Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.01.2014.

Ivana Ilić-Krstić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.11.1981.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:


  а) монографија националног значаја (42)


            Илић-Крстић, И. (2018). ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ У ПОГРАНИЧЈУ- студија случаја. Нови Сад:Прометеј; Ниш; Машински факултет: ЈУНИР ISSN 978-86-515-1336-0


   б) поглавње у монографији међународног значаја (14)


  Ilić Krstić I., & Avramović D. (2019): Business Ethics and its influence on the corporate Social responsibility of company- the Case Study, Improving Enterprises competitiveness, Thematic collection of papers is the result of the project 179066- Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences in the Process of European Integration of Serbia, Bojan Krstić (ed), University of Niš – Faculty of Economics, Niš, pp. 251 - 268. UDC 174:005.35 ISBN: 978-86-6139-171-1


   


   


   

 • Knjige i udžbenici:

  a) уређивање тематског зборника водећег националног значаја (М48)


  Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије, приредиле: Лела Милошевић Радуловић, Јасмина Петровић и Ивана Илић Крстић. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-519-1697-0, ISBN 978-86-6055-040-0


  б) радови y тематским зборницима водећег националног значаја (М44)  1. Тодоровић, Д. и Илић Крстић, И. 2014. „Тони Ристић - учитељ путник у „патуљастој" школи у Топлом Долу (Пирот)". У Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије, приредиле Марија Јовановић, Данијела Здравковић и Весна Трифуновић, стр.159-177. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. ISBN 978-86­7379-353-5

  2. Вуковић, М. и Илић Крстић, И. 2014. „О метларском занату у селу Пожежено". У Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Дејан Крстић, Драгољуб Б. Ђорђевић и Сузана Марковић Крстић, стр. 17-32. Машински факултет у Нишу, Прометеј, Нови сад, 2014. ISBN 978-86-515-0992-9

  3. Вуковић, М. и Илић Крстић. И. 2014. „Вашар у Великом Градишту". У Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић и Дејан Крстић, стр. 1-20. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0898-4 (Прометеј, Нови Сад), ISBN 978-86-6055-046-2

  4. Вуковић, М. и Илић Крстић, И. 2014. „Промене у структури села: пример пољопривредног газдинства из Тополовника". У Пољопривредно газдинство у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Милован Вуковић, стр. 285-300. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0899-1 (Прометеј, Нови Сад), ISBN 978-86­6055-047-9

  5. Вуковић, М. и Илић Крстић. И. 2014. „Дубински интервју: користан метод у истраживању руралних средина". У Људи из пограничја говоре, приредили Милан Тасић, Данијела Здравковић и Дејан Крстић, стр. 353-369. Врање: Учитељски факултет у Врању. ISBN 978-86-6301-008-6

  6. Вуковић, М., Илић Крстић И., 2013. „Живот на крају села: исповест Будимира Станојевића из Мајиловца". У Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије, приредиле Лела Милошевић Радуловић. Јасмина Петровић и Ивана Илић Крстић. стр. 161-186. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-519-1697-0, ISBN 978­86-6055-040-0

  7. Вуковић, М., Илић Крстић, И. 2012. "Тополовник (Велико Градиште)." У Селоу пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Ђура Стевановић и Драган Тодоровић, 11-22. Београд: Службени гласник и Завод за проучавање села, ISBN 978-86-87067-11-0, ISBN 978-86-519-1213-2


  в) радови у тематским зборницима националног значаја (М45)  1. Милтојевић, В., Илић Крстић, И. 2012. „Пољопривредна производња и еколошка безбедност у општини Врање." У Становништво југоисточне Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност, приредио Љубиша Митровић, 373-386. Београд и Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нипгу, ISBN 978-86-7025­556-2

  2. Miltojević, V., Ilić Krstić. I. 2011. „Mogućnosti zadovoljavanja potreba kao determinanta socijalne pravde u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj." U Balkan uprocesu evrointegracije (Modernizacija i razvoj), priredeo Milorad Božić, str. 153-175. Niš: Filozofski fakultet uNišu, ISBN 978-86-7379-236-1

  3. Miltojević, V., Ilić. I. 2008. „Siromaštvo kao posledica tranzicionih procesa u Srbiji i otežavajući faktor ostvarivanja održivog razvoja". U: Balkan u procesu evrointegracije - koncepcije razvoja i socijalne implikacije, priredio M. Božić. Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu. str. 163-177. UDK 316.344.23(497.11)

  4. Милтојевић, B., Илић, И. 2008. „Екоцентризам као индикатор међуетничке толеранције у Србији". У Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган Тодоровић, 219-29. Ниш: Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу. UDK 316.644:504.05/.06

  5. Ilić Krstić. I. Miltojević, V. 2013. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije - studija slučaja". U Izazovi održivog razvoja, priredila Mina Petrović, str. 196-212. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore. Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet u      Beogradu. ISBN 978-86-913927-7-2

  6. Илић Крстић, И. 2013. "Инжењери, етика и одрживи развој". У Професија инжењер: нека питања. Приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Богдан Ђуровић, стр.78-85. Ниш:Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6055­041-7


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:


   a) радови у часописима са импакт фактором (M22)


  Miltojevic, V., Ilic-Krstic, I., Petkovic, A. 2017. Informing and public awareness on waste separation: a case study of the City of Nis (Serbia). INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 14 br. 9, str. 1853-1864


  б) радови у часописима са импакт фактором (M23)


  Bozovic, M., Mihajlovic, E., Ilic-Krstic, I. 2020. Zivkovic Snezana B.The Impact of Professional Risk Perception of Firefighting and Rescue Unit Members on Environmental Safety. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 29 br. 9A, str. 8006-8016


  Milosevic, L., Mihajlovic, E., Ilic-Krstic, I.,  Petkovic, M., Vasovic D., 2019. Monitoring of Landfill Gas Component Concentrations for Sanitary Landfill Fire Risk Analysis. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 20 br. 2, str. 648-656


  Janackovic, G., Vasovic, D., Malenovic-Nikolic, J., Ilic-Petkovic, A., Ilic-Krstic, I. 2018. Conceptual Model of Virtual Collaborative Platform for Environmental Data Analysis and Assessment. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 19 br. 3, str. 1008-1015


  Malenovic-Nikolic, J., Vasovic,  D., Janackovic, G.,  Milosevic, L., Ilic-Krstic, I.  2018. Realisation of the Goals of Sustainable Development Based on Application of Energy Indicators in Environmental Engineering. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 19 br. 1, str. 216-225


  Malenovic Nikolic, J., Vasovic D., Janackovic, G., Ilic Petkovic, A.,  Ilic Krstic, I. 2016. Improving the Management System of Mining and Energy Complexes Based on Risk Assessment, Environmental Law and Principles of Sustainable Development. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol 17, No 3. pp. 1066-1075. ISSN 1311-5065


  Miltojević, V., Ilić Krstić. I. & Živković, S. 2012. Ecological Culture of Agricultural Producers - Case Study in Serbia and Bulgaria. Tarim Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, Vol 18, No 4. p.p. 315-328; ISSN 1300-7580


   


  в) радови y часописима међународног значаја верификовани посебном одлуком (М24)


  Илић Крстић, И. 2012. „Професионална етика инжењера. " Теме , бр. 1, стр. 411­-414. ISSN 0353-7919


  Милтојевић, В., Живковић, С, Илић-Крстић. И. 2011. „Еколошка свест индивидуалних пољопривредних произвођача." Економика пољопривреде 58, бр. 4, стр.777-793. ISSN 0352-3462; UDK: 631.3:631.95


  Ивана Илић Крстић, Снежана Живковић, Слободан Милутиновић, Родна димензија сиромаштва и адаптација на климатске промене, TEME, UNIVERZITET U NIŠU, 43, 3, pp. 769 - 782, 0353-7919, 338.439.053.3:551.583, 10.22190/TEME190610047I, 2019.


  Весна Д. Милтојевић, Ивана Љ. Илић Кретић, Социологија и климатске промене, Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, Београд, LIV, 4, 0085-6320, Српско социолошко друштво, Београд, 2020.

 • Radovi u ostalim časopisima:

   


  а) радови у водећим часописима националног значаја (M51)


  Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2014. "Sustainable agriculture and social development". Ecologica, br.75, str.458-461. ISSN 0354-3285


  Ilić Petković, A., Ilić Krstić. I. 2014 . „Economic sustainability in legal regulations of Republic of Serbia". Ecologica, br.75, str. 486-489. ISSN 0354-3285


  Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2013. "Socijalno-pravni aspekti klimatskih promena". Ecologica. br.71, str. 405-410. ISSN 0354-3285


  Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2012. "Socijalno-pravni aspekti održivog razvoja u Republici Srbiji". Ecologica, br.66, str. 252-257. ISSN 0354-3285


  Ilić, I., Miltojević, V. 2008. „Ecological conscience as a basis of accomplishment of sustainable development". Ecologica, br.16, str. 237-42. ISSN 0354-3285


  Miltojević, V., Ilić, I. 2007. „Culture of Peace, Sustainable Development and Realisation of Millenium Goals". Ecologica, br.14, str. 69-75. ISSN 0354-3285


  Ivana Ilić Krstić, Aleksandra Ilić Petković, Danijela Avramović, Primena kompostiranja u cilju razvoja zelene ekonomije u Srbiji, ECOLOGICA, NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SRBIJE, 93, pp. 55 - 60, 0354-3285, 2019.


  б) радови y часописима националног значаја (М52)


  Илић Крстић, Ивана. 2012. "Роми (Цигани) у Београду". Годишњак за социологију. бр.8, стр.137-141, Филозофски факултет у Нишу. ISSN 1451-9739


  Ivana Ilić Krstić, Jelena Malenović Nikolić, Goran Janaćković, ECOLOGICAL SECURITY IN MAJDANPEK MINING AREA – A CASE STUDY, Facta Universitatis, Series: Work & Living Environment Protect, Универзитет у Нишу, 17, 1, pp. 065 - 074, 0354-804X, 502.1:351.777:622.85, 10.22190/FUWLEP2001065I, 2020.


  Ivana Ilić Krstić, „MBI“ i „OLBI“ pouzdani alati za merenje „BURNOUT“ sindroma, Свет рада, Еко центар - Центар за социо-еколошка истраживања  и документацију, Београд, 17, 4, pp. 333 - 340, 1451-7841, 331.472:616.89-088.441, 2020.


  Ivana Ilić Krstić, Vesna Miltojević, Žene u poljoprivredi i adaptacija na klimatske promene, Свет рада, Еко центар - Центар за социо-еколошка истраживања  и документацију, Београд, 17, 3, pp. 295 - 304, 1451-7841, 2020. 


  Ivana Ilić Krstić, Jasmina Radosavljević, Amelija Đorđević, Danijela Avramović, Ana Vukadinović, COMPOSTING AS A METHOD OF BIODEGRADABLE WASTE MANAGEMENT, Facta Universitatis, Series: Work & Living Environment Protect, Универзитет у Нишу, 15, 2, pp. 135 - 145, 0354-804X, 628.473.3, 2018.


  Aleksandra Ilić Petković, Žarko Dimitrijević, Ivana Ilić Krstić, Uloga organa državne uprave u ostvarivanju energetske efikasnosti, ECOLOGICA, NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SRBIJE, 25, 91, pp. 529 - 533, 0354-3285, Dec2018.


   


  в) радови у научним часописима (М53)


  A.Ilic Petkovic, I. Ilić Krstić.  The Role of Environmental Low in The Implementation of Sustainable Development. Safety Engineering, Scientific Journal. Faculty of Occupational Safety in Niš. Vol. 6, No 2. 2016. DOI: 10.7562/SE2016.6.02.07. pp. 99-105


  I. Ilić Krstić, A.Ilic Petkovic. Engineering Ethics and Sustainable Development. Safety Engineering, Scientific Journal. Faculty of Occupational Safety in Niš. Vol. 5, No 2. 2015. DOI: 10.7562/SE2015.5.02.08. pp. 109-114


  Živković, S.. Ilić Krstić. I„ Todorović. M. 2013. Research of Social Determinants of Motivation for Occupational Safety. Metalurgia International, no. 8, pp. 63-68, ISSN:1582-2214


  Miltojević, V., Ilić-Krstić, I. 2011. Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local Communities Development. Quality Of Life, no.2, pp. 33-37, ISSN 1986-6038


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:


  а) радови у зборницима са скупова међународног значаја штампани у целини (МЗЗ)


  Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. 2016. „The role of environmental low in the implementation of sustainable development“. In Proceeding The 11th International Conference - Managemente and Safety 2016, Sustainable Development and Safety, 325-334. ISBN 978-953-58000-4-0


  Živković, S., Mlađan, D., Ilić Krstić, I. 2015. „Analysis of the need for psychological help for professional firefighters/rescures“. In Proceeding The 10th International Conference - Menagemente and Safety 2015, Stress Management and Safety, 30-37. ISBN 978-953-58000-3-3


  Ilić Krstić, I. 2013. „Engineers, Ethics and Sustainable Development". In Mechanical Enginering in XXI century, edited by D. Milčić, 385-388. Niš: Mechanical Faculty of Niš. ISBN 978-86-6055-039-4


  Ilić Krstić, I. 2012. „Impact transiton processes in Serbia on wages of employees and their motivation for safety work." In Proceeding The 7th Scientific and Professional Conference with International Participation - Managemente and Safety, CROATIAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS, 419-425. University college of applied sciences in safety, ISSN 1848-5251


  Ilić Krstić, I. 2012. "The influence of ecological conscience on the concept of sustainable development", 146-149. In Proceeding Наука-Бизнес-Образование: Проблелш И Перспективм Компетентностного Взаимодепствил. ISBN 978­5-9795-1014-9


  Ilić-Krstić. I., Miltojević, V. 2012. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opština istočne ijugoistočne Srbije - studija slučaja". U: Konferencija Održivi razvoj i zaštita okruženja, (25). Beograd: Filozofski fakultet-Institut za sociološka istraživanja i Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore. ISBN 978-86-913927-2-7


  Ilić Krstić. I.. Milovan V. 2012. "Ecumenism - The Notion and its Genealogy." In Religion, Religious and Folk Customs on the Border, edited by Dragoljub B. Đorđević, Danijela Gavrilović and Dragan Todorović, 69-84. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, 2012. ISBN 978-86-86957-13-9


  Ilić-Krstić, I.. Miltojević, V. 2011. „ Social Determinants of Motivation for Safe Work." In Proceeding the 16th International Conference of the Series Man and Working Environment - Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment [STS-11], edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, 451-455. Niš: Fakultet zaštite na radu, 2011. ISBN 97-86-6093-035-6


  Miltojević, V., Ilić-Krstić, I. 2011. ..Transitional Processes and Working Environment Safety." In Proceeding The 16th International Conference of the Series Man and Working Environment - Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment [STS-U], edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, 429-432. Niš: Fakultet zaštite na radu, 2011. ISBN 97-86-6093-035-6


  Miltojević, V., Ilić-Krstić. I. 2011. „Kulturna dimenzija održivog razvoja kao predpostavka razvoja lokalnih zajednica". U Zborniku radova Prve međunarodne konferencije o dostignućima u održivom razvoju (ICASUS) Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta, ur. Veljko Đukić, str. 267-273, Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON. ISBN 978-99955-49-64-0


  Ilic, I. 2007. Poverty in countries in transition like a barrier in implementation of sustainable development. In: Proceeding of the International Conference Research People and Acrual Tasks on Multidisciplinary Sciences (Ecology and Environment Protection, Volume 3), ed. A. Atanasov. pp. 97-101. Rousse: University of Rousse. ISBN 978-954-91147-3-7


  Ivana Ilić Krstić, Vesna Miltojević, Engineers, Ethics and Professionalism, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE “MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY”, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE “MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY”, pp. 371 - 375, 978-86-6055-139-1, Niš, 9. - 10. Dec, 2020.


  Ivana Ilić Krstić, Aleksandar Ilić, Danijela Avramović, THE BASIC DIMENSIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: environment, economy and society, Proceedings of the Conference of the Series Man and Working Environment, 50 years of Higher Education, Science and Research in Occupational Safety Engineering, Proceedings of the Conference of the Series Man and Working Environment, 50 years of Higher Education, Science and Research in Occupational Safety Engineering, pp. 185 - 188, Niš, 2018.


  С. Живковић, А. Илић Петковић, И. Илић-Крстић, Улога флексибилног радног времена у превенцији замора на раду, 14. Међународна конференција „Заштита на раду – пут успешног пословања“, Зборник радова, 14. Међународна конференција „Заштита на раду – пут успешног пословања“, Зборник радова, pp. 377 - 383, 978-86-919221-2-2, Дивчибаре, 4. - 7. Oct, 2017.


  Aleksandra Ilić Petković, Ivana Ilić Krstić, Ivan Mijailović, The importance of legal employment status of persons involved in a project, Book of Proceedings from 13th International Conference Management and Safety, Book of Proceedings from 13th International Conference Management and Safety, pp. 128 - 133, 978-953-58000-8-8, Ohrid, 15. - 16. Jun, 2018.


  Nikolić Vesna, Rančić Miljana, Ilić Krstić Ivana, Galjak Mirjana, Project-based organizations and knowledge transfer, 13th International conference Management and Safety, Proceedings- Project Management and Safety, 13th International conference Management and Safety, Proceedings- Project Management and Safety, pp. 85 - 99, 978-953-58000-8-8, Ohrid, 15. - 16. Jun, 2018.


  Ивана Илић Крстић, Лидија Милошевић, Емина Михајловић, Снежана Живковић, Модели несрећних случајева и њихова предикција, 15. Међународна конференција Континуирано усавршавање – основ унапређења заштите на раду, 15. Међународна конференција Континуирано усавршавање – основ унапређења заштите на раду, pp. 97 - 104, 978-86-919221-3-9, Кладово, 18. - 22. Sep, 2018.


  Ivana Ilić Krstić, Vesna Nikolić, Aleksandra Ilić Petković, Performance of the SPSS software and its application in management and safety projects, 13th International conference Management and Safety, Proceedings- Project Management and Safety, 13th International conference Management and Safety, Proceedings- Project Management and Safety, pp. 78 - 85, 978-953-58000-8-8, Ohrid, 15. - 16. Jun, 2018.


  б) радови y зборницима ca скупова међународног значаја штампани у изводу (M34)


  Ilić Krstić. I.. Ilić Petković, A. 2014. „Održiva poljoprivreda i društveni razvoj." U Knjizi apstrakata Međunarodne naučne konferencije: Održiva poljoprivreda i životna sredina, ur. Larisa Jovanović, 46. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica".


  Ilić Petković, A., Ilić Krstić. I. 2014. „Ekonomska održivost u pravnim propisima Republike Srbije." U Knjizi apstrakata Međunarodne naučne konferencije: Održiva poljoprivreda i životna sredina, ur. Larisa Jovanović, 193. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životae sredine Srbije „Ecologica".


  Илић Крстић. И.. Илић Петковић, A. 2013. „Социјално-правни аспекти климатских промена." У Књизи апстраката Међународпе иаучне конференције Утицај климатских промепа на жшотну средину и привреду, ур. Лариса Јовановић, 136. Београд: Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије „Ecologica".


  Илић Крстић. И.. Илић Петковић, А. 2012. „Социјалпо-правни аспекти одрживог развоја у Републици Србији." У Књизи апстраката Међународне научне конференције Ноее стратегије и технологије заштите животне средине, ур. Лариса Јовановић, 86. Београд:' Научно-стручно друштво за заштиту животие средине Србије „Ecologica".


  Ivana Ilić Krstić, Vesna Miltojević, Engineers, Ethics and Professionalism, Book of Abstracts & Conference - Programme Masing 2020, Book of Abstracts & Conference - Programme Masing 2020, pp. 16 - 16, Niš, 9. - 10. Dec, 2020.


  И. Илић Крстић, А. Илић Петковић, Д. Аврамовић, Knowledge Management in the Function of Ecomanagement, Book of Proceedings from 12th Internacional Conference Management and Safety, Book of Proceedings from 12th Internacional Conference Management and Safety, pp. 56 - 63, 978-953-58000-7-1, Neum i Mostar, 9. - 10. Jun, 2017.


   Аврамовић, Д., И. Илић Крстић, А. Илић Петковић,Knowledge Management in the Function of Protected Naturals Goods Management, Book of Proceedings from 12th Internacional Conference Management and Safety, Book of Proceedings from 12th Internacional Conference Management and Safety, pp. 64 - 73, 978-953-58000-7-1, Neum i Mostar, 9. - 10. Jun, 2017.


  Илић Петковић, А., Илић Крстић,  И., Avramović Danijela, Knowledge Management in State Administrations Organs in the Field of Environmental Protection, Book of Proceedings from 12th Internacional Conference Management and Safety, Book of Proceedings from 12th Internacional Conference Management and Safety, pp. 46 - 54, 978-953-58000-7-1, Neum i Mostar, 9. - 10. Jun, 2017.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:


  а) радови са скупова националног значаја штампани у целости (M63)


  Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. 2016. „Uloga međunarodnih organizacija u zaštiti prava zaposlenih“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 36-54. Tara, 27-30. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5


  Janaćković, G., Malenović Nikolić, J., Vasović, D., Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. 2016. „O različitim perspektivama indikatora zaštite“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 55-62. Tara, 27-30. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5


  Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A., Malenović Nikolić, J., Vasović, D., Janaćković, G., 2016. „Značaj profesionalne etike inženjera u unapređivanju zaštite radne sredine“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 55-62. Tara, 78-83. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5


  Malenović Nikolić, J., Janaćković, G., Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I., 2016. „Sistem upravljanja rudarsko-energetskim kompleksima i pravna zaštita zaposlenih“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 55-62. Tara, 90-94. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5


  Vasović, D., Janaćković, G., Malenović Nikolić, J., Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A., 2016. „Bezbednosna kultura- inženjerski pristup“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 95-101. Tara, 78-83. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5


  Ilić Krstić. I. and Nj. Dragović. 2014. „Prerast-natural phenomenon and the cult place" (Majdanpek). In Cult Places on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Krstić, 177-195. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-054-7


  Ilić Krstić, I., Miltojević, V. 2013. „About Priesthood in the Border Municipality Surdulica ". In A Priest on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović, 183-193. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-038-7 


  Илић, И. 2007. Од антропоцентричне ка екоцентричној парадигми друштвеног развоја. У: Зборник радова Еколошка истина. стр.468-471. Бор: Технолошки факултет. ISBN 978-86-80987-51-4


  Danijela Avramović, Branislav Živković, Ivana Ilić Krstić, Aleksandra Ilić Petković, Prirodni i antropogeni faktori ugrožavanja divljači, Lovstvo i održivi razvoj kroz prizmu konflikta ekonomskog, ekološkog i etičkog, Lovstvo i održivi razvoj kroz prizmu konflikta ekonomskog, ekološkog i etičkog, pp. 120 - 138, Žagubica, 21. - 21. Apr, 2018.


  Ivana Ilić Krstić, J. Radosavljević, A. Đorđević, D. Avramović, A. Vukadinović, KOMPOSTIRANJE KAO VID TRETMANA BIORAZGRADIVOG OTPADA, XVII Nacionalni naučni skup Čovek i radna sredina-UPRAVLJANJE KOMUNALNIM SISTEMOM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, Zbornik radova, XVII Nacionalni naučni skup Čovek i radna sredina-UPRAVLJANJE KOMUNALNIM SISTEMOM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, Zbornik radova, pp. 228 - 236, 978-86-6093-084-4, Niš, 6. - 8. Dec, 2017.


  Ana Vukadinović, D. Avramović, I. Ilić Krstić, J. Radosavljević, JAVNE ZELENE POVRŠINE U URBANIM SREDINAMA I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET ŽIVOTNE SREDINE, Zbornik radova, Zbornik radova, pp. 103 - 112, 978-86-6093-084-4, Niš, 06. Dec - 08. Sep, 2017.


  И Илић- Крстић, А Илић -Петковић, Jелена Маленовић Николић, Д Васовић, Г Јанаћковић, Значај професионалне етике инжењера у унапређивању заштите радне средине, Зборник радова - Национална конференција са међународним учешћем, Унапређивање система заштите на раду, 2016, Зборник радова - Национална конференција са међународним учешћем, Унапређивање система заштите на раду, 2016, -1, 1, 1, pp. 78 - 82, ISBN 978-86-919221-1-5, 331.45(082), -, Србија, 27. - 30. Oct, 2016.


  Jелена Маленовић Николић, Г Јанаћковић, А Илић - Петковић, И Илић- Крстић, Системи управљања рударско-енергетским комплексима и правна заштита запослених, Зборник радова - Национална конференција са међународним учешћем, Унапређивање система заштите на раду, 2016, Зборник радова - Национална конференција са међународним учешћем, Унапређивање система заштите на раду, 2016, -1, 1, 1, pp. 90 - 94, ISBN 978-86-919221-1-5, 331.45(082), -, Србија, 27. - 30. Oct, 2016.


  И. Илић Крстић, С. Живковић, С. Павловић Веселиновић, А. Илић Петковић, . СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОШЋУ НА РАДУ (OHSAS 18001), U Zborniku radova Zaštita na radu put uspešnog poslovanja, ur. Miodrag Hadžistević, U Zborniku radova Zaštita na radu put uspešnog poslovanja, ur. Miodrag Hadžistević, pp. 384 - 390, Divčibare, 2017.


  С. Живковић, А. Илић Петковић, И. Илић Крстић, УЛОГА ФЛЕКСИБИЛНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ПРЕВЕНЦИЈИ ЗАМОРА НА РАДУ, U Zborniku radova Unapređenje sistema zaštite na radu, ur. Miodrag Hadžistević, U Zborniku radova Unapređenje sistema zaštite na radu, ur. Miodrag Hadžistević, pp. 377 - 383, Divčibare, 2017.


  б) радови са скупова националног значаја штампани у изводу (М64)


  Илић Крстић. И.. Милтојевић, В. 2015. „Социјално-здравствени положај старијих становника Бабушнице", Научна конференција V, Социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије — с посебним освртом на положај остарелих, Центар за научно истраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет-центар за социолошка истраживања.


  Vuković, M., Ilić-Krstić, I. 2011. „ A village in the borderline area of southeast and east Serbia: Topolovnik" in Population Participation in the Renewal and the Development of the Village - Papers' abstracts, no editors, 41-42. Belgrade: Завод за проучавање села. XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Vlasina Encounters 2011 Population Participation in the Renewal and the Development of the Village.


  Miltojević, V., Zivković, S., Ilić Krstić. I. 2011. „Ruralni razvoj jugoistočne Srbije i njegov uticaj na formiranje ekološke svesti poljoprivrednika". Društvo i zaštita zivotne sredine, Book of apstracts, Editors: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Sociološko udruženje Srbije i Cme Gore.


      


   


   


   


   


   


   


   


   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 19 april 2021 23:10