Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 13.01.2014.

Ivana Ilić-Krstić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.11.1981.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:


   


   


   

 • Knjige i udžbenici:

  a) уређивање тематског зборника водећег националног значаја (М48)


  1. Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије, приредиле: Лела Милошевић Радуловић, Јасмина Петровић и Ивана Илић Крстић. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-519-1697-0, ISBN 978-86-6055-040-0


  б) радови y тематским зборницима водећег националног значаја (М44)  1. Тодоровић, Д. и Илић Крстић, И. 2014. „Тони Ристић - учитељ путник у „патуљастој" школи у Топлом Долу (Пирот)". У Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије, приредиле Марија Јовановић, Данијела Здравковић и Весна Трифуновић, стр.159-177. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. ISBN 978-86­7379-353-5

  2. Вуковић, М. и Илић Крстић, И. 2014. „О метларском занату у селу Пожежено". У Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Дејан Крстић, Драгољуб Б. Ђорђевић и Сузана Марковић Крстић, стр. 17-32. Машински факултет у Нишу, Прометеј, Нови сад, 2014. ISBN 978-86-515-0992-9

  3. Вуковић, М. и Илић Крстић. И. 2014. „Вашар у Великом Градишту". У Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић и Дејан Крстић, стр. 1-20. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0898-4 (Прометеј, Нови Сад), ISBN 978-86-6055-046-2

  4. Вуковић, М. и Илић Крстић, И. 2014. „Промене у структури села: пример пољопривредног газдинства из Тополовника". У Пољопривредно газдинство у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Милован Вуковић, стр. 285-300. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0899-1 (Прометеј, Нови Сад), ISBN 978-86­6055-047-9

  5. Вуковић, М. и Илић Крстић. И. 2014. „Дубински интервју: користан метод у истраживању руралних средина". У Људи из пограничја говоре, приредили Милан Тасић, Данијела Здравковић и Дејан Крстић, стр. 353-369. Врање: Учитељски факултет у Врању. ISBN 978-86-6301-008-6

  6. Вуковић, М., Илић Крстић И., 2013. „Живот на крају села: исповест Будимира Станојевића из Мајиловца". У Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије, приредиле Лела Милошевић Радуловић. Јасмина Петровић и Ивана Илић Крстић. стр. 161-186. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-519-1697-0, ISBN 978­86-6055-040-0

  7. Вуковић, М., Илић Крстић, И. 2012. "Тополовник (Велико Градиште)." У Селоу пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Ђура Стевановић и Драган Тодоровић, 11-22. Београд: Службени гласник и Завод за проучавање села, ISBN 978-86-87067-11-0, ISBN 978-86-519-1213-2


  в) радови у тематским зборницима националног значаја (М45)  1. Милтојевић, В., Илић Крстић, И. 2012. „Пољопривредна производња и еколошка безбедност у општини Врање." У Становништво југоисточне Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност, приредио Љубиша Митровић, 373-386. Београд и Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нипгу, ISBN 978-86-7025­556-2

  2. Miltojević, V., Ilić Krstić. I. 2011. „Mogućnosti zadovoljavanja potreba kao determinanta socijalne pravde u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj." U Balkan uprocesu evrointegracije (Modernizacija i razvoj), priredeo Milorad Božić, str. 153-175. Niš: Filozofski fakultet uNišu, ISBN 978-86-7379-236-1

  3. Miltojević, V., Ilić. I. 2008. „Siromaštvo kao posledica tranzicionih procesa u Srbiji i otežavajući faktor ostvarivanja održivog razvoja". U: Balkan u procesu evrointegracije - koncepcije razvoja i socijalne implikacije, priredio M. Božić. Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu. str. 163-177. UDK 316.344.23(497.11)

  4. Милтојевић, B., Илић, И. 2008. „Екоцентризам као индикатор међуетничке толеранције у Србији". У Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган Тодоровић, 219-29. Ниш: Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу. UDK 316.644:504.05/.06

  5. Ilić Krstić. I. Miltojević, V. 2013. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije - studija slučaja". U Izazovi održivog razvoja, priredila Mina Petrović, str. 196-212. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore. Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet u      Beogradu. ISBN 978-86-913927-7-2

  6. Илић Крстић, И. 2013. "Инжењери, етика и одрживи развој". У Професија инжењер: нека питања. Приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Богдан Ђуровић, стр.78-85. Ниш:Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6055­041-7


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:


   


  г) радови у часописима са импакт фактором (M23)  1.  J. Malenovic Nikolic, D. Vasovic, G. Janackovic, A Ilic Petkovic, I. Ilic Krstic. 2016. Improving the Management System of Mining and Energy Complexes Based on Risk Assessment, Environmental Law and Principles of Sustainable Development. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol 17, No 3. pp. 1066-1075. ISSN 1311-5065

  2. Miltojević, V., Ilić Krstić. I. & Živković, S. 2012. Ecological Culture of Agricultural Producers - Case Study in Serbia and Bulgaria. Tarim Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, Vol 18, No 4. p.p. 315-328; ISSN 1300-7580
  д) радови y часописима међународног значаја верификовани посебном одлуком (М24)  1. Илић Крстић, И. 2012. „Професионална етика инжењера. " Теме , бр. 1, стр. 411­-414. ISSN 0353-7919

  2. Милтојевић, В., Живковић, С, Илић-Крстић. И. 2011. „Еколошка свест индивидуалних пољопривредних произвођача." Економика пољопривреде 58, бр. 4, стр.777-793. ISSN 0352-3462; UDK: 631.3:631.95

 • Radovi u ostalim časopisima:

   


  ђ) радови у водећим часописима националног значаја (M51)  1. Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2014. "Sustainable agriculture and social development". Ecologica, br.75, str.458-461. ISSN 0354-3285

  2. Ilić Petković, A., Ilić Krstić. I. 2014 . „Economic sustainability in legal regulations of Republic of Serbia". Ecologica, br.75, str. 486-489. ISSN 0354-3285

  3. Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2013. "Socijalno-pravni aspekti klimatskih promena". Ecologica. br.71, str. 405-410. ISSN 0354-3285

  4. Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2012. "Socijalno-pravni aspekti održivog razvoja u Republici Srbiji". Ecologica, br.66, str. 252-257. ISSN 0354-3285

  5. Ilić, I., Miltojević, V. 2008. „Ecological conscience as a basis of accomplishment of sustainable development". Ecologica, br.16, str. 237-42. ISSN 0354-3285

  6. Miltojević, V., Ilić, I. 2007. „Culture of Peace, Sustainable Development and Realisation of Millenium Goals". Ecologica, br.14, str. 69-75. ISSN 0354-3285


  е) радови y часописима националног значаја (М52)


  1. Илић Крстић, Ивана. 2012. "Роми (Цигани) у Београду". Годишњак за социологију. бр.8, стр.137-141, Филозофски факултет у Нишу. ISSN 1451-9739


  е) радови у научним часописима (М53)  1.  A.Ilic Petkovic, I. Ilić Krstić.  The Role of Environmental Low in The Implementation of Sustainable Development. Safety Engineering, Scientific Journal. Faculty of Occupational Safety in Niš. Vol. 6, No 2. 2016. DOI: 10.7562/SE2016.6.02.07. pp. 99-105

  2. I. Ilić Krstić, A.Ilic Petkovic. Engineering Ethics and Sustainable Development. Safety Engineering, Scientific Journal. Faculty of Occupational Safety in Niš. Vol. 5, No 2. 2015. DOI: 10.7562/SE2015.5.02.08. pp. 109-114

  3. Živković, S.. Ilić Krstić. I„ Todorović. M. 2013. Research of Social Determinants of Motivation for Occupational Safety. Metalurgia International, no. 8, pp. 63-68, ISSN:1582-2214

  4. Miltojević, V., Ilić-Krstić, I. 2011. Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local Communities Development. Quality Of Life, no.2, pp. 33-37, ISSN 1986-6038


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:


  ж) радови у зборницима са скупова међународног значаја штампани у целини (МЗЗ)  1. Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. 2016. „The role of environmental low in the implementation of sustainable development“. In Proceeding The 11th International Conference - Managemente and Safety 2016, Sustainable Development and Safety, 325-334. ISBN 978-953-58000-4-0

  2. Živković, S., Mlađan, D., Ilić Krstić, I. 2015. „Analysis of the need for psychological help for professional firefighters/rescures“. In Proceeding The 10th International Conference - Menagemente and Safety 2015, Stress Management and Safety, 30-37. ISBN 978-953-58000-3-3

  3. Ilić Krstić, I. 2013. „Engineers, Ethics and Sustainable Development". In Mechanical Enginering in XXI century, edited by D. Milčić, 385-388. Niš: Mechanical Faculty of Niš. ISBN 978-86-6055-039-4

  4. Ilić Krstić, I. 2012. „Impact transiton processes in Serbia on wages of employees and their motivation for safety work." In Proceeding The 7th Scientific and Professional Conference with International Participation - Managemente and Safety, CROATIAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS, 419-425. University college of applied sciences in safety, ISSN 1848-5251

  5. Ilić Krstić, I. 2012. "The influence of ecological conscience on the concept of sustainable development", 146-149. In Proceeding Наука-Бизнес-Образование: Проблелш И Перспективм Компетентностного Взаимодепствил. ISBN 978­5-9795-1014-9

  6. Ilić-Krstić. I., Miltojević, V. 2012. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opština istočne ijugoistočne Srbije - studija slučaja". U: Konferencija Održivi razvoj i zaštita okruženja, (25). Beograd: Filozofski fakultet-Institut za sociološka istraživanja i Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore. ISBN 978-86-913927-2-7

  7. Ilić Krstić. I.. Milovan V. 2012. "Ecumenism - The Notion and its Genealogy." In Religion, Religious and Folk Customs on the Border, edited by Dragoljub B. Đorđević, Danijela Gavrilović and Dragan Todorović, 69-84. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, 2012. ISBN 978-86-86957-13-9

  8. Ilić-Krstić, I.. Miltojević, V. 2011. „ Social Determinants of Motivation for Safe Work." In Proceeding the 16th International Conference of the Series Man and Working Environment - Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment [STS-11], edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, 451-455. Niš: Fakultet zaštite na radu, 2011. ISBN 97-86-6093-035-6

  9.  Miltojević, V., Ilić-Krstić, I. 2011. ..Transitional Processes and Working Environment Safety." In Proceeding The 16th International Conference of the Series Man and Working Environment - Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment [STS-U], edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, 429-432. Niš: Fakultet zaštite na radu, 2011. ISBN 97-86-6093-035-6

  10. Miltojević, V., Ilić-Krstić. I. 2011. „Kulturna dimenzija održivog razvoja kao predpostavka razvoja lokalnih zajednica". U Zborniku radova Prve međunarodne konferencije o dostignućima u održivom razvoju (ICASUS) Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta, ur. Veljko Đukić, str. 267-273, Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON. ISBN 978-99955-49-64-0

  11. Ilic, I. 2007. Poverty in countries in transition like a barrier in implementation of sustainable development. In: Proceeding of the International Conference Research People and Acrual Tasks on Multidisciplinary Sciences (Ecology and Environment Protection, Volume 3), ed. A. Atanasov. pp. 97-101. Rousse: University of Rousse. ISBN 978-954-91147-3-7


  з) радови y зборницима ca скупова међународног значаја штампани у изводу (M34)  1. Ilić Krstić. I.. Ilić Petković, A. 2014. „Održiva poljoprivreda i društveni razvoj." U Knjizi apstrakata Međunarodne naučne konferencije: Održiva poljoprivreda i životna sredina, ur. Larisa Jovanović, 46. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica".

  2. Ilić Petković, A., Ilić Krstić. I. 2014. „Ekonomska održivost u pravnim propisima Republike Srbije." U Knjizi apstrakata Međunarodne naučne konferencije: Održiva poljoprivreda i životna sredina, ur. Larisa Jovanović, 193. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životae sredine Srbije „Ecologica".

  3. Илић Крстић. И.. Илић Петковић, A. 2013. „Социјално-правни аспекти климатских промена." У Књизи апстраката Међународпе иаучне конференције Утицај климатских промепа на жшотну средину и привреду, ур. Лариса Јовановић, 136. Београд: Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије „Ecologica".

  4. Илић Крстић. И.. Илић Петковић, А. 2012. „Социјалпо-правни аспекти одрживог развоја у Републици Србији." У Књизи апстраката Међународне научне конференције Ноее стратегије и технологије заштите животне средине, ур. Лариса Јовановић, 86. Београд:' Научно-стручно друштво за заштиту животие средине Србије „Ecologica".

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:


  и) радови са скупова националног значаја штампани у целости (M63)  1. Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. 2016. „Uloga međunarodnih organizacija u zaštiti prava zaposlenih“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 36-54. Tara, 27-30. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5

  2. Janaćković, G., Malenović Nikolić, J., Vasović, D., Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. 2016. „O različitim perspektivama indikatora zaštite“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 55-62. Tara, 27-30. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5

  3. Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A., Malenović Nikolić, J., Vasović, D., Janaćković, G., 2016. „Značaj profesionalne etike inženjera u unapređivanju zaštite radne sredine“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 55-62. Tara, 78-83. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5

  4. Malenović Nikolić, J., Janaćković, G., Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I., 2016. „Sistem upravljanja rudarsko-energetskim kompleksima i pravna zaštita zaposlenih“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 55-62. Tara, 90-94. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5

  5. Vasović, D., Janaćković, G., Malenović Nikolić, J., Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A., 2016. „Bezbednosna kultura- inženjerski pristup“. U: Unapređenje sistema zaštite na radu. Urednik: dr Ivana Krstić, 95-101. Tara, 78-83. Oktobar. Izdavač: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5

  6. Ilić Krstić. I. and Nj. Dragović. 2014. „Prerast-natural phenomenon and the cult place" (Majdanpek). In Cult Places on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Krstić, 177-195. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-054-7

  7. Ilić Krstić, I., Miltojević, V. 2013. „About Priesthood in the Border Municipality Surdulica ". In A Priest on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović, 183-193. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-038-7

  8.  Илић, И. 2007. Од антропоцентричне ка екоцентричној парадигми друштвеног развоја. У: Зборник радова Еколошка истина. стр.468-471. Бор: Технолошки факултет. ISBN 978-86-80987-51-4


  ј) радови са скупова националног значаја штампани у изводу (М64)


  1. Илић Крстић. И.. Милтојевић, В. 2015. „Социјално-здравствени положај старијих становника Бабушнице", Научна конференција V, Социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије — с посебним освртом на положај остарелих, Центар за научно истраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет-центар за социолошка истраживања.


  2. Vuković, M., Ilić-Krstić, I. 2011. „ A village in the borderline area of southeast and east Serbia: Topolovnik" in Population Participation in the Renewal and the Development of the Village - Papers' abstracts, no editors, 41-42. Belgrade: Завод за проучавање села. XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Vlasina Encounters 2011 Population Participation in the Renewal and the Development of the Village.


  3. Miltojević, V., Zivković, S., Ilić Krstić. I. 2011. „Ruralni razvoj jugoistočne Srbije i njegov uticaj na formiranje ekološke svesti poljoprivrednika". Društvo i zaštita zivotne sredine, Book of apstracts, Editors: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Sociološko udruženje Srbije i Cme Gore.


      


   


   


   


   


   


   


   


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 24 januar 2017 23:47