Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 10.02.2014.

Jelena Cvetković Crvenica

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.07.1970.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti (Osnovne studije); Univerzitet umetnosti Priština, Fakultet umetnosti Zvečan (Magistratura);. Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju (Doktorat).
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta muzička pedagogija
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Цветковић Црвеница, Ј. (2017): "Вокалнo стваралаштво Милоја Милојевића за најмлађе" у Српска модерна уметност кроз призму годишњице Милоја Милојевића и Саве Шумановића: каталог, приређивач: В.Гагић, Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу, ISBN 978-86-85239-44-1 (М43)


  Цветковић, Ј. (2015): Иманентни слух и рецепција музике, Ниш, Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу и Центар САНУ, ISBN 978-86-85239-24-3,COBISS.SR-ID 214450188 (M42)


  Цветковић, Ј. (2013).Однос савремене педагогије према подстицању и развијању иманентног слуха и рецепције, Одбрањена докторска дисертација. Врање: Учитељски факултет, Универзитет у Нишу (М70)


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Cvetković Crvenica, J., A. Miletić, (2017) Contemporary art music as a way of direct aesthetic education, International journal scientific papers, Institute of Knowledge Menagment, Thirteenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE Budva, Montenegro, VOL 17.4  ISSN 1857- 923X for e-version ISSN 2545- 4439 for printed version,UDK37, pp:1685-1693, Skopje 


  Miletić, A., J. Cvetković Crvenica (2017) Perception and interpretation of traditional and contemporary music in the teaching of musical literacy, International journal scientific papers, Institute of Knowledge Menagment, Twelfth international scientific conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS,  Vrnjacka Banja,Vol. 16.2  Online ISSN 1857-923X, pp:921-927, Skopje 


  Цветковић, Д. Ј. и М. М. Ђурђановић, (2014) Слушање савремене музике као изазов музичког образовања данас, Теме - часопис за друштвене науке (ISSN 0353-7919)  бр. 1, јануар-март 2014, (317-329), Универзитет у Нишу (М24)


  http://teme.junis.ni.ac.rs/teme1-2014/teme%201-2014-17.pdf

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Цветковић Црвеница, Ј, (2017) Однос савремене педагогије према подстицању и развијању иманентног слуха и рецепције, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, 2/2017, УДК 37.013:78]:313.378, ISSN 2466-3905, Врање, Универзитет у Нишу, (М52)            


  Рецензент националних и интернационалних научних часописа:


  Теме - часопис за друштвене науке Универзитет у Нишу (ISSN 0353-7919);


  International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) (pISSN 2334-847X eISSN 2334-8496);


  Зборник међународног знанственог и умјетничког симпозија о педагогији у умјетности УМЈЕТНИК КАО ПЕДАГОГ ПРЕД ИЗАЗОВИМА СУВРЕМЕНОГ ОДГОЈА И ОБРАЗОВАЊА (2016), Умјетничка академија у Осијеку, ИСБН 978-953-58055-5-7


  Члан уредничког савјета Зборника међународног знанственог и умјетничког симпозија о педагогији у умјетности УМЈЕТНИК КАО ПЕДАГОГ ПРЕД ИЗАЗОВИМА  СУВРЕМЕНОГ ОДГОЈА И ОБРАЗОВАЊА, (2016), Умјетничка академија у Осијеку, ИСБН 978-953-58055-5-7


  Члан Програмског одбора Другог међународног знанственог и умјетничког симпозија о педагогији у умјетности Комуникација и интеракција умјетности и педагогије, Умјетничка академија,Осијек, 2017.


  Aутор и реализатор акредитованих семинара за стручно усавршавање запослених у образовању ЗУОВ Београд (школска 2014/2015., 2015/2016.,2016/2017., 2017/2018.): „


  Музички ансамбли  у основним и средњим  школама најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа


  Главни и одговорни уредник научног часописа Аrtefact  Факултета уметности, Универзитета у Нишу. (Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу) (М29b)


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Цветковић Црвеница, Ј (2017) Пленарно излагање, Солфеђо на материњем језику, Други међународни знанствени и умјетнички симпозиј о педагогији у умјетности Комуникација и интеракција умјетности и педагогије, Умјетничка академија,Осијек, 2017. (M32)


  Цветковић Црвеница, Ј и А. Милетић (2017) Образовне импликације потенцијалног утицаја трансфера учења у области музичког образовања, Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска (M14)


  Цветковић Црвеница, Ј, (2017): Хроника постанка и опстајања музичке културе и музичких институција лесковачког краја, Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник радова, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска (M14)


  Đurđanović, M. M. i J. Cvetković Crvenica (2016): Zadovoljstvo studenata stručno-pedagoškom praksom na fakultetu umetnosti u nišu, ЗБОРНИК РАДОВА, 1. НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ СИМПОЗИЈУМ „МУЗИКА ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ“ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД ,(200-213). ISBN 978-86-88191-64-7 COBISS.SR-ID 308591367 (М45)


  Cvetković J. i М. Đurđanović (2016):Inovacijski modeli savremene nastave kao podsticaj razvoja darovitosti – opcija ili neophodnost,  21. ОКРУГЛИ СТО Међународни научни скуп "ДАРОВИТИ И ДИДАКТИЧКА КУЛТУРА", Зборник радова са међународног научног скупа (89-95). Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” – Вршац, Република Србија. УДК: 37,036  ISBN: 978-86-7372-227-6 (М45) 


  Đurđanović, M. M. i J. Cvetković (2016): Alternativni udžbenici za Muzičku kulturu na rumunskom jeziku i njihov doprinos konceptu savremene nastave. Međunarodni naučni skup Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, TRADICIJA KAO INSPIRACIJA. Zbornik radova (544–556). Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Akdemija umjetnosti, Republika Srpska ISBN 978-99938-27-21-4. COBISS.SR-ID 5819928 (M14)


  Ђурђановић, М. и Ј. Цветковић (2014): Значај музичког стваралаштва у слободном музичком изражавању ученика, Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник апстраката (38). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска. (М34) ISBN 978-99938-27-15-3 COBISS.SR-ID 524196503 (M14)


  Цветковић, Ј. и М. Ђурђановић и Д. З. Михаиловић (2013): Апсолутни слух - даровитост или релативни потенцијал, Зборник радова међународног научног скупа Даровити и квалитет образовања, (140–148). Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ из Вршца у сарадњи са Универзитетом „Aurel Vlaicu” из Арада, Педагошким факултетом из Љубљане, и Универзитетом „Св. Климент Охридски“ из Битоља. ISBN  978-86-7372-191-0 (М45)


  Ђурђановић, М. и Ј. Цветковић, (2014): Настава музике у оквиру општеобразовног система Хрватске и Србије, Зборник радова са научног скупа, посебна издања научни скупови НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, књига 8, том 2-2, (1401-1406). Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Република Српска. ISBN 978-99938-47-57-1 COBISS.RS-ID 4278552 (DOI: 10.7251/NSFF14011401DJ (M14)


  Цветковић, Ј, и М. Ђурђановић(2013): Универзални језик музичке игреМеђународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник радова (677-689). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска (M14)


  Цветковић, Ј. и М. Ђурђановић (2013): Настава музике као део мултикултуролошког образовања, Зборника радова са научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, Знање и корист (158–168), Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-301-6 (M45)


  Ђурђановић, М. и Ј. Цветковић, (2012): Образовање наставника на Универзитету у Нишу (од наставника музичке културе до дипломираног теоретичара уметности), Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник радова (45-58). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска (M14)


  Цветковић, Ј. и М. Ђурђановић, (2012): Космологија уметничке музике, у: М. С. Димитријевић (уред.) Зборник радова конференције Развој астрономије код Срба VII, Београд, 18-22. април 2012, Публ. Астр. друш. “Руђер Бошковић” св. 13, 2014 (1225-1230) (M45)


  Цветковић, Ј. и М. Ђурђановић (2010): Настава хорског певања - од традиције до иновације, Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник радова (89-93). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска (M14)


  Đurđanović, M. i J. Cvetković (2010): The Development Plan of Music Education in America and the Possibilities Of Its Application to Elementary Schools in Europe, Quality education for all trough improving teacher training, (278-282), Subregional conference of Southeast Europe organized by the UNESCO program from St. University - Department of Information and teachers. (M33)


  Цветковић, Ј. и М. Динић (2008): Дидактика музике 20. века - концепт активне методе, Зборник радова XI педагошког форума Од рецепције до интерпретације (152-163), Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности. (M33)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ј. Цветковић, (2014): Опажајна организација ритма, Други национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум (БАРТФ 2014) (у штампи), УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ДАНАС – Дух времена и проблеми интерпретације, Зборник радова


  Цветковић, Ј. (2013): Улога музичког слуха у подстицању визуелно-колористичких асоцијација, Први национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум (БАРТФ 2013), УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ДАНАС, Зборник радова  (99-105). Универзитет у Нишу, Факултет уметност

 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

  (2016) Хуманитарни целовечерњи концерт  Деца певају за децу - помозимо Тиршовој,  сала Цркве Рођења Пресвете Богородице у Бечу.


  2016: Vox Mundi  Temišvar - Rumunija, Internacionalni festival savremene horske muzike


  2014: Познањ – Пољска, „TrillMe” први интернационални фестивал хорова учешће по позиву


  2014: Дeбрeцин - Мађарска, зajeднички нaступ сa хoрoм “Lautitia“ (Лaутицијa) у Грчкoj кaтoличкoj цркви,  духoвни рeпeртoaр


  2012: Република Чешка и Пољска,  Концертна турнеја, 6 концерата на фестивалима у градовима:  Сушице, Праг, Лоучна над Десноу, Рихњов над Књежноу и Бистрица Клоцка (Пољска)


  2012: Кавадарци – Фестивал дечје песме ''Гроздоберче''


  2011: Београд: - Завршно гала вече Међународног хорског фестивала „Глас Београда“, Кантата „Игра жица и гласница“, пројекат суфинансиран од стране Министарства културе Републике Србије


  2010: Охрид: самостални целовечерњи концерт у оквиру ревијалног дела програма Охридског хорског фестивала, Центар за културу


  2010: Бања Лука: - учешће на Међународним хорским сусретима у Бањој Луци, Дворана Банског двора


  2008: Француска, Целовечерњи концерт, Национални Театар у Мајену –– свечано отварање концертне сезоне 2008/2009


   


   


   

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  Пројекти под покровитељством Министарства културе Републике Србије:


  Под сјајем звездица (2009/2010.) Концертна турнеја Ниш, Охрид, Бања Лука, Лесковац


  Игра жица и гласница (2010/2011) Концертна турнеја Ниш, Охрид, Скопље, Бијељина, Леско


  Трагом незаборава (2011/2012)Концертна турнеја  Бања Лука – Бански двор, Нови Сад – Синагога, Београд  СКЦ,  Јагодина – Фестивал Музичка јесен


  ДАН (2013/2014) Нови Сад, Сомбор, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Београд, Ниш, Лесковац


  ДАН (2015) промоција другог ЦД-а Градског дечјег хора „Звездице“ у издању Центра за стручно усавршавање у образовању


  2014: У ритму Европе, промоција првог ЦД-а Градског дечјег хора „Звездице“ у издању Центра за стручно усавршавање у образовању


  2014: Фестивал Радост Европе, представник Србије на Међународној манифестацији деце Европе, Београд


  2013: 48. ФестивалМокрањчеви дани у Неготину


  2013: Велика сала Коларчеве задужбине: Концерт У ритму Европе у организацији Центра за музику Коларчеве задужбине, у оквиру Подијума камерне музике.


  https://soundcloud.com/r88-1/sets/zvezdice-childrens-choir-at


  2013: Београд: „Молимо за фину тишину“, концерт у почаст Милице Манојловић, оснивача и диригента дечјег хора „Колибри“ , СКЦ


   

 • Nagrade i priznanja:

  2017: Лесковац, добитник Октобарске награде - Медаље Града Лесковца за изузетан допринос у области културе.


  2016: Ваљевски фестивал хорова, Гран при фестивала


  2015: Италија - Римини; Интернационално такмичење хорова II награда


  2014: ФЕДЕХО Фестивал хорова деце и младих у Београду, Гран при фестивала


  2013: Охрид, Међународни Охридски хорски фестивал, Прва награда, Специјална награда жирија  за најбољи сценски наступ на фестивалу
  2013: Лесковац: Добитник Светосавске повеље Града Лесковца за изузетан допринос у области културе.


  2011: Братислава, Република Словачка, Победник категорије, носилац специјалне награде за културу певања и носилац специјалне награде за најимпресивнији наступ на Интернационалном фестивалу дечјих и омладинских хорова


  2009: Лесковац, добитник Октобарске награде Града Лесковца за изузетан допринос у области културе.

Poslednji put izmenjeno utorak, 09 april 2019 08:37