Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 22.01.2014.

Srdjan Marinković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.01.1970
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
 • Godina diplomiranja: 1993
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Маринковић Срђан (2008) Финансијско тржиште и финансијске институције у Републици Србији, Економски факултет, Ниш, стр. 273.

  Маринковић Срђан (2011) Микроструктура финансијских тржишта: савремена теорија трговања, друго измењено и допуњено издање, Економски факултет, Ниш, стр. 422.

  Marinković Srđan (2013) Managing the economic crisis in the Western Balkans – credit crunch and response: Winners and losers, in Thomas M. and V. Bojičić-Dželilović (eds) Public Policy Making in the Western Balkans: Actors, Networks and Coalitions Driving the Agenda for Reform, Springer Science+Business Media B.V., Netherlands (forthcoming[1]).   

  Marinković Srđan and Ognjen Radović (2011) The recent Serbian financial crisis – the study on terminal pattern of fundamentals, in Aranđelović Z. and D. Martellato (eds.) Experiances in Overcoming the Global Economic Crisis – The Cases of Italy and Serbia, Faculty of Economics Niš and University Ca’ Foscari, Venice, 33–54.

  Marinković Srđan and Mirjana Jemović (2011) NBS as a lender of last resort: Theory and empirical evidence reconsidered, in Babić V. (ed.) Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics, Kragujevac, 49–62.

  Marinković Srđan and Ognjen Radović (2011) What discriminates banks that make profit from those that make losses? An empirical analysis of Serbian banking, in Krstić, B. (ed.) Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences, 179–201.

  Marinković Srđan and Marko Malović (2012) Serbian credit market after the turmoil, in Andrade, S. J. et al. (eds.) Managing structural changes: trends and requirements, Faculty of Economics of the University of Coimbra, 278–302.

  Marinković Srđan and Ognjen Radović (2012) Why does uncovered interest parity not hold for Serbia – risk premiums or uncompleted liberalization? in Krstić B. and A. Chodynski (eds.) Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences, Faculty of Economics Niš/Andrzej Frycs Modrzewski Krakow University, Niš, 89–109.

  Маринковић Срђан (2008) Колико је чврст банкарски систем Србије? у Станковић Љ. (уред.) Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Економски факултет, Ниш, 251–268.

  Крстић Борко и Срђан Маринковић (2009) Специфичности конкуренције у банкарству, у Станковић Љ. (уред.) Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Економски факултет, Ниш, 207–225.

  Маринковић Срђан и Мирјана Јемовић (2011) Функција последњег уточишта и валутна ступституција: проблеми и решења, у Крстић Б. (уред.) Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, 115–134.

  Маринковић Срђан и Наташа Голубовић (2011) Прилог реинтерпретацији Кејнзовог учења о каматној стопи, Петровић Е. (уред.) Наука и светска економска криза, Економски факултет, Ниш, 185–198.

  Голубовић Наташа и Маринковић Срђан (2012) О теоријској и емпиријској утемељености критика неолиберализма, Маџар Љ. и М. Јакшић (уред.) Глобална криза и економска наука: Неолиберализам и алтернативе, Академија економских наука и Економски факултет у Београду, 107–125.

  Маринковић Срђан и Наташа Голубовић (2012) Континуирано трговање версус дискретна аукција какав је тренутно однос? у Петровић Е. (уред.) Наука и светска економска криза, Економски факултет, Ниш, 171–185.

  Маринковић Срђан (2007) Микроструктура финансијских тржишта: савремена теорија трговања, Економски факултет, Ниш, стр. 378.

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Marinкović Srđan (2004) Yugoslavia (chapter 8) in Rajsheкar N. and V. Subbulaкshmi (eds.) Banкing Crises in Europe: Country Experiences, ICFAI University Press, Hyderabad, India, 184–202.

  Маринковић Срђан и Борко Крстић (2007) Ликвидност тржишта: концепт и индикатори, Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Економски факултет, Ниш, 227–245.   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Marinković Srđan, Ognjen Radović and Nataša Golubović (2012) Exploring bank-specific profitability determinants: A single country study, Actual Problems of Economics, 12 (138): 417–426. [IF 2011 0.039]

  Marinković Srđan and Ognjen Radović (2014) Bank net interest margin related to risk, ownership and size: An exploratory study of the Serbian banking industry, Economic Research, (forthcoming[1]) [IF 2011 0.193]

  Marinković Srđan, Ognjen Radović and Dragan Stojković (2013) Stock market development and economic growth: The case of Belgrade Stock Exchange, Actual Problems of Economics, 5 (143): 399–408. [IF 2011 0.039]

  Golubovic Natasa, Srdjan Golubovic, Srdjan Marinkovic, Goran Milosevic and Srdjan Milasinovic (2012) Exclusion from the labour market – case study, Technics, Technologies, Education, Management, 7 (4): 1735–1740. [IF 2011 0.351]

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Marinković Srđan (2009) The interaction of profitability with solvency: A simple model of a bank, South East Europe Journal of Economics and Business, 4 (2): 81–88.

  Marinković Srđan and Ognjen Radović (2010) On the determinants of interest margin in transition banking: the case of Serbia, Managerial Finance, 36 (12): 1028–1042.

  Љумовић Исидора, Срђан Маринковић, Биљана Пејовић (2011) Ефикасност и профитабилност банака – колико су концепти међусобно искључиви? Индустрија, 39 (4): 43–56.

  Маринковић Срђан и Исидора Љумовић (2011) Ефекти власничке трансформације банкарског сектора Србије – теоријска и емпиријска анализа, Теме, 35 (1): 189–208.

  Голубовић Наташа, Срђан Голубовић и Срђан Маринковић (2011) Утицај маргинализма на извлачење друштвеног и историјског из економске анализе, Социологија, 53 (3): 275–296.

  Marinković Srđan, Isidora Ljumović and Dragan Stojković (2012) Going public and initial public offering: An exploratory study of motives from Serbian companies, Industrija, 40 (2): 125–143.

  Маринковић Срђан и Ахмедин Лекпек (2013) Може ли исламски концепт финансирања бити делотворан у превенцији економских криза? Teme, 37 (1): 49–72.

  Маринковић Срђан и Жарко Поповић (2008) Ликвидност версус солвентност банака: анализа биланса стања банке, Економске теме, 46 (3): 53–69.

  Маринковић Срђан (2009) Кризни потенцијал хипотекарног тржишта: историја као учитељ без ауторитета, Економске теме, 47 (3): 73–98.

  Маринковић Срђан (2009) Три таласа економске кризе у Србији, Економика предузећа, 57 (5-6): 199–213.

  Маринковић Срђан и Исидора Љумовић (2010) Социјална димензија приступачности и квалитета банкарских услуга у Републици Србији, Економика предузећа, 58 (3-4): 149–159.

  Љумовић Исидора, Срђан Маринковић и Весна Милановић-Голубовић (2010) Корпоративно ребрендирање као последица спајања и припајања у банкарском сектору, Економске теме, 48 (1): 71–90.

  Крстић Борко, Срђан Маринковић и Мирјана Јемовић (2010) Актуелне контраверзе о надлежностима централне банке у односу на њене традиционалне функције, Економске теме, 48 (4): 481–498.

  Marinković Srđan and Žarko Popović (2011) Currency quasi-forward formulae with costless and costly arbitrage, Facta Universitatis: Economics and Organization, 8 (2): 181–191.

  Маринковић Срђан, Исидора Љумовић и Александар Живковић (2011) Стране директне инвестиције у банкарству Републике Србије: истраживање мотива, Међународни проблеми, 63 (4): 505–535.

  Маринковић Срђан (2011) Микроструктура савремених тржишта деривата, Економске теме, 49 (1): 15–30.

  Маринковић Срђан и Наташа Голубовић (2011) Да ли је Србији потребна развојна банка? Економика предузећа, 59 (3-4): 182–192.

  Маринковић Срђан и Љиљана Станковић (2011) Институционална основа заштите корисника финансијских услуга у Србији, Маркетинг, 42 (4): 257–267.

  Маринковић Срђан и Исидора Љумовић (2012) Стране банке у Србији – стратегија уласка и пословне перформансе, Економске теме, 50 (4): 555–570.

  Marinković Srđan and Zenaida Šabotić (2012) Optimum currency area: Lessons learnt from recent experience, Facta Universitatis: Economics and Organization, 9 (4): 457–466.

  Маловић Марко и Срђан Маринковић (2013) Превазићи или одустати: Успон и пад ЕМУ, Економске теме, 51 (1): 59–83.

  Маринковић Срђан (2008) Организациони аспекти интернационализације банкарског сектора Србије, Финансије, 63 (1-6): 75–105.

  Marinković Srđan and Jelena Radojičić (2009) Inflation targeting challanged by financial crisis, Facta Universitatis: Economics and Organization, 6 (3): 237–250.

  Marinković Srđan and Anđa Skakavac (2010) Derivatives market in Serbia – current developments and perspectives, Facta Universitatis: Economics and Organization, 7 (1): 47–59.

  Стојковић Драган и Срђан Маринковић (2012) Величина и ликвидност тржишта Београдске берзе, Рачуноводство, 56 (7-8): 96–102.

  Маринковић Срђан (2012) Приватна емисија новца кроз историју, Финансије, 67 (1-6): 270–289.

  Маринковић Срђан (2006) Избор девизног режима: резултати и ограничења, Економски анали, 168, 73–94.

  Marinković Srđan (2006) A fallacy of the choice of an exchange rate regime: Some South-Eastern Europe insights, South East European Journal of Economics and Business, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Premier issue, 28–42.

  Marinković Srđan (2003) The Yugoslav financial disaster in the 1990s: Was it pointed out by the financial yields dynamics? Facta Universitatis: Series Economics and Organization, 2 (1): 23–36.

  Marinković Srđan (2004) An incentive-compatible system of deposit guarantees: Serbia and South-eastern Europe, Facta Universitatis: Series Economics and Organization, 2 (2): 133–155.

  Маринковић Срђан (2007) Стање и динамика степена концентрације у банкарском сектору Србије, Теме, 31 (2): 283–299.

  Маринковић Срђан (2007) Институционално инвестирање: могућности и ограничења у новом законодавном оквиру, Економика предузећа, 55 (2): 104–117.

  Маринковић Срђан (2007) Транспарентност финансијских тржишта: осврт на Београдску берзу, Финансије, 62 (1-6): 168–187.

  Крстић Борко и Срђан Маринковић (2007) Заштита клијената у сектору финансијских услуга, Економске теме, 45 (1): 59–70.

  Маринковић Срђан (2007) Анализа трансакционих трошкова на финансијском тржишту Србије, Економске теме, 45 (2): 57–65.

  Крстић Борко, Срђан Маринковић (2003) Стратегијска преоријентација банака: утицај реструктурирања и страних директних инвестиција, Економске теме, 41 (5): 47–55.

  Маринковић Срђан (2003) Кредитне гаранције: подстицај развоју малих и средњих предузећа, Економске теме, 41 (5): 177–189.

  Маринковић Срђан (2004) Динамика реалног девизног курса: сметња интеграцији у ЕУ, Економске теме, 42 (5): 127–138.

  Маринковић Срђан (2006) Степен конкуренције у банкарском сектору Србије као фактор конкурентности националне економије, Развијање конкурентске предности предузећа у условима европских интеграција, Економске теме, 44 (4-5): 71–84.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Marinković Srđan (2008) The internationalization of the Serbian banking industry, Competitiveness in the conditions of a global economy, Faculty of Economics, Niš, 159–169.

  Marinković Srđan (2009) Measuring financial and liquidity risk in an economy with substituted currency, Challenges of the world economic crisis, Faculty of Economics, Niš, 489–504.

  Marinković Srđan (2009) Mechanics and causes of twin crises: The case of recent currency – banking disturbances in Serbia, 8th International Conference Challenges of Europe: Financial crisis and climate change, Faculty of Economics Split, Bol-Split, 183-200.

  Radović Ognjen, Srđan Marinković and Jelena Stanković (2011) Serbian capital market during and after the crisis – VaR estimation of a hypothetical porfolio, Challenges of Europe: Growth and competitiveness – reversing the trends, Faculty of Economics Split, 627–645.

  Marinković Srđan (2011) Serbian credit market during and after the storm: causes and remedies, The challenges of economic science and practice in the 21st century, Faculty of Economics, Niš, 239–246.

  Marinković Srđan, Nataša Golubović and Isidora Ljumović (2011) Costs of regulation – An exploratory study on the Serbian banking industry, Problems of competitiveness of contemporary economics, Faculty of Economics, Niš, 83–94.

  Malović Marko and Srđan Marinković (2012) Sovereign debt contagion across the EU: Searching for causes and mechanics, in Aranđelović Z. and S. Marinković (eds.) Serbia and the European Union, Faculty of Economics, Niš, 85–96.

  Stojković Dragan and Srđan Marinković (2013) Size and liquidity of stock markets in former Yugoslavia’s successor states, in Babić, V. (ed.) Contemporary issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics, Kragujevac, 301–312.

  Marinкović Srđan (2003) An essay on liquidity premium: Liquidity providing as the uncertainty reduction, Fifth International Conference Enterprise in Transition, Faculty of Economics Split, Split-Tucepi, Croatia, 1872–1889.

  Krstić Borкo and Srđan Marinкović (2003) Agency conflict in banking system in transition, in Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, UNSS and Faculty of Economics Nis, 29-30 October, Sofia, Bulgaria, 43–53.

  ­­­­­­­­­­­­­Marinкović Srđan and Ognjen Radović (2005) The effects of foreign banks’ entry on Serbia’s banking system: A test on interest margin data, Sixth International Conference Enterprise in Transition, Faculty of Economics Split, Bol-Split, Croatia, 1645–1660. 

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Голубовић Наташа и Срђан Маринковић (2011) Незапосленост и друштвена искљученост у Србији – регионални аспект, Регионални развој и демографски токови замаља југоисточне Европе, Економски факултет, Ниш, 387–402.

  Marinković Srđan (2012) Fiscal policy – rule based or discretion, The role of parliaments in the process of deciding on priorities: Cutting public spending or stimulating the economy, National Assembly of the Republic of Serbia, Friedrich Ebert Foundation and Institute of Economic Sciences, Belgrade, 56–58.

  Маринковић Срђан (2007) Микроструктура Београдске берзе, у Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској Унији, Економски факултет, Ниш, 545–556.

Poslednji put izmenjeno sreda, 22 januar 2014 10:51