Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Slobodan Kodela

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31. 03. 1964.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Muzička akademija u Sarajevu
 • Odsek / Grupa / Smer: Teoretsko-pedagoški odsek
 • Godina diplomiranja: 1989.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Kodela, S. Stojanović, D. Cvetković, S. (2006). Slovenci muzičari u niškome kraju. Grafika Galeb, Niš


  Kodela, S. Nikolić, I. (2016). Mogućnosti primene umetničkog stvaralaštva Isidora Bajića u pedagogiji solfeđa. U V. Gagić (prir.): Godišnjice srpskih velikana umetnosti, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, str. 57-72. ISBN 978-86-85239-38-0

 • Knjige i udžbenici:

  Kodela, S. (2004). Solfeđo troglas. Fakultet umetnosti u Nišu, Studentski informativno izdavački centar Niš


  Kodela, S. (2009). Solfeđo dvoglas. Fakultet umetnosti u Nišu


  Dejanović, S. Kodela, S. (2013). 300 Kanona. Nota, Knjaževac


  Kodela, S. (2014). Tradicionalni napevi niškog i leskovačkog kraja namenjeni muzičkoj nastavi. Fakultet umetnosti u Nišu

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Kodela, S., Nikolić, I., Trajković, A. (2017). Interaction of music performance elements in teaching solfeggio and instrumental music. Knowledge – International Journal, 19(3), pp. 1217-1221. ISSN 2545-4439

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Kodela, S. (2012). Srpska vokalna tradicija. Metodička praksa br.1/2012. UDK:37.036 str. 29-36


  Dejanović, S. Kodela, S. (2013). Kanon kao sredstvo muzičkog izražavanja. Karadžić, časopis za istoriju, etnologiju, aheologiju i umetnost. UDK: 781.42:78.083.2; 78(4)(091), 371.3:78 ID BROJ: 196109836


  Kodela, S. Nikolić, I. (2013). Percepcija boje tona kao element muzičke nastavne prakse. Metodička praksa br.3/2013. UDK:37.036 str. 375-384


  Kodela, S. & Nikolić, I. (2016). Interaction of traditional and contemporary music pedagogy in the case of musical heritage of Niš and Leskovac region. Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 2(2), pp. 75-83. DOI: 10.22190/FUVAM1602075K. Print ISSN: 2466-2887. Online ISSN: 2466-2895


  Nikolić, I. & Kodela, S. (2016). Musical creativity – constitutive element or product of musical talent development. Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 2(2), pp. 85-92. DOI: 10.22190/FUVAM1602085N. Print ISSN: 2466-2887. Online ISSN: 2466-2895


  Nikolić, I., Blažič, M. i Kodela, S. (2016). Temeljne glasbene sposobnosti učencev kot dejavnik prepoznavanja glasbenega talenta. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 31(3-4), str. 3-20. ISSN 0353-1392


  Kodela, S. Mandić, B. (2016). Koliko negujemo tradicionalnu pesmu svoga kraja na predmetima Solfeđo i Muzička kultura? Nasleđe, 33, FILUM Kragujevac, str. 279-299, ISSN 1820-1768


  Kodela, S. (2016). Inovacija početne nastave solfeđa kroz implementacju tradicionalnog pevanja niškog i leskovačkog kraja, Metodička praksa, Učiteljski fakultet u Vranju i “ Školska knjiga“ DOO u Beogradu, str. 381-392, YU ISSN 0354-9801UDK 37, BROJ 3 do 4. 2016, Vol. 13, godina XVI


  Kodela, S. (2017). Metodički pristup primeni tradicionalne pesme u muzičkoj nastavi osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje, Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, VIII, 2/2017, str. 269-282,  ISSN 2466-3905, COBISS.SR-ID 221686284


  Nikolić, I., Kodela, S. (2018). Motivacija kao faktor razvoja muzičkog talenta. Muzika, XXII(1), str. 74-91. Print ISSN 1512-5297, Online ISSN 2490-2489


  Bilјana M. Pavlović, Dragana Cicović Sarajlić, Slobodan Kodela (2018), Razvijanje ineresovanja učenika osnovnoškolskog uzrasta za izvođenje tradicionalnih pesama, Teme, XII (u štampi)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Kodela, S. (2005). Vlijanieto na Šulverk vrz nastanuvanjeto i razvoj na Orfovata muzikoterapija so primeri od praktičnata rabota. Međunarodni simpozijum ''Struška muzička esen'', Skoplje (saopštenje)

  Kodela, S. (2006). Uticaj Schulwerka na nastanak i razvoj Orffove muzikoterapije sa primerima praktičnog rada. Prvi međunarodni simpozijum muzičkih teoretičara, pedagoga, muzikologa, etnomuzikologa i kompozitora, Heros - Sokobanja (saopštenje)

  Kodela, S. (2006). Muzička memorija u nastavi solfeđa. V međunarodni simpozijum "Muzika u društvu" (5th international symposium "Music in society"), Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, Kaligraf, Sarajevo 


  Kodela, S. (2012). Tradicionalna pesma u udžbeničkoj literaturi nastave solfeđa u osnovnim muzičkim školama. Naučni skup „Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog“, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske


  Kodela, S. Nikolić, I. (2014). Metodski postupci usmereni ka podsticanju stvaralačkih sposobnosti u nastavi solfeđa. Zbornik III simpozijuma kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara, Sokobanja, str. 104-109


  Kodela, S. (2014). Karakteristike dečjeg narodnog stvaralaštva niškog i leskovačkog kraja, Naučni skup „Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog“, str. 588-598. Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske. ISBN978-99938-27-13-9, COBISS.RS-ID 4181528


  Kodela, S. D. Todorović, (2014). Srpski muzički identitet - kontinuirani spoj tradicije i savremenosti /Tradicionalni muzički izraz u nastavi muzike/, Nauka i savremeni univerzitet, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu,
  str. 503-509, ISBN 974-86-7379-348-1   


  Kodela, S. Nikolić, I. (2014). Podsticanje muzičkog potencijala kao polazište Metode maternjeg jezika, U: S. Denić (ur.), Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učitelјskim (pedagoškim) fakultetima, tematski zbornik, Učitelјski fakultet u Vranju, str. 541-546. ISBN 978-86-6301-011-6


  Nikolić, I. Kodela, S. (2015). Test muzičkog sluha Mikela Velentina - karakteristike i mogućnosti primene. U: S. Marinković i S. Dodik (ur.), Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik sa naučnog skupa „Vlado Milošević“, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, str. 616-625. ISBN 978-99938-27-16-0


  Todorović, D. Kodela, S. (2015). Sinergija opažanja, reprodukcije i muzičkog mišljenja u nastavi solfeđa, Tradicija kao inspiracija, međunarodni naučni skup "Vlado Milošević", Banja Luka, str. 643-648, ISBN 978-99938-27-16-0  COBISS.RS-ID 4960536


  Nikolić, I., Kodela, S. (2017). Umetnička muzika u nastavi solfeđa kao faktor uspešnog muzičkog razvoja, Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik sa naučnog skupa „Vlado Milošević“. Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, str. 581-593. ISBN 978-99938-27-25-2


  Kodela, S. (2018). Tradicionalna pesma u udžbeničkoj literaturi nastave Solfeđa u Srednjim muzičkom školama, Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju, Fakultet umetnosti, Kosovska Mitrovica – Zvečan, str. 428- 440, ISBN 978-86-83113-32-3

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Kodela, S. (2004). Uticaj tradicionalne gradske pesme i novokomponovane narodne muzike na edukaciju mladih. Zbornik VI Pedagoškog foruma katedre za solfeđo, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu


  Kodela, S. (2012). Rezultati istraživanja prisutnosti tradicionalne pesme u muzičkoj nastavi osnovne škole. VI Naučni skup Pristup muzičkom delu, Fakultet umetnosti Niš (saopštenje)


  Kodela, S. Nikolić, I. (2013). Metoda maternjeg jezika u muzičkoj nastavi. VII Naučni skup Pristup muzičkom delu, Fakultet umetnosti Niš (saopštenje)

Poslednji put izmenjeno utorak, 19 mart 2019 20:13