Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.01.2014.

Saša Milenković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.06.1965.godine
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Grupa za fizičku kulturu
 • Godina diplomiranja: 1989. godina
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Milenković, S., Bogdanović, Z., Živković, M. (2012). Deep spinal muscles isometric potential in students of the faculty of sport and physical education. Facta Universitatis series Physical Education and Sport, 10 (1), 33-38.


  2. Milenković, S., Bubanj, S., Živković, M., Živković, D, Stanković, R., Bubanj, R., Purenović, T., Stoiljković, D., Obradović, B. (2012). The incidence of scoliotic bad posture among high school students: preliminary study. Facta Universitatis series Physical Education and Sport, 9 (4), 365-373.


  3. Milenković, S., Živković, D, Bubanj, S., Bogdanović, Z., Živkovič, M., Stošić, D. (2012). The Freqvency of occurrence of postural disorders of the spinal column among elite swimmers. Facta Universitatis series Physical Education and Sport


  4. Stosić, D., Milenković, S., Živković, D. (2012). The influence of sport on the development of postural disorders in athletes. Facta Universitatis series Physical Education and Sport, 9(4), 375-384.


  5. Dondur. S., Milenković, S., Veselinović, N., Stojković, A., Dondur, R., Andjelković, D., Jovanović, S. (2012). Review of national and international resarch studies in postural deformities: the period from 2006 to 2009. Facta Universitatis series Physical Education and Sport, 9(1), 9-24


  6. Milenković, S., Živković, M., Bubanj, S., Živković, D., Stanković, R., Bubanj, R., Purenović, T., Stojiljković, D., Obradović, B., Dimić, A., Cvetković, T., Bubanj, M. (2011). Incidence of flat foot in high school students. Facta Universitatis series Physical Education and Sport, 9 (3), 275-281. 


  7. Milenković, S., Bubanj, S., Živković, M., Živković, D., Stanković, R., Bubanj, R., Purenović, T., Stojiljković, D., Obradović, B., Dimić, A., & Cvetković, T. (2011). The incidence of scoliotic bad posture among high school students: Preliminary study. Facta Universitatis series Physical Education and Sport, 9 (4), Spec. Issue, 365-373. 


  8. Bubanj, S., Milenković, S., Stanković, R., Bubanj, R., Živković, M., Atanasković, A., Gašić, T. (2010). The correlation between explosive strength and sagittal postural status. Facta Universitatis series Physical Education and Sport, 8 (2), 173-181. 


  9. 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Bogdanović Z, Milenković S. (2007). Programirano korektivno vežbanje na času fizičkog vaspitanja i kifotično držanje tela. Međunarodna konferencija "Fizička aktivnost i zdravlje", Zbornik radova,  str. 98-104, ISBN978-86-80255-49-1


  2. Bogdanović Z, Milenković S. (2007). Lordotično loše držanje tela kod učenika IV razreda osnovnih škola i njihova zavisnost od stanja uhranjenosti. Međunarodna konferencija "Fizička aktivnost i zdravlje", Beograd, (zbornik sažetaka), str. 378


  3. Bogdanović Z, Milenković S. (2007). Prisustvo kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja u zavisnosti od dnevno provedenog vremena pored TV-a. XIV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum - ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih,Zbornik radova, str. 193-201 


  4. Bogdanović Z, Milenković S. (2006). Uticaj kreveta za spavanje na pojavu kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja tela. XIV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum - ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, str.202-209


  5. Milenkovic,S.,Bogdanović,Z. (2008). Telesni status školske dece koja se aktivno bave sportovima, fudbalom, košarkom i tenisom. XLVII kongres antropološkog društva srbije sa međunarodnim učešćem, izvod saopštenja, str.67             


  6. Bogdanović,Z., Milenkovic,S. (2008). Relacije sistema prediktorskih morfoloških varijabli i kriterijskih varijabli kod eksperimentalne grupe mlađeg školskog uzrasta. XLVII kongres antropološkog društva srbije sa međunarodnim učešćem, izvod saopštenja, str.130 


  7. Bogdanović,Z., Milenkovic,S. (2008). Uticaj programiranog vežbanja korektivne gimnastike na morfološki i posturalni prostor dečaka osnovnoškolskog uzrasta, XLVII kongres antropološkog društva srbije sa međunarodnim učešćem, izvod saopštenja, str.138


  8. Milenković, S., Bubanj, S., Živkovič, M., Živković, D., Bubanj, R., Ćirić-Mladenović, I., Stoiljković, S. (2012). A Comparative analysis of postural status in rwo elite athletes: a preliminary study. Activities in Physical Education and Sport, International Jurnal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport 


  9. Ćirić-Mladenović, I., Bubanj, S., Milenković, S., Stoiljković, S, Branković, N., Stanković, I. (2012) Curent Physical protocols of invasive and noninvansive determinateing of anaerobic threshold during cocnconi test. Research in Kineziology, International Jurnal of Kinesiology and Other Related Sciences, 40(2), 127-283.


  10. Veselinović, N., Milenković, S., Živković, M., Bubanj, S., Živković, D. (2011). Research review of postural deformities of the spinal column in athletes between year 2000-2009 (Pregled istraživanja posturalnih poremećaja kičmenog stuba kod sportista u periodu od 2000. do 2009. Godine). Materialы meždunarodnoй nauчnoй konferencii g. Belgorod, 16-19 iюnя 2011 g.: v 2 ч. ч. II; Fak. fiziчeskoй kulьturы NIU BelGU; NIU BelGU. - Belgorod: NIU BelGU, 2011 International Scientific Conference, Belgorod (Russian Federation). University of Belgorod, Faculty of Physical Culture, Proceedings, pp. 265-273.    


  10. Stefanovic, N., Milenković, S., Puletic, M., Mladenovic-Ciric, I., Bjelakovic, Lj. (2012). Determining the constitution of elite athletes and students by the Heath-Carter method in a digital program. III Congress of the Serbian Anatomical Society With Internatioonal Participation, Nis, Srbija, Faculty of Medicine in Nis.


  11. Kundalic, B., Stefanovic, N., Milenkovic, S., Puletic, M., Antic, V. (2012). Bilateral Ossification of the Stylohyoid Ligament-Case Report. III Congress of the Serbian Anatomical Society With Internatioonal Participation, Nis, Srbija, Faculty of Medicine in Nis.                  


  12. Dondur, S., Veselinovic, N., Milenkovic, S. Pilates as a method of choice in kinesitherapy. XIV MEÐUNARODNI NAUČNI SKUP FIS KOMUNIKACIJE 2010 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, ZBORNIK RADOVA, pp. 214-220.                                                 


  13. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Živković D, Milenković S. (1995). Stanje posturalnih poremećaja kod dece predškolskih ustanova. IV Međunarodni simpozijum FIS - komunikacije, Niš, str. 205-208.


  2. Živković D, Milenković S. (1995). Stanje posturalnih poremećaja kod mentalno retardiranih učenika viših razreda osnovne škole. IV Međunarodni simpozijum FIS - komunikacije, Niš, str. 159-161.


  3. Šukova D, Trojačanec J, Milenković, S. (1997). Uticaj latentnih morfoloških faktora na neke varijable za procenu repetativne sile kod po Ino zrelih učenica petih razreda. IV Međunarodni simpozijum FIS - komunikacije, Niš, str. 205-208.


  4. Milenković S. (2002). Uticaj programiranog vežbanja teniske škole na položaj kičmenog stuba u sagitalnoj ravni i stopalo kod učenika III razreda osmogodišnje škole. X Međuarodni simpozijum FIS - komunikacije, Niš.


  5. Živković D, Milenković S. (1995). Stanje posturalnih poremećaja kod retardiranih učenika V, VI, VII i VIII razreda OŠ "25.MAJ" u Boru. IV Međunarodni simpozijum FIS -komunikacije, Niš, str. 139-160.  


  6. Milenković S. (2002). Uticaj programiranog vežbanja teniske škole na položaj kičmenog stuba u frontalnoj ravni i stopalo kod učenika III razreda osnovne škole. IX Međunarodni simpozijum FIS - komunikacije, Niš, (100-104).


   7. Milenković S. (2002). Razlike telesnog statusa učenika sportista (tenisera) i učenika nesportista trećeg razreda osnovne škole. IX Međunarodni simpozijum FIS - komunikacije, Niš, (286-290).


  8. Milenković S i sar. (2005). Stanje posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta dece mlađeg školskog uzrasta u opštinama Zaječar, Kruševac i Cačak. X Međunarodni simpozijum FIS - komunikacije, Niš, 2003 (320-324).


  9. Milenković S, Stojanović J. (2006). Skoliotično loše držanje kod sportista i nesportista učenika mlađeg školskog uzrasta. XI Nacionalni naučni skup sa Međunarodnim učešćem FIS - Komunikacije  (324-346).


  10. Milenković S, Dondur S. (2006). Ravnoteža sa zatvorenim i otvorenim očima učenika sa ravnim stopalom. XII Nacionalni naučni skup sa Međunarodnim učešćem FIS - Komunikacije  (273-279).


  11. Milenković S. (2006). Kako učiti od vrhunskih tenisera. XII Nacionalni naučni skup sa Međunarodnim učešćem FIS - Komunikacije  (90-95).


  12. Milenković S, Bogdanović Z. (2008). Izometrijski potencijal dubokih mišića kičmenog stuba kod studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja kod kojih je ustanovljeno kifotično i lordotično Iošr držanje . Glasnik antropološkog društva Srbije, sv.43, str.349-356, Novi Sad.


  13. Bogdanović Z, Milenković S. (2008). Prisustvo lošeg držanja tela kod mlađeg školskog uzrasta u zavisnosti od nivoa informisanosti o načinu sedenja. Glasnik antropološkog društva Srbije, sv. 43, str.365-371 


  14. Bogdanović Z, Milenković S. (2007). Prisustvo kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja tela u zavisnosti od načina stanovanja. Spisanije  za naučni i stručni prašanja od fizička kultura, Fizička kultura br.1, str. 151-154 


  15. Bogdanović Z, Milenković S. (2007). Prisustvo kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja tela kod mlađeg školskog uzrasta u zavisnosti od posedovanja svog radnog stola. Spisanije  za naučni i stručni prašanja od fizička kultura, Fizička kultura br.1, str. 174-176 


  16. Bogdanović Z, Milenković S. (2007). Prisustvo lošeg držanja tela kod školske populacije u zavisnosti od starosne dobi roditelja. Fizička kultura br.2, str. 253-255


  17. Bogdanović Z, Milenković S. (2008). Morfološki prostor i posturalni poremećaji kod mlađeg školskog uzrasta. Glasnik antropološkog društva Srbije, sv. 43, str.371-379


  18. Bubanj, S., Milenković, S., Stanković, R., Bubanj, R., Živković, M., Atanasković, A., Živanović, P., & Gašić, T. (2010). Correlation of explosive strength and frontal postural status. In: Stanković, R. (Ed.). 14th International Scientific Congress FIS Communications 2010 in Sport, Physical Education and Recreation, Niš, Serbia: University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education. Proceedings, pp. 191-196.    


  19. 

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 16 januar 2014 20:12