Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 04.11.2013.

Igor Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.07.1982.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet umetnosti Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta muzička pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Кодела, С. Николић, И. (2016). Могућности примене уметничког стваралаштва Исидора Бајића у педагогији солфеђа. У В. Гагић (прир.): Годишњице српских великана уметности, Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу, стр. 57-72. ISBN 978-86-85239-38-0 (М45)


   

 • Knjige i udžbenici:

  Николић, И. (2014). Солфеђо – једногласни диктати. Нота, Књажевац. ISMN 979-0-69600-080-4


  Кодела, С. и Николић, И. (2019). Солфеђо I – уџбеник за прву годину основних академских студија. Факултет уметности Универзитета у Приштини, Звечан – Косовска Митровица. ISBN 978-86-83113-36-1, ISMN 979-0-802027-02-2


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Nikolić, I., Blažič, M. i Kodela, S. (2016). Temeljne glasbene sposobnosti učencev kot dejavnik prepoznavanja glasbenega talenta. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 31(3-4), Pedagoška obzorja d.o.o. Novo Mesto, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Visokošolsko središče Novo Mesto, str. 3-20. ISSN 0353-1392 (časopis je oznаčen kao Q3 za 2017. godinu u međunarodnoj bazi SCImago Journal Rank) (М24)


  Nikolić, I. i Kodela, S. (2018). Motivacija kao faktor razvoja muzičkog talenta. Muzika – časopis za muzičku kulturu, XXII(1), Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Muzikološko društvo FBiH, str. 74-91. Print ISSN 1512-5297, Online ISSN 2490-2489 (časopis je indeksiran u bazama RILM i ERIH PLUS) (М23)


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Кодела, С. и Николић, И. (2013). Перцепција боје тона као елемент музичке наставне праксе. Методичка пракса – часопис за наставу и учење, 13(3), Учитељски факултет у Врању, „Школска књига“ Београд, стр. 375-384. ISSN 0354-9801 (М53)


  Kodela, S. & Nikolić, I. (2016). Interaction of traditional and contemporary music pedagogy in the case of musical heritage of Niš and Leskovac region. Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 2(2), University of Niš, pp. 75-83. DOI: 10.22190/FUVAM1602075K. Print ISSN: 2466-2887. Online ISSN: 2466-2895 (M54)


  Nikolić, I. & Kodela, S. (2016). Musical creativity – constitutive element or product of musical talent development. Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 2(2), University of Niš, pp. 85-92. DOI: 10.22190/FUVAM1602085N. Print ISSN: 2466-2887. Online ISSN: 2466-2895 (M54)


  Николић, И. (2017). Формално музичко образовање наставника разредне наставе као фактор идентификације и подстицања музички талентованих ученика. Годишњак Педагошког факултета у Врању, VIII(1), Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу, стр. 319-332. ISSN 2466-3905, УДК 37.042::78 371.212.7::78 (М52)


  Николић, И. (2017). Процена музичких способности у процесу идентификације музички талентованих ученика млађег школског узраста. Годишњак Педагошког факултета у Врању, VIII(2), Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу, стр. 299-309. ISSN 2466-3905, УДК 37.036:78-057.874 (М52)


  Nikolić, I. & Kodela, S. (2020). Integral aspects of harmonic hearing in the process of sight-singing. Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 6(1), University of Niš, pp. 49-60. DOI: 10.22190/FUVAM2001049N. Print ISSN: 2466-2887. Online ISSN: 2466-2895 (M54)


  Nikolić, I. (2021). Specificities of stimulating musical talent within formal musical education. Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 7(1), University of Niš, pp. 65-74. DOI: 10.22190/FUVAM2101065N. Print ISSN: 2466-2887. Online ISSN: 2466-2895 (M54)


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Николић, И. (2012). Употреба рачунарске технологије у музичкој настави са посебним освртом на наставу солфеђа. У: С. Маринковић и С. Додик (ур.), Традиција као инспирација, зборник радова научног скупа „Владо Милошевић“, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука, стр. 644-654. ISBN 978-99938-27-10-8 (М14)


  Николић, И. (2013). Тембр као елемент перцепције музичког садржаја у настави солфеђа. У: С. Маринковић и С. Додик (ур.),  Традиција као инспирација, зборник радова научног скупа „Владо Милошевић“, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука, стр. 167-173. ISBN 978-99938-27-12-2 (М14)


  Николић, И. и Кодела, С. (2015). Тест музичког слуха Микела Велентина - карактеристике и могућности примене. У: С. Маринковић и С. Додик (ур.), Традиција као инспирација, тематски зборник са научног скупа „Владо Милошевић“, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, стр. 616-625. ISBN 978-99938-27-16-0 (М14)


  Kodela, S., Nikolić, I. & Trajković, A. (2017). Interaction of music performance elements in teaching solfeggio and instrumental music. In: R. Dimitrovski (Ed.), Knowledge – International Journal Scientific Papers, 19(3), Institute of Knowledge Managment, Skopje, pp. 1217-1221. ISSN 2545-4439 (М14)


  Николић, И. и Кодела, С. (2017). Уметничка музика у настави солфеђа као фактор успешног музичког развоја, У: С. Маринковић, С. Додик и Д. Панић Кашански (ур.), Традиција као инспирација, тематски зборник са научног скупа „Владо Милошевић“. Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, стр. 581-593. ISBN 978-99938-27-25-2 (М14)


  Николић, И. и Кодела, С. (2019). Приказ могућности идентификације музички талентоване деце на примеру структурираних програма у САД. У: М. Петровић (ур.), Теоријско и уметничко у педагогији сценских уметности, зборник радова 21. Педагошког форума сценских уметности, Факултет музичке уметности, Београд, стр. 32-44. ISBN 978-86-81340-11-0 (М45)


  Николић, И. (2020). Базични модел развоја музичког талента – допринос дефинисању феномена. У: Г. Гојков и А. Стојановић (ур.), Комплексност феномена даровитости и креативности, тематски зборник 25. Округлог стола, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Павлов“ Вршац, Универзитет „Аурел Влајку” Арад, Румунија, стр. 309-318. ISSN 1820-1911,  ISBN: 978-86-7372-281-8 (М45)


  Радови штампани у изводу:


  Николић, И. (2011). Употреба рачунарске технологије у музичкој настави са посебним освртом на наставу солфеђа. У: С. Маринковић и С. Додик (ур.),  Традиција као инспирација, књига апстраката научног скупа „Владо Милошевић“, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука, стр. 37-38 (М34)


  Николић, И. и Кодела, С. (2014). Тест музичког слуха Микела Велентина – карактеристике и могућности примене. У: С. Маринковић, С. Додик и А. Петров (ур.), Традиција као инспирација, књига апстраката научног скупа „Владо Милошевић“, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, стр. 62-63. ISBN 978-99938-27-15-3 (М34)


  Кодела, С. и Николић, И. (2016). Хармонски слух као елемент успешног певања примера са листа у настави солфеђа. У: С. Маринковић, С. Додик и Д. Панић Кашански (ур.), Традиција као инспирација, књига апстраката научног скупа „Владо Милошевић“, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука, стр. 49. ISBN 978-99938-27-20-7 (М34)


  Николић, И. и Кодела, С. (2016). Уметничка музика у настави солфеђа као фактор успешног музичког развоја. У: С. Маринковић, С. Додик и Д. Панић Кашански (ур.), Традиција као инспирација, књига апстраката научног скупа „Владо Милошевић“, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука, стр. 64. ISBN 978-99938-27-20-7 (М34)


  Николић, И. и Кодела, С. (2018). Приказ могућности идентификације музички талентоване деце на примеру структурираних програма у САД. У: М. Петровић (ур.), Теоријско и уметничко у педагогији сценских уметности – књига сажетака 21. Педагошког форума сценских уметности, Факултет музичке уметности, Београд, стр. 108-110. ISBN 978-86-88619-97-4 (М34)


  Николић, И. (2019). Базични модел развоја музичког талента – допринос дефинисању феномена. У: Г. Гојков и С. Пртљага (ур.), Комплексност феномена даровитости и креативности – Зборник резимеа 25. Округлог стола о даровитима, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Павлов“, Вршац, стр. 89-90. ISBN 978-86-7372-271-9 (М34)


  Николић, И. (2021). Музичка искуства и навике као фактори постигнућа у настави солфеђа. У: Г. Грујић и С. Павловић (ур.), Традиција као инспирација, књига сажетака Међународног научног скупа Владо С. Милошевић, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука, стр. 34-37. ISBN 978-99938-27-35-1 (М34)


  Кодела С. и Николић И. (2021). Применљивост мелодија народних игара у настави солфеђа. У: М. Петровић (ур.), Фолклор у музичкој педагогији – књига сажетака 24. међународног Педагошког форума сценских уметности, Факултет музичке уметности у Београду, стр. 10-12. ISBN 978-86-81340-36-3 (М34)


   


 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Кодела, С. и Николић, И. (2014). Методски поступци усмерени ка подстицању стваралачких способности у настави солфеђа, Зборник радова II и III сипмпозијума композитора, музиколога, етномузиколога и музичких теоретичара, Народна библиотека Стеван Сремац, Сокобања, стр. 104-109. ISBN 978-86-82623-14-4 (М63)


  Кодела, С. и Николић, И. (2014). Подстицање музичког потенцијала као полазиште Методе матерњег језика, У: С. Денић (ур.), Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима, тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, стр. 541-546. ISBN 978-86-6301-011-6 (М45)


  Кодела, С. и Николић, И. (2019). Употреба уметничке музике Боривоја Поповића у настави солфеђа. У: С. Цветковић (ур.), Боривоје Поповић – музички уметник и педагог на српској музичкој сцени 20. века, тематски зборник, Факултет уметности у Нишу, у штампи (Oдлука Наставно-уметничког већа Факултета уметности у Нишу о усвајању рецензија и издавању Тематског зборника бр. 2087/2 од 15.11.2019. године) (М45)


  Николић, И. и Кодела, С. (2020). Перцепција уметничке музике кроз рад на диктатима у настави солфеђа као фактор развоја музичког укуса. У: М. Миленковић (ур.), Уметност и култура данас: метафора, перцепција и сибмолизам, Зборник радова са научног скупа БАРТФ 2019, Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу, Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, стр. 61-76. ISBN 978-86-85239-76-2 (М63)


  Радови штампани у изводу:


  Николић, И. и Кодела, С. (2019). Перцепција уметничке музике кроз рад на диктатима у настави солфеђа као фактор развоја музичког укуса. У: М. Миленковић (ур.), БАРТФ 2019, Уметност и култура данас: метафора, перцепција и симболизам – књига апстраката. Факултет уметности универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу, стр. 56-57. ISBN 978-86-85239-63-2 (М64)


   

 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

  Aktivnosti sa Vokalnom grupom „Constantine":


  Nastup na XXVI „Nisville“ internacionalnom džez festivalu, Niška tvrđava (13. avgust 2009. godine)


  Celovečernji koncert „Korak više“ u okviru 35. Niških muzičkih svečanosti, sala Narodnog pozorišta u Nišu (11. novembar 2009. godine)


  Učešće na II Međunarodnom festivalu duhovne muzike „Muzički edikt“, sala Svetosavskog doma u Nišu (13. jun 2011. godine)


  Učešće na 24. Internacionalnim horskim svečanostima, Letnja pozornica u Nišu (09. jul 2012. godine)


  Učešće na XI Međunarodnom festivalu klapa u Perastu, Crna Gora (05. avgust 2012. godine)


  Nastup povodom Dana državnosti Republike Srbije, Ambasada Republike Srbije u Sofiji, Bugarska (14. februar 2013. godine)


  Celovečernji koncert u okviru X Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala, Kragujevac (19. avgust 2013. godine)


   

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  Aktivnosti sa Vokalnom grupom „Constantine":


  Celovečernji koncert, Sala Fakulteta umetnosti u Nišu (16. jun 2009. godine)


  Nastup na VIII memorijalnom festivalu „Geza Balaž“, sala Narodnog pozorišta u Kikindi (27. novembar 2009. godine)


  Učešće na humanitarnom koncertu „Beskrajna muzika“, velika sala zadužbine Ilije M. Kolarca u Beogradu (20. mart 2010. godine)


  Celovečernji koncert u okviru manifestacije „Dani umetničke muzike“ u Kraljevu (08. jun 2012. godine)


  Celovečernji koncert povodom jubileja 1700 godina Milanskog edikta, Svetosavski dom u Nišu (01. mart 2013. godine)


  Celovečernji koncert u okviru manifestacije "Svetosavska nedelja", Zadužbina Dusana Radića, Subotica (25. januar 2014. godine)


   

 • Nagrade i priznanja:

  III nagrada stručnog žirija i I nagrada publike za autorsku kompoziciju „Kraj mora zauvek“ na XI Međunarodnom festivalu klapa u Perastu, 05. avgusta 2012. godine


   

Poslednji put izmenjeno petak, 17 decembar 2021 23:27