Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Blagoje Novicevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1954.
 • Mesto rođenja: Plav, Crna Gora
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Pristini
 • Odsek / Grupa / Smer: Ekonomika i organiyacija preduzeca
 • Godina diplomiranja: 1977., 1984. magistratura, 1989. doktorat
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Управљање перформансама предузећа (коаутори др Б. Новићевић и мр Т. Стевановић), Економски факултет у Нишу, 2006. (106)

  Трошкови као фактор стицања и одржања конкурентских предности,  (коаутори др Б. Новићевић и др В. Секулић), Економски факултет у Нишу, 2006.  (106)

  Концепти управљања трошковима у функцији реализације конкурентских стратегија (коаутори др. Љ. Антић и др Т. Стевановић), Економски факултет у Нишу, 2012. (181)

  Контрола извршења буџета предузећа, Савез рачуновођа и ревизора Србије Београд, Београд 2007. ( 1-130) Управљачко рачуноводство – буџетска контрола, монографија, Просвета Ниш 1998. (1-140)

  Компаративна анализа неких метода процене вредности предузећа,  поглавље у монографији:  Привредни систем и ефикасност пословања предузећа у условима својинске трансформације, Економски факултет Ниш 1992. (58-64)

  Управљање инфлаторним  добицима и губицима на монетарним позицијама, поглавље у монографији : Развојни фактори и ефикасност предузећа, Економски факултет Ниш 1993. (161-172)

  Нови концепт трошка и менаџмент предузећа, поглавље у монографији : Менаџмент и стратегије трансформације предузећа, Економски факултет Београд 1997.(281-286)

  Управљачко рачуноводство и димензије управљања, поглавље у монографији: Стратегија развоја предузећа, Економски факултет Ниш 1997. (257-261)

  Основе новог концептуалног оквира  рачуноводственог информационог система, поглавље у монографији: Ефикасност трансформације, Економски факултет Ниш 1996. (172-178)

  Обрачун трошкова по активностима – услов и претпоставка управљања предузећем, поглавље у монографији: Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет Ниш 1998. (210-216)

  Детерминанте ревизије и интерне контроле у Француској, поглавље у монографији: Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет Ниш 1999. (191-196)

  Управљачко рачуноводство I ( коаутори Н. Стевановић, В. Леко, Н. Ж. Јоксимовић, С. Малинић),  (приручник) Савез рачуновођа и ревизора Србије 1996. (334-356; 459-489)

  Финансијско извештавање и привредни раст,  тематски зборник међународног значаја: Рачуноводствено регулаторно окружење : подстицаји и ограничења привредног раста, Златибор 2013. (7-20) 

  Изврсно корпоративно извештавање и мерење његових перформанси, тематски зборник међународног  значаја:  Рачуноводство, ревизије и финансије у условима одговорнијег понашанја учесника на тржишту, Бања Врућица 2013. (80-104)

  Утицај глобализације на финансијско извештавање, тематски зборник радова међународног значаја: Изазови рачуноводствене професије у условима глобализације финансијског извештавања, Златибор 2004. (7-19)

  Изврсно корпоративно извештавање и мерење његових перформанси, тематски зборника међународног значаја: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије у условима одговорнијег понашања учесника на тржишту, Бања Врућица, 2013. (79-04)

  Природа рачуноводствене етике и њена улога у економском мерењу и финансијском извештавању, тематски зборник међународног значаја: Финансијско извештавање у функцији унапређења пословног амбијента у Црној Гори,  Будва 2011. (257-267)

  Етика conditio sine qua non опостанка и развоја рачуноводствене професије, тематски зборник међународног значаја: Улога финансијске и рачуноводствене професије у превазилажењу кризе у реалном и финансијском сектору, Бања Врућица 2010. (87-104)

  Мерење и извештавање о перформансама lean производних ћелиха, тематски зборник Међународног значаја: Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Економски факултет Ниш, 2011. (285-300)

  Менаџмент контрола и систем управљања предузећем, тематски зборник међународног значаја: Место и улога рачуноводства, ревизије и пословних

  финансија у новом корпоративном окружењу, Бања Врућица 2007. (87-96)

  Кључни принципи професионалне етике за финансијско извештавање, тематски зборник међународног значаја: Међународна професионална (рачуноводствена) регулатива, као основ квалитета финансијског извештавања, Златибор 2006. (19-39)

  Процењивање залиха по међународним рачуноводственим стандардима, тематски зборник међународног значаја: Рачуноводство, финансије и ревизија у савременим условима, Бања Врућица 2001. (70-83)

  Конвергенција информационих захтева рачуноводства и оперативног менаџмента, тематски зборник међународног значаја: 40 година рачуноводства и пословних финансија  - домети и перспективе, Златибор 2009. (229-246)

  Улога рачуноводства трошкова у управљању предузећем, тематски зборник национланог значаја, Златибор 1991. (42-50)

  Основна обележја изврсности кључних менаџмент процеса предузећа ( коаутори : Е. Петровић, Ј. Станковић), тематски зборник међународног значаја: Перспективе рачуноводствено – финансијске професије у процесу придруживања ЕУ,  Будва 2013. (37-48)

  Total Quality Management and Activity-Based Costing (коаутор др Љ. Антић), тематски зборник међународног значаја : Proceedings from an International Conference "Economic Aspect of Quality Management", Скопје 2000. (239-246)

  Управљање базирано на пословним процесима condition sine qua non ефикасног управљања модерним предузећима, тематски зборник националног значаја: Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, 2012. (227-233)

  Управљање пословним процесима као изазов управљачком рачуноводству, тематски зборник међународног значаја: Могућности и ограничења развоја рачуноводствене професије у  Србији, Златибор 2010. (200-214)

  New profit formula, (коаутор Љ. Станковић),   тематски зборник међународног значаја: Current problems of ciompetitiveness improvement in national economies end enterproses,  Економски факултет Ниш, 2012.  (77-93)

  Улога и значај Савеза рачуновођа и ревизора Србије  за развој рачуноводства и рачуноводствене професије, ( коаутор П. Шкобић), тематски зборник међународног значаја: Рачуноводство и пословне финансије у савременим условима пословања-стање и перспективе, Златибор 2005. (7-19)

  Улога и значај мапирања и процена токова вредности пословних процеса у управљању модерним предузећима, тематски зборник националног значаја: Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, 2011. (251-257)        

  The Acivite Based Costing – An Information bese for achiving the companiess  (коаутор Д. Јеленић), тематски зборник међународног значаја:  Contemporary  issues in economics, business and management, Економски факултет Крагујевац, 2011 (395-403)

  Глобализовани и либерализовени пословни амбијент и основни концепти управљања предузећем, тематски зборник национланог значаја: Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализација, Економски факултет Ниш, 2002. (1-12)

  Мере перформанси у функцији реализације стратегија и циљева предузеће одредјених сектора, тематски зборник национланог значаја: Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализација, Економски факултет Ниш, 2005. (1-12)

  Економската  глобализација и финансиското известување, тематски зборник међународног значаја: Конвергенција на основите на финансиското известување бо услови на економска криза и позиционирање на сметковената професија бо рамките на овој процес, Струга 2012. (242-260)

  Прилагођавање књиговодства трошкова потребама ревизије и процене вредности предузећа, тематски зборник националног значаја :Рачуноводдство и пословне финансије за потребе ревизије и процене вредности предузећа, Златибор 1993. (83-92)

  Утицај система обрачуна на показатељ приносне снаге ОУР, тематски зборник националног значаја, Економски факултет, Ниш 1982. (343-354)

  Примена модела матрице раста на анализу полсовног успеха РО „Електромеханика“, тематски зборника националног значаја,  Економски факултет,Ниш  1981. (295-304)

  Биланс токова укупних пословних средстава и правила финансирања на примеру РО „14 Октобар“ Крушевац, тематски зборника националног значаја,  Економски факултет,Ниш  1984. (123-132)

  Рентабилност сопствених средстава као критеријум отимизције финансијске структуре, тематски зборника националног значаја,  Економски факултет,Ниш  1985. (201-207)

  Извори финансирања као детерминанта критеријума оптимизације финансијске структуре, тематски зборника националног значаја,  Економски факултет,Ниш  1985. (73-79)

  Интерно финансирање у организацијама удрженог рада, магистарски рад 1984., Економски факултет Београд (161)

  Финансијска структура као фактор ефикасности привређивања,  (коаутор М. Јовановић), тематски зборника националног значаја: Стратегија самоуправног предузећа,  Економски факултет,Ниш  1981. (295-304)

  Улога и значај  интерног финансирања у систему финансирања предузећа, тематски зборника националног значаја : Актуелни проблеми система проширене репродукције у Југославији, ,  Економски факултет, Крагујевац  (222-226)

  Монетарна колебања и методе утврђивања резултата – инострани предлози, тематски зборника националног значаја,  Економски факултет,Ниш  1988. (243-253)

  Величина и ганска припадност као фактор финансијске структуре, тематски зборника националног значаја: Предузеће у условима привредне реформе,  Економски факултет,Ниш  1989. (1-10)

  Могућност мерења и условљеност рентабилности, тематски зборника националног значаја : Предузеће у условима привредне реформе,  Економски факултет,Ниш  1989. (1-13)

  Економска амортизација и концепт периодичног резултата, докторска дисертација, Економски факултет у Скопљу, 1989., (320)

  Однос рачуноводства и система информисања предузећа, тематски зборник национланог значаја: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије у светлу нове законске регулативе, Златибор 1997.  (36-49)

  Тачност коа обележје рачуноводствених информација и обрачун трошкова, поглавље у монографији): Ефикасност стратегије предузећа, Економски факултет, Ниш 1994. (206-213)

  Position and role of Accounting Information System in the Information System of an Entreprise, ), Facta universitatis – series:economics and organization, 1/1994. Ниш (94-109)

  Нове производне технологије и management accounting, тематски зборник међународног значаја: Менаџмент на прагу XXI века, Златибор 1994. (624-629)

  Финансијска структура и вредност предузећу, тематски зборник национланог значаја: Управљање прердузећа  у условима друштвено-економске трансформације, Економски факултет, Крагујевац 1992. (353-360)

  Односот помећу финанскиото сметководство и сметководство на трошоци, тематски зборник националног значаја: III Симпозијум, Струга 1991.  (30-40)

  Финансијска структура и раст капитала предузећа, тематски зборник националног значаја: Стратегија развоја привредног предузећа, Економски факултет, Ниш 1991. (75-84)

  Концепт на економската добивка заснована на економската амортизација,  II Симпозију, Струга 1990. (125-129)

  Рачуноводство трошкова засновано на активностима, тематски зборник међународног значаја: Савремени проблеми управљања финансија и рачуноводствени информацини систем, Економски факултет, Суботица 1992. (245-257)

  Рачуноводствени аспекти трансформације предузећа (коаутор др Љ. Антић), XXVI Симпозијум СРРС, Златибор 1995. (15-25)   

  Буџет као инструмент финансијског управљања, тематски зборник међународног значаја: Менаџмент и економска крите и промене, Златибор 1995. (645-651)

  Цена акумулираног добитка и њен утицај на цену капитала, тематски зборник национланог значаја: Менаџмент и трнсформација предузећа, Економски факултет, Крагујевац 1995. (305-314)

  Улога рачуноводства у формирању и алокацији капитала, тематски зборник међународног  значаја: Привреда у транзицији – станје и перспективе, Економски факултет, Ниш 1995. (208-217)

  Кохерентност – основ хармонизације рачуноводственог информационог система и система управљања, тематски зборник међународног значаја: Ефикасност предузећа у трнзицији, Економски факултет, Ниш 1995. (192-201)

  Финансијска тржишта и финансијска структура, (коаутори М. Јовановић, Б. Крстић) тематски зборник националног значаја: Стратегија развоја предузећа у тржишној привреди, Економски факултет, Београд 1995. (173-187)

  Рачуноводство у функцији пословног одлучивања, тематски зборник међународног значаја, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Врућица 1997. (107-118)

  Рачуноводство у функцији мерења профитабилности учинака, тематски зборник националног значаја, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Златибор 1997. (101-114)

  Однос рачуноводства и система информисања предузећа, тематски зборник националног значаја, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Златибор 1997. (36-49)

  Управљачко рачуноводство и димензије управљања, поглавље у монографији : Стратегија развоја предузећа, Економски факулте, Ниш 1997. (257-261)

  Нови концепт трошка и менаџмент предузећа, поглавље у монографији: Менаџмент и стратегије трансформације предузећа, Економски факултет, Београд 1997. (281-286)

  Основе новог концептуалног оквира рачуноводственог информационог система, поглавље у монографији: Ефикасност трансформације, Економски факултет, Ниш 1996.  (172-178)

  Циљни трошак и димензије управљања предузећем, тематски зборник међународног значаја: Менџмент у привредама у транзицији, Економски факулте, Ниш (355-365)

  Рачуноводство активности – савремена информациона основа управљања предузећем, тематски зборник међународног значаја, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Врућица, 1999. (45-59)

  Приносна и коначна вредност предузећа, оптимизам или опрезност, Тематски зборник националног значаја: Изазови трнсформације у реалном и финансијском сектору Србије, Ниш 2000. (116-125)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  THE CONVERGENCE OF INFORMATION REQUIREMENTS OF OPERATIONS MANAGEMENT AND MANAGEMENT ACCOUNTING – rad za časopis Cost Management, poslat 2012. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Функционисања уравнотеженог система мера перформанси у условима изражене конкуренције, (коаутор И. Беговић), у штампи за часопис Економски хоризонти Економски факултет Косовска Митровица

  Мапирање токова вредности пословних процеса као основ интегрисане процене стратегијских и оперативних перформанси  предузећа, Аcта Еcоnomika, бр. 16/2012. (71-84)

  Обрачун трошкова по активностима у функцији унапређења квалитета пословних одлука и модела одлучивања, (коаутор др Љ. Антић), Рачуноводство 11-12/2004 (37-43) 

  Мере перформанси изврсности кључних менаџмент процеса, Рачуноводство 11-12/2012

  Стратегијска оријентација система мотивисања и награђивања (коаутор Р. Тркља), Рачуноводство 3-4/2013, (38-44)

  Будућност управљања трошковима у конкуренском окружењу, (коаутор Д. Јеленић), Економске теме бр. 3/2009,  ( 60-67)

  Ликвидност и солвентност као инструмент конкуренције произвођача намештаја у Србији, (коаутор Д. Јеленић), Економске теме бр. 3/2010 ( 70-81)

  Influence of introduction a new product of the company s solvency indicators: topsis method analisis, (koautori J. Stanković, T. Stevanović), Facta universitatis – series:economics and organization, 4/2013. Ниш( у штампи Facta univrsitast)

  Функционисање система мера перформанси услужних предузећа, (коаутор Т. Стевановић), Рачуноводство 11-12/2006. (46-54)

  Савез рачуновођа и ревизора Србије – носилац развоја и унапређења квалитета финансијског извештавања, (коаутор П. Шкобић), Рачуноводство бр. 10/2005. (3-10).

  Управљање трошковима у високо конкурентном пословном окружењу, (коаутор Т. Стевановић), Рачуноводство 9-10/2004. Београд (37-41)

  Улога и значај етичког понашања у менаџмент контроли, Рачуноводство 9-10/2008.Београд (39-48)

  Мерење перформанси пословних процеса, ( коаутор Т. Стевановић), Рачуноводство бр. 3-4/2010 (14-22)

  Дивергентни информациони захтеви оперативног менаџмента и управљачког рачуноводства, ( коаутор) Р. Милојевић), Рачуноводство бр. 11-12/2009, Београд ( 15-28)

  Повезивање стратешког и оперативног менаџмента, (коаутори М. Ђорђевић, Х. И. Ђорђевић), Рачуноводство бр. 7-8/2010. Београд (32-39)  

  Управљачко рачуноводство и  понашање у предузећу (коаутори П. Белеј,  И. Димитријевић), Рачуноводство бр. 9-10/2009. Београд (27-33)

  Теоријско-методолошке и организационе претпоставке система обрачуна по варијабилним трошковима, Економика бр. 1/1981. Ниш (49-55)

  Значај и место интерног финансирања у систему финансирања организација удрженог рада, Економика бр. 6/1984, Ниш (82-85)

  Enhansing an enterprise s innovation performance measuremenmt system, (kaoutri Lj. Stanković, S. Djukić), ), Facta universitatis – series:economics and organization, 4/2011. Ниш (331-343)

  Designing corporate sustenability performance mesurement system, (koautori Lj. Stanković, S. Djukić), ), Facta universitatis – series:economics and organization, 4/2012. Ниш (417-427)

  Flexily desingned cost accounting information system – Reliable support to modern company management, (koator R.J. Stevanović), ), Facta universitatis – series:economics and organization, 1/2012. Ниш (53-66)

  Нови концепт управљања трошковима- обрачун циљног трошка, Рачуноводство 9/2000, Ниш (15-27)

  Место и улога рачуноводственог информационог система и система информисања предузећа, Књиговодство бр. 3/1994, Београд (25-32)

  Функционисање система управљачке контроле у процесу преузимања предузећа, (коатора Т. Стевановић), Рачуноводство бр. 2/2001, Београд (293-208)

  Улога стандарда у повећању објективност рачуноводствених извештаја, Књиговодство бр. 6-7/1994, Београд (70-78)

  Нове производне технологије и обрачун трошкова, Књиговодство бр. 4/1992, Београда (248-252)

  Вредност предузећа на бази goodwill-a,    Економика бр. 4/1991, Ниш (23-31)

  Финансијска структура, раст капитала и порез на добитак предузећа, Економика бр. 6/1991, Ниш (104-113)

  Циљни трошак као инструмент управљања предузећем, Књиговодство бр. 1-2/1996 (152-156)

  Методе обрачуна трошкова по активностима и калкулација објеката трошења, Економска теме бр. 2/1998, Ниш (337-347)

  Рачуноводствени информациони систем као исходиште диференцијације и интрумент интеграције система информисања предузећа, Економске теме бр. 6-12/ 1996.Ниш (363-373)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Сви радови наведени у тематским зборницима међународног значаја  су презентирани  на научним скуповим, а зборници су разултат рада ови научних скупова

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Сви радови наведени у тематским зборницима национлног значаја  су презентирани  на научним скуповим, а зборници су разултат рада ови научних скупова

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 23 januar 2014 14:21