Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.01.2014.

Žarko Janković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.06.1952.
 • Mesto rođenja: Zenica, Bosna i Hercegovina
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet zaštite na radu
 • Odsek / Grupa / Smer: zaštita na radu
 • Godina diplomiranja: 1976.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Monografije


  Janković Žarko: Sistemi zaštite na mašinama – koncepcijaska analiza (monografija), Fakultet zaštite na radu, ISBN 86-80261-18-1, Niš, 1999.


  Janković Žarko: Tehnički sistemi zaštite 2, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, univerzitetski udžbenik, UDC 331.45/.46:621.7/.9(075.8) ISBN 978-86-6093-044-8, COBISS.SR-ID 194730252, Niš 2012.


  Poglavlja u monografijama


  Јанковић Жарко, Глишовић, С.: Растављивост индустријских производа као предуслов економичне рециклабилности, Заштита животне средине градова и приградских насеља, II Монографија, “Еко - конференција ‘97.”, Нови Сад, стр. (239-243), септембар 1997.   


  Глишовић, С., Јанковић Жарко : Индустријски производи и животна средина – пројектовање еколошке подобности, ЕКО – Конференција 2001., Еколошки покрет града Новог Сада, монографија– II, стр.  (325-330), Нови Сад, септембар 2001.


  Mihajlović Emina, Mlađan D. Janković Žarko: Procesi i sredstva za gašenje požara, univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, UDC 614.84. (075.8), ISBN 86/80261-21-1, Niš 2009.  

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Rad u vodećim časopisima nacionalnog značaja  1. Јанковић Жарко: Време и угао кочења кривајног механизма пресе, "Техника" - машинство, Савез инжењера и техничара Југославије, Београд, YU ISSN 0461-2531, год. XXXV, бр.6 стр. (611-616) 1986.  

  2. Janković Žarko: Analysis of Beam and Crank mechanism's Actuator braking in safe position, The scientific journal "Facta Universitatis", Series: Working and Living Environmental Protection, University of Nis, Vol. 1.No 2. pp (17-26), 1997.

  3. Janković Žarko, Glišović, S.: Environmentally Friendly Industrial Products, "Facta Universitatis", Series: Working and Living Environmental Protection, University of Nis, Vol. 1. No 3. pp (1-7), 1998.  

  4. Janković Žarko: The Risk Related to Grinding Tool Fracture, The scientific journal “Facta Universitatis”, series: “Working and Living Environmental Protection”, Vol. 1. No.5. pp (23-29), University of Nis, 2000.                             

  5. Janković Žarko, Jovanović, B.: Risk-of-injury Analysis in TheOperator-Means of work” system, The scientific journal “Facta Universitatis”, series: “Working and Living Environmental Protection”, Vol. 2. No.1. pp (9 - 18), University  of Nis, 2001.

  6. Grozdanović, M., Janković Žarko: Interaction between Human Factors and the Aautomatization, The scientific journal “Facta Universitatis”, series: “Working and Living Environmental Protection”, Vol. 2. No.2. pp (101-113), University of Nis, 2002.

  7. Živković, N., Đorđević, A., Janković Žarko, Nikić, D.: Quality Mark of Air in City of Nis, based on Measured Concentration of SO2 and Soot between 1980 and 2001., The scientific journal “Facta Universitatis”, series: “Working and Living Environmental Protection”, Vol. 2. No 4. pp (235-242), University of Nish, 2004.

  8. Glišović, S., Vojnović-Miloradov, M., Janković Žarko: Household Appliance Waste Management- External Drivers, Legal and Safety Concerns, The scientific journal "Facta Universitatis", Series: Working and Living Environmental Protection, University of Niš, Vol. 2. No 5. pp (355-361), 2005.

  9. Stefanović. V., Bojić. M., Pavlović S., Apostolović N., Janković Žarko: A prototype receiver for medium temperature conversion of solar radiation to heat, University of Niš, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Automatic Control and Robotics, Vol.10, No 1, 2011. pp. 37-49, UDC 681.325.3 629.7.064 620.97.


  Rad u časopisima nacionalnog značaja  1. Јанковић Жарко: Одређивање граничног угла при заустављању извршног дела кривајне пресе, часопис југословенске и иностране документације, Институт безбедности и заштите на раду - "1. мај", Ниш, UDK 614.8, ISSN-0354-4397, год. XXX, бр.1 стр. (71-79) 1994.

  2. Јанковић Жарко, Глишовић, С.: Проблеми рециклирања производа широке потрошње, Часопис Еkologija бр. 33 (Супплементум), стр. (397-400), Београд, 1999.

  3. Јанковић Жарко: Стварање еколошки подобног производа, Часопис за промоцију у унапређење менаџмента, Друштво “Менаџмент промо”, Бањалука, “Менаџер”, број 15-16 година III, стр. (52-53), март-април 2003.


  1. Зељковић, В., Јевтић, М., Јанковић Жарко, Николић, В., Глишовић, С.: „Сектор прераде чврстог комуналног отпада - безбедност, заштита животне средине и образовање”, часопис ECOLOGICA, посебно тематско издање, број 14, стр. (81-87), Научно стручно друштво за заштиту животне средине Еcologica, Београд, април 2007.

  2. Janković Žarko: Occupational safety and health management system regarding technical and technological development, Communications in Dependability and Quality Management, ISSN 1450/7196, 2011.vol. 14, iss. 3, pp. 5-12.


  Rad u časopisima  1. Јанковић Жарко, Петковић, Д.: Сигурносни системи дворучног активирања кривајних преса и анализа времена кретанја руку радника до опасне зоне, Научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајеву - Институт заштите на раду, Сарајево, год. VIII, бр.1 стр. (67-86) 1981.   

  2. Јанковић Жарко: Аутоматизована производнја и проблеми заштите на раду, научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајвеву - Институт заштите на раду, Сарајево, год. VIII бр.2 стр.(43-50) 1982

  3. Јанковић Жарко, Петковић, Д. : Одређиванје постојаности резног алата као услов безбедног рада при обради материјала резанјем, , научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајеву - Институт заштите на раду, Сарајево, год. VIII, бр. 3 стр. (49-57) 1982.  

  4. Јанковић Жарко: Неке од препорука при конструисанју оруђа за рад са аспекта заштите на раду, научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајеву "- Институт заштите на раду, Сарајево, год. IX, бр. 4/5 стр. (53-58) 1983.                      

  5. Јанковић Жарко: О неким показатељима услова рада при механичкој обради материјала, научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајеву - Институт заштите на раду, Сарајево, год. XI, бр. 2 стр. (23-28) 1985.        

  6. Јанковић Жарко: О елементима сигурности за безбедно опслуживање преса, научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајеву - Институт заштите на раду, Сарајево, год. XII, бр.3 стр.(13-18) 1986.

  7. Јанковић Жарко: Заштита кривајних преса од преоптерећења, научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајеву - Институт заштите на раду, Сарајево, год. XIII, бр. 2 стр. (19-24) 1987.

  8. Јанковић, Ж., Дрезгић, М. : Анализа степена  опасности на машинама и уређајима, научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајеву - Институт заштите на раду, Сарајево , год. XVI, бр. 5, стр. (33-40) 1990.    

  9. Јанковић Жарко: Опасности и мере заштите од струготине настале при обради метала резанјем,, научни, стручни и информативни часопис "Заштита", Универзитет у Сарајеву - Институт заштите на раду, Сарајево , год. XVII, бр 2, стр. (23-34) 1991.

  10. Јанковић Жарко: Карактеристике поузданости опреме у објектима угроженим запаљивом и експлозивном средином,  “Превентивни инжењеринг” - научни, стручни и информативни часопис за област превентиве, "Превениг", Београд,  UDK 614.84, ISBN 0354-3811, год. III бр. 1 стр. (55 - 65), 1995.

  11. Јанковић Жарко, Глишовић, С. : Техничка дијагностика стања опреме при транспорту са аспекта осигурања, “Превентивни инжењеринг” - научни, стручни и информативни часопис за област превентиве "Дунав - Превинг", Београд, UDK 614.84, ISBN 0354-3811, год. IV бр. 2, стр.(54 - 57),1996.

  12.  Јанковић Жарко, Рвовић, Ж., Млађан, Д. : Утицај режима експлоатације на промену техничког станја ватрогахих возила, “Превентивни инжењеринг” - научни, стручни и информативни часопис за област превентиве, "Превинг"- Београд, UDK 614.84, ISBN 0354-3811, год. V бр. 1, стр.(66 -71) 1997

  13. Јанковић Жарко: Могућност трансформације отпада у значајну сировинску базу, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. IX број 99, стр. (12 – 15) “Југозаштита”, Београд, 2002.

  14. Јанковић, Ж., Глишовић, С.: Производи једноставне растављивости на линији профита, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. IX број 100, стр. (49 – 51) “Југозаштита”, Београд, 2002.

  15. Јанковић Жарко, Глишовић, С.: Рециклирање је оптималан третман отпада, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 101, стр. (23 –24) “Југозаштита”, Београд, 2003.

  16. Јанковић Жарко: Еколошко инжењерство и одрживи развој, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 102, стр. (19 – 21) “Југозаштита”, Београд, 2003                                                                                

  17. Јанковић, Ж., Глишовић, С: Економски интереси и еколошки кодекси понашања, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 104, стр. (46 – 50), “Југозаштита”, Београд, 2003.

  18. Јанковић Жарко, Трифковић, М.: Трактор у пољопривредној производњи,, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 105, стр. (21-23), “Југозаштита”, Београд, 2003.Јанковић Жарко, Трифковић, М.: Општи принципи безбедности при коришћењу пољопривредних машина, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 106, стр. (27-35), Београд, 2003.

  19. Јанковић Жарко, Глишовић, С: Рециклиранје производа, остатка и помоћних материјала, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 107, стр. (14 – 18), “Југозаштита”, Београд, 2003.                                  

  20. Јанковић Жарко, Трифковић, М.: Заштита од превртанја трактора, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 108, стр.  (18-20) „Југозаштита”, Београд, 2003.                                                                                   

  21. Јанковић Жарко, Глишовић, С: Рециклиранје по фазама животног циклуса, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 109, стр. (36-40), “Југозаштита”, Београд, 2003.                                                                    

  22. Јанковић Жарко: Узроци повређиванја на полјопривредној механизацији, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 110, стр.  (22-26), “Југозаштита”, Београд, 2003.                                                 

  23. Јанковић Жарко: Ергономско безбедносне карактеристике трактора, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 111, стр.  (41-45), “Југозаштита”, Београд, 2003.                                                            

  24. Јанковић Жарко, Глишовић, С: Принципи пројектовања за лакше рециклирање, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. X број 112, стр. (37-43), “Југозаштита”, Београд, 2003.

  25. Јанковић Жарко, Трифковић, М.: Опасности  и мере заштите при коришћењу пољопривредне механизације на неравном терену, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. XI број 113, стр. (43 - 48), Београд, 2004.  

  26. Јанковић Жарко: Заштита ручних преносних алата на моторни погон, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. XI број 115, стр.  (30 - 34), “Југозаштита”, Београд, 2004.             

  27. Благојевић, М., Јанковић Жарјко: Прилог историји заштите од пожара, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. XI број 116, стр. (31-34), “Југозаштита”, Београд, 2004.                                         

  28. Јанковић, Ж., Добрић, Т.: Европски стандарди за безбедност машина, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. XI број 117, стр.   (25 - 27), “Југозаштита”, Београд, 2004.                       

  29. Јанковић Жарко, Добрић, Т.: Стратегија безбедности машина, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара,-“Заштита у пракси”, год. XI број 118, стр. (47 - 49), “Југозаштита”, Београд, 2004.       

  30. Јанковић Жарко, Добрић, Т.: Стратегија безбедности машина, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара,-“Заштита у пракси”, год. XI број 118, стр. (47 - 49), “Југозаштита”, Београд, 2004.                                 

  31. Јанковић Жарко, Глишовић, С.: “Избор система заштите на машинама у зависности од процене ризика”,  Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. XII број 127, стр. (29-32), “Заштита”, Београд, март 2005.

  32. Јанковић Жарко, Глишовић, С: Европске директиве и хармонизовани стандарди за безбедност машина и производа, Часопис за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту од пожара, - “Заштита у пракси”, год. XIII број 141, стр. (38-43), Београд, 2006.

  33. Janković Žarko: Tehničko-tehnološki razvoj i bezbedni uslovi rada, Časopis za zaštitu na radu, pravnu, zdravstvenu, ekološku i zaštitu od požara, - “Zaštita u praksi”, ISSN 1451-1142, COBISS.SR-ID 41827340, god. XIX broj 210, str. (15 – 21), Beograd, 2012.

  34. Janković Žarko: Bezbednosni zahtevi za opremu i sredstava rada, Časopis za zaštitu na radu, pravnu, zdravstvenu, ekološku i zaštitu od požara, - “Zaštita u praksi”, ISSN 1451-1142, COBISS.SR-ID 41827340, god. XIX broj 211, str. (30-35), Beograd, 2012.

  35. Jankovć Žarko: Uticaj tehničko tehnološkog razvoja na bezbedne uslove rada, Scientific Jurnal „Safety Engineering“, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, naučni časopis Inženjerstvo zaštite,Vol 2. No2  (2012), ISSN-2217-7124, COBISS.SR-ID 187159820, str. (113-118), Niš 2012.

  36. Janković Žarko, Purić, S.: Reliability Centered Maintenance of fire protection systems, Monitoring and expertise in Safety engineering, Scentitific and expert Journal, Vol.2, No 2&2012, Higer education Technical School of Professional studies in Novi Sad, ISSN 2217/6608, COBISS.SR-ID 267520007, pp. (1-7), Novi Sad, 2012.


  37. Žarko Janković, Aleksandra Petković: Principles for Risk Reduction in the Design of Machinery, Facta Universitatis- Series: Working and Living Environmental Protection, Vol.10, No.2, 2013,( pp. 149-156), ISSN 0354-804X • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  1.   Јанковић Жарко, Секуловић, Д.: Примена једног новог гасног средства за гашење пожара у функцији заштите животне средине, Зборник радова, XI Међународна конференција “Превентивни инжењеринг и животна средина”, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. (Ф23-1- Ф23-4), новембар 1995.         


  2.      Маноилов, А., Митић, Д., Јанковић Жарко: Могуће решење санирања и искоришћења депонија дрвног отпада процесима гасификације и брикетирања, Зборник радова, XI Међународна конференција “Превентивни инжењеринг и животна средина”, Факултет заштите на раду, Ниш, стр.(Ф21-1 -  Ф21-3), новембар 1995.


  3.      Janković Žarko, Sekulović, D.: Fire Protection of Industrial Plants, Proceedings ofXIV International conference on Material Handling and Warehousing”, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, pp (5.50 - 5.54), December 1996.


  4.      Janković Žarko, Glišović, S. : Consumer Goods - Recycling Concerns, Proceedings of Sixth International SymposiumECOLOGY ’97.”, Union of Bulgarian Scientists, Bourgas, Bulgaria, pp. (15. - 18), June 1997.                                                                     


  5.      Janković Žarko, Milenković, A., Glišović, S., Petković, M. : A Southeast European Environmental Study - City of Niš, Preceedings of the ConferenceUrban Regional Environmental Planning and Informatics to Planning in an Era of Transition”, Athens, 1997.


  6.      Mijajlović, D., Glišović, S., Janković Žarko,  Stanković, M. : Computer Aided Modeling and Stress Analyses as Tools in Risk Prevention, Proceedings of International ConferenceRisk in Technological Systems and the Environment”, University of Niš, Faculty of Occupational Safety, Serbia pp. (57. - 60), October  1997.


  7.      Janković Žarko, Glišović, S. : Risk Analysis related to Grinding Tool Fracture, Proceedings of International ConferenceRisk in Technological Systems and the Environment”, University of Niš, Faculty of Occupational Safety, Serbia,  pp. (143. - 146), October  1997.


  8.      Glišović, S., Janković Žarko : Sustainable Design and Environmental Suitability of Consumer Goods, 2nd International Conference on Technology Policy and Innovation, Lisbon, Portugal, Poster presentation, 3 - 5 August, 1998.


  9.      Janković Žarko, Glišović, S. : Hazards and Safety Measures related to Agricultural Machinery usage on rough terrain, Tractors and power machines, First Symposium - Work humanization in agriculture and food industry, Novi Sad, UDK 631.372 ISSN 0354-9496, Vol. 4, No 2, pp (197-202), March 1999.


  10.  Богданов, Љ., Миловановић, В., Јанковић Жарко, Ранђеловић, С.: Прилог дефинисању прелазног мостића код алата за ковање у циљу смањења деформацине силе и побољшање израде отковка, 5. Међународни научно-стручни скуп “Тенденције у развоју машинских конструкција и технологија” ТМТ 2000, Зборник радова, стр (200-206), Универзитет у Сарајеву, Машински факултет у Зеници, 2000.       


  11.  Јанковић Жарко, Глишовић, С.: Ризик од срестава за рад, Научна конференција са међународним учешћем, Оцјена професионалног ризика и заштита здравља, Зборник радова, стр. (49-54), Бања Лука, септембар 2004.         


  12.  Zeljković, V., Đapić, M., Janković Žarko: Machine Safety and Mechanical Hazards, International ConferenceDependability and Quality Management”- DQM 2006, pp.(492-497), Belgrade, 2006.                           


  13.  Пурић, С., Јанковић Жарко: Откази и поузданост система за гашење пожара, 1.Међународна научна конференција “Безбедоносни Инжењеринг” и 11. Међународна конференција “Заштите од пожара и експлозије”, Зборник стр. (156-164), Нови Сад, октобар 2008.                    


  14.  Јанковић Жарко: Ризик од опасности механичког дејства, 1.Међународна научна конференција “Безбедоносни Инжењеринг” и 11. Међународна конференција “Заштите од пожара и експлозије”, Зборник радова, стр. (479-486), Нови Сад, октобар 2008.


  15.  Janković Žarko: Analysis of fire safety system maintenance, International ConferenceDependability and Quality Management”- DQM 2011, pp.(828-834), Belgrade, 29-30 June 2011. pp (828-834).                      


  16.  Janković Žarko, Blagojević M., Purić S.: Apllication of the Event Tree in the Analylis of Maintenance Procedures for Fire Safety Systems, XX Međunarodna konferencija požara 2011, Zbornik radova  str. (97-99), Ostrava, (7-8) septembar 2011. ISBN 978-80-7385-102-6 ISSN 1803-1803


  17.  Janković Žarko, Petković A.: The Influence of Technical and Technological Development on Ocupational Safety, The 16th Conference of the series Man and Working Environment „INTERNATIONAL CONFERENCE SAFETY OF TECHNICAL SYSTEMS IN LIVING AND WORKING ENVIRONMENT“, University of Nis, Faculty of Occupational Safety, Nis, Serbia pp. (265-268), October (27-28), 2011. ISBN 978-86-6093-035-6, COBISS.SR-ID 187155980.


   


  18. Vesna Lazarević, Snežana I.Đ.,Ivan K.,Ljijana B., Žarko Janković: Chronic exposure to lead in metal industry, 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management, “EMFM”-2012. University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Bosnia and Herzegovina, Procedings, june 07-09.2012, pp. (265 – 270), ISBN 978-9958-617-46-1, COBISS.BH-ID 19519334


  19. Stefanović. V., Pavlović S., Luković A., Ilić M., Janković Žarko: A prototype receiver for medium temperature conversion of solar radiation to heat., University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, Department for Energetics and Process techniques, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Serbia, “III Savjetovanje o Energetici u BiH sa međunarodnim učešćem”, na temu “ Energetska efikasnost i obnovljivi izvori”, 28-30 septembar 2011. godine.


  20. Stefanović. V., Pavlović S., Stojanović A., Mančić M., Đorđević M., Janković Žarko: Experimental determination and review of heat performances of three flat collectors and a CPC-2V concentrating collector with a small contrataion ratio, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, Department for Energetics and Process techniques, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Serbia, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, ISBN 978-86-6055-018-9, Sokobanja, Serbia, October, 18-21. 2011.


  21. Stefanović. V., Pavlović S., Stojanović A., Mančić M., Đorđević M., Janković Žarko: Mathematical model and numerical simulation of CPC-2V concentrating solar collector, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, Department for Energetics and Process techniques, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Serbia, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, ISBN 978-86-6055-018-9, Sokobanja, Serbia, October, 18-21. 2011.


  22. Stefanović. V., Bojić. M., Pavlović S., Ilić Marko., Janković Žarko: Prototip prijemnika za srednjetemperaturnu konverziju sunčevog zračenja u toplotu, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, Department for Energetics and Process techniques, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Serbia, 42 nd International Congress on Heating, Refrigerating and Air –Conditioning, 30.11-02.12. 2011., Belgrade, Serbia.


  23. Srdjan Glisovic, Zarko Jankovic (2013), A Framework for Applying Life Cycle Management Approach to Predict Environmental Performance of Products and Services, International U.A.B. - B.En.A. Conference “Environmental Engineering and Sustainable Development”, pp (59-60), Alba Iulia, Romania, May 23-25th, 2013.


  24. Srđan Glišović, Žarko Janković (2013), Life Cycle Management Approach – a Promising Concept to Deal With Sustainability Goals, Proceedings of III International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2013), pp (393-398), ISBN 978-86-7672-202-0, Zrenjanin, 21-22nd June 2013.


  25. Srdjan Glisovic, Zarko Jankovic, Evica Stojiljkovic, Sustainable Design Based on Life Cycle Management Postulates, 4th International DQM Conference on Life Cycle Engineering and Management (ICDQM-2013), pp (393-398), Belgrade, June 27-28, 2013.


  26. Glišović Srđan, Žarko Janković, Evica Stojiljković: Networking SMEs for the Environment – the Role and Significance of Sustainable District Logistics Approach,  Proceedings from EMFM2014: 4th International Symposium on Environmental Management and Material Flow Management, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Bor, Serbia, 2014.(pp. 25-26), ISBN: 978-86-6305-029


  27. Жарко Јанковић, Срђан Глишовић: Смањење ризика при пројектовању опреме за рад, 4.Међународна научна конференција Безбедоносни инжењеринг - пожар, животнa срединa, радна околина, интегрисани ризици, Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду, 2014, (стр.273-280),  ISBN 978-86-6211-095-4


  28. Žarko Janković, Vesna Nikolić, Branislav Anđelković, Aleksandra Petković: Technical-Tecnologcal Development and Workplace Stress (Tehničko-tehnološki razvoj i stres na radnom mestu),  Proceedings from 10th International Conference MANAGEMENT AND SAFETY - M&S 2015, The European Society of Safety Engineers, Zagreb, Croatia, (pp. 221-230), June 2015. ISBN 978-953-58000-3-3


  29. Srđan Glišović, Žarko Janković, Suvad Isaković, Aleksandra Petković: Life Cycle Approach – A New Opportunity for Regional Manufacturers to Deal with Environmental Issues, Proceedings from 5th International Conference on Environmental and Material Flow Management “EMFM 2015“,  University of Zenica; Faculty of mechanical engineering in Zenica, Bosnia and Herzegovina, (pp. 104 – 109), November 2015.


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Дрезгић, М., Јанковић, Ж.: Загревање материјала као услов квалитетног ковања, Зборник радова, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. (69 - 76), јун 1980.

  2. Јанковић, Ж..: Време кретања руку радника до опасне зоне на ексцентарским пресама, Зборник радова, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. (47-55), децембар 1980.

  3. Јанковић, Ж., Дрезгић, М.: Анализа сигурности примене дворучних команди на кривајним пресама, Зборник радова, Факултет заштите на раду, Ниш, бр. 1/2, стр. (9 -17) 1981.

  4. Јанковић, Ж., Јовановић, М: Критеријуми за пројектовање оруђа у функцији безбедног рада, Зборник радова са Саветовања о производњи и увозу оруђа за рад и средстава за личну заштиту, Републички секретаријат за рад Србије и Институт заштите на раду, Ниш, стр. (19-28) 1982.

  5. Дрезгић, М., Јанковић, Ж. : Брзина и време кретања руку радника ка опасној зони, као услов безбедног рада на пресама, Зборник радова, XVIII Саветовање производног машинства Југославије, Машински факултет у Подгорици, Будва, стр. (49-52) 1983.

  6. Јанковић, Ж., Дрезгић, М. : Утицај хабања алата на повећање отпора резања и могућност повређивања, Зборник радова, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. (13-18), 1983.

  7. Јанковић, Ж., Дрезгић, М. : Један итеративан поступак за одређивање угла и времена кочења кривајног механизма пресе, Зборник радова, IV научни скуп - "Човек и радна средина", "Примена аутоматске обраде података у проблемима заштите на раду",  Факултет заштите на раду, Ниш, YU ISNN 0351-6873, стр. (403-410), новембар 1985.

  8. Јанковић, Ж., Секуловић, Д.: Мере заштите од пожара резервоара за складиштенје запалјивих течности у погонима петрохемије, Зборник радова, IV научни скуп - "човек и радна средина", "Петрохемија и животна средина", Факултет заштите на раду, Ниш, стр. (1-16) 1992.

  9. Цветановић, С., Јанковић, Ж., Милутиновић, С. : Системи заштите од пожара у процесу атмосферске ректификације нафте, Зборник радова, 4. југословенско саветовање заштите од пожара, Виша техничка школа, Нови Сад, стр.(53 - 59), октобар 1994.

  10. Јанковић, Ж., Цветановић, С. : Анализа поузданости опреме за заштиту од пожара, Зборник радова, 4. Југословенско саветовање заштите од пожара, "ЗОП '94", Виша техничка школа, Нови Сад, стр.(275-282), октобар 1994.

  11. Јанковић, Ж., Глишовић, С.: Проблеми рециклиранја чврстог индустријског отпада у форми трајних потрошних добара, Зборник радова, “Нове технологије и безбедан рад”, Институт за квалитет радне и животне средине “1.Мај” - Ниш,  Херцег Нови - Игало, стр.(343-349), јун, 1996.                                                      

  12. Јанковић Жарко: Модел система заштите на машинама за обраду материјала деформисањем, Зборник радова, X научни скуп - "Човек и радна средина”, Међународна конференција “Превентивни инжењеринг и информационе технологије”, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. (36-1 - 36-4), новембар 1994.                

  13. Јанковић, Ж., Секуловић, Д.: Утицај инергена, новог средства за гашење пожара, на животну и радну средину, Зборник радова, XX Међународно саветовање о заштити животне и радне средине, Институт за квалитет радне и животне средине "1. мај"-Ниш, Херцег Нови, стр. (273 - 279), јун 1995.

  14. Јанковић, Ж., Глишовић, С.: Проблеми рециклирања чврстог индустријског отпада у форми трајних потрошних добара, Зборник радова, “Нове технологије и безбедан рад”, Институт за квалитет радне и животне средине “1.Мај” - Ниш,  Херцег Нови - Игало, стр.(343-349), јун, 1996.

  15. Јанковић, Ж., Дрезгић, М.: Опасности и мере заштите при коришћењу пољопривредних машина у брдско-планинаском подручју, Зборник научних радова “Могућности активирања пољопривредно-прехрамбених потенцијала у Југоисточној Србији”, стр. (187-196), Универзитет у Нишу и Виша прехрамбена школа у Прокупљу, Прокупље, јун 1996.

  16. Јанковић, Ж., Новаковић, Д. : Превентивно одржавање и функционално испитивање возила за спасавање са висина, Зборник радова, 5. Југословенско и 2. Међународно саветовање заштите од пожара - ЗОП ‘96, Виша техничка школа, Нови Сад, стр. (279 - 287), октобар 1996.

  17. Глишовић, С., Јанковић Жарко: Техничка дијагностика стања опреме у превентивном инжењерингу, Зборник радова, Међународна конференција, “Технички системи и средства заштите од пожара, експлозија, хаварија и провала”, Дунав - Превинг, Београд, стр. (169 - 172), новембар 1996.  

  18. Јанковић, Ж., Секуловић, Д.:, Инерген - примена, техника и основе пројектовања, Зборник радова, Стручни скуп са међународним учешћем, “Нова средства и технологије за гашење пожара”, Суботица, стр.(71 -78), јун 1997.      

  19.  Јанковић, Ж., Глишовић, С. : Еколошко инжењерство и одрживи развој, Зборник радова, “Наша еколошка истина”, Технолошки факултет у Бору, Доњи Милановац, стр. (419. - 423), јун 1997.

  20. Јанковић, Ж., Глишовић, С. : Улога еколошког инжењеринга у процесу настајања еколошки подобних производа, Зборник радова, “Наука, технолошки развој и квалитет живота”,  Институт за квалитет радне и животне средине „1. Мај” - Ниш, Херцег Нови, стр. (329-332), јун 1997.

  21. Јанковић, Ж., Глишовић, С.: Рециклирање остатака трајних потрошних добара, Зборник радова, XXIII Међународна конференција о заштити радне и животне средине и превенцији инвалидности, Институт за квалитет радне и животне средине „1. Мај”- Ниш, Херцег Нови, стр. (289-294) 1998.

  22. Глишовић, С., Јанковић Жарко: Економично рециклирање индустријских производа - утицај структурне растављивости, Зборник радова, "Квалитет животне средине и економски развој", Факултет заштите на раду, Ниш, стр. (218 - 221), мај 1998.  

  23. Глишовић, С., Јанковић Жарко: Систем техничке дијагностике стања у реалном времену, XVI Југословенска конференција са међународним учешћем, Бука и вибрације, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. (61-62), октобар 1998.     

  24.  Јанковић, Ж., Рвовић, Ж., Крстић, Б.: Систем одржавања ватрогасних возила и опреме за гашење пожара, Зборник радова, 6. Југословенско и 3. Међународно саветовање заштите од пожара и експлозија, "ЗОП '98.", Виша техничка школа, Нови Сад, стр.(221-227), октобар 1998.

  25. Крстић Б., Јанковић Жарко: Анализа поузданости ватрогасних возила на основу података из експлоатације, Зборник радова, 6. Југословенско и 3. Међународно саветовање заштите од пожара и експлозија, "ЗОП '98", Виша техничка школа, Нови Сад, стр.(233-238), октобар 1998.

  26. Рвовић, Ж., Јанковић Жарко: Анализа отказа ватрогасних возила и мере за њихово отклањање, Зборник радова, 6. Југословенско и 3. Међународно саветовање заштите од пожара и експлозија,  "ЗОП '98", Виша техничка школа, Нови Сад, стр.(239-244), октобар 1998.

  27. Јанковић, Ж., Глишовић, С. : Дворучно активирање преса у погледу безбедности опслужилаца, Зборник радова, Научни скуп, "ХИПНЕФ", Савез машинскиx и електротехничких инжењера и техничара Србије, Београд", стр. (93-96), октобар 1998.                                             

  28. Јанковић Жарко, Секуловић, Д., Беговић, З.: Системи заштите од пожара на угроженим објектима термоелектрана, Саветовање са међународним учешћем, "Превентивни инжењеринг и осигурање у  енергетици, „Дунав Превинг“, Врњачка Бања, Зборник радова, стр. (110 -114), новембар 1998.

  29. Јанковић, Ж., Крстић, Б., Рвовић, Ж.: Анализа карданског преносника привредног возила са аспекта појаве неисправности, 7. Југословенско и 4. Међународно саветовање заштите од пожара и експлозије, Виша техничка школа, Институт за технологију заштите, Зборник радова, стр. (194-199), Нови Сад, октобар 2000.

  30. Јанковић Жарко: Ризик од механичког повређивања, Саветовање са међународним учешћем, “Управљање ризиком и осигурање у индустрији, транспорту и складиштењу”, Дунав Превинг, Зборник радова, стр. (213-219), Београд, децембар 2001.                                 .

  31. Јанковић Жарко, Галамић, А.: “Одржавање бродских система у функцији управљања ризиком”, 11. Саветовање са међународним учешћем, Ризик пожара, експлозије, хаварије, провале у осигурању и организација система заштите, Дунав Превинг, Зборник радова, стр. (265-270), Београд, новембар 2003.

  32. Јанковић Жарко: Елементи за процену ризика у систему “човек-средства рада”, Национална конференција са међународним учешћем – Оцена професионалног ризика - теорија и пракса, Зборник радова стр. (144 – 148), Факултет заштите на раду, Ниш, децембар 2003. 

  33. Зељковић, В., Јанковић Жарко: Аспект безбедности при одржавању хидрауличких система, 29. ХИПНЕФ 2004 са међународним учешћем, Зборник, стр. (649 – 654), Врњачка Бања, мај 2004.                  

  34. Јанковић Жарко, Јаћимовић, Д.: Концепција безбедности у процесу одржавања машина и уређаја, 29. ХИПНЕФ 2004 са међународним учешћем, Зборник радова, стр. (628 – 632), Врњачка Бања, мај 2004.

  35. Јанковић Жарко, Глишовић, С.: Ризик од срестава за рад, Научна конференција са међународним учешћем, Оцјена професионалног ризика и заштита здравља, Зборник радова, стр. (49-54), Бања Лука, септембар 2004.

  36. Пурић, С. Благојевић, М., Јанковић Жарко: Историјски развој опреме за заштиту од пожара, IX. Међународно саветовање за заштиту од пожара и експлозија, "ЗОП '04", Зборник радова, стр. (156-162), Виша техничка школа, Нови Сад, октобар 2004.           

  37. Пурић, С., Благојевић, М., Јанковић Жарко: Примена стабла догађаја у анализи поступка одржавања система за заштиту од пожара, IX. Међународно саветовање за заштиту од пожара и експлозија, "ЗОП '04", Зборник радова, стр. (184-190), Виша техничка школа, Нови Сад, октобар 2004.

  38. Јанковић Жарко, Јачимовић. Д.: “Управљање процесима одржавања на бази ризика и отказа енергетских постројења”, 12. Саветовање са међународним учешћем, Управљање ризицима, превентива и осигурање у енергетици, Дунав Превинг, Зборник радова, стр. (237-239), Београд, новембар 2004.

  39. Степановић, М., Јанковић Жарко, Вучковић, Љ.: “Оцена професионалног ризика у хидроелектранама”, 12. Саветовање са међународним учешћем, Управљање ризицима, превентива и осигурање у енергетици, Дунав Превинг, Зборник радова, стр. (255-261), Београд, новембар 2004.    

  40.  Јанковић Жарко, Новаковић, З.: Модел за процену ризика радних места у стручној војној школи,              II Национална конференција са међународним учешћем – Оцена професионалног ризика - теорија и пракса, Зборник радова, стр. (36 -39), Факултет заштите на раду, Ниш, мај 2005.

  41. Галамић, А., Јанковић Жарко: Идентификација опасности и изложеност ризику при обуци у војсци, II. Национална конференција са међународним учешћем – Оцена професионалног ризика - теорија и пракса, Зборник радова, стр. (44 - 47), Факултет заштите на раду, Ниш, мај 2005.

  42. Степановић, М., Вучковић, Љ., Јанковић Жарко: “Процена професионалног ризка и категоризација раних места у хидроелектранама применом експертног метода”, Методологија за процену”, II. Национална конференција са међународним учешћем – Оцена професионалног ризика - теорија и пракса, Зборник радова, стр. (243 -247), Факултет заштите на раду, Ниш, мај 2005.

  43. Степановић, М., Јанковић Жарко, Вучковић, Љ.: “Методологија за процену професионалног ризика у хидроелектранама”, Национална конференција, “Форум квалитета”, Зборник радова, стр. (1-7), Тара, мај 2005.

  44. Глишовић, С, Јанковић Жарко, Зељковић В, Ристић Г; “Екодизајн и образовање – технички и друштвени контекст”, Научни скуп са међународним учешћем, Човек и радна средина, Заштита радне и животне средине у систему националног и европског образовања, Зборник радова, стр . (513-516), Факултет заштите на раду, Ниш, октобар 2005.

  45. Глишовић, С., Јанковић Жарко: “Контроверзе у примени ЕПР концепта: организационо-економски аспекти”, XIV научни скуп “Човек и радна средина”, Економски аспекти радне и животне средине, Зборник радова, стр. (275-280), Факултет заштите на раду у Нишу, јун, 2006.

  46. Зељковић, В., Ђапић, М., Јанковић Жарко: “Ризик машина са повишеном температуром”,  рад по позиву, Национална конференција, “Фестивал квалитета”, Зборник радова, Крагујевац, мај 2006.

  47. Глишовић, С., Јанковић Жарко, Јанаћковић, Г.: “Информациони систем за управљање подацима о отпаду”. 15. Научни скуп “Човек и радна средина”, Зборник радова, стр. (361-368), Факултет заштите на раду, Ниш, 2007.

  48. Јанковић Жарко: “Ризик при опслуживању машинама”, 31.Конгрес са међународним учешћем ХИПНЕФ 2008, Зборник радова, стр. (563-568), Машински факултет у Нишу, октобар 2008.

  49. Пурић, С., Јанковић Жарко: “Откази и поузданост система за гашење пожара”, 1.Међународна научна конференција “Безбедносни Инжењеринг” и 11. Међународна конференција “Заштита од пожара и експлозије”, Зборник радова, стр. (156-164), Нови Сад, октобар 2008.

  50. Јанковић Жарко: “Ризик од опасности механичког дејства”, 1. Међународна научна конференција “Безбедносни Инжењеринг” и 11. Међународна конференција “Заштита од пожара и експлозије”, Зборник радова, стр. (479-486), Нови Сад, октобар 2008.

  51. Родић, Стругар, Ј., Јанковић Жарко: Систем менаџментом у функцији управљања ризиком код примене пестицида у пољопривредној производњи, Међународно научно и стручно саветовање-Безбедносни Инжењеринг, Зборник радова, стр. (257 – 263), Висока техничка школа струковни студија у Новом Саду, Копаоник, фебруар 2010. 

  52. Јанковић Жарко: Развој техничких система заштите, национална конференција са међународним учешћем – 50 година организоване заштите на раду у Србији, Зборник радова, стр. (132-143), Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду , Ниш, март 2010

  53. Јанковић Жарко, Родић-Стругар Ј.: Примена стандарда о безбедности машина, Национална конференција са међународним учешћем Заштита на раду – мултидисциплинарно остваривање безбедности и здравља на раду, Тара 05-09. октобар 2010. Стр. (34-43) COBISS.SR-ID 257238535

  54. Јовановић Драгутин, Угарак Д., Јанковић Жарко: Ризици и мере заштите при транспорту опасних материја железницом, Национална конференција са међународним учешћем Заштита на раду – мултидисциплинарно остваривање безбедности и здравља на раду, Тара 05-09. октобар 2010. Стр. (294-301) COBISS.SR-ID 257238535

  55. Јанковић Жарко: Контролисање опреме за рад према захтевима Правилника о безбедности машина, Национална конференција са међународним учешћем Заштита на раду у 21. веку – торија и пракса, Тара 04-08. октобар 2011. Стр. (229-236) ISBN 978-86-87495-24-1 COBISS.SR-ID 186569996

  56. Novićević, M., Janković Žarko, Purić, S.: Uloga savetnika za bezbednost u prevozu opasnih materija, 3. Međunarodna naučna konferencija „Bezbednosni inženjering“, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Zbornik radova, str. (219-228), Novi Sad (18.-19.) oktobar 2012.

  57. Srdjan Glisovic, Zarko Jankovic: Upravljanje životnim ciklusom proizvoda-osnovni postulat održivog projektovanja, Drugi naučno - stručni skup POLITEHNIKA – 2013, sa međunarodnim učešćem, str. (16-21), Visoka škola strukovnih studija Beogradska Politehnika, Beograd, 06.decembar 2013.

  58. Žarko Janković, Miljan Cvetković: Automatizovani sistemi i bezbednost na radnom mestu, 12. Nacionalna konferencija o zaštiti na radu, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka - Novi Sad, Departman Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, (str. 1 – 8), Tara, 07-10.oktobar, 2015, ISBN 978-86-919221-0-8


   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 29 novembar 2015 17:06