Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Ljubiša Vučković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.09.1955.
 • Mesto rođenja: Mrmoš, Aleksandrovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet zaštite na radu
 • Odsek / Grupa / Smer: Zaštita na radu
 • Godina diplomiranja: 1979
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Вучковић, Љ. (2007). Електрична енергија и ризик од пожара и експлозија, Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу, М-копс центар. монографија, стр.251.

 • Knjige i udžbenici:

  Вучковић, Љ., Цветковић, М.: Заштита од пожара и експлозија услед дејства електричне енергије-Практикум за лабораторијске и теренске вежбе, Факултет заштите на раду, Ниш, 2000., ISBN 86-80261-23-8, str. 98.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Вучковић, Љ., Петровић, М.: Методолошки приступ оцени пожарно-експлозивне опасности од електричне енергије, Превентивни инжењеринг, год. III, бр.1, (1995), стр. 21-27.


  2. Анђелковић, Б., Живковић, Н., Вучковић, Љ., Николић, З.: Методолошки приступ одређивања зона опасности са аспекта безбедности технолошких система, Превентивни инжењеринг, год. III, бр.1, (1995), стр. 28 –33.


  3. Вучковић, Љ., Савић, С, Цветановић, С.: Оцена пожарне опасности електроуређаја методом анализе начина, ефеката и критичности отказа, Превентивни инжењеринг, год. IV, бр. 2,  (1996), стр.10-15.


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  2.2.1.     Вучковић, Љ., Милутиновић, С.: Примена "FMECA" метода за оцену пожарно експлозионе опасности од електроуређаја, Зборник радова са Међународног научног скупа, "Превентивни инжењеринг и информационе технологије ПИИТ ”94", Факултет заштите на раду, Ниш, 8. - 10. децембар, 1994., стр 6-1 до 6-4.


  2.2.2.     Вучковић, Љ., Анђелковић, Б., Цветановић С: Ризик и оцена пожарне опасности од електричне енергије, Зборник радова са Међународне конференције "Превентивни инжењеринг и животна средина “ПИЖС ‘95", Факултет заштите на раду, Ниш, 22 и 23 новембар, 1995, стр Д15-1 до Д15-5.


  2.2.3.     Цветановић, С., Живковић, Н., Вучковић, Љ.: Анализа губитака нафте и нафтних деривата у резервоарима са становишта еколошке безбедности, Зборник радова са Међународне конференције "Превентивни инжењеринг и животна средина - ПИЖС ’95", Факултет заштите на раду, Ниш, 22. и 23. новембар, 1995., стр Д19-1 до Д19-4.


  2.2.4.     Цветковић, М., Вучковић, Љ.: Технолошко еколошки аспект при пројектовању далековода, Зборник радова са Међународне конференције “Превентивни инжењеринг и животна средина ”ПИЖС 95”, Факултет заштите на раду, Ниш, 22. и 23. новембар, 1995., стр Ф25-1 до Ф25-4.


  2.2.5.     Цветковић, М., Вучковић, Љ.: Међународни стандарди и препоруке као основ за креирање југословенских стандарда из области електромагнетних утицаја, Proceedings of Papers, Fourth International Symposium of Applied Electrostatics, “PES ‘96”, University of Niš Faculty of Electronic Engineering, Niš, 22.-24. May 1996., page 167 - 170.


  2.2.6.     Вучковић, Љ., Савић, С., Цветковић, М.: Вишекритеријумски избор метода за оцену пожарне опасности од електричне струје, Зборник радова са XXI међународног саветовања о заштити животне и радне средине и превенцији инвалидности, "Нове технологије и безбедан рад", Херцег Нови-Игало, јуни 1996, Институт за кавалитет радне и животне средине “1 Мај”-Ниш, 1996., стр. 485-493.


  2.2.7.     Вучковић, Љ., Савић, С., Анђелковић, Б., Живковић, Н.: Избор метода за оцену опасности од пожара дејством електричне енергије, Зборник радова са V југословенског и II међународног саветовања заштите од пожара, ЗОП ‘96, Нови Сад, 1996, стр 45-53.


  2.2.8.     Живковић, Н., Анђелковић, Б., Вучковић, Љ.: Еколошка експертиза објеката угрожених запаљивим гасовима и парама, Зборник радова са V југословенског и II међународног саветовања заштите од пожара, ЗОП ‘96, Нови Сад, 1996., стр. 27-32


  2.2.9.     Савић, С., Анђелковић, Б., Вучковић, Љ.: Примена матричког поступка за оцену поузданости човека - оператора, Зборник радова са Првог међународног симпозијума “Индустријско инжењерство '96” СИЕ '96, Машински факултет, Београд, 7-9. новембар, стр. 376-378.


  2.2.10. С. Савић, Вучковић, Љ.: Формирање комплексног китеријума квалитета техничких система применом регресионе анализе, Зборник радова са Међународне конференције "Технички системи и средства заштите од пожара, експлозија, хаварије и провала", Дунав Превинг, Београд, 21-22. новембар 1996. год., стр. 47-51.


  2.2.11. Вучковић, Љ., Савић, С., Цветковић, М.: Системска анализа фактора пожарне опасности од електричне енергије у технолошким системима, Зборник радова са XXII међународног саветовања о заштити животне и радне средине и превенцији инвалидности, "Нове технологије и безбедан рад", Херцег Нови-Игало, јуни 1996., Институт за кавалитет радне и животне средине “1 Мај”, Ниш,.1997., стр. 441-448.


  2.2.12. Спасић, Д. Вучковић, Љ.: Економско - еколошки захтеви за рационално коришћење енергије, Зборник радова са XXII међународног саветовања о заштити животне и радне средине и превенцији инвалидности, "Нове технологије и безбедан рад", Херцег Нови-Игало, јуни 1997. Институт за кавалитет радне и животне средине “1 Мај”-Ниш,.1997., стр. 215-224.


  2.2.13. Vučković, Lj., Savić, S., Cvetković, M., Manić, M.: Failure Analysis of Electric Power Transmission System as a Risk Evaluation Function, Procceedings of III International Conference “Risk in Technological Systems and the Environment”, Faculty of Occupational Safety-Niš, Yugoslav Association fo Safety Engineers and Technicians-Niš, International Society for Automatics and Informatics - Sofia, Niš, Serbia, Yugoslavia, October, 30.-31. 1997., page 107-110.


  2.2.14. Savić, S., Vučković, Lj., Anđelković, B.: Human Operator as a Risk Faktor in Technoloogical System, Procceeedings of III International Conference “Risk in Technological Systems and the Environment”, Faculty of Occupational Safety-Niš, Yugoslav Association fo Safety Engineers and Technicians-Niš, International Society for Automatics and Informatics - Sofia, Niš, Serbia, Yugoslavia, October, 30. - 31. 1997., page 181-185.


  2.2.15. Вучковић, Љ., Анђелковић, Б., Савић, С.: Примена поступака “ШТА-АКО” у анализи ризика технолошких процеса, Зборник радова са XXIII међународне конференције “Универзализација људских права и остваривање права на здраву радну и животну средину”, Институт за квалитет радне и животне средине “1. мај “- Ниш, Херцег Нови, 1.-3. јули 1998., стр. 197-202.


  2.2.16. Живановић, С., Анђелковић, Б., Вучковић, Љ.: Вишекритеријумско вредновање фактора за одлучивање при избору средстава за гашење пожара, Зборник радова са 6. Југословенског и 3. међународног саветовања заштите од пожара и експлозије, Виша техничка школа, Институт за технологију заштите, Нови Сад, 1 и 2 октобар, 1998., стр. 227-232.


   


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 23 januar 2014 14:42