Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.01.2014.

Tadija Djukic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.9.1966.
 • Mesto rođenja: Kuršumlija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Godina diplomiranja: 1990.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Квалитативне карактеристике рачуноводствених информација, део у монографији: "Економска ефикасност предузећа", Економски факултет у Нишу, Ниш, 1996., стр. 232-241.

  Коришћење рачуноводствених информација за власничку трансформацију предузећа, део у монографији: "Менаџмент и стратегије трансформације предузећа", Економски факултет у Београду, Београд, 1997., стр. 304-309.

  Оцена бонитета у функцији власничке трансформације предузећа, део у монографији: "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, Ниш, 1997., стр. 299-307.

  Инструменти финансијског рачуноводства у функцији процене вредности капитала предузећа, део у монографији: Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, Ниш, 1998., стр. 245-250.

  Биланс токова готовине у функцији финансијског управљања, део у монографији: "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, Ниш, 1999., стр. 212-217.

  Састављање биланса токова готовине према МРС 7, део у монографији: "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, Ниш, 2000., стр. 242-249.    

   Инконгруенција новчаних токова и токова рентабилитет, део у монографији: "Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације", Економски факултет у Нишу,2005, стр. 149-158

  Усклађеност финансијског извештавања предузећа у Србији са захтевима Европске уније, реферат у тематском зборнику: „Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској унији“, Економски факултет у Нишу, 2007, стр. 479-486.

  Финансијско извештавање у Србији и неким земљама окружења, реферат у тематском зборнику: „Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима Европских интеграција“, Економски факултет у Нишу, 2007, стр. 299-313.

  Импликације примене интернета на ревизију финансијских извештаја, реферат у тематском зборнику: „Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима Европских интеграција“, Економски факултет у Нишу, 2008, стр.173-185.

  Анализа профитабилности државних банака у Србији,  реферат у тематском зборнику: „Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима Европских интеграција“, Економски факултет у Нишу, 2009, стр. 173-186.(коаутор Иван Станковић)

  INVESTMENT FUND CASH FLOW REPORTING  IN THE REPUBLIC OF SERBIA, реферат у тематском зборнику „Challenges of the World Economic Crisis“, Економски факултет Ниш, 2009., стр. 317-324.

   

  УЏБЕНИЦИ:

  Збирка задатака из финансијског рачуноводства, Економски факултет у Нишу, Ниш, 2006, стр. 230, (коаутор др Јован Крстић)

  Финансијско рачуноводство, Економски факултет у Нишу, 2007, стр. 421, (коаутори др Јован Крстић и др Милун Јездимировић)

  Збирка задатака из финансијског рачуноводства, друго издање, Економски факултет у Нишу, Ниш, 2008. стр. 240. (коаутор проф. др Јован Крстић)

   

   

 • Knjige i udžbenici:
  Đukić Tadija,Osnove budžetskog računovodstva, Niš : Ekonomski fakultet, 2014, 
  ISBN - 978-86-6139-091-3  COBISS.SR-ID - 207854860
   
  Крстић, Јован, Ђукић, Тадија,Zbirka zadataka iz finansijskog računovodstva, 4. izd., Niš : Ekonomski fakultet, 2018, ISBN - 978-86-6139-156-9 COBISS.SR-ID - 269112332
   
  Krstić Jovan, Đukić Tadija, Zbirka zadataka iz finansijskog računovodstva, 5. izd., Niš : Ekonomski fakultet, 2020, ISBN - 978-86-6139-156-9, COBISS.SR-ID - 23941897
   
  Krstić Jovan, Jezdimirović Milun, Tadija Đukić, Finansijsko računovodstvo, 8. izd., Niš : Ekonomski fakultet, 2020, ISBN - 978-86-6139-124-8,  COBISS.SR-ID - 23939593
   
  Krstić Jovan, Jezdimirović Milun, Tadija Đukić, Finansijsko računovodstvo, 7. izd., Niš : Ekonomski fakultet, 2019, ISBN - 978-86-6139-124-8, COBISS.SR-ID - 280014348
   
  Krstić Jovan, Jezdimirović Milun, Tadija Đukić, Finansijsko računovodstvo, 6. izd., Niš : Ekonomski fakultet, 2016, ISBN - 978-86-6139-124-8 COBISS.SR-ID - 225616140
   
   
  Ђукић, Тадија, Крстић, Јован, Ђорђевић, Милица, Пршић, Јелена, Рачуноводство : уџбеник за први разред економске школе : образовни профил економски техничар, 1. изд.,  Београд : Завод за уџбенике, 2021, ISBN - 978-86-17-20557-5, COBISS.SR-ID - 37257225
   
  Ђукић, Тадија, Крстић, Јован, Ђорђевић, Милица, Пршић, Јелена, Рачуноводство : уџбеник за други разред економске школе : образовни профил економски техничар, 1. изд., Београд : Завод за уџбенике, 2021, ISBN - 978-86-17-20558-2, COBISS.SR-ID - 37582601
   
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Activity based costing and throughput accounting in the function of making business decisions, (koautori Antić, Lj., Stevanović, T., Stanković, J., Bojić, B., Grabovica, E.), Technics Technologies Education Management - TTEM, Vol. 8, No. 3, 2013., стр. 1091 - 1096, ISSN 1840-1503, M-23.

  Nedić Vladimir,  Despotović Danijela, Cvetanović Slobodan, Djukić Tadija, Petrović Dragan,  Institutional reforms for economic growth in the Western Balkan countries, М23, Journal of Policy Modeling, Vol. 42, Issue 5, 2020, 933-952, ISSN: 0161-8938

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Методе за процену вредности капитала предузећа, Економске теме 1-2/94, Ниш, 1994., стр. 302-308.

  Утврдјивање периодичног резултата на основу методе укупних трошкова, Економске теме 1/96, Ниш, 1996., стр. 129-137.

  Доношење пословних одлука за набавну функцију на основу рачуноводствених информација, Економске теме 1/97, Ниш, 1997., стр. 165-173.

  Приказ књиге "Финансијско рачуноводство" др Милуна Јездимировића, Рачуноводство 5/98, Београд, стр. 75-76.

  Биланс токова готовине као инструмент финансијског рачуноводства, Економске теме 1-2/99, Ниш, стр. 533-539.

  Утицај глобализације пословања на хармонизацију рачуноводства, Економске теме 1-2/2001, Економски факултет у Нишу, Ниш, стр. 543-549.

  Утврдјивање и анализа новчаних токова сегмената, Рачуноводство, број 6/2002.

  Рачуноводствени стандарди у Републици Словенији, Економске теме бр. 1, Економски факултет,  Ниш,  2003, стр. 69-762002, стр. 21-26.

  Cash Flow Management in Small Enterprise, Economic Themes Vol. 6, Ekonomski fakultet, Niš, 2004, p. 45-51

  Планирање новчаних токова у функцији одржања ликвидности, Економске теме бр. 4-5/2006, стр. 37-158.

  Извештавање о новчаним токовима предузећа у Републици Србији, Теме, Ниш, 2/2007, стр. 301-314.

  А. Арсенијевић, Т. Ђукић, Creative Cash Flow Reporting, М51, 

  FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization,

  Vol. 14, No 2, 2017, 163-173, ISSN 2406-050X

   

  М. Ђорђевић, Т. Ђукић, Independence and objectivity of internal auditors as determinants of their effectiveness, М51, FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, University of NIš, 14, 3, 2017, 231-242, ISSN 2406-050X, ISSN 0354-4699

  Милица Ђорђевић, Тадија Ђукић, Internal audit and company performance in the Republic of Serbia, M24, TEME (Niš), 2/2018, 2018, 585-599, ISSN 0353-7919, COBISS SR-ID 963155

  Dragana Ranđelović, Tadija ĐukićHarmonization Of Accounting Regulations In The Europen Union With Special Reference To The EU Central And Eastern European Countries, M51, FACTA UNIVERSITATIS, Series Economics and organization, Vol. 15, No 2, 2018, 2018, 165-176, ISSN 0354-4699, COBISS.SR-ID 87230727


  Milica Đorđević, Tadija ĐukićPositioning internal audit in the corporate governance system: Case of the Republic of Serbia, M24, Ekonomika preduzeća, Years LXVI, September-October 2018, 2018, 309-319, ISSN 0353-443X

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Полагање рачуна о успеху пословања предузећа, Медјународни научни скуп: "Проблеми и правци развоја привреда у транзицији", Економске теме 2/1997, Ниш, стр. 477-488. (коаутор В. Лепојевић)

  Доношење инвестиционих одлука у условима ризика и неизвесности, Медјународни научни скуп "Риск ин технологицал сyстемс анд тхе енвиронмент", Факултет заштите на раду, Ниш, 1997., стр. 290-293. (коаутор В. Лепојевић)

  Финансијско извештавање као фактор привлачења иностраног капитала, Научни скуп са међународним учешћем: „Инострани капитал као фактор развоја земаља у транзицији“, Економски факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2008, стр. 150-166

  Савремени трендови у финансијском извештавању, 11. И

  FINANCIAL REPORTING ON THE INTERNET: THE CASES OF SERBIA AND MONTENEGRO, International Scientific and Practical Conference „Accountancy and Auditing in the Information globalization“, D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Svishtov 4-5 November 2009, p. 604-614.нтернационални симпозијум СyмОрг 2008 „Менаџмент и друштвена одговорност“, Факултет организационих наука, Београд 2008, рад на ЦД-у

  Т. Ђукић, Љ. Бонић, М. Ђорђевић, Korporativna regulativa kao faktor jačanja pozicije interne revizije u upravljanju preduzećem, М33, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 2017, 353-359, ISBN 978-86-86355-34-8

  Тадија Ђукић, Милица Ђорђевић, Приступи извештавању интерне ревизије као детерминанта њеног доприноса унапређењу,  M33, 22. Међународна DQM конференција, ICDQM-2019 Управљање квалитетом и поузданошћу, 2019, 229-234, ISBN 978-86-86355-39-3, COBISS.SR-ID 276976908

  Тадија Ђукић, Биљана Јовковић, Милица Ђорђевић, Specific of Audit in the Digital Era, M33, Contemporary economic trends: Technological Development and Challenges of Competitiveness, 2019, 339-348, ISBN 978-86-6139-193-4, COBISS.SR-ID 280655628

  Vinko Lepojević, Tadija Djukić, Forecasting Serbian GDP Growth and Unemployment Rate Using VAR Model, M33, Statistical Dimensions of Regional Differences and Inequalities Between North and South Bulgaria, 2020, 358-365, ISBN 978-954-23-1892-7

  Živorad Gligorijević, Tadija Đukić, Aleksandar Manasijević, Regionalni razvoj i demografski tokovi: 25 godina niške škole regionalne ekonomije, Međunarodni naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistične Evrope, Niš, (Red.: Ž. Gligorijević, T. Đukić), M33, 2020, 3-10, ISBN 978-86-6139-201-6, COBISS 21774345

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Динамички аспект ликвидности, реферат поднет на научном скупу:  "Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације" на Економском факултету у Нишу, Економске теме бр. 6/2002, Ниш, стр. 211-229.

  Рачуноводство и управљање предузећем, реферат на научном скупу "Актуелни проблеми стабилизације и развоја привреде", Економске теме 2/96, Ниш, 1996., стр. 427-437.

  Квантифицирање ризика и неизвесности у доношењу инвестиционих одлука, реферат на научном скупу: "Управљање предузећем и информационе технологије", Економски факултет у Приштини, Приштина, 1997., стр. 463-467. (коаутор В. Лепојевић)

  Могућности регулисања финансијског извештавања, реферат поднет на научном скупу:  "Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације" на Економском факултету у Нишу, Економске теме бр. 5/2003, стр. 189-197.

  Улога рачунововодства у савременим условима пословања,  реферат за  научни скуп: "Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације"на Економском факултету у Нишу, Економске теме  5/2004, стр. 173-180.

  Извештавање о новчаним токовима у функцији глобализације пословања, 10. јубиларни Интернационални симпозијум Факултета организационих наука: Промене у организацији и менаџменту – Изазови европских интеграција, Златибор 2006., рад на ЦД-у.

  Аналитичке могућности и домети извештавања о новчаним токовима, 38. Симпозијум СРРС – Изазови пословно-финансијског извештавања у функцији менаџмента предузећа и банака, зборник радова, Савез рачуноводја и ревизора Србије, Златибор, 2007, стр. 293-311.

  Финансијско извештавање на интернету, 39. Симпозијум СРРС, Златибор, 2008, стр. 110-126.

Poslednji put izmenjeno petak, 04 jun 2021 23:02