Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.01.2014.

Ana Popovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.5.1982.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Katedra za Poslovno upravljanje
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Поповић, А. (2011). Знање купаца као стратегијски ресурс савременог предузећа. У: Зборник радова са пројекта  Наука и светска економска криза (ур. Евица Петровић), стр. 351-359. ISBN 978-86-6139-042-5. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. M45

  2. Ђукић, С., Поповић, А. (2012). Управљање односима са купцима засновано на вредности. У: Зборник радова издат у оквиру пројекта Наука и светска економска криза, књига II (редактор: Е. Петровић), стр. 335-343. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу.ISBN 978-86-6139-055-5. М45

  3. Станковић, Љ., Ђукић, С., Поповић, А. (2013). Improving the country image as the basis for successful involvement in the integration processes. У: Rethinking Europe after the Economic Crisis – lessons for the European Core and Periphery (eds. Srdjan Marinkovic, Sylvie Rochhia),  pp. 225-244. Faculty of Economics, University of Nis.ISBN 978-86-6139-084-5, COBISS.SR-ID 203277324, M14

   4. Станковић, Љ., Поповић, А. (2013). Примена маркетинг концепта у циљу побољшања конкурентности високошколских установа. У: Тематски зборник са XX научног скупа са међународним учешћем Технологија, култура и развој (ур. Властимир Матејић), стр. 153-167,Палић, 3.-5.2013.  ISBN 978-86-915151-2-6. COBISS.SR-ID 203222540. M44

  5. Станковић, Љ., Ђукић, С., Поповић, А. (2013). Тржишна оријентација предузећа у Србији као детерминанта њихове иновативности и конкурентности. У: тематски зборник Конкурентност предузећа у Србији (ур. Н. Јанићијевић, С. Ловрета), Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд, стр. 147-166. ISBN 978-86-403-1340-7, COBISS.SR-ID 203614220. М44

  6. Станковић Љ., Поповић А. (2013). Изградња и унапређење бренда земље у циљу побољшања њенe конкурентности. У: зборник радова издат у оквиру пројекта Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке (редактори: проф. др Зоран Аранђеловић, проф. др Срђан Маринковић), стр. 241-257. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу.ISBN 978-86-6139-086-9. М45

  7. Станковић, Љ.,  Поповић, А. (2015). Пропагандни апели високошколских установа: како привући будуће студенте? Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке (редактори: проф. др Зоран Аранђеловић, проф. др Срђан Маринковић), стр. 523‐537. Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978‐86‐6139‐095‐1 M45

  8. Станковић, Љ.,  Поповић, А. (2016). Условљеност конкурентности националне привреде развојем маркетинга.  Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке (редактори: Ј. Ђуровић-Тодоровић, М. Радосављевић), стр. 179-195, Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978‐86‐6139‐114-9 M45

  9. Stanković, Lj. & Popović, A. (2016). Integrisano marketing komuniciranje kao osnova za sticanje konkurentske prednosti. Zbornik radova KONKURENTNOST I ODRŽIVI RAZVOJ PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE (Prof. dr M. Radosavljević), str. 389-404. ISBN: 978‐86‐6139‐125‐5

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.Schatz, M.,Popović, A.,Dervin, F. (2015). From PISA to national branding: exploring Finnisheducation®. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 36, pp. 1-13, DOI:10.1080/01596306.2015.1066311 M22, IF 0.827

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Станковић, Љ. & Поповић А. (2009). Управљање понудом и залихама оријентисано на тражњу потрошача. Економске теме (1/2009), стр. 153-166.  ISSN 0353-8648. M51.

  2. Поповић, А. (2010). Директни маркетинг у непрофитним организацијама. Маркетинг (3/2010), стр. 179-194. ISSN 0354-3471, COBISS.SR-ID 749828. M52

  3. Поповић, А., Станојевић, М. (2010). ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (Ensuring quality of tourist product). ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ГОД. VI, №2, pp. 124-130. ISSN (print): 1312-594Х. M53

  4. Станковић, Љ., Ђукић, С.. Младеновић, И. & Поповић А. (2011). Унапређење пословне конкурентности предузећа засновано на иновацијама. Економске теме XLIX (4), стр. 559-580. ISSN 0353-8648. COBISS.SR-ID 1117795.  M51

  5. Крстић, Б. & Поповић. А. (2011). Analiza INTERBRAND, BRANDZ i BRAND ASSETVALUATOR metodologija za vrednovanje marke. Маркетинг 42 (4), стр. 237-256. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828. М51

  6. Станковић, Љ., Ђукић, С. & Поповић, А. (2012). Истраживање мотива и ставова потрошача о туристичким дестинацијамa. Маркетинг,  43 (2), стр. 104-113. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828. M51

  7. Станковић, Љ., Ђукић, С. & Поповић, А. (2012). Развој теорије и праксе маркетинга. Економске теме, 50 (4), стр. 599-614. ISSN  0353-8648. COBISS.SR-ID 17960194. M51

  8. Станковић, Љ., Ђукић, С. & Поповић, А. (2012). Развој друштвено одговорног маркетинга. Маркетинг 43 (3), стр. 181 – 190. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828. М51

  9. Станковић, Љ., Ђукић, С. & Поповић, А. (2013). Информисање потрошача – Заштита од утицаја oбмањујућег оглашавања. Маркетинг 44 (1), стр.13-28. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828. М51

  10. Станковић, Љ., Ђукић, С. & Поповић, А. (2013). Унапређење система вредновања маркетинг перформанси предузећа. Маркетинг 44 (4), стр. 321-332. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828. М51

  11. Крстић Б., Ђукић, С. & Поповић, А. (2014). Вредновање марке као кључне интелектуалне имовине из перспективе потрошача. Маркетинг 45 (1), стр. 14-28. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828. М51

  12. Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Ана Поповић (2014). Маркетинг иновације као извор конкурентске предности предузећа (УДК 658.8:330.341.1), Маркетинг, 45 (4), стр. 278-293. ISSN 0354-3471, UDK 339+658, COBISS.SR-ID 749828. М51

   

  13. Popović, A., Krstić, B., Milovanović, G. (2015), Merenje finansijske vrednosti marke kao nematerijalne imovine preduzeća, Marketing, vol. 46 (1), 13-35.ISSN 0354-3471 (Štampano izd.);ISSN 2334-8364 (Online); COBISS.SR-ID 749828; M51

  14. Popović, A., Stanković, Lj.,Đukić, S. (2015), Positioning Strategiesof Higher Education Institutionsin the Republic of Serbia. Teмe, Vol. XXXIX, No 3. (јул-септембар),стр. 643-659. M24

  15. Popović, A. (2015), Marketing communications of higher education institutions in Republic of Serbia, Marketing, vol. 46 (3),166-178. ISSN 0354-3471 (Štampano izd.);ISSN 2334-8364 (Online); COBISS.SR-ID 749828; M51

   

  16. Nikolić, M., & Popović, A. [2016]. Uloga kanala marketinga u prevazilaženju nesklada na tržištu poljoprivrednih proizvoda.Marketing, Vol. 47, No. 1, str. 21-28. ISSN 0354-3471. M51   

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Stanković Lj.,  Đukić S. & Popović A. (2009). Enterprises Strategic Response to Changes in the Consumption System under Crisis Conditions. In: Proceedings from International Scientific Conference “Challenges of the World Economic Crisis”,  pp. 237-245. Niš. Serbia: Faculty of Economics University of Niš. ISBN 978-86-85099-98-4. COBISS.SR-ID 17225940. M33

  2. Popović, A. (2009). Developing Employees’ Emotional Intelligence. In: Proceedings from 1st International Conference “Law, Economy and Management in Modern Ambience” LEMiMA (Proceedings Vol.2), pp. 779-785. Sokobanja, Serbia. ISSN: 978-86-87333-07-9. M33

  3. Popović, A.  (2010). Adapting to the Lifestyle of the Customers on the New Market – Preconditions for Successful Internationalization of Trade Companies. In: Proceedings IX International scientific and practical conference „Emerging Economies in the process of Globalization”, pp. 203-209. Мoсква, Русија. ISSN 978-5-209-03779-8, M33

  4. Stanojević, M. & Popović, A. (2010). Ensuring Quality of Tourist Product. In: Proceedings from First International Conference for PhD Candidates “Economics, Management and Tourism”, pp.  294-302. Dyuni holiday village,  Bulgaria. M33

  5. Popović A. & Stanković, Lj. (2010). Managing Relations with Donors Using the Customer Relationship Management Concept. In: Proceedings from 9th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing “Regulation and Best Practices in Public and Nonprofit Marketing” (eds. Lucica Matei, Teodora Dinu), pp. 325-335. Bucharest, Romania. ISSN 978-973-709-514-5. M33

  6. Stanković Lj.,  Đukić S. & Popović A. (2010). Role of Marketing in Overcoming the Crisis. In: Proceedings from the scientific conference“The Challenges Of Economic Science And Practice In The 21st Century, pp.  349-360. October 14-15, 2010. Niš, Serbia: Faculty of Economics, University of Niš. ISBN 978-86-6139-019-7. CO BISS.SR-ID 181597964, M33

  7. Stanković Lj. & Popović A. (2011). Image of nongovernmental sector in Serbia - state and perspectives.  In: Proceedings from 10th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing "The role of Public and Nonprofit Marketing on the new sustainable development model" (ed. Ines V. Pereira). 16-17 June, 2011. Porto, Portugal. M33

  8. Stanković, Lj. & Popović, A.. (2011) Using Market-Based Knowledge Management in Function of Improving Competitiveness. In:  Proceedings of scienetific conference: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, pp. 197-209. October 14th , 2011. Niš, Serbia: Faculty of Economics, University of Niš. ISBN 978-86-6139-040-1. M33

  9. Stanković, Lj.,  Đukić, S. & Popović, A.. (2011) Importance of CRM Strategy Development for Increasing Competitiveness of Serbian Enterprises. In: Proceedings from 19th Annual Conference on Business and Marketing Strategies For CEE, pp. 461-482. December 1st-3rd, 2011. Vienna, Austria. ISBN 978-3-9503290-0-1. M33

  10. Stanković, Lj.,  Đukić, S. & Popović, A.  (2012). Consumer Behavior Research As The Basis For Developing Marketing Strategy Of Tourism Organizations: An Empirical Study. In: Proceedings from AHTMMC 2012 - 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference 2012.  May 31st – June 3rd, 2012. Corfu Island, Greece. M33

  11. Stanković, Lj. & Popović, A. (2012). Conteptualization Of Serbian Non Profit Organizations’ Market Orientation. In: Proceedings from  3rd EMAC CEE Regional Conference: Marketing theory challenges in emerging societies (Editors: Maričić B. & Ognjanov G.), pp. 168-175. September 13th-14th, 2012. Belgrade: Faculty of Economics, University of Belgrade. ISBN 978-86-403-1240-0. М33

  12. Stanković, Lj., Đukić, S. & Popović, A.  (2012), Institutional platform for the sustainable consumption in  European Union and Serbia. In: Proceedings from International Scientific Conference SERBIA AND THE EUROPEAN UNION (Eds: Aranđelović Z., Marinković S.), pp. 145-158. October 18th 2012, Niš: Faculty of Economics, University of Niš. ISBN: 978-86-6139-061-6. M33

   

  13. Popović, A., Stanković, Lj. i Đukić, S. (2016)- The West and the Rest - The extent of marketing in higher education institutions in developed and developing countries, 7th EMAC Regional Conference,14.-16.9.2016., School of Economics and Business, University of Sarajevo. M33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Popović, A. & Stošić, D. (2009). Global Economic Crisis - Threat and Opportunity for Tourism. Proceedings of Abstracts from The Influence of Global Economic Recession on Tourism (p. 97), 4-5 June 2009. Ohrid, Faculty of Tourism and Hospitality ISBN 978-9989-179-74-7 COBISS.MK-ID 78429962 M34

Poslednji put izmenjeno sreda, 21 decembar 2016 11:19