Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.01.2014.

Tamara Milenkovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.01.1965.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: -
 • Godina diplomiranja: 1990.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Тамара Миленковић,  „Правна природа уговора о франшизингу“, магистарска теза, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, октобра, 1996, стр.155.

   

  2. мр Тамара Миленковић-Керковић, „Правни аспекти и правна природа међународних контратрговинских послова“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, новембра 2003,стр.410.                                                                                   3. мр Тамара Миленковић-Керковић (1998)  „Уговор о франшизингу-тајна успеха“, монографија, рецензент проф.др Луција Спировић.Јовановић, ИСБН  86-7757-044-06, СКЦ, Ниш, стр.223.       

  4.      Миленковић-Керковић,Т. (2008) „Аутономни уговори трговинског права“, монографија националног значаја, рецензија проф.др Л.Спировић-Јовановић, проф.др М.Васиљевић. проф.др А.Ћирић, ISBN 978-86-85099-77-9, Економски факултет,Ниш,  стр.299

     5.    UNIDROIT Водич за међународне споразуме о мастер-франшизингу (2011), превод и предговор Тамара Миленковић-Керковић, 2.изд.изворника, UNIDROIT, Рим, 2007, стручни превод међународног извора права из уже научне области са енглеског језика на основу ексклузивног ауторског права UNIDROIT, ISBN 978-86-6139-021-0, COBISS.SR-ID 182093324, Економски факултет Универзитета у Нишу (стр. 328).

  6.          Миленковић-Керковић Тамара (2013) Факторинг-право и пословна пракса у Србији, (коаутор мастер економије Жељко Атанасковић, рецензенти др Луција Спировић-Јовановић, др Иванка Спасић, др Предраг Цветковић), монографија националног значаја, ISBN 978-86-6139-081-4, COBISS.SR-ID 202547724, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 328 (ауторски део Т.М.К. I,II, IV део и Анекси, 1-145 и 207-328, укупно 265 стр.)      

  7.        Миленковић-Керковић,Т.,П.Станчић, Ж.Стојановић (2010) Quality assurance and accreditation of study programs – Обезбеђење квалитета и акредитација студијских програма, „Рационализација постдипломских студија менаџмента и економије у Србији“ (Rationalization of the Postgraduate Studies in Business Management and Economics in Serbia) TEMPUS JEP CD 41146 2006, рецензенти dr Alessio Lokar, dr Pawel Lula, dr Robert Gora, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац,  ISBN 978-86-6091-005-1, str. 79-87 и pp. 209-219.       

  8.    Миленковић-Керковић,Т. (2011) Контратрговински послови-одговор на кризу и решење проблема двоструког моралног хазарда“Наука и светска економска криза“, редактор др Е.Петровић, Економски факултет, Ниш, ISBN:978-86-6139-042-5, стр.369-376.

  9.       Миленковић-Керковић,Т., Цветковић, П. (2011), Актуелности примене и регулативе факторинг посла и техника закључивања уговора о факторингу у Србији, “Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских европских интеграција“, редактор др Бојан Крстић, Економски факултет, Ниш, ISBN:978-86-6139-033-3, Niš, 2011, str. 335-357.                         

  10.       Milenkovic Kerkovic,Т., Dencic-Mihajlov,K.,(2011) Factoring and its Legal Environment as Tools for Improvement of Competitiveness of Companies in Developing Countries: the Case of Serbia, „Improving the competitivness of the public and private sector by networking competences“,  Niš, ed. dr Bojan Krstić, ISBN: 978-86,    pp. 433-453.                            

  11.     Миленковић-Керковић,Т., (2012) Нове тенденције у регулативи правног посла факторинга  – de lege ferenda,  Наука и светска економска криза, књига друга, Економски факултет, Ниш, ред. др Е.Петровић, ISBN : 978-86-6139-055-5, UDK 347.7(497.11), стр.295-304.                                                                                                                                                   

    12.  Milenkovic-Kerkovic,T., Dencic-Mihajlov, K. (2012), Are the Law and Regulation Competitive for Franchising Investment? An Overview of Franchising Legal Environment in Serbia, „Improving the competitivness of the public and private sector by networking competences“,  ed. Dr B.Krstic, dr Andrzej Chodinski, , Niš, 2012, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, ISBN: 978-86-6139-051-7, pp.313-333.    

  13 .      Миленковић-Керковић,Т.(2013) Изазови адаптације факторинг уговора правном окружењу континенталног права, Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке, Економски факултет, Ниш, ред. др Зоран Аранђеловић,  достављена потврда редактора о прихватању рада за објављивање бр.09-170 од 19.11.2013.                                                                                                                                                                                     

 • Knjige i udžbenici:

  1. Миленковић-Керковић, Тамара (2009) Послови трговинског права, (коаутор др Луција Спировић-Јовановић, рецензија др Радомир Ђуровић, уџбеник у поновљеном издању)  ISBN 978-86-85099-85-4   COBISS.SR-ID 158014988, издавач Економски факултет Универзитета у Нишу на пројекту TEMPUS CD-41146,  Ниш, стр.380 (ауторски део Т.М.К.од стр.221-380, укупно 159 стр.), Ниш. 

  2. Миленковић-Керковић Тамара (2013)  Облигације и уговори трговинског права,  (коаутор др Луција Спировић-Јовановић, рецензија др Мирко Васиљевић, др Александар Ћирић) ISBN 978-86-6139-065-4, COBISS.SR-ID 197152268, Економски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, стр. 482 (ауторски део Т.М.К. од стр.224-482, укупно стр.258).

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  -

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Миленковић-Керковић,Т. Михајлов Денчић К., Малинић Д.(2008)  Squeeze-out and Sell-out Rights in Theory and Practice: The Case of Serbia,  Zaradzanie razwojem ekonomicznym, Wybrane aspekty, ed. Dariusz Fatuly, Krakow,  ISBN, 978-83-7571-029-8, pp.225-239.            

  2.  Миленковић-Керковић, Т. (2008) The new directions in enactment of franchising regulation in Serbia,  FACTA  UNIVERSITATIS , Series: Economics and Organization Vol. 5, No 3, UDC 339.187.44 (497.11), pp. 205 – 215.                                                                      

  3.  Миленковић-Керковић,Т. (2009) Опасности приликом преговарања и техника сачињавања уговора о франшизигу, Право и привреда, бр. 1-4, UDK 347.7, ISSN 0354-3501, Београд, 2009, стр..410-425.                                                                                           

  4.  Миленковић-Керковић,Т. (2010) The Main Directions in Comparative Franchising Regulation – UNIDROIT Initiative and Its Influence“, ERSJ, European Research Studies Journal, Volume XIII, Issue (1), 2010, Athens, ISSN: 1108-2976,  pp. 243-260.                                         

   5.  Миленковић-Керковић,Т. (2010)  The Precontractual Disclosure as the Emanation of the Good Faith Principle in the Franchising Agreements-Serbia de lege ferenda, Facta Universitates, Series:Economics and Organization, Vol. 7, No. 4, ed. prof.dr Borko Krstić, UDC 339.187.4:347.44, ISSN 0354-4699, pp.423-434                                                                                              

   6. Миленковић-Керковић,Т. (2010) Esencijalni elementi i struktura Ugovora o master franšizingu – kako sačiniti dobar Nacrt ugovora, “Marketing”, ISSN 0354-3471, godina/Volume 41, broj 1, Beograd, str. 17-28.

  7.   Миленковић-Керковић,Т.(2010), Да ли је Србији потребан Закон о франшизингу,  Правни живот,бр.11/2010,Београд,ISSN 0350-0500,UDK 34(497.11)(05)стр.371-388.           

    8. Миленковић-Керковић,Т.,Цветковић,П. (2011), Јавно-приватно партнерство-полазна разматрања, Право и привреда, бр. 4-6, Београд,  UDK 347.7  ISSN 0354-3501, стр. 759-771.                                                                                                                                              M52   2

    9.  Цветковић, П., Миленковић-Керковић,Т., (2011) Правни режим јавно-приватног партнерства у праву Европске уније, Правни живот, бр.11/2011, Београд, UDK 34 (497.11) (05) ISSN 0350 -0500,  стр. 365-379                                                                                                  

   10.  Миленковић-Керковић,Т. (2011) Међународни контратрговински споразуми и њихова облигационо-правна структура-мач са две оштрице или будућност савремене трговине?, Marketing, Quaterly Marketing Journal, Vol. 42, Issue 3, ISSN 0354-3471, UDC 339.5Č347.4. COBISS: SR-ID 749828, Београд, стр. 150-161.                                                 

   11.  Denčić-Mihajlov,K, Milenković-Kerković,T.(2011) Factoring as a financial alternative: evidence from Serbia, Facta Universitates Series: Economics and Organization, Facta Universitatis - Series Economics and Organization Vol. 8, No 4, 2011, editor: prof.dr Blagoje Novicevic, UDC 336:34 (497.11), ISSN: 0354–4699, pp.411-420                                                                                   

  12.  Миленковић-Керковић,Т.,Динић,В. (2012) Правни аспекти забране камате у исламском банкарству, Правни живот, бр. 11/2012, Београд, UDK 34(497.11)(05) YU ISSN 0350/0500, стр. 663-679                                                                                                          

   13. Миленковић-Керковић,Т.,Атанасковић, Ж. (2013), Уговор о факторингу у Србији-због чега је потребно рeгулисати факторинг?, Право и привреда, бр. 7-9/2013,  Београд, ISSN 0354-3501, COBISS.SR-ID 101774343, UDK 347.7, стр. 197-215.                                            

    14. Миленковић-Керковић,Т. (2013) Why Serbia Have Regulated Factoring Transaction?, Економске теме  бр. 4/2013. достављена потврда уредника о прихватању рада за објављивање у часопису Економске теме бр.51(4) 2013. Бр.09-169 од 19.11.2013.                          

      15. Rakic,B, Milenkovic-Kerkovic,T., Radjenovic,T. (2014) Infrastructure Development through PPP - Comparative Analysis of Croatia and Serbia, prihvaćeno za objavljivanje u publikaciji “Actual Problems of Economics, Issue 02 - February 2014, ISSN 1993-6788 www.eco-science.net, gl. urednik MM.Yermoshenko, достављена потврда уредништва да ће рад бити објављен-  Nacionalna Akademija Upravlienia, Redakcija žurnalu “Aktualni problem ekonomiki”, Ukraina, 01011, Kiev, bul. Panasa Mirnogo, 26, Ref. 2613-601, od 26.4. 2013.                                                 

                                                             

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Миленковић-Керковић,Т. (2008) The New Directions in Franchising Regulation in Serbia, VIII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Szkoly Wyzsej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Panstwo, Gospodarka, Spleczenstwo“, Krakow 26-27. maja 2008, Europeizacja prawa, ISBN: 978-83-7571-021-2, Książkę znajdziesz w działach: prawo międzynarodowe,, “Europeizacja prawa” ed. Tadesz Biernat, Krakow 2008, ISBN 978-7571-021-2, pp.185-197.                           

  2. Миленковић-Керковић,Т. (2009) The Traps for the Unwary in Franchising Agreements and the Role of the Disclosure Presale Regulation – the Serbian Case“, 4th International Conference on „ECONOMICS AND MANAGEMENTS OF NETWORKS“, EMNET, 3-5.September 2009, Sarajevo,   http://emnet.univie.ac.at/uploads/media/Milenkovic-Kerkovic_01.pdf ...pristup 15.11.2013        

  3. Миленковић-Керковић,Т. (2009) The Main Directions in Comparative Franchising Regulation – UNIDROIT Initiative and Its Influence, ICABE, 2009 International Conference on Applied Business and Economics, 1-3.October 2009, Kavala,  Greece,  ISSN 1108-2976, pp. 140.

  4. Миленковић-Керковић,Т. (2010) The Main Directives of the Process of Unification Commercial Contracts Law in Europe – The Path for Serbian National Private Law Legislation”,  “What Could We Learn From the Greek Experience With Europeanization?” , Invitation for the Workshop in Athens  27-29 May 2010, Action of the Project no. 2009-2942/001-001 The Challenges of the Europeanization Process in the New EU Post-Communist Countries - awarded by Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Brussels, European Research Study Journal (ERSJ), ISSN: 1100-2976,   Volume XIII, Issue (2) 2010, pp.160-171

  5. Миленковић-Керковић,Т.(2011) Unification of the Legal Regime for Receivables Financing in the United Nations Receivables Convention, 10th Jubilee International Academic Conference “State, Economy, Society”, 13th to 15th June 2010, Globalisation in Contempory World, “Krakowsie Studia Miedzynarodowe-Konflikty I Wspolpraca We Wspolczesych Stosunkach Miedzynarodowych”, red. Boguslawy Bednarczuyk, Numer 3 (VIII) Krakow, 2011, ISSN 1733-2680, pp. 247-253.  

  6. Миленковић-Керковић,Т., Цветковић, П. (2011) An Overview on Legal Environment for Franchisng Agreement in Serbia, ICABE 2011, International Conference on Applied Business and Economics, University of Piraeus, Athens, September 2011, ID 839, ISSN 11082976,  pp. 121-122

  7. Milenkovic-Kerkovic,T.,Dencic-Mihajlov, K. (2012), Factoring in the Changing Environment:The Legal and Financial Aspects, ELSEVIER - Procedia – Social and Behavioral Sciences,Volume44,ISSN978-9989-179-94-5, pristup 15.11.2013.pp. 428-435.                           

  8. Milenkovic-Kerkovic,T. (2012) The Specific Legal Nature of the Transactions in Islamic Banking LawICABE 2012, International Conference  on Applied Business and Economics (www.icabe.gr), University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 11 Оctober-13 Оctober 2012, pp.100,  Proceedings, ISSN 11082976, pp. 123                     

  9. Petrović-Randjelović,M.,Dencić-Mihajlov,K.,Milenković-Kerković,T.(2013),An Analysis of the Location Determinants of Foreign Direct Investment: The Case of Serbia, 1st World Congress of Administrative & Political Sciences (ADPOL-2012), Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 81, (ISSN: 1877-0428),  pp. 181–187.

  10. Milenkovic-Kerkovic,T. (2013) Legal Incentivness for the Franchising Investments- Serbian Case12 International Academic Conference “State, Economy, Society” 3rd-5th June 2012, Krakov, AFM, „Studia prawnicze, rozprawy i materiały,  Studies in Law: Research Papers“, no.1 (12), red. dr Jan Widacki,ISSN:1689-8052, pp.85-103.       

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.Миленковић-Керковић Т., „Предлог Закона о привредним друштвима-хоће ли српска предузећа бити ефикаснија“, саопштење на научном скупу , Економски факултет децембра 2004, у оквиру пројекта МН бр. 1406, Економске теме, бр. 3/2004, Ниш, 2004, стр. 105-118.      

  2.       Миленковић-Керковић Т., „Законско и униформно регулисање уговора о франшизингу и нова италијанска легислатива“, саопштење са скупа националног значаја са међународним учешћем на 14. Конгресу Правника у привреди маја 2005.год. у Врњачкој Бањи, Право и привреда, бр.5-8/2004, Београд, 2004, стр. 362-379.                                             

  3. Миленковић-Керковић Т., „Да ли је Србији потребан Закон о факторингу?“, саопштење на скупу нацоналног значаја са међународним учешћем на Економском факултету у Нишу, Економске теме, бр. 1-2, књига I, Ниш, 2005, стр. 97-107.                                        

  4. Миленковић-Керковић Т., „Уговор о франшизингу-закон или не питање је сад“, саопштење на научном скупу, Економски факултет у Нишу, у оквиру пројекта МН бр. 1406., Економске теме, бр. 3,Ниш, 2005, стр. 93-109.    

  5.  Mиленковић-Керковић Т.,“Правна заштита корисника потрошачких кредита“, саопштење на XVI Конгресу Удружења правника у привреди Србије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 16-18.маја 2007, Право и привреда, бр.5-8/2007, Београд, 2007, стр. 680-694.

  6.    Миленковић-Керковић Т.,“Нова lex mercatoria и контратрговина“, саопштење на  XX Сусрету Удружења правника Србије 13. до 17. децембра 2007.год. са међународним учешћем на Копаонику, Правни живот, Београд, 12/2007, стр. 503-523.                                           

  7.  Миленковић-Керковић Т.,“Уговор о франшизингу поново у Србији-дефиниција и битни елементи de lege ferenda“, XVII Саветовање Удружења правника у привреди Србије 14.-16.маја 2008.год. са међународним учешћем, Врњачка Бања, Право и привреда, бр.5-8/2008, Београд, 2008, стр. 617-628.      

  8.          Миленковић-Керковић,Т. (2009) Економска права потрошача према Нацрту новог Закона о заштити потрошача, “Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza“, tematski zbornik, I elektronski optički disk, ISBN 978-7203-101-0,  ISBN 978-7203-102-7 (CD-ROM), Novi Sad, str.58-59, CD UDC 366.5 (497.11)                                                                                     

                                                    

Poslednji put izmenjeno utorak, 28 januar 2014 00:29