Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Radenko Milojevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 5. 10. 1953.
 • Mesto rođenja: Vukojeviće
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Kragujevcu
 • Odsek / Grupa / Smer: Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Godina diplomiranja: 1977
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Prestrukturiranjem preduzeća do nove privredne struktrure/ Radenko Milojević

  U: Rast i strukturne promene privrede Srbije u uslovima tranzicije/ redaktor Milan Ilić - Kragujevac: Ekonomski fakultet - Institut za ekonomska istraživanja; Niš: Ekonomski fakultet - Institut za ekonomska istraživanja, 1996. str.153-156, ISBN 86-82203-12-X

  DD Elektronska industrija (Ei) Holding Co. / Radenko Milojević

  U: Enciklopedija Niša: privreda - Niš: Gradina, 1996. str. 60-63

        ISBN 86-7129-046-8

  DD Mašinska industrija (MIN) Holding Co. / Radenko Milojević

  U: Enciklopedija Niša: privreda - Niš: Gradina, 1996. str. 66-68

        ISBN 86-7129-046-8

   

 • Knjige i udžbenici:

  Ekonomika preduzeća (koautori V.Milošević, N. Figar), Prosveta, Niš, 1995. str. 393.

  Poslovna ekonomija - Priručnik za pripremu prijemnog ispita (koautor B. Đorđević), Ekonomski fakultet, Niš, 2003. str.43.

  Poslovna ekonomija - Priručnik za pripremu prijemnog ispita (koautor N. Figar), Ekonomski fakultet, Niš, 2006. str.46.

  Menadžment ljudskih resursa (koautor B. Đorđević), Ekonomski fakultet, Niš, 2012. str.467.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Radna organizacija kao sistem društvenih struktura, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, 1987. str. 409-419.

  Organizacione forme privrednih subjekata prema Zakonu o preduzećima, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, 1989. str. 401-420.

  Prestruktuiranje u funkciji efikasnosti preduzeća, Zbornik: Strategija razvoja privrednog preduzeća, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Nišu, 1991. str. 123-135.

  Smisao svojinskih transformacija, Ekonomika, 6/91, Niš, str. 152-158.

  Procena vrednosti kapitala u funkciji ostvarivanja strategije eksternog rasta preduzeća, (koautor M. Anđelković), Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 2002, Vol. 40, br. 6, str. 87-99, ISSN 0353-8648, COBISS.SR-ID 162584076

  The stages of downsizing project (koautor B. Đorđević), Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 2, No.1, 2003. pp. 65-72.

  Uzroci i strategije downsizinga (koautor B. Đorđević), Ekonomske teme 2/2003. str. 309-316.

  Karakteristike i uslovljenost sindroma preživelih (koautor B. Đorđević), Poslovna politika, maj 2003. str. 36-40.

  Divergentni informacioni zahtevi operativnog menadžmenta i upravljačkog računovodstva (koautor B. Novićević), Računovodstvo br. 11-12/2009, Beograd ( 15-28)

  Poslovna kultura kao akcelerator implementacije modela poslovne izvrsnosti (koautor M. Anđelković-Pešić),  Ekonomske teme, Ekonomski fakultet Niš, 2010, God. 48, br. 1, str. 29-39, ISSN 0353-8648, COBISS.SR-ID 514044570

  Uloga mrežnog dijagrama u analizi kapaciteta i efikasnosti procesa (koautori M. Anđelković-Pešić,  V. Janković Milić), Ekonomske teme, Ekonomski fakultet Niš, God. 49, br. 4, 2011, str. 685-701, ISSN 0353-8648

  Društvena odgovornost i zajedničko stvaranje vrednosti između preduzeća i društva (koautor N. Figar) Nauka i svetska ekonomska kriza, redaktor E. Petrović, ISBN 978-86-6139-042-5259-268. Niš Ekonomski fakultet Univerziteta, 2011. COBISS.SR-ID 188481292

  Upravljanje troškovima u lancu vrednosti (N. Figar) Nauka i svetska ekonomska kriza:(Zbornik radova) redaktor E. Petrović, Niš Ekonomski fakultet Univerziteta, 2012. ISBN 978-86-6139-055-5 COBISS.SR-ID 194027788

  Karakteristike zaposlenih kao faktor unapređenja kvaliteta poslovanja (koautori M. Anđelković-Pešić, G. Bošković), Economic Themes, 51(1), 2013, pp. 155-172.

   Strategija niskih troškova rada i virtuelizacija radnih mesta (koautor Nadica Figar), Antikrizne poloitike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke, (zbornik radova), redaktori Z. Aranđelović, S. Marinković, Niš, Ekonomski fakultet 2014.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Upravljanje zaposlenima u projektu downsizinga (koautor B. Đorđević), Zbornik radova sa VII internacionalnog simpozijuma iz projektnog menadžmenta „Menadžment i upravljanje projektima“, 2003. Zlatibor, str. 149-153.

  Metode izračunavanja uticaja zaštite na radu na produktivnost rada (koautor D. Spasić), 50 godina organizovane zaštite na radu, Zbornik radova, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, 2010.

  Features and Tasks of Employees Regarding the Implementation of Six Sigma Projects (koautori M. Anđelković Pešić, S. Čelik), International Scientific Conference: Economics and Business Based on New Technologies – EMoNT 2011, Scientific and Technical Center for Intellectual Property - SaTCIP, Vrnjačka Banja, Jun 12-15, 2011, Kladovo, p. CD (1-9), ISBN 978-86-6075-023-7, COBISS.SR-ID 188554764

  Problems and limitations of the six sigma concept implementation in small enterprises: case study of Serbia (koautori M. Anđelković-Pešić, V. Janković Milić), 12th International Conference Research and Development in Mechanical Industry - RaDMI 2012.

   

  Business process management as support during implementation of Balanced Scorecard (koautori M. Radosavljević, M. Jović), 5th International Conference ²Economics and Management - Based on New Technologies² EMoNT-2015, SaTCIP, Vrnjačka Banja, 18-21. June, p. 329-336, ISBN 978-86-6075-055-8

  The analysis of business process maturity management factors: Мutual interaction and influence on business results (koautori M. Radosavljević, G. Bošković), 7th International Conference “Economics and Management Based on New Technologies“ – EMoNT 2017, SaTCIP, Vrnjačka Banja, 15-18. June 2017, p. 404-411, ISBN 978-86-7233-362-6

  Lean Six Sigma ICT in SME’s – factors of successful implementation (koautori M. Radosavljević, G. Bošković), 8th International Conference “Economics and Management-Based on New Technologies” - EmoNT 2018, SaTCIP, Vrnjačka Banja, 25-28. June, p. 171-178, ISBN 10 86-6075-064-0

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Metode izračunavanja uticaja zaštite na radu na produktivnost rada (koautor Dragan Spasić), Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem: 50 godina organizovane zaštite na radu, Rad po pozivu, Zbornik radova, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, 2010.

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 30 april 2019 23:41