Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.01.2014.

Vesna Sekulić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.09.1968
 • Mesto rođenja: Прокупље
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Економски факултет у Нишу
 • Odsek / Grupa / Smer: Пословно управљање
 • Godina diplomiranja: 1991, 2008. докторат
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  а) Монографије

  Трошкови као фактор стицања и одржања конкурентских предности  (коаутори др Б. Новићевић и др В. Секулић), Економски факултет у Нишу, 2006.  (106)

   

   

  б) Поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног и међународног значаја

   

  Тржишно учешће и рентабилност савременог предузећа, поглавље у монографији „Економска ефикасност стратегије предузећа“, Економски факултет у Нишу, 1994, стр. 159-163.

  Неки аспекти ефикасности стратегије пословних јединица, поглавље у монографији „Управљање трансформацијом предузећа – Ефикасност предузећа“, Ниш, 1996, стр. 120-129.

  Примена портфолио модела ризик-принос у управљању предузећем, поглавље у монографији „Управљање кључним аспектима трансформације предузећа“, Економски факултет у Крагујевцу, 1997, стр. 245-251.

  Улога система мерења перформанси предузећа у односима са стејкхолдерима, Научно саветовање „Ефикасност трансформације предузећа“, поглавље у монографији „Ефикасност трансформације предузећа“, Ниш, 1997, стр.166-173.

  Методи и механизми редизајнирања флексибилности предузећа (коаутор Б. Крстић), поглавље у монографији  "Управљање кључним аспектима трансформације предузећа“, Економски факултет у Крагујевцу, 1998, стр. 100-110.

  Детерминанте системског приступа управљању перформансама предузећа (коаутор Б. Крстић), део у монографији "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, 1998, стр. 129-136.

  Мерење перформанси центара одговорности у функцији ефикасног управљања децентрализованим предузећем (коаутор Љ. Антић), део у монографији "Стратегија  трансформације великих предузећа у условима глобализације", Економски факултет у Београду, 1999, стр. 122-131.  

  Оцена основних метода формирања трансферних цена (коаутор Љ. Антић), део у монографији "Управљање кључним аспектима трансформације предузећа", Економски факултет у Крагујевцу, 1999, стр.224-232.

  Оцена алтернативних метода формирања трансферних цена (коаутор Љ. Антић), део у монографији "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, 1999, стр. 202-212.

  Мерење перформанси засновано на вредности, Научно саветовање „Ефикасност трансформације предузећа“, рад у зборнику радова „Ефикасност трансформације предузећа“, Економски факултет у Нишу, 2000, стр. 150-159.

  Савремени концепти обрачуна и управљања трошковима у функцији очувања конкурентских предности (коаутор Љ. Антић), тематски зборник радова" Развијање конкурентске предности у  Србији у условима европских интеграција“, књига 2,  Економски факултет у  Нишу, 2008, стр. 147-162.

  Корпоративно управљање као фактор пословне успешности предузећа у Србији (коаутор Д. Раденковић-Јоцић), тематски зборник „Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција“, књига 3, Економски факултет у Нишу, 2009, стр. 121-132.

  Реформа пензијског система по моделу Светске банке у европским земљама (коаутор Г.Обрадовић), Тематски зборник радова „Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права“, Правни факултет у Нишу, 2010, стр. 361-374

  The Shareholders Position as an Element of Corporate Governance - Focus on OECD Principles  (коаутор Д.Раденковић-Јоцић), Thematic collection of papers of international significance „Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences“, Економски факултет у Нишу, 2011, рр. 141-156

  The Implementation of Activity-Based Costing in Nonprofit Organizations (коаутор, Љ.Антић),  Thematic collection of papers „Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises“, Faculty of Economics, University of Nis, 2012, стр. 193-207.

   

 • Knjige i udžbenici:

   

  „Економика предузећа“ (коаутор Д. Гроздановић), Економски факултет, Крагујевац, 2006, прво издање (531)

  “Управљање перформансама предузећа" (коаутор Б. Крстић), Економски факултет, Ниш, 2007, прво издање, (527)

  „Корпоративно управљање“ (коаутор Драгана Раденковић – Јоцић), Економски факултет, Ниш, 2010,  прво издање, (377)

  “Управљање перформансама предузећа" (коаутор Б.Крстић), Економски факултет, Ниш, 2013, друго издање, (527)

  „Корпоративно управљање“ (коаутор Драгана Раденковић – Јоцић), Економски факултет, Ниш, 2013, друго издање, (382)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Политика расподеле и инвестиције привредног субјекта (коаутор Е.Петровић), Економске теме, 1-2, Ниш, 1992, стр. 36-39.

  PIMS парадигма конкурентске стратегије, Економске теме, 1, Ниш, 1996, стр. 139-148.

  Profit management in modern business, The Scientific Journal "Facta Universitatis”, Series "Economics and Organization”, Vol. 1, No 4, 1996, pp. 107-117.

  Ефикасност корпоративне стратегије у управљању диверзификованим предузећем, Економске теме, 1, Ниш, 1997, стр. 153-163.

  Елементи контроле ефективности и ефикасности топ менаџмента предузећа (коаутор Б. Крстић), Економске теме, број 2, 1998, стр. 523-533.

  Some Elements of the Interdependence between the Productivity Function and the Production Function of Two Variables (коаутори Д. Гроздановић, В. Јаблановић), The Scientific Journal "Facta Universitatis”, Series "Economics and Organization”, Vol. 1, No N6, 1998, pp. 1-12.

  Strategic Analysis as a Basis for Investment Decision in the Emerging Markets, часопис за теорију и праксу менаџмента Management,19-20, 2000, стр. 41-45.

  Criteria for Evaluating Transfer Pricing Methods (коаутор Љ. Антић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.1, N8, 2000, рр.61-70.

  The Importance of Corporate Strategic Processes in Managing Efficiency of Enterprise, The Scientific Journal "Facta Universitatis”, Series "Economics and Organization”, Vol. 1, No 10, 2002, pp. 67-74.

  Портфолио приступ у стратегијском управљању односима са окружењем, Стратегијски менаџмент, број 1-2, септембар, 2003, стр. 49 -54.

  Системски приступ мерењу корпортивних перформанси, Економске теме, 1/2003, Ниш, стр. 59-68.

  Неки теоријско-методолошки аспекти функције рентабилности (коаутор М. Милојевић), Економске теме, 3/2003, Ниш, стр. 111-120.

  Ефикасност стратегије по основу корпоративне предности (коаутор Н.Маленовић), Економске теме, 3/2003, Ниш, стр. 11-20

  Some Comparative Considerations of Revenue, Economy, Profit, and Profitability Functions (коаутор М. Милојевић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol. 2, No 2 Niš, 2004, pp.81-91.

  Нове димензије управљања пословним јединицама, Економске теме, 2/2004, Ниш, стр.371-378

  Нека упоредна разматрања функција продуктивности, добити, рентабилности и економичности (коаутор М. Милојевић), Економске теме, 3/2004, Ниш, стр. 41-43.

  Индекс законске заштите запослења у Републици Србији (коаутор Г. Обрадовић),  Радно и социјално право¸часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, 1-6, 2004, стр. 307-323.

  Унапређивање перформанси пословних процеса предузећа (коаутор Б. Крстић), Економске теме,  3/2005, Ниш, стр. 83-92.

   

  Обрачун трошкова по активностима и формирање трансферних цена (коаутор Љ. Антић), Економске теме, бр. 1-2 (друга књига), 2005, Ниш, стр. 61-69.

  Organizing as the Phase of Management Process and Management Accounting (коаутор Љ. Антић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.2, N3, 2005, стр. 237-245.

  New Paradigm of Business Performance Measurement in Contemporary Business Conditions (коаутор Љ. Антић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.3, N1, 2006,  рр. 69-77.

  Conceptualizing and measuring decent work (коаутор Г. Обрадовић), Economic Themes,  No 6, 2006, рр. 67-76.

  Конкурентска предност и корпоративни успех предузећа, Економске теме бр.4-5, Ниш, 2006, стр. 155-167.

  Савремени приступ обрачуну трошкова у непрофитним организацијама (коаутор Љ. Антић), Рачуноводство бр. 7-8, 2007, стр. 39-45.

  Real Sector in Serbia and Countries in Region in Economic Crisis Condition (коаутори Б. Ракић, Ј. Звездановић), Economic Themes  No 4, 2009, рр. 75-86.

  Corporate Strategy Development and Competitive Advantage of Enterprise, The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.6, No 3, 2009, pp. 269-279.

  Одрживи принос на инвестиције као контролни механизам у имплементацији концепта зелене економије на нивоу предузећа (коаутор М. Тасић), Ecologica, 2013,  стр. 512-517

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Улога профитабилности у детерминисању успеха портфолио менаџмента,   V међународни симпозијум „Менаџмент и развој предузећа“, Врњачка Бања, ФОН, 1996, стр. 692-696.

  Елементи и детерминанте управљања профитабилношћу предузећа, реферат са Међународног научног скупа „Привреда у транзицији“, Економске теме, 2, 1996, Ниш, стр. 325-335.

  Дизајнирање пословног портфолиоа и његова ефикасност, међународни научни скуп „Менаџмент и стратегије трансформације предузећа“, Економски факултет, Београд, 1997, стр. 74-78.

  Управљање диверзификацијом заснованом на компетенцијама предузећа, реферат са Међународног научног скупа „Проблеми и правци развоја привреда у транзицији“, Економске теме, 2, 1997, Ниш, стр. 443-455.

  Ефективност и ефикасност пројекта развоја новог производа (коаутор B. Kрстић), зборник радова са II Интернационалног симпозијума из project managementa - “Project management - нове методе и технике", 22-24.04.1998. Златибор, стр. 54-58.

  Стратегијска парадигма у управљању ефикасношћу корпоративног предузећа, реферат са Научног скупа са међународним учешћем „Резултати и перспективе транзиције постсоцијалистичких привреда“, Економске теме, 2, Ниш, 2000, стр. 437-445

  Strategic Analysis as a Basis for Investment Decisions in the Emerging Markets (коаутор Љ.Станковић), реферат са International Scientific and Practical Conference "Financial Stabilization and Economic Growth", Svishtov, Bulgaria, 2000, pp. 53-59. 

  Мерење перформанси засновано на вредности, Научно саветовање „Ефикасност трансформације предузећа“, рад у зборнику радова „Ефикасност трансформације предузећа“, Економски факултет у Нишу, 2000, стр. 150-159.

  Примена мапе перформанси у мерењу успеха пројекта новог производа, YUMPA  2001, рад у зборнику радова са V интернационалног симпозијума из Project Managementa „Управљање пројектима нове тенденције“, Златибор, 2001, стр. 73-77.

                   

  Улога стратегијских процеса у управљању ефикасношћу корпоративног предузећа, реферат са Међународног научног скупа „Приватизација у процесу транзиције“, Економске теме, 1-2, Ниш, 2000, стр. 577-585.

  Теоријско-методолошки аспекти функције економичности (коаутор М.Милојевић), реферат са XVI Научног саветовања у оквиру пројекта „Економска ефикасност стратегија развоја предузећа тржишне привреде – могућности и начини унапређења“, Економске теме,3, Ниш, 2002, стр. 101-113.

  New Challenges for Corporate Strategy, 5th International Conference "Enterprise in Transition", 2003, Зборник извода радова, Split - Tučepi, Croatia, p. 530.

  Призма перформанси - интегрални модел за мерење перформанси предузећа, (коаутор Б. Крстић), међународни научни скуп - “Менаџмент - кључни фактори успеха”, зборник радова у CD формату, SymOrg 2004, Златибор, 2004.

  Комплементарност у примени CSF метода и BSC модела у процесу стратегијског управљања, (коаутор Б. Крстић), међународни научни скуп, Палић, Стратегијски менаџмент, 1-2, 2004, стр. 108-113.

  Strategic Approach to Performance Measurement in Modern Business Conditions (коаутор Љ.Антић), Зборник радова - International conference " The Сhallenges of the New Economy", Охрид, 2005,  стр.227-238.

  TQM модели као инструмент побољшања пословних перформанси и конкурентске предности предузећа (коаутор Б.Крстић), 10th International Conference Dependability and Quality Management, Belgrade, Serbia, 13-14 Jуne 2007, зборник радова, стр. 288-294.

  Традиционални версус стратегијски концепт мерења перформанси пројекта (коаутор Б.Крстић), XI Интернационални симпозијум из projektnog menadžmenta – “Пројектни менаџер професија будућности”, Златибор, 6-8 јун 2007, YUMPA, стр. 42-47.

  Measuring Key Stakeholders Performance in Function of Improving Efficiency of Enterprise in Financial Crisis Conditions (коаутор Љ. Антић), International Scientific Conference "Challenges of the World Economic Crisis",  Економски факултет Ниш, 2009, стр. 305-315.

  Cost Management in New Business Environment – Challenge for Management Accounting (коаутори Љ.Антић, М. Трајчевски), International Scientific Conference "Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century",  Економски факултет Ниш, 2010,  стр.517-526.

  Measuring Key Stakeholders Performance in Function of Improving Efficiency of Enterprise in Financial Crisis Conditions (коаутор Љ. Антић), International Scientific Conference "Challenges of the World Economic Crisis, Економски факултет у Нишу, 2009, рр. 305-315.

  Методолошки аспекти квалитета корпоративног управљања (коаутор З. Јокић), зборник радова са 15. међународне конференције „Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2012”, Београд, 2012, стр. 264-272.

  Системски приступ контроли одрживости односа са кључним стејкхолдерима (коаутор Д. Јоцић-Раденковић), Зборник радова са XVIII Интернационалног научног скупа СМ 2013 „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту“, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, 2013, стр. 941 -  950.

  Мултидимензионални концепт мерења перформанси непрофитних организација (коаутор З.Јокић), зборник радова са 16. међународне конференције „Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2013”, Београд, вол. 1, 2013, стр. 305-315.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Теоријско-методолошка основа концепта и примене корпоративних модела у управљању предузећем, УПИТ, Приштина, 1998, стр. 381-385.

  Стратегијска оријентација предузећа као фактор успеха развоја новог производа (коаутор Б.Крстић), зборник радова са научног скупа "Изазови менаџмента и маркетинга у глобалном окружењу", Економски факултет у Београду, април 1998, стр. 269-274.

  Елементи ефективности и ефикасности технолошке стратегије предузећа (коаутор Б. Крстић), реферат на III Симпозијуму "Савремене технологије и привредни развој", Технолошки факултет у Лесковцу, 23-24.10.1998, Зборник извода радова, стр 176. (зборник радова није штампан) 

  Мала и средња предузећа у „новој“ економији (Х. Реџић, Ш. Грачанин), Зборник радова са научно-стручне конференције „Развој пословања 2011“, Зеница, 2011, стр. 341-352

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 20 maj 2021 14:42