Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.01.2014.

Marina Djordjevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16.6.1974.
 • Mesto rođenja: Лесковац
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Економски
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  а) монографије       

   1."Трансмисиони механизми монетарне политике", Мали Немо, Панчево, 2003, ISBN 86-83453-36-7, COBISS.SR-ID 109764620, 185 стр. (М-42)

  2. "Монетарна стратегија" (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), Економски факултет у Нишу, 2011., ISBN 978-86-6139-031-9, COBISS.SR-ID 186221836, 207 стр. (М-42)

  3. "Директни порези" (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), Економски факултет у Нишу, 2011., ISBN 978-86-6139-043-2, COBISS.SR-ID 188378892, 223 стр. (М-42)

  4. "Порези на потрошњу"(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), Економски факултет у Нишу, 2013., ISBN 978-86-6139-069-2, COBISS.SR-ID 201373964, 257 стр. (М-42)

  б) поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног и међународног значаја

  1.     NBS Experiences with Choosing Monetary Policy Strategy, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), International scientific conference: Contemporary challenges of Theory and Practice in Economics, Зборник радова: Economic Policy and the Development of Serbiа», Ekonomski fakultet Beograd, septembar, стр. 43-50, ISBN 978-86-403-0844-1; COBISS.SR-ID  143297036,  (Р-54)

  2.     Изазови фискалне политике у условима придруживања ЕУ, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), Економске теме, тематски број: Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ, Економски факултет Ниш, 18-19. октобар, стр. 469-477, ISBN 978-86-50999-61-8 ; COBISS.SR-ID 145449740 (Р-54)

  3. Experiences with Different Monetary Strategies (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.), in Book: Central Banks and Inflation Management – A Global Perspective, The Icfai University Press, India, стр. 38-52 ISBN 978-81-314-1898-7 (M14)→(Р21)

  4.     Монетарна политика Европске централне банке и НБ Србије у функцији стабилизације привреде у условима глобалне финансијске кризе, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић, Б.Сиљковић), (2009.), тематски зборник радова  Економска политика Србије у 2010.години – ка новом моделу макроекономске стабилности, НДЕ и Економски факултет Београд, 19.децембар, стр. 123-142 ISSN: 978-86-403-1048-2, COBISS.SR-ID 173549068 (M44→Р22)

  5.     Effects of Governmental Measures Against the World Economic Crisis in Serbia, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), Тематски зборник: Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis – The Cases of Italy and Serbia, University of Niš – Faculty of Economics, University Ca’Foscari – Venice, Ниш, стр. 95-112 (М14)→(Р21)  

  6.     Избор оптималне комбинације монетарне стратегије и режима девизног курса у функцији јачања конкурентности националне економије, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), Тематски зборник:Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Редактор: проф.др Бојан Крстић, Економски факултет у Нишу, стр. 95-114 ISBN 978-86-6139-033-3 (М45)→(Р23)   

  7.     The Failure of Inflation Targets – A Way to the Serbian Worsenig of Competitiveness in the Process of European Integration (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2011., Thematic Collection: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Editor Bojan Krstić, Ekonomski fakultet Niš, str. 157-178  ISBN 978-86-6139-044-9 COBISS.SR-ID 188237580  M14

  8.     Analysis of the Efficiency of the Value Added Tax Collection in order to Improve its Performance (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић)), 2012., Thematic Collection of Papers: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Ekonomski fakultet Niš, Editor Bojan Krstić, Co-editor Andrzej Chodynski, str. 233-251,   ISBN 978-86-6139-051-7 COBISS.SR-ID193396492  M14

  9.  Дуално vs. флет опорезивање дохотка физичких лица (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2012, Тематски зборник: Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, стр. 147-160, Редактор Евица Петровић,  ISBN 978-86-6139-055-5 COBISS.SR-ID 194027788 М45


  в) Уџбеници

  1. Јавне финансије (коаутор коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић)), Економски факултет Ниш, 2010., стр. 446,  ISBN 978-86-6139-004-3  COBISS.SR.-ID
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.     Финансијска тржишта у функцији обнове и развоја Југославије, (коаутори М.Јовановић и Ј.Ђуровић-Тодоровић (1999.), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 101-117;(Р62)

  2.     Значај избора адекватног модела монетарне политике за стабилан привредни развој,(коаутори М.Јовановић и Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2000.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 135-151;(Р62)

  3.     Поруке Филипс-Окуновог модела за политику финансирања привредног развоја, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2000.), Економске теме бр.3, Економски факултет Ниш, стр. 135-149;(Р62)

  4.  Монетарне реформе у земљама средње и источне Европе, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2004.), Економске теме 2, Економски факултет Ниш, стр.155-163, (Р62)

  5.  Начини смањења пореског оптерећења, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2004.), Пословна политика, јануар, Земун, стр.32-36,

  6.  Пореске реформе у земљама југоисточне Европе, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2005.), Пословна политика, јун, Земун, стр. 25-28,

  7.  Консолидација јавних финансија у функцији подстицања привредног развоја у Србији,(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2005.), Пословна политика, септ.Земун,стр.25-28,

  8.  Карактеристике различитих метода опорезивања, (коауторЈ.Ђуровић-Тодоровић) (2005.)  Пословна политика, децембар, Земун, стр.34-38

  9.  Definition of Personal Income as Tax Base, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2006.),  Economic Themes 6, Економски факултет Ниш, стр.49-56, ISSN 0353-8648 33; COBISS.SR-ID  162633996,  (Р-62)

  10.  Experiences with Different Monetary Strategies (коауторЈ.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), Facta Universitatis, vol.4, no 1, University of Niš, стр. 29-39, ISSN 0354-4699 338.23; COBISS.SR-ID  163490316,  (Р-62)

  11.  Утицај опорезивања на конкурентност и регионални развој, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.)Економика предузећа 3-4, Савез економиста Србије,  Београд, стр.124-132 ISSN 0353-433Х 005.332.4,338.23:336.22(497.11) (М52)→(Р62)

  12.  The Elements of Personal Income Taxation, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић ), (2008.), Economics themes 4,Faculty of Economics Niš, p.73-85, ISSN 0353-8648 336.22;  COBISS.SR-ID  168289036,  (М51)→ (Р-61)

  13.  Features of Inflation Targeting as a Type of Monetary Strategy, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.), Facta universitatis, Vol.5, No1, Универзитет у Нишу, стр. 39-49 ISSN 0354-4699 338.23:336.74;  COBISS.SR-ID  155246604,  (М52)→ (Р-62)

  14.  Смањење додатног пореског оптерећења употребом flat пореза, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008), Финансије 1-6, Министарство финансија Републике Србије, Београд, , стр. 189-203,  ISSN 0015-2145 336.226.1;  COBISS.SR-ID  157704460,  (М52)→ (Р-62)

  15.  Алтернативни начини опорезивања дохотка физичких лица,  (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.),Економске теме бр. 3, Економски факултет Ниш, стр. 29-43 ISSN 0353-8648 336.221;  COBISS.SR-ID  1117795,  (М51)→ (Р-61)

  16.  Тhe Importance of Public Expenditure Management in Modern Budget Systems, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.), Facta Universitatis Vol.6, No 3, Универзитет у Нишу, стр. 281-294 ISSN 0354-4699 336.1;  COBISS.SR-ID  155246604,  (М52)→ (Р-62)

  17.  Комплексност немачког пореског система, (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), Економика предузећа, новембар-децембар, Савез економиста Србије, Београд, стр. 283-294, ISSN 0353-433Х 336.221.4(430),  (М51)→ (Р-61)

  18.  (Не)Ефикасност пореског система Србије (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), Финансије 1-6, Вол. 61, Министарство финансија Републике Србије, Београд, стр. 26-38 ISSN 0015-2145 336.221.4(497.11) COBISS.SR-ID 36631 (М52)→(Р62)

  19.  Карактеристике фискалног федерализма Босне и Херцеговине, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), Економика, вол.57, бр.2, Ниш, стр. 39-54 (М53)→(Р63)

  20.  Повезаност прогресивности и издашности код опорезиванја дохотка физичких лица(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2012., Економске теме 1, ЕФ Ниш, стр. 33-46   М51

  21. Пореска конкуренција као глобални и регионални феномен (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2013, Теме 1/2013, Универзитет у Нишу, стр. 73-96   ISSN BROJ ČASOPISA 0353-7919 М24

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.     Achieved Level of Harmonization Between  the NBS  and the EBC Monetary Strategies, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.), International Conference: Competitiveness in the Conditions of a Global Economics, Економски факултет Ниш, октобар, стр. 13-28, ISBN 978-86-85099-80-9 ; COBISS.SR-ID 156432396 (М33)→ (Р-54)

  2.     Responses of Monetary and Fiscal Policy Makers in Serbia Against the World Economic Crisis (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.),  X International Conference: The Influence of Global Economic Recesion on Tourism, Ohrid, Macedonia, CD ROM  ISBN 978-9989-179-75-4 ;  (М33)→ (Р-54)

  3.     Measures of Serbian Government Against the World Economic Crisis,  (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.), International Conference: Challenges of the World Economic Crisis,  Ekonomski fakultet Niš, стр.45-54 ISBN 978-86-85099-98-4 ; COBISS.SR-ID 172252940 (М33)→ (Р-54)

  4.     Determinants of Tax Revenues Structure in Serbia, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), 1st International Conference on Business & Economics, May 6-8, Thhessaloniki, Greece, CD ROM (M33→Р54)

  5.     The Level of Regression in the Serbian Tax System, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), International Scientific Conference: The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, 14.-15. октобар, Економски факултет Ниш, стр.247-254 ISBN 978-86-6139-019-7 COBISS.SR-ID 181597964 (М-33)→(Р- 54)

  6.     Methods for Reduction the Budget Deficit in Serbia, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), International Scientific Conference: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, October 14, Faculty of Economics Niš, Editors: Dejan Spasić, Ljiljana Stanković, str. 143-153, ISBN 978-86-6139-040-1  М33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.     Најзначајније технике техничке анализе акција, (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2000.), Зборник извода радова са IV Симпозијума “Савремене технологије и привредни развој”, Технолошки факултет Лесковац, стр. 137;(Р72)

  2.     Предности и недостаци пореза на додату вредност (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2004.), Научни скуп: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 315-323,(Р65)

  3.     Берза као извор финансирања регионалног привредног развоја, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2004.), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет Ниш, стр. 143-151,(Р54)

  4.     Позитивна и нормативна анализа пореске евазије у функцији струткруних промена земље,(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2006.), Међународни научни скуп: Структурне промене и демографска креања земаља јужне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 597-607,(Р54)

  5.     Различите технике опорезивања у земљама у развоју, (коауторЈ.Ђуровић-Тодоровић) (2005.) Међународни научни скуп: Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет Лесковац, , CD ROM,(Р54)

  6.     Пореска евазија као кочница развоја Републике Србије, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2005.), Економист бр. 1, Саветовање економиста: Стабилизација и развој: како даље?, Савез економиста Србије и Црне Горе, Будва, стр. 163-172;(Р65)

  7.     Ефекти опорезивања дохотка физичких лица у стимулисању привредног развоја,  (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Зборник радова, Економски факултет Ниш, стр.  185-200, ISBN 978-86-85099-48-9, (Р54)

  8.     Тенденције увођења flat пореза у циљу унапређења привредног развоја,  (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), VII Симпозијум: Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет Лесковац, октобар, Зборник  радова, стр. 184-197. ISBN 0352-6542; COBISS.SR-ID  162101004,  (Р-54)

  9.     Промене у систему опорезивања дохотка као детерминанта привредног развоја Србије,(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.), Зборник радова: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2007.години, Економски факултет Крагујевац, стр. 276-285, ISBN 978-86-82203-79-7; COBISS.SR-ID 516005269,  (Р-54)

  10.  Специфичности опорезивања дохотка физичких лица у пореском систему Србије, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.), Монографија: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 193-203, ISBN 978-86-82203-90-2 ; COBISS.SR-ID 157648652, (М33)→ (Р-54)

  11.  Монетарна политика ФЕД-а и ЕЦБ у условима глобалне финансијске кризе, (коаутори: Ј.Ђуровић-Тодоровић, Б.Сиљковић), (2009.), Зборник радова, ФИМЕК, Нови Сад, стр.5-18,  ISSN 1820-9165 COBISS.SR-ID 233572871 (М63→Р65)

  12.  Ефекти опорезивања на понуду рада и демографске токове становништва, (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), зборник радова: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 15. јун, Економски факултет Ниш, стр.325-336 ISBN 978-86-6139-008-1 (М-33) → (Р-54 )

  13.  Спрега монетарне и фискалне политике у борби против регионалних неједнакости у Србији, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), 16. Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 125-140 ISBN 978-86-6139-026-5 COBISS.SR-ID 184361996 (М-33)→(Р- 54)   

  14.     Анализа изабраних модела опорезиваwа добити предузећа у циљу утицаја на смањење регионалних неједнакости Србије (коаутор:Ј.Ђуровић-Тодоровић ), 2012, Н скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, ЕФ Ниш, 22.јун, стр. 405-421

  15.  Улога пореза на добит предузећа у стимулисању привредног раста (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2013, Н. Скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, 21.јун, редактор Зоран Аранђеловић, стр. 593-604  ISBN 978-86-6139-067-8 COBISS.SR-ID 198985740  М63

Poslednji put izmenjeno utorak, 21 januar 2014 17:26