 333-342

  Развој аграрних односа на подручју југоисточне Србије између два светска рата, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1983., стр. 355-364 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Public services for agriculture as organizational and institutional measures of agrarian policy, Зборник: The Challenges of Economic Science and Practice in the 21th Century, Економски факултет, Ниш, Уредници зборника: Дејан Спасић, Љиљана Станковић, 2010. стр. 173-181, (коаутор: С.Јовановић) М33

   Улога агроменаџмента у динамичним условима пословања, Зборник радова: Економска наука у функцији креирања новог пословног амбијента, Универзитет у Приштини, Економски факултет, Уредник: Тања Вујовић, новембар 2011, стр. 331-340.(koautor S. Jovanović)  ISBN 978-86-80127-64-4 М33

  Challenges of Tourism Management in Crisis Situation, научни скуп ,,Challenges of the World Economic crisis’’, Уредници: доц.др Дејан Спасић, проф.др Љиљана Станковић, Економски факултет у Нишу, 2009, стр. 551-560 (коаутор: С.Јовановић) M51

  Улога пољопривреде у обезбеђивању прехрамбене сигурности становништва, International Conference “Dependability and Quality Management”, ICDQM 2013, Belgrade, 27-28. June, стр. 639-644. (коаутори: С.Јовановић, Ј.Станојевић) М33

  Utilization of grape marc into phenolic compounds, III International Congress on Enginering, Environment and Materials in Processing Industry, 4.-6.03., 2013., Jahorina, BiH, стр. 201-205, ISSN: 978-99955-81-11-4, (koautori B. Radovanović, V. Radovanović), University of East Sarajevo, Faculty of Tehnology Zvornik, urednik dr Miladin Gligoric, M33

  Развој руралних региона као компонента регионалног развоја Србије, Регионални развој и демографски токови, Економски факултет, Ниш,2013., стр. 209-221, ISBN: 978-86-6139-067-8 (коаутор. Н. Хафнер), уредник Зоран Аранђеловић

  Exploration of relationship between components of sustainable development in South-Eastern Europe countries, The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, 18 October, 2013, p. 195-204, ISBN: 978-86-6139-085-2, (коаутори В. Ђорђевић, С. Јовановић, В. Јанковић Милић), Editors Zoran Aranđelović, Srđan Marinković, M33

  Регионално повезивање микро, малих и средњих предузећа и одрживи развој руралних подручја, Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе, Економски факултет, Ниш, јун 2006,, сттр. 271-277 (коаутор С. Вучић)

  Some structure and principles of sustainable rural tourism, u zborniku Transformirane i prestrukturirane na otraslite pri prisjedinavane km evropejskij sojuz, Stopanska akademija D.A. Cenov, Svištov, 2006., str. 322-329 (koautor S. Vučić) М33

  Management of natur-based tourism resources, VIII International Conference, Faculty of Tourism and Hospitality, , Ohrid, 2005., str. 347-352(koautori S. Vučić, J. Stanković) М33

  Some management instruments for environmental protection in the function of sustainable development, UNSS- fakultet Upravlenie i informatika, Sofija, Ekonomski fakultet, Niš, zbornik "Upravlenski, informacioni i marketingovi aspekti na ikonomičeskoto razvitie na Bakanskite strani, 2005, str. 38-46 (koautor S. Vučić)

  Multifunkcionalnost poljoprivrede i vitalnost ruralnih područja, međ. naučni skup "Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj",IEP,  Beograd,2005., ISBN 82121-30-1, str. 59-66

  Значај одрживог развоја пољопривреде, зборник "Обмјана на опит в научно-препродавателската работа", Факултет Управление и информатика, Софија, Економски факултет, Ниш, 1998., стр. 47-59 

  Значај комплементарног развоја аграра и руралног туризма, зборник Први Балкански форум, Крагујевац, стр. 55-60

  Потенцијални развој руралних подручја Југославије, зборник Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет, Ниш, 2002., стр. 203-210

  Changes in recreational demand in the rural areas, zbornik "Turizam u uslovima globalizacije", Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, 2003, str. 297-301 (koautor. S. Vučić) M33

  Savremeni ruralni turizam i rekreacija, zbornik "Ruralni turizam i idrživi razvoj Balkana", PMF, EF, Kragujevac, 2003., str. 169-174 (koautor S. Vučić)

  Ecotourism and sustainable Rural Development, IX International Conference "Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, may 2007 (koautori B. Krstić, V. Janković Milić)

  Прогноза коришћења пољопривредне опреме у Србији у следећој деценији, ХИПНЕФ 2002, Врњачка Бања, октобар 2002., стр. 547-554 (коаутор В. Ђорђевић) М33

  Неки аспекти одрживости руралног развоја, зборник "Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе", Економски факултет, Ниш,  27.јун 2014., стр. 615-630, ISBN 978-86-6139-092-0 (коаутор Н. Хафнер)

  Потенцијална улога руралног туризма у спречавању амбијенталних штета, теmatski zbornik Мултифункционална пољопривреда и рурални развој, књига I, ИЕП, Београд-Беочин,, 2007, стр. 365-372,  ISBN 978-86-82121-47-3, М33

  Rezultati privatizacije u agroindustriji Nišavskog okruga, savetovanje Naučna dostignuća u stočarstvu i konkurentnost poljoprivrede, Herceg Novi, Agroekonomika, br. 32, 2003., str. 313-318

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јачање институционалних оквира за имплементацију одрживог руралног развоја, Научни скуп ,,Одрживи развoј неразвијених подручја’’, редактори проф.др Милица Вујичић и проф.др Предраг Јовановић, Државни Универзитет у Новом Пазару, 2009. CD(коаутор: С.Јовановић) M63

  Импликације светске економске кризе на запосленост у туристичком сектору Србије, у Антикризна политика и постркризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет у Нишу, 2013., стр. 273-287, ISBN 978-86-6139-086-9 (коаутор С. Јовановић), уредници З. Аранђеловић, С. Маринковић

   Утицај савремене технологије на продуктивност пољопривредне производње -модел трофакторске анализе варијансе, зборник "Савремене технологије и привредни развој", Технолошки факултет, Лесковац, 2003. (коаутори С. Вучић, В. Јанковић Милић) 

  Основе развоја туризма Србије у условима глобалне конкуренције, зборник Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет, Ниш, 2008., стр. 331-342, ISBN 978-86-85099-70-0

  Razvoj prroizvodnje pšenice na području SR Srbije, Zbornik radova, Ekonomskog fakulteta, Niš, 1984., str. 345-355

  Rezultati biljne proizvodnje Niškog regiona, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1987., str. 341-352

  Karakteristike i problemi nerazvijenih područja Jugoslavije, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1988., str. 207-216

  O nekim pitanjima agrarne politike, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1975., str. 353-362

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 15 jul 2014 17:04