Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Marija Petrovic-Randjelovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.08.1976.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta ekonomija
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   

  • “Стране директне инвестиције као фактор привредног развоја”, магистарска теза, одбрањена 31. марта 2005. на Економском факултету, Универзитета у Београду, 278 стр., M72

  • “Утицај страних директних инвестиција на еколошку компоненту одрживог развоја”, докторска дисертација, одбрањена 14. новембра 2009. на Економском факултету, Универзитета у Нишу, 386 стр., М-71

  • “Теоријски и институционални оквир одрживог развоја” (коаутори С. Јовановић, С. Радукић), монографија, Универзитет у Нишу, Економски факултет, 2011, 212. стр.,  ISBN 978-86-6139-037-1, COBISS.SR-ID 188382220, M42

  •  “Развојне импликације инволвирања мултинационалних корпорација у пољопривреди” (коаутор T. Стевановић), Tематски зборник радова са 4.  саветовања са међународним учешћем: Аграрна и рурална политика у Србији – нужност убрзања реформи, ДАЕС – Друштво аграрних економиста Србије и Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, 22. октобар, 2010., Нови Сад, Уредници: Данило М. Томић, Миладин Шеварлић и Станислав Зекић, стр. 113-128., 2011, ISBN 978-86-86087-24-9, COBISS.SR – ID 1024463504, М44

  • “The Impact of the global economic crisis on  foreign direct investment flows in Serbia” (коаутори З. Аранђеловић, В. Марјановић), Тематски зборник радова са 2. билатералног семинара: Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis the Cases of Italy and Serbia, 13.октобар 2010., Економски факултет Ниш, Уредници: Зоран Аранђеловић, Dino Maretellato, стр. 15-31, 2011., CIP 338.124.4(497.11)(082) 338.124.4(450)(082) 339.727.24(082) ISBN: 978-86-6139-023-4, COBISS.SR.ID 183305228 UDC 339.727.22:338.124.4(497.11), M14

  • “Социјална укљученост и смањење сиромаштва као интегрални елемент европских интеграција Србије” (коаутор С. Јовановић), Тематски зборник националног значаја: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, бр. 16, 24. јун, 2011., Универзитет у Нишу, Економски факулет, Уредник: Зоран Аранђеловић, стр. 371-386, 2011., UDK 339.924:364.662(4-672EU:497.11) ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS.SR-ID 184361996 CIP 332.1(497)(082) 314(497)(082), М45

  • “Еколошки аспекти сиромаштва са посебним освртом на Србију” (коаутор D. Милетић), Тематски зборник националног значаја: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, бр. 16, 24. јун, 2011., Универзитет у Нишу, Економски факулет, Уредник: Зоран Аранђеловић, стр. 429-443, 2011., UDK 364.662:502.1(497.11) ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS.SR-ID 184361996, М45

  • “Еко-ефикасна економија као изазов савременог пословања предузећа у правцу унапређења конкурентности” (коаутор С. Радукић), Тематски зборник водећег националног значаја: Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Универзитет у Нишу, Економски факултет,  Уредник: проф. др Љиљана Станковић, стр. 397-414, 2011., UDK: 502.131.1:33, CIP: 338:339.137.2(497.11)(082) ISBN:978-86-6139-033-3, M44

  • “A New Approach to Integration of Environmental Issues in the Decision Making Process for the Purpose of Achieving Sustainable Development” (коаутор С. Радукић), Тематски зборник међународног значаја: Improving the Competitiveness оf the Public and Private Sector by Networking Competences, University of Nis, Faculty of Economics, Editor: Бојан Крстић, стр. 119-139, 2011., CIP 338:339.137.2(497.11)(082) ISBN: 978-86-6139-044-9, COBISS.SR‐ID 188237580, UDC 502.131.1:33, M14

  • “Изазови решавања проблема сиромаштва у посткризном периоду” (коаутор С. Радукић), Тематски зборник националног значаја: Наука и светска економска криза, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Уредници: Љиљана Станковић, Дејан Спасић, стр. 75-86, 2011., ISBN: 978-86-6139-042-5, М45

  • “Foreign direct investment as a mechanism for achieving social progress in the host country”, Тематски зборник међународног значаја: “New challenges in changing labour markets“, Institute of Economic Sciences, Belgrade, Editors: Јован Зубовић, Ивана Домазет, стр. 337-353, 2012, ISBN 978-86-80315-93-5, COBISS.SR.-ID 190421772, M14

  • “The challenges of competitiveness improvement of the Serbian economy in the post-crisis period” (коаутор С. Радукић), Тематски зборник међународног значаја: „Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises“, University of Niš, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, стр. 245-262, 2012, Editor: Бојан Крстић, Co-editor: Andrzej Chodynski, 2012, CIP  338:339.137.2(4-672EU)(082), ISBN 978-86-6139-052-4, COBISS.SR.-ID 195240204, M14

  • “Measuring and monitoring multinational corporations contribution to sustainable development” (коаутор Т. Стевановић), Тематски зборник међународног значаја: “Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences”, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, стр. 273-290, 2012, Editor: Бојан Крстић, Co-editor: Andrzej Chodynski, UDK-658 (082); 658.114.2(082); 005.21:339.137(082), ISBN 978-86-6139-051-7 COBISS.SR.-ID 193396492, M14

  • “Стране директне инвестиције у земљама у транзицији са посебним освртом на земље западног Балкана” (коаутор Д. Милетић), Тематски зборник националног значаја: „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“ бр. 17, Уредник: Љиљана Станковић, str. 461-476, 2012, CIP  332.1(4-12)(082)314 (4-12)(082), ISBN 978-86-6139-048-7, COBISS.SR.-ID 191685388, M45

  • “Инвестициони амбијент као детерминанта еколошке ефикасности страних директних инвестицја у Србији” (коаутор др Далибор Милетић), Тематски зборник националног значаја: „Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2012. години”, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Уредник: Властимир Лековић, стр. 155-177, 2012, CIP  338.1(497.11) (082) 30.34(497.11) (082), ISBN 978-86-6091-028-0, COBISS.SR.-ID 191486220, M45

  • “Improvement of macroeconomic performances in order to raise the level of competitiveness of Serbian economy” (коаутор др Снежана Радукић), Тематски зборник националног значаја: „Serbia and the European Union“, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Editor: Срђан Маринковић, стр. 31-45, 2012, CIP  339.92(497.11:4-672ЕУ)(082), ISBN 978-86-6139-061-6, COBISS.SR.-ID 195804684, M45

  • “Стратегија реструктурирања привреде Србије” (коаутор др Владислав Марјановић), Тематски зборник националног значаја: „Наука и светска економска криза“, Економски факултет Универзитета у Нишу, Уредник: Евица Петровић, стр. 79-87, 2012, UDK-338.124.4(100)(082), ISBN 978-86-6139-055-5, COBISS.SR.-ID 194027788, M45

  • “Performance management of small and medium-sized enterprises in the function of achieving of sustainable development” (коаутор Т. Стевановић), Тематски зборник радова међународног значаја: Improving the competitiveness of enterprises and national economies - determinants and solutions, Faculty of Economics, University of Niš, Editor: Bojan Krstić, Co-editor: Zbigniew Paszek, Reviewers: Marijan Cingula, Dariusz Fatula, Jasmina Starc, Ryszard Szewczyk, Tatyana Petrovna Nikolaeva, Jovanka Biljan, стр. 249-263, 2013, UDC 005.5(497.11) 334.012.63/.64(497.11) CIP - 338:339.137.2(082) 005.21:339.137(082), ISBN: 978-86-6139-082-1, COBISS.SR-ID 203426316, M14 
  • “Serbian competitive position analysis in the region and the possible ways to improvement” (коаутор С. Радукић), Тематски зборник радова међународног значаја: Improving the competitiveness of enterprises and national economies - factors and strategies, Faculty of Economics, University of Niš, Editor: Bojan Krstić, Co-editor: Zbigniew Paszek Reviewers: Aleš Galič, Konrad Grabinski, Goran Petrevski, Mirko Markič, Oxana Ovchinnikova, Ayse Ümit Gökdeniz, Milan Ambrož, стр. 223-240, 2013., UDC 339.137.2(497.11) CIP 338:339.137.2(082)005.21:339.137(082), ISBN 978-86-6139-083-8, COBISS.SR-ID 203438860, M14

  •  “Допринос страних директних инвестиција повећању извоза земље домаћина са посебним освртом на Србију” (коаутор Д. Милетић), Тематски зборник радова националног значаја: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, бр. 18, Универзитет у Нишу, Економски факултет, 21. јун 2013, Уредник: Срђан Маринковић, Рецензенти: Зоран Аранђеловић, Душан Здравковић, Драгослав Китановић, Живорад Глигоријевић, Милан Спасојевић, Сретен Ћузовић, Бобан Стојановић, Наташа Глубовић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Раденко Милојевић, Вукашин Шушић, Горица Бошковић, Иван Марковић, Дејан Спасић, Владислав Марјановић, Дејан Ђорђевић, Игор Младеновић, Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић, Марина Ђорђевић, Соња Јовановић, стр. 623-637, CIP 332,1(4-12)(082) 314(4-12)(082), ISBN 978-86-6139-067-8, COBISS.SR.ID 198985740, M45

  • “Регионална неравномерност као ограничавајући фактор привредног развоја Србије у 2013. години” (коаутор Д. Милетић), Тематски зборник радова националног значаја: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2013. години, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Уредник: Властимир Лековић, Рецензенти: Зоран Аранђеловић, Синиша Зарић, Слободан Цветановић,  стр. 259-275, ISBN 978-86-6091-043-3. M45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  “An analysis of socially responsible business practice of multinational corporations in Serbia” (koautor  M. Ivanovic-Djukic), TTEM (Technics Tecnologies Education Management), Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in new Net Environment and B&H, Vol. 8, No. 4, 2013, pp. 1618-1629, ISSN 1840-1503, M23

 • Radovi u ostalim časopisima:

  • “Управљање хуманим ресурсима у функцији ефикасности нових облика организације”, Економске теме бр. 1-2, Економски факултет, Ниш, 2004., стр. 167-173. YU ISSN 0353-848 Р62

  • “The contribution of foreign direct investment to SMEs development in transition economies”, Economic Themes No. 6/2004, Економски факултет, Ниш, стр. 53-59. YU-ISSN 0353-8648 Р62

  •  “Изградња економије знања у контексту интеграције у Европску унију: могућности и изазови”, Економске теме бр. 1-2, Економски факултет, Ниш, 2005., стр. 415-431. YU ISSN 0353-8648 Р62

  •  “Investment promotion as a determinant of foreign direct investment flows”, Economic Themes No. 6/2005, Економски факултет, Ниш, стр. 77-85. YU-ISSN 0353-8648 Р62

  •  “Foreign direct investment as a factor of acceleration of the transition process and its role in the process of privatisation” (коаутор З. Аранђеловић), Facta Universitatis, Vol. 3, No. 2, 2006., стр. 135-150. ISSN 0354-4699 Р62

  •  “Ефекти страних директних инвестиција на одржив развој” (коаутор С. Радукић), Економика бр. 3-4, 2006., стр. 185-198. YUISSN 0350-137X Р62

  • “Утицај страних директних инвестиција на квалитет окружења” (коаутор З. Аранђеловић), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет, Ниш, 2006., стр. 127-137. YU ISSN 0353-8648 Р62

  • “Does foreign direct investment harm the host country's environmental performance? An Analytical Assessment” (коаутор З. Аранђеловић), Economic themes No. 6/2006, Економски факултет, Ниш, стр. 1 - 9. YU-ISSN 0353-8648 Р62

  • “Managing of environmental aspects of foreign direct investment from a point of sustainable development” (коаутори З. Аранђеловић и В. Јанковић-Милић), Economic themes 2007, стр. 1-11. YU ISSN 0353-8648 Р62

  • “Инвестиционо сиромаштво региона Јужне Србије” (коаутор З. Аранђеловић), Економика предузећа, година LV, март - април 2007, Савез економиста Србије, Београд, стр. 97-104. UDC 65, YU ISSN 0353-443 Р61

  •  “Foreign direct investment and sustainable development: an analysis of the impact of environmental regulations on investment location decisions”, Facta Universitatis, Vol. 4, No.2, 2007., стр. 183-191. ISSN 0354-4699 Р62

  • “Глобализација и заштита животне средине” (коаутор З. Аранђеловић), Зборник радова Економске теме бр. 2, Економски факултет, Ниш, 2007., стр. 121-131. YU ISSN 0353-8648 Р62

  •  “Систематска контрола пословно – финансијских процеса у предузећима са JIT системом” (коаутор Т. Стевановић), Економика, бр. 3, 2010, стр. 55-62, YUISSN 0350-137X, UDK: 338 (497,1), М52

  •  “The Impact Of Environmental Policy In Shaping The Environmental Performances Of Foreign Direct Investment” (коаутор С. Радукић), Economic themes, No. 4, 2010., стр. 575-590, YU ISSN 0353-8648, UDC 502.14:339.727.22 М51

  • “Тhe Мain Тrends and Prospects of the Agricultural Development in Serbia”, (коаутор В. Марјановић), Facta Universitatis 
   series economics and organization, Vol. 7, No.4 , 2010., стр. 373-384. ISSN 0354-4699, UCD 338.43(497.11) М52

  •  “Утицај државе на прилив и ефикасност страних директних инвестиција” (коаутор З. Аранђеловић), Економика предузећа, broj 3-4, март-април 2011., Savez ekonomista Srbije, стр. 143-156, 2011., YU ISSN 0353-433X, UDC 65, UDK: 339.727.22/.24(497.11), COBISS.SR-ID 184018956, M51

  • “Host Country Policy as a Determinant of Environmentally Sustainable Foreign Direct Investment Inflows”, Facta Universitatis 
   series economics and organization, Vol. 8, No. 2, стр. 235-246, 2011., ISSN 0354-4699, UDC 339.727:502.131.1, M51

  • “Утицај приватизације на одрживи развој српске привреде” (коаутори З. Аранђеловић, В. Мићић), Теме, бр. 2, април-јун 2012, стр.  443- 460, ISSN 0353-7919,  UDK 1+3, M24

  • “(No) Competitiveness and Sustainable Development of Serbian Tourism“ (коаутор Д. Милетић), XI International Conference: Service Sector in Terms of Changing Environment, 27-29 October 2011, Ohrid, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 44,  2012, стр.  78 – 87, M 24

  • “Ограничења традиционалних рачуноводствених система у третирању проблема заштите животне средине” (коаутори С. Радукић, Т. Стевановић), Предузетник,  бр. 6, децембар 2012,  стр.  43-48, ISSN 1800-8429, UDK 005.5 M51

  • “Sustainability Balanced Scorecard and Eco-efficiency analysis” (коаутор Т. Стевановић),  Facta Universitatis series economics and organization, No. 2, Vol. 9, 2012, str. 257-270, UDK 65.015.25:502.131.1, ISSN 0354 – 4699, M51

  • “Управљање еколошким трошковима у функцији побољшања еколошких перформанси предузећа (коаутори Т. Стевановић, С. Радукић), Рачуноводство, бр. 5-6, 2012, стр. 31-41, ISSN 1450-6114, UDK 657, M52

  • “An Analysis of the Location Determinants of Foreign Direct Investment: The Case of Serbia” (коаутори К. Денчић-Михајлов, Т. Миленковић-Керковић), Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Vol. 81, pp. 181 – 187, 2013, ISSN: 1877-0428, M23

  • “Structural changes in the light of new industrial strategy” (коаутори З. Аранђеловић, В. Марјановић), Економика предузећа, vol. 61, бр. 5-6, pp. 373-385, UDK 330.341.4:338(497.11) ; 339.727.22:338.45, ISSN 0353-443X, M51 

    

   

                                    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  • “Економско социјални развој и прогрес у реформи југоисточне Европе”, Зборник радова са међународног научног скупа: Регионални развој и демографски токови балканских земаља бр. 6, Економски факултет, Ниш, јун 2001., стр. 417-429. ISBN 86-80121-55-X Р54

  • “Сарадња балканских земаља у циљу развоја туризма” (коаутор В. Марјановић), Зборник радова са међународног научног скупа: Регионални развој и демографски токови балканских земаља бр. 7, Економски факултет, Ниш, јул 2002., стр. 303-315. ISBN 86-80121-69-X Р54

  • “Интеграциони процеси, регионални развој и стране директне инвестиције”, Зборник радова са међународног научног скупа: Регионални развој и демографски токови балканских земаља бр. 8, Економски факултет, Ниш, јун 2003., стр. 165-175. ISBN 86-80121-86-X Р54

  • “Competition challenges for world tourism and global anti-competitive practices in the tourism industry”, Зборник радова са VII International Symposium: “Tourism in Terms of Globalization, Insurance in Terms of Globalization”, Ohrid, Macedonia, мај 2003., University “St. Kliment Ohridski” Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality стр. 111-120. ISBN 9989-871-12-4; COBISS.MK-ID 55393082 Р54

  • “Development management instruments in ecotourism” (коаутор С. Вучић), Зборник радова са међународне научне конференције: “Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, Софија, Бугарска, 29-30. октобар 2003.,Университет за национално и световно стопанство, Факултет “Управление и информатика”, стр. 113-120. ISBN 954-494-581-4 Р54

  •  “Утицај страних директних инвестиција на привреду земље домаћина са аспекта одрживог развоја” (коаутор С. Вучић), Зборник радова са међународног научног скупа: Регионални развој и демографски токови балканских земаља бр. 9, Економски факултет, Ниш, јун 2004., стр. 629-639. ISBN 86-85099-02-1 Р54

  • “The possibilities for development and growth in the increasingly globalized world economy”, Зборник радова са међународне научне конференције: “Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, Софија, Бугарска, новембар 2004., Университет за национално и световно стопанство, Факултет “Управление и информатика”, стр. 183-198. ISBN 954-90277-7-5 Р54

  •  “Утицај интеграције на детерминанте локације страних директних инвестиција”, Зборник радова са међународног научног скупа: Регионални развој и демографски токови балканских земаља бр. 10, Економски факултет, Ниш, јун 2005., стр. 95-104. ISBN 86-85099-11-0 Р54

  • “Development effect of foreign direct investment on tourism sector in Serbia”, Зборник радова са VIII International Symposium: “Contemporary Trends in Tourism Industry”, University “St. Kliment Ohridski” Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Macedonia, 26-27. мај 2005., стр. 179-185. ISBN 9989-800-59-6 Р54

  •  “The importance of e-development in the new economy”, Зборник радова са међународне научне конференције: “Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, Софија, Бугарска, новембар 2005., Университет за национално и световно стопанство, Факултет “Управление и информатика”, стр. 127-138. ISBN 954-90277-8-3 Р54

  • “Creating the discipline of knowledge management” (коаутор Ј. Станковић), Зборник радова са међународне научне конференције: “Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, Софија, Бугарска, новембар 2005., Университет за национално и световно стопанство, Факултет “Управление и информатика”, стр. 228-239. ISBN 954-90277-8-3 Р54

  • “Промоција одрживих инвестиција: корак напред у елиминисању баријера ка одрживом развоју” (коаутор С. Радукић), Зборник радова са међународног научног скупа: Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе бр. 11, Економски факултет, Ниш, јун 2006., стр. 219-233. ISBN 86-85099-30-7 Р54

  •  “Environmental benefits and dangers associated with foreign direct investment flows - lessons for the transition economies” (коаутор З. Аранђеловић), зборник радова са VI међународне научне конференције: “Страны с переходной экономикой в условиях глобализации” (“Земље у транзицији у условима глобализације”), Российский Университет дружбы народов, Москва, Русија, 28-30. март 2007. ISBN 978-5-209-02529-0 Р54

  •  “Еколошки проблеми у политици конкуренције за инвестиције” (коаутор З. Аранђеловић), Зборник радова са међународног научног скупа: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе бр. 12, Економски факултет, Ниш, јун 2007., стр. 317-325. ISBN 978-86-85099-48-9 Р54

  • “Economic impact of tourism” (коаутори В. Јанковић-Милић и С. Радукић), Зборник апстраката са IX International Conference: “Strategic Development of tourism industry in the 21 st century”, Ohrid, Macedonia, 25-26 мај 2007., University “St. Kliment Ohridski” Bitola, Faculty of tourism and hospitality, 2007, str. 56, Р72

  • “Утицај страних директних инвестиција на три основне компоненте одрживог развоја: моделирање ефеката на социјални развој” (коаутор В. Јанковић-Милић), Зборник радова са међународног научног скупа: Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској унији, Економски факултет Ниш, 2007., стр. 217-225. ISBN 978-86-85099-61-8 Р54

  • “Могућности коришћења страних директних инвестиција као инструмента регионалне политике”, Зборник радова са међународног научног скупа: Структурне промене и демографски токови земаља Југоисточне Европе бр. 14, Економски факултет, Ниш, јун 2008., стр. 157-169. ISBN 978-86-85099-70-0 (Р54) M33

  • “Implementation of new environmental policy instruments in the EU: eco-taxes and tradable permits” (коаутор С. Радукић), зборник радова са међународног научног скупа Competitiveness in the Condition of a Global Economy, Економски факултет Ниш, 17-18. октобар 2008., str. 69-79. ISBN 978-86-85099-80-9 (Р54) М33

  • “Јачање институционалних оквира за спровођење стратегије за смањење сиромаштва на регионалном нивоу” (коаутор С. Јовановић), Зборник радова са међународног научног скупа: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе бр. 15, Економски факултет, Ниш, јун 2009., стр. 163-172. ISBN 978-86-86099-88-5 (Р54) M33

  • “Some aspects of possible answers offered to the challenges of world economic crisis” (коаутори П. Белеј и И. Димитријевић), Зборник радова са међународног научног скупа: Challenges of the World Economic Crisis, Економски факултет Ниш, 15-16. октобар 2009., стр. 85-94. ISBN 978-86-85099-98-4 (Р54) M33

  • “Implementation of NEPIs for improvement of european environment: the case of voluntary agreements, environmental management systems, and eco-labels” (коаутори Д. Здравковић и С. Радукић), Зборник радова са међународног научног скупа: Challenges of the World Economic Crisis, Економски факултет Ниш, 15-16. октобар 2009., стр. 643-651. ISBN 978-86-85099-98-4 (Р54) M33

   

  •  “Туристичка стварност Србије” (коаутори Д. Милетић, В. Пашић), Зборник радова са 2. међународне пословне конференције Poslovne strategije in izzivi sodobnega sveta, Пословно-комерцијална шола Цеље, Вишја строковна шола, 20. мај 2010., Цеље, Словенија, стр. 336-342, 2010., ISBN 978-961-6542-29-6, (Р54) М33

  • “Корпоративна друштвена одговорност у функцији повећања ефикасности пословних процеса и одрживог развоја” (коаутор Т. Стевановић), Зборник радова CD верзија са XII међународног симпозијума: SYMORG 2010 Организационе науке и менаџмент знања, 9-12. јун 2010., Златибор, Факултет организационих наука, ISBN 978-86-7680-216-6, COBISS.SR-ID 175802124, (Р54) M33

  • “Регионалне неједнакости у дистрибуцији ефеката приватизације” (коаутор Д. Милетић), Зборник радова са међународног научног скупа: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, бр. 15, 25. јун,  2010., Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 105-117, 2010., ISBN 978-86-6139-008-1, COBISS.SR – ID 175957772, (Р54) М33

  • “Трка до дна” у еколошким стандардима као последица глобалне конкуренције за стране директне инвестиције” (коаутор З. Аранђеловић), Зборник радова са међународне конференције: 13th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM, 29-30. јун, 2010., Београд, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, DQM Пријевор, стр. 191-198, 2010., ISSN 1451-4966, (Р54) М33

   

  • “Sea as a strategically tool for sustainable policy decision making in the European Union” (коаутор С. Радукић), Зборник радова са међународног научног скупа: The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, Универзитет у Нишу, Економски факултет, 14. октобар, 2010., стр. 77-88. 2010., ISBN 978-86-6139-019-7, COBISS.SR.ID 181597964, (Р54) M-33

  • “Мерење еко-ефикасности у циљу побољшања микро и макро перформанси” (коаутори Т. Стевановић, С. Радукић), Зборник радова са међународног научног скупа: XV интернационални симпозијум из пројектног менаџмента Пројектни менаџмент у Србији – успеси и могућности, 10-12. јун, 2011., Златибор, YUPMA, Београд, Висока школа струковних студија, Београд, Институт за политичке студије, Београд, стр. 73-77, 2011., CIP 005.8 (082) ISBN 978-86-86385-08-6, COBISS.SR-ID 184135692, M33

  • “Expanding the Scope of Environmental Impact Assessment in Europe and Case of Serbia” (коаутор С. Радукић), Зборник радова са међународног научног скупа: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш, 14. октобар, 2011., стр. 29-44, 2011., ISBN: 978-86-6139-040-1, М33

  • “Креирање новог привредног амбијента у функцији привлачења страних директних инвестиција” (коаутор Д. Милетић), Зборник радова са међународног научног скупа:  ES-NBE 2011 Економска наука у функцији креирања новог пословног амбијента, 9-10. новембар, Косовска Митровица,  Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица,  str. 255-266, 2011., ISBN 978-86-80127-64-4, UDK 339.727.22, М33

  • “Еколошко диференцирање производа као детерминанта унапређења конкурентности предузећа” (коаутор Т. Стевановић), Зборник радова са међународне конференције: 15th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2012, Belgrade, Serbia, 28-29 June, 2012, стр. 181-187, ISBN 978-86-86355-10-2 COBISS-ID-191715596, M33

  • “Identification of environmental costs in the function of improving of company environmental performance” (коаутори Т. Стевановић, С. Радукић), Зборник радова са међународне конференције: 2nd International Conference Economics and management-based on new technologies, EMoNT, јун 2012, Врњачка Бања, str. 398-406, ISBN 978-86-6075-032-9, М33

  • “Innovation and competition as determinant of knowldge-based economy with emphasis on Serbia” (коаутори Б. Стојановић, С. Радукић),  Зборник радова са међународне конференције: EMoNT 2012 - 2nd International Conference Economics and management-based on new technologies, 14-17. jun 2012., Vrnjačka Banja, 2012, str. 435-443, ISBN 978-86-6075-032-9, M33

  • “Technological progress in the function of sustainable development” (коаутор Т. Стевановић),  Зборник радова са међународног научног скупа: SYMORG 2012XII International symposium Innovative management and business performance, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, june 5-9, 2012., Zlatibor, стр. 1788-1796, UDK 005(082)(0.034.2), ISBN-978-86-7680-255-5, COBISS-ID-191307276, M-33

  •  “Foreign direct investment in the function of economic growth and economic recovery” (коаутор С. Радукић), Зборник радова са међународног научног скупа: The global economic crisis and the future of european integration, University of Niš, Faculty of Economics, 18. oktobar 2013, Editors: Зоран Аранђеловић, Срђан Маринковић, Reviewers: Антић Љиља, Аранђеловић Зоран, Цветановић Слободан, Цветковић Предраг, Ћузовић Сретен, Денчић Михајлов Ксенија, Џунић Марија, Ђекић Снежана, Ђорђевић Биљана, Ђорђевић Дејан, Ђорђевић Марина, Ђукић Сузана, Ђукић Тадија, Ђуровић-Тодоровић Јадранка, Фабрис Никола, Голубовић Наташа, Градојевић Никола, Грубишић Зоран, Хафнер Петар, Ивановић Ђукић Маја, Јовановић Радмила, Јовановић Соња, Крстић Борко, Крстић Јован, Маринковић Срђан, Марјановић Владислав, Марковић Иван, Миленковић Керковић Тамара, Милојевић Раденко, Младеновић Игор, Новићевић Благоје, Петровић Драган, Раденковић Јоцић Драгана, Радовић Огњен, Ракић Биљана, Секулић Весна, Спасић Дејан, Спасојевић Милан, Станковић Љиљана, Стефановић Сузана, Стефановић Зоран, Стевановић Татјана, Стојковић Небојша, Тодоровић Милош, Зубовић Јован, стр. 171-178, 2013., UDC 338.1:339.727.22, CIP 339.923:061.1EU(4)(082) 338:339.137.2(082) 658(082) 338.1(497)(082) 338.124.4(100)(082), ISBN 978-86-6139-085-2, COBISS.SR-ID 203676172, M33

  • “Еколошки активизам и економска перформанса: да ли се исплати “зелено пословање”?” (коаутор Т. Стевановић), Зборник радова са међународне научне конференције: 16. међународна ДQМ конференција Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2013, 27-28. јун 2013., Београд, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, DQM Пријевор, Уредник: Љубиша Папић, стр. 260-266, 2013, ISBN 978-86-86355-14-0, M-33

  •  “Анализа успешности имплементације друштвене одговорности предузећа у Србији у функцији одрживог развоја” (коаутори М. Ивановић-Ђукић, Т. Стевановић), Зборник радова са међународног научног скупа CD верзија: XVIII интернационални научни скуп СМ2013, 18. април 2013, Суботица, Палић, Универзитет у Новом Саду, Економски Факултет Суботица, Уредник - Ненад Вуњак, стр. 842-854, 2013, UDC 005.51 ; 005.336.1:005.35(497.11) ; 502.131.1, ISBN 978-86-7233-329-9, CIP 005,21, (082), COBISS.SR-ID 278263303, M33  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  • “Одрживи туризам као потреба савремених туристичких кретања” (коаутори С. Вучић и Д. Ђорђевић), Туризам бр. 6: ”Савремене тенденције у туризму 2002”, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2002., стр. 28-30. YU ISSN 1450-6661 Р65

  • “Мерџери и аквизиције версус greenfield инвестиције: развојни утицаји”, Зборник радова са XXXI Симпозијума о операционим истраживањима, Иришки венац, Фрушка Гора, 14-17. септембар, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за примену рачунара, 2004., стр. 353-359. ISBN 86-7352-123-8 Р65

  • “Улога државе у максимизирању потенцијалног развојног учинка страних директних инвестиција на привреду земље домаћина”, Зборник радова са XXXII Симпозијума о операционим истраживањима, Врњачка Бања, 27-30. септембар, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2005., стр. 155-159. ISBN 80-403-0685-0 Р65 

  •  “Еколошки аспект страних директних инвестиција у стратегији мултинационалних корпорација” (коаутор С. Радукић), Стратегијски менаџмент, Часопис за стратегијски менаџмент и системе подршке стратегијском менаџменту, год. 11, број 1-2, Економски факултет, Суботица, 2006., стр. 135-141. YU ISSN 0354-8414 Р65

  • “Утицај страних директних инвестиција на еколошке перформансе земље домаћина: луке загађења и ефекти на структуру привреде”, Зборник радова са XIV научног скупа: Човек и радна средина - “Економски аспекти заштите радне и животне средине”, Факултет заштите на раду, Ниш, јун 2006., стр. 225-237. ISBN 86-80261-69-6 Р65

  •  “Систем управљања животном средином и корпоративна стратегија” (коаутор С. Радукић), Стратегијски менаџмент, Часопис за стратегијски менаџмент и системе подршке стратегијском менаџменту, год. 12, број 1-2, Економски факултет, Суботица, 2007., стр. 131-138. YU ISSN 0354-8414 Р65

  • “Улога страних директних инвестиција у трансферу технологије у земљи домаћина” (коаутор З. Аранђеловић), Зборник радова CD верзија са XIII научно-стручне конференције YU INFO 2007: “Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама”, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже СЦГ, Београд, 2007. ISBN 978-86-85525-02-5 Р65

  • “Истраживање односа између СДИ индукованог економског раста и еколошког квалитета: ефекти обима и еколошка Кузнетсова крива” (коаутор З. Аранђеловић), Зборник радова са XXXIV Симпозијума о операционим истраживањима, Златибор, 16-19. септембар, Факултет организационих наука, Београд, 2007., стр. 11-14. ISBN 978-86-7680-124-4 Р65

  • “Еколошке импликације страних директних инвестиција: политичка и институционална решења” (коаутор З. Аранђеловић), Зборник радова са научног скупа: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2007. години, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2008., стр. 252-261. ISBN 978-86-82203-79-7 (Р65) M63

  • “Инвестиционе олакшице у функцији подстицања прилива страних директних инвестиција”, Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Инострани капитал као фактор развоја земаља у транзицији, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 30. мај 2008., стр. 167-184. ISBN 978-86-82203-80-3 (Р65) M63

  • “Политика земље домаћина усмерена на регулисање активности иностраних инвеститора: истраживање ефикасности примене захтева домаћег садржаја на иностране инвеститоре”, зборник радова са XXXIV Симпозијума о операционим истраживањима (Соко Бања, 14-17. септембар), Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, 2008., стр. 119-123. ISBN 978-86-7395-248-2 (Р65) M63

  • “Процена еколошке ефикасности страних директних инвестиција” (коаутор З. Аранђеловић), Зборник радова са научног скупа: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2008. години, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2009., стр. 183-193. ISBN 978-86-82203-90-2 (Р65) M63

  • “Инструменти подстицања еколошки одрживих токова страних директних инвестиција у привреди Србије”, Зборник радова са научног скупа: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2010. години, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 26. фебруар 2010., Крагујевац, стр. 297-308, 2010., ISBN 978-86-6091-010-5, (Р65) M63

  •   “Одрживи развој српске привреде у условима транзиције” (коаутор Д. Милетић), Зборник радова са научног скупа националног значаја: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2011. години, 25. фебруар, Крагујевац, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 187-197, 2011., CIP 338.1(497.11)’’2011’’ 330.34(497.11), ISBN: 978-86-6091-019-8 COBISS.SR-ID 186346508, M63

Poslednji put izmenjeno petak, 24 januar 2014 21:31