Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Vesna Jankovic-Milic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.05.1974.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1996.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. „Statistička kontrola procesa“ (koautor dr Vera Đorđević)Ekonomski fakultet, Niš, 2008. god., 135 str.

  1. "Bajesijanski pristup višekriterijumskoj analizi u poslovnom odlučivanju" (koautor Jelena Stanković), SaTCIP Vrnjačka Banja, 2010. god., 102 str. 
  2. "Primena statističkih metoda u istraživanju tržišta" (koautori dr Vera Đorđević, dr Vinko Lepojević), Ekonomski fakultet Niš, 2011., 202 str.

  4. „Analiza konkurentnosti turizma srbije prema kriterijumima svetskog ekonomskog foruma, (koautor: Sonja Jovanović), UNAPREĐENJE KONKURENTSKE PREDNOSTI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA UMREŽAVANJEM KOMPETENCIJA U PROCESU EVROPSKIH  INTEGRACIJA SRBIJE (Tematski zbornik), Ekonomski fakultet u Nišu, 2011,  str. 39-57.

  5. „Mogućnost implementacije i efekti koncepta six sigma na konkurentnost malih preduzeća“ (koautor: Marija Anđelković Pešić), UNAPREĐENJE KONKURENTSKE PREDNOSTI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA UMREŽAVANJEM KOMPETENCIJA U PROCESU EVROPSKIH  INTEGRACIJA SRBIJE (Tematski zbornik), Ekonomski fakultet u Nišu, 2011,  str.357-376.

  6. „Podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u ruralnim područjima sa osvrtom na nišavski okrug“ (koautori: Sonja Jovanović, Marija Anđelković Pešić), AGRARNA I RURALNA POLITIKA U SRBIJI - NUŽNOST UBRZANJA REFORMI (tematski zbornik), Društvo agrarnih ekonomista Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici, 2011,  str. 81-95.

  7. „Analysis of the tourism contribution  to economic growth and development  of national economy“,(koautor: Sonja Jovanović), IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR BY NETWORKING COMPETENCES, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2011,  str. 85-102.

  8. „Correlation between competitiveness and sustainable development in Serbia and neighbouring countries“, (koautor: Sonja Jovanović), Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences,(tematski zbornik), Ekonomski fakultet, 2012,  str. 199-215.

  9. „Gender Equality Issues in the Labour Market – Case study for the City of Nis“, (koautor Jelena Stanković), New Challenges in Changing Labour Markets (tematski zbornik), Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia,  2012,  str.75-93.

  10. „The importance of institutions for development of recycling industry in South Serbia“,(koautori: Jelena Stanković, Marija Anđelković-Pešić), Economic development and institutional organisation (tematski zbornik), Ekonomski fakultet Beograd,  2012,  str. 301-320.

  11. „Bajesijansko uprosečavanje modela u modeliranju ekonomskog rasta“,(koautor: Vera Đorđević, Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet Niš, 2012,  str.  457- 466.  

  12. „The quality of natural resources and their impact on tourism sector competitiveness in south eastern European countries“,(koautor: Sonja Jovanović),  Improving the competitiveness of enterprises and national economies - determinants and solutions, Ekonomski fakultet Niš, 2013,  str. 177-193.

  13. „Statistical analysis of the banking sector performances in Serbia before and after the economic crisis“,(koautori: Jelena Stanković, Snežana Radukić),  Post crisis recovery, Beogradska bankarska akademija,  2013,  str.  294-316.

  14. „Cluster analysis of the districts in Serbia according to social development indicators“, (koautori: Ivan Marković, Vladan Igić), Post crisis recovery, Beogradska bankarska akademija, 2013,  str. 676-693.

  15. „European integration influence on business climate in Serbia - perceptions and expectations of business community“, (koauutori: Boban Stojanović, Jelena Stanković), Economic integrations, competition and cooperation, University of Rijeka, Faculty of Economics, 2013,  str. 221-235.

  16. „Faktori koji utiču na prikupljanje podataka i njihov značaj u statističkom istraživanju“, (koautor Vera Đorđević), Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke, Ekonomski fakultet Niš, 2013,  u štampi  

   

 • Knjige i udžbenici:

  Ђорђевић Вера, Лепојевић Винко, Јанковић-Милић Весна, (2018). Статистика у економији. Економски факултет Ниш, ISBN 978-86-6139-162-2; COBISS.SR-ID 271131404, 397 страна.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. "Improvement of competitiveness at high education market – case study", (koautori: Marija Andjelković-Pešić, Bruno Bojić), TTEM - Technics Technologies Education Management, 6(3),  DRUNPP, Sarajevo, 2011, str: 663-672, IMPAKT FAKTOR U GODINI IZDAVANJA RADA- 0.351.

  2. "Managing by conflicts between partners in suply chain", (koautori:Nada Barac, Aleksandra Anđelković, Bruno Bojić),  TTEM- Technics technologies education management, 7(4), DRUNPP Sarajevo, 2012, str. 1809-1815, IMPAKT FAKTOR U GODINI IZDAVANJA RADA - 0.414.

  3. "The analysis of key challenges and constraints to the stability and growth of an entrepreneurial sector in Serbia",(koautori: Suzana Stefanović, Maja Ivanović-Djukić), Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 15(3); Routledge Taylor & Francis London, 2013, str.346-365, IMPAKT FAKTOR 0.304.

  4. „Weight coefficients determination based on parameters in factor analysis“, (koautori: Dragan Ranđelović, Stanković Jelena, Janković-Milić Vesna, Stanković Jovica), Metalurgia International, XVIII(3); 2013,  Romanian Metallurgical Foundation Scientific Publishing House, str. 128-132. IMPAKT FAKTOR U 2012: 0,134.

  5. „Multicriteria analysis of social capital influence on business performances“,(koautori: Stanković Jelena, Anđelković-Pešić Marija),  Actual Problems of Economics (APE), 14(12); 2013,  National Academy of Management, Kyiv, Ukraine, str. 515-524, IMPAKT FAKTOR U 2012: 0,04. 

  6. Džunić, M., Stanković, J., Janković-Milić, V., (2018) Multi-Criteria Approach in Evaluating Contribution of Social Entrepreneurship to the Employment of Socially-Excluded Groups, Technological and Economic Development of Economy, Vol 24, No 5, pp. 1885-1908, ISSN: 2029-4913. https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/5466IF 3.15(M21)

  7. Radosavljević M., Barac N., Janković-Milić V., Andjelković A. (2016) Supply Chain Management Maturity Assessment: Challenges of the Enterprises in Serbia. Journal of Business Economics and Management, DOI: 10.3846/16111699.2016.1191038.IF 1.045(M22)

  8. Krstić B., Jovanović S., Janković-Milić V., Stanišić T. (2016)Examination of travel and tourism competitiveness contribution to national economy competitiveness of Sub-Saharan countries,Development Southern Africa, Vol 35, No 4, July 2016, pp. 470-485, ISSN 0376-835X (Print), 1470-3637 (Online).doi/abs/10.1080/0376835X.2016.1179103. https://www.tandfonline.com/loi/cdsa20 IF 0.746(M23)

  9. Mimović P., Stanković, J., Janković-Milić, V. (2015)Decision-Making Under Uncertainty – The Integrated Approach of the AHP and Bayesian Analysis, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol 28, No 1, http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2015.1092309 pg. 868-878; ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rero20, IF 0,432; (M23)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. “Poljoprivreda Jugoslavije u procesu tranzicije” (koautor S. Vučić), Ekonomske teme 1-2/2002, Ekonomski fakultet, Niš , str.359-367.

  2. “Merenje satisfakcije i lojalnosti zaposlenih”, (koautor B. Krstić), Ekonomske teme 1-2/2002, Ekonomski fakultet, Niš, str. 601-610.

  3. “Neke mogućnosti poboljšanja statističke kontrole procesa kao alata za povećanje efikasnosti poslovnih procesa” (koautor B. Krstić), Ekonomske teme 3/2002, Ekonomski fakultet, Niš, str. 149-159.

  4. “Modeli u oceni varijansnih komponenti”(koautori V. Đorđević, V. Lepojević),  Ekonomke teme 1/2003, Ekonomski fakultet, Niš, str. 37-48.

  5. “Neki aspekti statističke analize troškova kvaliteta” (koautor V. Đorđević), Ekonomske teme 2/2003, Ekonomski fakultet, Niš, str. 401-409.

  6. “Metod glavnih komponenti u funkciji poboljšanja rezultata regresione analize”Ekonomske teme 3/2003, Ekonomski fakultet, Niš, str. 163-170.

  7. “Statistička kontrola kao metod poboljšanja kvaliteta”, (koautor V. Đorđević), Ekonomske teme 4/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 75-82.

  8. „Bajes-ov pristup RDI sistemu za podršku odlučivanju“ (koautor J. Stanković), Ekonomske teme 3/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 119-125.

  9. „Konstrukcija kontrolnih karti – troškovni aspekt“, (koautor V. Đorđević), Ekonomske teme 1-2/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 573-579.

  10. „Analiza varijanse i kvalitet“, (koautor V. Đorđević), Ekonomske teme 4/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 63-69,

  11. ”Statistički instrumenti u funkciji unapređenja poslovnih procesa”, (koautor M. Anđelković-Pešić), Poslovna Politika, Maj, 2005. str. 38 – 41.

  12. „Kontolne karte i dijagrami u funkciji eliminisanja defekata u procesu“(koautor M. Anđelković-Pešić), Ekonomske teme 3/2005, Ekonomski fakultet Niš, str. 111-117.

  13. "The role of  regression analysis in econometrics “ (koautor V. Đorđević), Economic themes 6/2006, Ekonomski fakultet Niš, str. 35-40.

  14. „Neki aspekti primene statističke analize vremenskih serija u predviđanju inflacije“, (koautor V. Đorđević), Ekonomske teme1-2, Niš, 2005. str. 359-368.

  15. „Specifikacija modela u statističkoj analizi ekonomskih pojava“, (koautor V. Đorđević), Ekonomika 3-4, Niš, 2006., str. 104-110.

  16. „Tražnja za radnom snagom u ekonometrijskom modeliranju privreda u tranziciji“, (koautor V. Đorđević), Ekonomske teme 1-2, Niš, 2006, str. 585-590.

  17. “Two way analysis of variance for random models”, (koautor: V. Lepojević), Economic themes 4, Ekonomski fakultet,Niš, 2007, str.89-99.

  18. “The role of quantitative tehniques in decision making process” (koautori: V. Đorđević, V. Lepojević), Ekonomske teme 1, Ekonomski fakultet, Niš, 2008. str.1-11.

  19. “The Possibilities Of Practical Implementation Of Regression Analysis In Location Choice” (koautor M. Anđelković-Pešić), Revista de Turism, Studii Şi Cercetări În Turism, No. 5, June, 2008, pp. 2–6.

  20. “Sustainability Performance Management System Of Tourism Enterprises(koautori B. Krstić i S. Jovanović), Facta Universitatis, series ECONOMICS AND ORGANIZATION, Vol. 5, No 2, 2008, pp.123-131.

  21. „Primena metoda analiza putanje i modeliranje strukturalne jednačine u istraživanju tržišta“ (koautor V. Lepojević), Ekonomske teme 2, Ekonomski fakultet, Niš, 2008. str.79-93. 

  22. „Using Data Mining Techniques in Marketing Research“ (koautor V. Lepojević), Economic themes 4, Ekonomski fakultet, Niš, 2008.pp.101-115.  

   23. „Model analize faktora razvoja održivog turizma u ruralnim područjima“(koautori S. Jovanović, B. Krstić), Ekonomske teme 3, Ekonomski fakultet, Niš, 2009. str.193-203.

  24. „Тhe role of 1.5σ shift in providing process excellence“, (koautor Marija Anđelković Pešić), Annals of the Oradea University - Fascicle of Management and Technological Engineering, CD-ROM edition, Vol. IX (XIX), No. 2, 2010, стр. 4.1-4.6.

   25. "Pogled na kvalitet srpske privrede" (koautori:Jelena Stanković, Marija Anđelković-Pešić) , Montenegro Economic Trends, 6(28); Institut za strateške studije i projekcije, Podgorica, Crna Gora, 2010, str. 112-118. 

   26. „Uloga mrežnog dijagrama u analizi kapaciteta i efikasnosti procesa“,(koautori: Marija Andjelković-Pešić, Radenko Milojević), Ekonomske teme 49(4), 2011,  Ekonomski fakultet Niš, str. 695-711.

  27. „Human resources in tourism as a factor of its employment and competitiveness growth – comparative analysis of serbia and surrounding countries“, (koautori: Sonja Jovanović, Bojan Krstić), Facta Universitaties-series Economics and Organization, 8(4); Univerzitet u Nišu, 2011, str. 433-445.

  28. „Analysis Of Possibilities For Recycling Industry Development - Multi-criteria Approach“, (koautori: Jelena Stanković, Marija Anđelković-Pešić), Facta universitatis series:Economics and Organization, 9(2), 2012,  Univerzitet u Nišu, str. 241-255.

  29.„Analiza ekološke dimenzije održivog razvoja zemalja Jugoistočne evrope na osnovu EPI metodologije“, (koautori: Sonja Jovanović, Bojan Krstić), Teme, XXXVI(2); 2012, Univerzitet u Nišu, str. 47-62.

  30. „Ocena kvaliteta nastavnog procesa u visokom obrazovanju“, (koautori: Jelena Stanković, Marija Anđelković-Pešić), Nastava i vaspitanje, XVI (1); 2012,  Pedagoško društvo Srbije, str.  51-66.

  31. „Significance of business quality management for increasing competitiveness of serbian economy“, (koautori: Jelena Stanković, Marija Anđelković-Pešić),  Serbian Journal of Management, 7(1); 2012,  Tehnički fakultet u Boru, str. 149-170. "

  32. „Business process management maturity model: Serbian enterprises' maturity level“,(koautori: Marija Anđelković Pešić, Aleksandra Anđelković), Ekonomika preduzeća, 60(3-4); 2012,   Serbian Economists Association, str. 190-198.  

  33. „Quantitative analysis of business success indicators in the banking sector of the Republic of Serbia“, (Stanković Jelena, Radukić Snežana),  Journal of Central Banking Theory and Practice, 2 (2), 2013,  Central Bank of Montenegro, Podgorica, MNE, str. 29-46. (baze: Ulrich's Periodicals Directory, RePEc).

  34. „Jačanje institucionalnih kapaciteta za efektivno upravljanje otpadom od elektronske i električne opreme – izazov održivog razvoja zemalja u procesu pridruživanja EU“, (koautori: Sonja Jovanović, Bojan Krstić), Ekonomske teme, 51(2), 2013, Ekonomski fakultet Niš, str. 393 – 409.

  35.„ Identifying the factors of tourism competitiveness level in the southeastern european countries“, (koautori: Sonja Jovanović, Bojan Krstić),  Facta Universitaties – series Economics and Organization, 10(2), 2013,  Univerzitet u Nišu, str.117-127.

  36. Džunić, M., Golubović, N., Janković-Milić, V. (2015). Education and social exclusion in Western Balkan countries, Teme, Vol XXXIX, No 3, pp 765-782, ISSN: 0353-7919. UDK 37:316.344.24](497-15) http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/77/44. (M24)

  37. Ilić, I., Jovanović, S., Janković-Milić,  V. (2016) Forecasting corn production in Serbia using ARIMA model, Ekonomika poljoprivrede, Vol 63, No 4, pp 1141-1156. ISSN 0352-3462, doi:10.5937/ekoPolj1604141I, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2016/0352-34621604141I.pdf (М24)

  38. Janković-Milić, V., Jovanović S., Effects of Applying Statistical Methods in Global Sustainable Competitiveness Index Creation. Теме, Vol. XLIII, No 3. pp. 807-824. ISSN 0353-7919 (Print),
  ISSN 1820-7804 (Online), COBISS.SR-ID 559631, https://doi.org/10.22190/TEME190617049J (M24)

  39. Jovanović S., Janković Milić V., Ilić I. (2015) Health and Hygiene Importance for the Improvement of Tourism Sector Competitiveness in Serbia and the South-Eastern Europe Countries,  Procedia Economics and Finance, Elsevier, Vol. 19, pp. 373-382, ISSN 2212-5671. DOI:10.1016/S2212-5671(15)00038-6, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115000386. (M51)

  40. Stošić, D., Stanković, J., Janković-Milić, V., Radosavljević, M. (2015). Glass Ceiling Phenomenon in Transition Economies - The Case of South Eastern Serbia. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol 11, No 4, pp. 309-317. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/517/621 (M51)

  41. Kostić Z., Lepojević V., Janković-Milić V. (2016) Modeling Monthly Inflation in the Republic of Serbia, Measured by Consumer Price Index, Facta Universitatis: Series Economic and Organizations, pp. 145-159, ISSN:0354-4699 (print) ISSN: 2406-050X (online) (M51)

  42. Petrović-Ranđelović  M., Janković-Milić V., Kostadinović  I. (2017). Market Size as a Determinant of the Foreign Direct Investment Inflows in the Western Balkans Countries. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 14, No. 2, pp. 93-104. UDC 339.1:339.727.22(497-15), ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), COBISS.SR-ID 87230727, DOI: 10.22190/FUEO1702093P, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/2267 (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/579) (M51)

  43. Petrović-Ranđelović М., Stevanović Т., Janković-Milić V. (2018). The Interdependence between Environmental and Social Performances and Company’s Economic Value: The Case Study of Titan Cement Kosjerić. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 15, No. 3, pp. 279-293. UDC 502/504:65.015.25005.35, ISSN 0354-4699, COBISS.SR-ID 87230727, https://doi.org/10.22190/FUEO1803279P (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/632) (M51)

  44. Mladenović, J., Lepojević, V., Janković-Milić, V. (2016) Modelling and Prognosis of the Export of the Republic of Serbia by using Seasonal Holt-Winters and ARIMA Method, Ekonomske teme, Vol 54, No 2, pp 233-260, ISSN: 0353-8648. http://www.eknfak.ni.ac.rs/Ekonomske-teme/et2016-2en.pdf(M51)

  45. Janković-Milić, V., Lepojević, V., Stanković, J. (2019). Poverty as a Heterogeneity Factor in EU Countries. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 16, No. 4, pp. 403-414. ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), https://doi.org/10.22190/FUEO1904403J http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/5457/3355 (M52)

  46. Janković-Milić, V., Jovanović, S. (2019) Sensitivity Analysis of Travel and Tourism Competitiveness Index to Changes in Component Weighting. Economics of Sustainable Development. Vol 3, No 2. pp 1-12. ISSN 2560-421X. doi:10.5937/ESD1902001J. https://www.ekonomika.org.rs/esd/PDF/ekonomika/2019/clanci19-2/1.pdf (M54)

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. “Total Quality Management” (koautor V. Đorđević), RaDMI 2003, Herceg Novi, str. 984-987.

  2. “Some aspects of natural resources management based on cost-benefit analysis“, (koautori S. Vučić, S, Radukić), Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на бaлканскитие страни“, Университет за национално и световно стопанство, Факултет Управление и информатика, Sofija, Bugarska, 2004. str. 198-207.

  3. "The value of information in Bayesian decision analysis" (коаутор С. Радукић), Зборник радова са међународне научне конференције "Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни", Университет за национално и световно стопанство, Факултет "Управление и информатика", Софија, Бугарска, новембар 2005, стр. 220-228,

  4. »Sustainable tourism development and environmental valuation" (коаутор С. Радукић), VIII International conference "Contemporary trends in tourism industry", University "St. Kliment Ohridski" - Bitola, Faculty of tourism and hospitality - Ohrid, Macedonia, мај 2005., стр. 171-179.

  5. „Global food crisis“ (koautor V. Lepojević), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Challenges of the world economic crisis,Ekonomski fakultet Niš, str. 569-575.

  6. „Bajesijansko zaključivanje u procesu donošenja ekoloških odluka“, (koautori D. Zdravković, S. Radukić),  Zbornik radova sa XIV Internacionalnog simpozijuma iz projektnog menadžmenta JUPMA 2010, str. 112-118.

   7. Multivariate statistical methods iin function of improving market research results, (koautori: Vera Đorđević, Vinko Lepojević) The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, Niš, 14-15. Oktobar 2010.; Ekonomski fakultet Niš, str. 671-677. 

  8. „Uloga i značaj modela poslovne izvrsnosti“(koautori: Gorica Bošković, Marija Anđelković-Pešić), 14. Međunarodna konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2011, MESTO I VREME ODRŽAVANJA- Beograd 29-30.jun 2011; Istraživački centar DQM Čačak, str. 59-65.

  9. „Adaptive filtering method in business forecasting“, (Vera Đorđević, Vinko Lepojević), XVI International scientific conference PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF CONTEMPORARY ECONOMIES, MESTO I VREME ODRŽAVANJA- Ekonomski fakultet Niš, 14. oktobar 2011.; str. 485-492. 

  10. „Cluster analysis of business quality factors in serbian economy“, (koautori: Gorica Bošković, Marija Anđelković Pešić), XVI International scientific conference PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF CONTEMPORARY ECONOMIES, Ekonomski fakultet Niš, 14. oktobar 2011; str. 45-54. 

  11. „Multi-criteria Analysis of Social Competence Influence on Business Performances, Managing Sustainability“,  (koautori: Marija Anđelković Pešić, Jelena Stanković), 12th Management International Conference, 23-26 November, Portorož, Slovenia; 2011,  University of Primorska, Faculty of Management Koper, str. 611-628.

  12.„Posibilities of cusum chart implementation in statistical process control“, (Gorica Bošković, Marija Anđelković Pešić), XI International conference RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY, Sokobanja, 15-18. septembar 2011; SaTCIP Vrnjačka banja, str. 663-667.

  13. „Planiranje kvaliteta kao osnova efikasnog poslovanja preduzeća“, (koautori: Gorica Bošković, Marija Anđelković Pešić), 15. Međunarodna konferencija - Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, Srbija 28-29.06.2012.; Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću Čačak, str. 58-64.

  14. „Analiza značajnosti ključnih faktora kvaliteta poslovanja preduzeća u Srbiji“, (koautori: Bojan Krstić, Vladan Igić), 15. Međunarodna konferencija - Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, Srbija 28-29.06.2012.; Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, str. 247-252.

  15. „Acession to EU -  business community expectations“, (koautori: Jelena Stanković, Marija Anđelković-Pešić), Serbia and European Union, 18.10.2012.; Ekonomski fakultet Niš, str. 245 -254.

  16. „Quality as a factor of competitiveness in Serbian enterprises“, (koautori: Gorica Bošković, Marija Anđelković Pešić), Serbia and European Union, 18.10.2012.; Ekonomski fakultet Niš, str. 169 – 177. 

  17. „Kvalitet podataka u statističkom istraživanju“, (koautori: Vera Đorđević), International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2013, Beograd, 27-28. Jun 2013.; Istraživački centar DQM Čačak, str. 119-124.

  18. „Kontinuirano unapređenje kvaliteta – strategija za konkurentsku prednost preduzeća“,(koautori: Gorica Bošković, Marija Anđelković Pešić), International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2013, Beograd, 27-28. Jun 2013.; str. 106-112.

  19. „Uloga institucija u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja“, (Stanković Jelena, Anđelković Pešić Marija), Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva, Podgorica, maj 2012, Ekonomski fakultet Podgorica, str.  62-70. 

  20. „Business friendly environment –the key task of the local self-government“, (koautori: Jelena Stanković, Gorica Bošković), The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, Niš, 18. Oktobar 2013.; Ekonomski fakultet Niš, str. 353-362.

  21. „Exploration of relationship between components of sustainable development in south-eastern Europe countries“, (koautori: Vera Đorđević, Snežana Đekić, Sonja Jovanović), The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, Niš, 18. Oktobar 2013.; Ekonomski fakultet Niš, str. 196-205. 

  22. Janković-Milić, V., Jovanović, S., (2015) Composite Index of Sustainable Development in the Function of Examination of Balanced  Environmental and Economic Development, International Scientific Conference Challenges in Business and Economics:  Growth, Competitiveness and Innovations, Faculty of Economics, University of Nis, October 2015, http://isc2015.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2015-11.pdf., str. 127-139, ISBN 978-86-6139-115-6. (M33)

  23. Djurović-Todorović, J., Janković-Milić, V. (2016) Influence of Monetary Aggregates on the GDP Growth Rate in the Republic of Serbia, U: Starc,J. (ed.), Conference Proceedings of the International Scientific Conference GlobalisationChallenges and the Social-Economic Environment of the EU (Izzizivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU), 14-15. april 2016, Novo mesto, Slovenia. Novo mesto: Faculty of Business and Management Sciences, School of Business and Management, pp. 506-515. UDK 657.1+502.131.1, ISBN 978-961-6770-35-4, https://fpuv.uninm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/odprte_vsebine/raziskovanje/zborniki/zbornik_prispevkov_2016.pdf (M33)

  24. Janković-Milić, V., Stanković, J. (2017) Migration, Labor Market and Economic Development: Analysis of the Region of South and Eastern Serbia Indicators, Zbornik radova sa Prve  međunarodne naučno-stručne konferencije Regionalni razvoj i prekogranična saradnja, Pirot, 02.12.2017. godine, UO Privredna komora Pirot, ISBN 978-86-900497-0-7. http://konferencija.komorapirot.com/ZbornikRadova.PDF (M33)

  25. Djurović-Todorović, J., Janković-Milić, V. , Popović, Ž., Impact оf Expenditures фor Education оn тhe Competitiveness оf the Economy, Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, 6th Scientific Conference with International Participation „Jahorina Business Forum 2017: Strategic choice and sustainable development of tourist destinations’’, Jahorina, 23-24th February 2017, pp 43-49, DOI: 10.7251/ZREFIS1714, http://doisrpska.nub.rs/index.php/zrefis/article/view/3674/3499 (M33)

  26. Radosavljević, M., Janković-Milić,V., Bošković, G. (2017)Key Business Process Management Factors: Identification and Analysis Directions, International Scientific Conference Contemporary Approaches in the Analysis of Economic Performances, Faculty of Economics, University of Nis, 11-12 October 2017., http://isc2017.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2017-7.pdf, str. 71-78, ISBN 978-86-6139-145-3.355-33-1. (M33)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. “Neki aspekti ekonomsko-statističke analize produktivnosti rada” (koautor B. Krstić), zbornik radova Regionalni razvoj  i demografski tokovi balkanskih zemalja, Ekonomski fakultet, Niš, 2003. str. 497-507.

  2. “Uticaj savremene tehnologije na produktivnost poljoprivredne proizvodnje – model trofaktorske analize varijanse”(koautori S. Vučić, S. Đekić), V Simpozijum Savremene tehnologije i privredni razvoj, Leskovac, 2003.

  3. „Proširenje Evropske unije i problem nezaposlenosti“, (koautori V. Đorđević, V. Lepojević) zbornik radova Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja br. 9, Ekonomski fakultet, Niš, 2004. str. 307-313

  4. “Analiza uticaja investiranja u informaciono-komunikacionu tehnologiju na produktivnost i efikasnost preduzeća”(koautori S. Vučić, S. Radukić), Zbornik radova sa XXXI Simpozijuma o operacionim istraživanjima (Iriški venac, Fruška Gora, 14-17. septembar), Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 29-33

  5."Input-output model zaštite životne sredine - implikacije politike zaštite životne sredine na troškove i cene" (koautor S. Radukić), Zbornik radova sa XIII naučnog skupa Čovek i radna sredina - "Zaštita radne i životne sredine u sistemu nacionalnog i evropskog obrazovanja", Fakultet zaštite na radu, Niš, oktobar, 2005, str. 273-280.

   6. "Doprinos zelenih lanaca nabavke poboljšanju konkurentnosti i ekonomske performanse preduzeća" (koautor S. Radukić), Zbornik radova sa 14. naučnog skupa Čovek i radna sredina - "Ekonomski aspekti zaštite radne i životne sredine", Fakultet zaštite na radu, Niš, jun 2006, str. 383-390.

  7. “Primena DATA WAREHOUSE koncepta u statističkoj analizi uspeha studenata” (koautor G. Krstić), Zbornik radova CD verzija sa XIII naučno-stručne konferencije YU-INFO 2007, «Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama», Društvo za informacione sisteme i računarske mreže SCG, Beograd.

  6. „Metodološki problemi u analizi vremenskih serija tržišne statistike“ (koautor V. Đorđević), Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, 2007. str. 591-598.

  7. „Bajesijanski razgranati regresioni model“ (koautor V. Đorđević),, Zbornik radova sa XXXIV Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2007, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2007. str. 661-666.

  8. “Forecasting inflation using  some econometrics models” (koautor V. Đorđević),  VI научно-практична конференција: ”Страны с переходной экономикой в условиях глобализации”,  Российский Университет дружбы народов, Москва, Русија, 28-30. март, 2007.

  9. “Geopolitičke karakteristike Balkana i demografski procesi”, (koautori V. Đorđević V. Lepojević), Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, 2005., str. 173-181.

  10. „Izražavanje sposobnosti procesa u statističkoj kontroli procesa“, (koautor V. Đorđević), Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa Strukturne promene i demografska kretanja zemalja Južne Evrope, Niš, 2006, str. 575-580.

  11. “Planiranje uzorka u statističkoj kontroli kvaliteta“, (koautor V. Đorđević), DQM-2006, Beograd, Zbornik radova, str. 406-410.

  12. „Uticaj stranih direktnih investicija na tri osnovne komponente održivog razvoja: Modeliranje efekata na socijalni razvoj“ (koautor M. Petrović Ranđelović), Zbornik radova «Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji» Ekonomski fakultet Niš, 2007, str. 217-224.

  13. “Kvalitet - odgovornost svih jedinica poslovnog sistema”(koautori: V. Đorđević, V. Lepojević), 11th DQM-2008, Beograd 2008, str. 436-441.

  14. „Primena naprednih tehnika u istraživanju tržišta“(koautori: V. Đorđević, V. Lepojević), 12th DQM-2009, Beograd 2009, str. 604-608.

  15. «Greške zaposlenih kao komponenta operativnog rizika – Bajesijanski pristup“(koautori: Jelena Stanković, Marija Anđelković Pešić), Zbornik radova (CD), Naučno društvo ekonomista, Beograd 2009,  str.17-30.

   16. Klaster analiza starosne strukture stanovništva Srbije, (koautori: V. Đorđević, V. Lepojević), XV Naučni skup “Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope”, Niš, 25. jun 2010.; Ekonomski fakultet Niš, str. 358-365.

  17. "Socijalni capital preduzeća – identifikovanje, merenje i analiza", (koautori: Marija Anđelković Pešić, Marija Džunić), Društveni izazovi evropskih integracija – Srbija i uporedna iskustva,  Novi Sad, 30.oktobar 2010.; Fakultet za pravne I poslovne studije Novi Sad i Prometej Novi Sad, str. 422-437.

  18. „Modeliranje ključnih faktora u analizi migracija“(koautor: Vera Đorđević),  XVI Naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, Ekonomski fakultet, 24.jun 2011.; str. 415-428. 

  19. „Radni kontigent i ekonomska aktivnost stanovništva Srbije“, (koautori Vera Đorđević, Vladan Igić),  Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Niš, 21.jun 2013.; Ekonomski fakultet Niš, str. 395-408.

  20. Станковић Ј., Јанковић-Милић В., Џунић М. (2015) Испитивање односа између незапослености младих и показатеља економске активности на регионалном нивоу у Републици Србији, (UDK-332.1:37.014(497.11)), Зборник радова са научног скупа  Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, јун 2015, Ниш, редактор Зоран Аранђеловић, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 353-364, ISBN-978-86-6139-104-0 COBISS-ID-215997196, UDK 332.1(4-12)(082). (M63)

  21. Лепојевић В., Бошковић Г., Јанковић-Милић, В. (2015) Кластер анализа показатеља развијености општина у Региону Јужне и Источне Србије, Зборник радова са научног скупа  Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, јун 2015, Ниш, редактор Зоран Аранђеловић, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 151-162, ISBN-978-86-6139-104-0 COBISS-ID-215997196, UDK 332.1(4-12)(082). (M63)

  22. Станковић J., Јанковић-Милић В., Поповић Ж. (2016) Вишекритеријумска евалуација економског окружења на урбаном нивоу, Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 24.јун 2016, Економски факултет Ниш, редактор Зоран Аранђеловић, стр. 515-529, ISBN 978-86-6139-122-4. (M63)

  23. Јовановић С., Јанковић-Милић В. (2018). Конкурентност земаља југоисточне Европе према оствареним активностима за привлачење туриста у међународном туризму, Зборник радова са међународног научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе“, 29.06.2018.године, Ниш, редактор Живорад Глигоријевић, Економски факултет Ниш. стр. 427-435, ISBN 978-86-6139-155-2. (M63)

  24. Јанковић-Милић, В.,Јовановић, С. (2019) Регионалне диспропорције цена услуга у руралном туризму Републике Србије, Зборник радова са XXIVНаучног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, одржаног 21.јуна 2019. године, Ниш, Економски факултет, стр. 175-185, УДК 338.48-44(497.11). (M63)

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 13 januar 2020 11:02