Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.12.2013.

Suzana Stefanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.11.1968.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1992.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  a) Монографије

  Стратешка партнерства у условима глобализације пословања, монографија националног значаја, Економски факултет Ниш, 2010., 283 стр., ISBN 978-86-6139-011-1, COBISS.SR-ID 176730380 (М 42

   б) Поглавља у монографијама и тематским зборницима међународног и националног значаја

  “Реструктурирање привреде у функцији раста и развоја”, поглавље у монографији: “Раст и структурне промене привреде Србије у условима транзиције”, Економски факултет Крагујевац, 1996. год., стр. 62-68. (Р 22)

  “Улога стратегија реструктурирања предузећа у привредној структури”, поглавље у монографији: “Проблеми концепције и стратегије привредног развоја Србије”, Економски факултет Ниш, 1997. год., стр. 209-215. (Р 22)

  “Могући утицаји техничко-технолошких фактора у преструктурирању електроиндустрије Србије”, поглавље у монографији: “Раст, структурне промене и функционисање привреде Србије”, Економски факултет Крагујевац, 1998. год., стр. 285-293. (Р 22)

  “Ресурсно-базирана стратегија међународног раста предузећа”, поглавље у монографији: “Економски токови привреде Србије у условима транзиције”, Економски факултет у Нишу, 1999. год., стр. 224-232. (Р 22)

  “Алтернативне стратегије развоја привреде и предузећа у условима транзиције” (коаутор др Биљана Предић), поглавље у монографији: “Стратегија развоја и структурне промене привреде Србије у условима транзиције”, Економски факултет Крагујевац, 2001. год., стр. 55-63. (Р 22)

  “Страна улагања као детерминанта развоја привреде Србије” (коаутор др Биљана Предић), поглавље у монографији: “Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије”, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2004., стр. 219-226. (Р 22)

  "An Analysis of Business Performance of Entrepreneurs in Serbia for the Purpose of Strengthening their Competitiveness" (co-author Maja Ivanović-Djukić), in: Krstić, B. (ed.) Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, University of Nis, Faculty of Economics, 2011, pp. 349-368, ISBN 978-86-6139-044-9 (M14)

  "Механизми и мере у функцији повећања запошљивости радне снаге у условима светске економске кризе" (коаутор Биљана Ђорђевић), у: Петровић, Е. (ур.) Наука и светска економска криза, Универзитет у Нишу, Економски факултет, 2011, стр. 297-305, ISBN 978-86-6139-042-5 (M45)

  "Support to Entrepreneurship in the Nišava Region in Order to Increase Competitiveness and Overcome Economic Crisis" (co-author Maja Ivanović-Djukić), in: Arandjelović, Z. Martellato, D. (eds.) Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis– the Cases of Italy and Serbia, University of Nis, Faculty of Economics and University Ca' Foscari Venice, Center for Economic Policy Analysis, 2011, pp. 187-208, ISBN 978-86-6139-023-4 (FE) (M14)

  "Положај различитих категорија рањивих група у граду Нишу" (коаутор Данијела Стошић), у: Зубовић, Ј. (ур.) Активне мере на тржишту рада и питања запослености, Институт економских наука, Београд, 2011, стр. 613-647, ISBN: 978-86-80315-86-7 (M44) 

  "Анализ современних аспектов стратегического управлениа за рубежом" (коаутори Биљана Предић, Маја Ивановић-Ђукић), у: Ј.А. Дорошенко (ур.) Модернизациа економикии: Стратегическии аспект, Белгородскии государственнии технологическии университет, Русија, 2011, стр. 88-123 ISBN: 978-5-361-00166-8 (M14) 

  "Entrepreneurial Process in Serbia - Situation, Problems and Measures for Improvement" (co-author Maja Ivanović-Djukic), in: Predic, B. (ed.) Reengineering and Entrepreneurship under the Contemporary Conditions of Enterprise Business, University of Nis, Faculty of Economics and Faculty of Electronic Engineering, 2012, pp. 84-100, ISBN 978-86-6125-065-1 (M14)

  "Унапређење односа предузећа са добављачима у функцији јачања конкурентности" (коаутор Маја Ивановић-Ђукић), у: Петровић, Е. (ур.) Наука и светска економска криза, Универзитет у Нишу, Економски факултет, 2012, стр. 273-283, ISBN 978-86-6139-055-15 (M44)

  "Анализа хуманог капитала жена у функцији развоја предузетништва и конкурентности српске привреде" (коаутор Ивана Симић), у: Петровић, Д. (ур.) Истраживање и анализа повезаности примене специјализованих менаџмент дисциплина и конкурентности српске привреде, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, 2013, стр. 117-139, (М44)

  "Организационо поверење у функцији јачања организационе конкурентности" (коаутор Ивана Симић) у: Петровић, Д. (ур.) Истраживање и анализа повезаности примене специјализованих менаџмент дисциплина и конкурентности српске привреде, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, 2013, стр. 82-100, (М44)

  "Интернационализација пословања МСПП и изазови у обезбеђењу људских ресурса" (коаутор Биљана Ђорђевић), у: Аранђеловић, З., Маринковић, С. (уред.) Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2013, стр. 495-510, ISBN 978-86-6139-086-9 (М44)

   

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  "The Analysis of Key Challenges and Constraints to the Stability and Growth of an Entrepreneurial Sector in Serbia" (co-authors Maja Ivanović-Djukić, Vesna Janković-Milić), Journal of Balkan & Near Eastern Studies, Vol. 15, Is. 3, September 2013, Routledge, London, pp. 346-363, ISSN 1944-8953 (M23) (SSCI - IF2012 0.304)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  “Преструктурирање привреде на примеру Ниш-експреса ДД”, Економске теме 1/1996, Економски факултет Ниш, стр. 161-173. (Р 62)

  “Пословне мреже у стратегији раста и развоја савременог предузећа”, Економске теме 2/1997, Економски факултет Ниш, стр. 529-541. (Р 62)

  “Стратегија снабдевања виртуелне корпорације”, Економске теме 2/1998, Економски факултет Ниш, стр. 543-555. (Р 62)

  “Нови стратегијски приступ селекцији алијансних партнера у ери глобализације”, (коаутор др Биљана Предић), Економске теме 2/1999, Економски факултет Ниш, стр. 399-407. (Р 62)

  “Cost Management for a Profitable New Product Development”, Scientific Journal Facta Universitatis, Series Economics and Organization, (коаутор др Биљана Предић), Vol. 1, No 7, 1999, University of Niš, pp. 9-16 (Р 61)

  “Предузећа у транзицији и процес глобализације”, (коаутор др Биљана Предић), Економске теме 1-2/2001, Економски факултет Ниш, стр. 387-393. (Р 62)

  “Примена портфолио метода стратегијског планирања у стратегији интернационализације предузећа”, Стратегијски менаџмент 4/2001, Економски факултет Суботица, стр. 14-18.

  “Cooperation of South Serbia Enterprises with Strategic Partners”, (коаутор др Биљана Предић), Scientific Journal Facta Universitatis, Series Economics and Organization, University of Niš, Vol. 1, No. 9, 2001, pp. 19-28 (Р 61)

  “Остварени резултати у приватизацији предузећа јужне Србије” (коаутор др Биљана Предић), Економске теме 1-2/2002, Економски факултет у Нишу, стр. 471-479. (Р 62)

  “Приватизација у Србији - теоријски приступ и практични проблеми”, (коаутор др Биљана Предић), Пословна политика, Београд, новембар 2002., стр.9-12.

  “Алтернативне стратегије развоја малих и средњих предузећа у условима транзиције”, тематски број часописа Економске теме 5/2002: “Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа у условима транзиције”, Економски факултет Ниш, 2002.,  стр. 101-109. (Р 62)

  “Стратегије уласка малих и средњих предузећа на страно тржиште”, тематски број часописа Економске теме 5/2003: “Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа у условима транзиције”, Економски факултет Ниш, 2003., стр.103-112. (Р 62) 

  “Подстицање запошљавања стратегијама реструктурирања предузећа” (коаутори: мр Соња Вучић и мр Снежана Васић), Пословна политика, Београд, јануар 2004., стр. 28-32.

  “Стратегије реструктурирања предузећа у функцији развоја новог сектора и подстицања запошљавања”, (коаутори: мр Соња Вучић и мр Снежана Васић), Економика предузећа, Београд, март-април 2004., стр. 125-131. (Р 62)

  “Могућности имплементације механизама контроле у стратегијама кооперације предузећа”, Стратегијски менаџмент 1-2/2004, стр. 154-158.

  “Могућности ефективне примене концепта Just-in-time у малим и средњим предузећима”, тематски број часописа Економске теме 4/2004: “Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа у условима транзиције”, Економски факултет Ниш, 2004., стр. 89-100. (Р 62)

  Moгућности и изазови примене стратегије подуговарања у малим и средњим предузећима, Економске теме 4/2005, тематско издање часописа поводом резултата пројекта бр. 1779: Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа у условима транзиције, стр. 101-112, YU ISSN 0353-8648, (Р 62)

  Изазови глобалног снабдевања материјалом у функцији унапређења пословних перформанси, Економске теме 1-2/2006, стр. 427-434, YU ISSN 0353-8648, (Р 62)

  Strategic Оptions for Domestic Firms Facing the Entrance of Multinational Companies into the Home Market, Economic Themes 4/2007, pp. 117-130, YU ISSN 0353-8648, (Р 62)

  Market Entry Strategies within Foreign Investment Decision Process in Transition Economies, Economic Themes 4/2008, pp. 85-100,  YU ISSN 0353-8648, (М 51)

  Analitical Framework of FDI Determinants: Implementation of the OLI Model”, The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 3, 2008, pp. 239-249, ISSN 0354-4699, (М 52)

  Corporate Social Responsibility Strategy”, (коаутори: др Б. Предић, др М. Ђукић-Ивановић), Tеме 4/2009, Универзитет у Нишу, стр. 1501-1515, ISSN 0353-7919, (М 24)

  Strategic Alternatives of Emerging Markets' Companies in the Condition of Business Globalization, Economic Themes 4/2009, стр. 49-63, YU ISSN 0353-8648, (М 51)

  Интегриране на социалните принципи в стратегиата на компаниата (Integrating the Social Principles in the Company's Strategy), (коаутори: др М. Ђукић-Ивановић, Д. Стошић), Управление и образование, Академично списание, (Management and Education, Academic Journal), Vol. VI (1), 2010, University «Prof. Dr Assen Zlatarov», Faculty of Social Sciences, Burgas-Bulgaria, pp. 45-53, ISSN 13126121, (М 51)

  "Strategic Alliances and Innovation Strategies" (co-author Ana Dukić), FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 8 No.1, 2011, pp. 57-67, University of Nis, ISSN: 0354-4699 (M51)

  "Улога менаџмент консалтинга у развоју малог бизниса" (коаутори Биљана Предић, Драган Ђукић), Економске теме 2/2011, Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 219-233, ISSN: 0353-8648 (M51)

  "Специфичности и изазови женског предузетништва" (коаутор Данијела Стошић), Економске теме 3/2012, Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 319-335 ISSN 0353-8648 (M51)

  "Age and Education as Determinants of Entrepreneurship" (co-author Danijela Stošić), Facta Universitatis: Series: Economics and Organization, Vol. 9, No. 3/2012, Univrsity of Nis, pp. 327-339, ISSN 0354-4699 (M51)

  "Компаративна анализа развоја франшизинга у Србији и свету" (коаутор Милица Станковић), Маркетинг, Вол. 44, Бр. 2, 2013, стр. 115-127, ISSN 0354-3471 (M51)

  "Стратешки приступ корпоративној филантропији у функцији конкурентности предузећа" (коаутори Биљана Предић, Маја Ивановић-Ђукић), Теме 1/2013, Универзитет у Нишу, стр. 363-382, ISSN 0353-7919 (М24)

  "Determinants of the international staffing policy" (co-author Biljana Djordjević), Facta Universitatis Series: Economics and Organization, Vol. 10, No. 4, 2013, pp. 331-343, ISSN 0354-4699 (M51)

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  “Инвестиције у информациону технологију и развој партнерстава произвођача и добављача”, Зборник радова са међународног научног скупа: “Инвестиционо одлучивање у условима транзиције”, Економски факултет у Приштини, јануар 1999. год., стр. 109-114. (Р 54)

  “Оцена ефикасности вертикалне интеграције као правца раста предузећа у условима транзиције”, Зборник радова са билатералне међународне конференције: “Менаџмент у привредама у транзицији”, Економски факултет Ниш и УНСС Факултет за управљање и информатику Софија-Бугарска, март 1999., стр. 425-436. (Р 54)

  “Улога набавне функције у управљању пројектом развоја новог производа”, Зборник радова са III интернационалног симпозијума из Project Management-a YUPMA 99: “Улога project management-a у обнови и развоју земље”, Златибор, 1999., стр. 214-218. (Р 54)

  “Извори одрживе конкурентске предности у ери глобализације”, Зборник радова са VII међународног симпозијума SymOrg 2000: “Менаџмент промена”, ФОН Београд, Златибор, јун 2000. год., стр. 239-244. (Р 54)

  “Валоризација пројекта новог производа”, (коаутор мр Сузана Ђукић), Зборник радова са V међународног симпозијума из Project Management-a YUPMA 2001: “Управљање пројектима - нове тенденције”, Златибор, мај 2001., стр. 83-87. (Р 54)

  “Улога стратешких партнера у реструктурирању предузећа јужне Србије”, Зборник радова са VIII међународног симпозијума SymOrg 2002 под називом: “Менаџмент у новом окружењу”, ФОН Београд, Златибор, јун 2002. год., стр. 149-154. (Р 54)

  “Privatization of South Serbia Enterprises as a Precondition for Integration in Global Production Networks”, Зборник радова са међународне научне конференције: “Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни”, Университет за национално и световно стопанство Софиа - Факултет за Управление и информатика, Равда – Булгариа, септембар 2002. год., стр. 117-124. (Р 54)

  “Детерминисаност трошкова развоја новог производа односима у ланцу снабдевања”, Зборник радова са VII интернационалног симпозијума из Project Management-a YUPMA 2003: “Менаџмент и управљање пројектима”, Златибор, мај 2003., стр. 176-180. (Р 54)

  “Challenges and Prospects of Business Cooperation of Serbian Enterprises with Foreign Partners”, Collection of Scientific Papers from The International Scientific and Practical Conference: “Problems and prospects of Cooperation between the Countries of Southeast Europe within the Black Sea Economic Cooperation and GUUAM”, D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Albena - Bulgaria, September 2003, pp. 387-392. (Р 54)

  “Управљање ланцем снабдевања у ери нет економије” (коаутори: др Горан Миловановић, др Славица Цветковић), Зборник радова објављен на CD-у са међународног симпозијума из менаџмента и организације – SymOrg 2004, ФОН Београд, Златибор, јун 2004. (Р 54)

  “Planning Approach to Sustainable Tourism Strategy Development in Serbia and Montenegro” (коаутор мр Соња Вучић), Collection of papers from VIII International Conference: “Contemporary Trends in Tourism Industry”, University “Sv. Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of tourism and hospitality – Ohrid, Macedonia, May 2005, pp. 389-395. (Р 54)

  Challenges of Strategic Planning in Condition of Enterprises' Cooperation in Supply Chain, Jubilee Almanac Vol. 2/2005, Tsenov Academy Publishing House, published for International Scientific-Practical Conference: Is Planning in Crisis?, Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria, ISBN – 10: 954-23-0301-7, ISBN – 13: 978-954-23-0301-5, pp.202-208, (Р 54)

  Утицај Just-in-time концепта на промену односа добављач-произвођач у ланцу снабдевања (коаутор др Б. Предић), Зборник радова са IX Међународне конференције: Управљање квалитетом и поузданошћу – DQM 2006, Београд 2006., стр. 415-420, ISSN 1451-4966, (Р 54)

  Утицај интернета на развој електронских ланаца снабдевања, Међународна конференција: SymOrg 2006, Златибор, ФОН Београд, рад објављен у зборнику радова на CD-u и доступан на интернет адреси: http://www.symorg2006.fon.rs/radovi/arhiva-radova.php, стр. 1-6, (Р 54)

  SCOR – процесни приступ управљању перформансама ланца снабдевања, (коаутор др Б. Крстић), Зборник радова са XI Међународне конференције: Управљање квалитетом и поузданошћу - ICDQM 2008, Београд, стр. 266-271, ISSN 1451-4966, (М 33)

  Друштвена одговорност менаџмента у управљању еколошким перформансама ланца снабдевања, (коаутор др Б. Крстић), Међународна конференција: SymOrg 2008, Златибор, ФОН Београд 2008., рад објављен у зборнику радова на CD-u и доступан на интернет адреси: http://www.symorg2008.fon.rs/radovi/arhiva-radova.php, стр. 1-10, (М 33)

  Influence of Location-Related Factors on the Foreign Investors' Market-Entry Strategies: The Case of Serbia, (коаутор др М. Ђукић-Ивановић), 4th International Conference: Economics and Management of Networks, University of Sarajevo – School of Economics and Business, September 2009, Sarajevo, BiH, Зборник радова објављен на CD-u и доступан на интернет адреси: http://emnet.univie.ac.at/uploads/media/Stefanovic_Djukic-Ivanovic_01.pdf, pp.1-20, (М 33)

  The Possibility of Exploiting Spillover Effects in Cooperation between Foreign Investors and Domestic Firms, Зборник радова са међународног научног скупа: Challenges of the World Economic Crisis, Економски факултет Ниш, октобар 2009, стр. 247-258, ISBN 978-86-85099-98-4, (М 33)

  Relationship between Firm Size and Growth Rate: Pros and Cons od Gibrat’s Law”, (коаутори др Б. Предић и Д. Стошић), Зборник радова са XIII Међународне конференције: Управљање квалитетом и поузданошћу - ICDQM 2010, Београд 2010., стр. 174-180, ISSN 1451-4966, (М-33)

  Reverse Flow Management – Economic and Ecological Issue”, (коаутори др М. Ђукић-Ивановић, Д. Стошић), Зборник радова са XIII Међународне конференције: Управљање квалитетом и поузданошћу - ICDQM 2010, Београд 2010. год., стр. 344-350, ISSN 1451-4966, (М 33)

  Integrating the Social Principles in the Company's Strategy in the Condition of Globalization, (коаутори: др М. Ђукић-Ивановић, Д. Стошић), Зборник радова са Међународне научно-стручне конференције РУДН Москва 2010., стр. 451-456, ISBN 978-5-209-03779-8, (М 33)

  "Business Networks and Technological Innovation"  (co-author Ana Dukić),  in: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.) Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, University of Nis, Faculty of Economics, 2011, pp. 211-222, ISBN: 978-86-6139-040-1 (M33)

  "The Analysis of Key Challenges and Constraints to the Stability and Growth of an Entrepreneurial Sector in Serbia" (co-authors Maja Ivanović-Djukić, Vesna Janković-Milić), in: Ateljevic J. (ed.) REDETE 2011: Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economic, University of Banja Luka, Faculty of Economics, 2011, pp. 614-627, ISSN 2233-1034 (M33)

  "Innovativeness as a Result of Organizational Learning and Knowledge in Strategic Partnerships" (co-authors Biljana Predić, Ana Dukić), in: SymOrg 2012: Innovative Management & Business Performance, FON Beograd, Zlatibor, juni 2012, pp. 1690-1697 ISBN 978-86-7680-255-5 (M33)

  "The Impact of Crisis on the SMEs' Employment - The Case of the Republic of Serbia" (co-authors Biljana Predić, Danijela Stošić), in: Arandjelović, Z., Marinković, S. (eds.) The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, University of Nis, Faculty of Economics, Nis, October 2013, pp. 51-61, ISBN 978-86-6139-085-2 (M33) 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  “Истине и заблуде о утицају Интернета на маркетинг стратегију предузећа”, Зборник радова са научно-стручног скупа: “Развој маркетинга - нове тенденције”, Економски факултет Ниш, 2001. год., стр. 265-275. (Р 65)

  “Утицај савремених технологија и система производње на downsizing и реструктурирање предузећа” (коаутор мр Биљана Ђорђевић), Зборник радова са 28. научно-стручног скупа са међународним учешћем HIPNEF 2002, Машински факултет Ниш, Врњачка Бања, октобар 2002. године, стр. 541-546. (Р 65)

  ”Неки аспекти изражавања ефикасности и флексибилности производних система” (коаутор мр Соња Вучић), Зборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем – HIPNEF 2004, Машински факултет Ниш, Врњачка Бања, мај 2004., стр. 527-533. (Р 65)

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 09 februar 2014 12:30