Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Ljiljana Blagojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.11.1952
 • Mesto rođenja: Зоруновац
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Медицински факултет, Ниш
 • Godina diplomiranja: 01.02.1978.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Благојевић ЉиљанаЖивотна средина и здравље, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 2012. стр. 284  ИСБН 978-86-6093-033-2 (универзитетски уџбеник)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Петровић Б., Тиодоровић Б., Коцић Б., Цветковић М, Благојевић Љ. :„Influence of socio-economic crisis on epidemiological characteristic of suicide in the region of Nis“, European Journal of Epidemiology, 2001, No.17, pp.183-187.


  Петровић Б., Коцић Б., Благојевић Љ., Чукурановић Р.: „Bladder cancer and Balkan endemic nephropathy“, Journal of BUON, 2001, No.6, pp.315-318.


  Благојевић Љ., Петровић Б.,. Благојевић Ј.: Risc Factors for Health Disorders in Computer Operators in Telecom Serbia, Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2012; 18,  ( 3): 299-305


  Благојевић Љ.,  Богдановић Д., Јовић С., Милошевић З.,               Доличанин З.: „Excess Winter Mortality of Roma Population in Serbia, 1992-2007“, Cent Eur J Public Health, 2012; 20 (2): 135-138


  Стошић Љ., Милутиновић С., Лазаревић К., Благојевић Љ. Тадић Љ.:“Household Environmental Tobacco Smoke and Respiratory Diseases Among Children in Nis (Serbia)“, Cent Eur J Public Health, 2012; 20 (1): 29-32


  Благојевић Љ., Петровић Б Коцић Б. Ранчић Н., Дељанин З.:  Students' Knowledge about AIDS and their Attitudes and Behavior Towards HIV Positive/Diseased Persons in  Niš, Serbia,  Epidemiologia e prevenzione, 2013; 37,(2-3): 161-167 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Благојевић Љ.: „Најчешћа обољења радника текстилне индустрије Параћин“, Текстилна индустрија, 1984, Но 7-8, стр.31-32.


  Благојевић Љ.: „Шећерна болест као узрок привремене и трајне радне неспособности болнички лечених активних осигураника Ниша“ Acta Medica Medianae, Ниш, 1991, Но 5, стр. 113-119.


  Благојевић Љ., Поповић В., Павловић С.: „Оцена радне способности код болесника лечених од нефролитијазе методом ESWL“ Acta Medica Medianae, Ниш, 1991, Но 6, стр. 105-111


  Благојевић Љ.: „Тровање гасовима“ (у Одабрана поглавља из медицине рада), Научни подмладак, 1993, Вол XXIV, 1-4. стр.107-125.


  Благојевић Љ, „Тровање металима и неметалима“ (у Одабрана поглавља из медицине рада), Научни подмладак, 1993, Вол XXIV, 1-4. стр.126-148.


  Благојевић Љ, „Тровање органским растварачима“ (у Одабрана поглавља из медицине рада), Научни подмладак, 1993, Вол XXIV, 1-4. стр.149-180.


  Поповић В, Благојевић Љ, „Пестициди и пластичне масе“ (у Одабрана поглавља из медицине рада), Научни подмладак, 1993, Вол XXIV, 1-4. стр.181-191.


  Благојевић Љ., Благојевић Ј., Дожић С., Ћушић С.: „Histological properties of the ischiadic nerve in rats intoxicated by organic solvents“, The scientific journal Facta Universitatis, Series: Medicine and biology, Niš, 2004, Vol.11, No2, pp.56-62.


  Благојевић Љ., Тодоровић З., Петровић Б.: „Судскомедицинско вештачење нематеријалне штете услед хроничног тровања оловом - приказ случаја“, Часопис Удружења судских вјештака Црне Горе Expertus forensis 2004, Но.3, стр.175-179.


  Петровић Б, Мишић-Милићевић С., Коцић Б, Благојевић Љ, „Епидемиолошке карактеристике покушаја самоубистава тровањем особа лечених на Клиници за ендокринологију Клиничког центра у Нишу током 2001.године“, Часопис Удружења судских вјештака Црне Горе Expertus forensis, 2004, Но.3, стр.153-159.


  Благојевић Љ, Тодоровић З., Илић Д, Поповић В, Аранђеловић М., Јовановић Ј.: „Професионална обољења дијагностикована у Заводу за здравствену заштиту радника Ниш у периоду од 1989. до 2003.године“, Суплементум радова Интерсекцијког састанка Секције за медицину рада Српског лекарског друштва, Секције за медицину рада Друштва љекара Црне Горе и Друштва љекара медицине рада Републике Српске, Игало, 2004, објављено у Часопису Свет рада, Београд, 2004, Вол.1, Но. 3, стр.426-429


  Благојевић Љ.: „Вештачење у случају акутног тровања метилбромидом“, Часопис Свет рада, Београд, 2005, Вол. 2, Но. 2, стр.263-267


  Благојевић Љ.,Стошић Љ., Петровић Б., Спасић Д., Дрљевић М.: Повреде на раду у Клиничком центру Србије за период од 2005. до 2009. године, Acta Medica Medianae, Niš, 2011, No.3, pp. 27-33


  Стошић Љ., Благојевић Љ..: Комунална бука и ментални поремећаји код урбане популације, Acta Medica Medianae, Niš, 2011,  No.3, pp. 34-39

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Благојевић Љ., Петровић Б., Јовановић Ј., Вучковић Б, Цветковић В.: „Electroneurografic findings in workers occupationally exposed to a mixture of organic solvents“, VI Kongres po higiena i zdravna profilaktika ”, Sofia, 1994, pp.299-300.


  Јовић С,.Петровић Б, Башић С, Димић Д, Благојевић Љ: „Socio-medical aspects of hospitaly treated poisoning cases in Niš“, Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Tara, 1994, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, Belgrade, 1994, Vol.2, No2, pp.117-118.


  Петровић Б, Благојевић Љ, Јовић С, Коцић Б, „Suicidal poisonings in the former Niš region“, Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Tara, 1994, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, Belgrade, 1994, Vol.2, No2, pp.119-120.


  Благојевић Љ, Б.Петровић, Ј.Јовановић, Б.Вучковић, В.Цветковић, „Electro-neurographic finding in workers occupationally exposed to a mixture of organic solvents“, Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Tara, 1994, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, Belgrade, 1994, Vol.2, No2, pp.241-242.


  Јовановић Ј, Благојевић Љ, М.Јовановић, Д.Ђорђевић, М.Величковић, „Clinical and laboratory examinations of petrol distribution workers“, Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Tara, 1994, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, Belgrade, 1994, Vol.2, No2, pp.249-250.


  Ђорђевић Д, Поповић В, Благојевић Љ, Јовановић Ј, Митровић Б.: „Some characteristics of health condition of printing workers“, Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Tara, 1994, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1994, Belgrade, Vol.2, No2, pp.251-252.


  Николић И, .Јовановић Ј, Благојевић Љ, Шурдиловић Ј,  Јовановић М, Митровић Б.: „State of health of the workers on galvanization“, Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Tara, 1994, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1994, Belgrade, Vol.2, No2, pp.273-274.


  Митровић Б, Поповић В, Благојевић Љ, .Јовановић Ј, Ђорђевић Д: „State of health of the workers in the coppermine in Majdanpek“, Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Tara, 1994, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1994, Belgrade, Vol.2, No2, pp.285-286.


  Живковић Ж, .Јовановић Ј, Благојевић Љ, Веселић Е, .Милојковић В, Радојичић Б.: „Exposure to lead and organic solvents in workers of „Pomoravlje“, Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Tara, 1994, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1994, Belgrade, Vol.2, No2, pp.309-310.


  Спахић Г, Вешовић Д,  Марић Б,  Јокић В, Благојевић Љ:„Pathohistological changes in the lungs of rats intoxicated by lindane“, Proceedings of Congress „Toxicology of pesticides“, Kruševac, 1995, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1995, Belgrade, Vol.3, No3, pp.367-368.


  Благојевић Љ, Башић Х, Г.Спахић, „Imunochemical analysis of nervus ishiadicus in rats intoxicated by lindane“, Proceedings of Congress „Toxicology of pesticides“, Kruševac, 1995, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1995, Belgrade, Vol.3, No3, pp.373-374.


  Благојевић Љ, З.Тодоровић, Б.Петровић, С.Јовић, В.Војиновић, „Неки показатељи стања јетре радника изложених смеши органских растварача“, Зборник резимеа III Југословенске гастроентеролошке недеље штампан у Archives of gastroenterohepatology, Igalo-Herceg Novi, 1996, Vol.15, Supplement 7, pp. S73.


  Јанковић В, .Јанковић Ј, Благојевић Љ, „Утицај органских растварача на здравствено стање гумарских радника“, Зборник резимеа, IX Конгрес Медицине рада Југославије са међународним учешћем, Ниш, 1997, стр.209-211.


  Спахић Г, Благојевић Љ, „Патохистолошке промене у плућима пацова током инхалације смеше органских растварача“, Зборник резимеа, IX Конгрес Медицине рада Југославије са међународним учешћем, Ниш, 1997, стр.202-203.


  Митровић Б, Поповић В, Благојевић Љ, Д.Ђорђевић, „Здравствени ризик при употреби органо-фосфорних пестицида код прскача дувана“, Зборник резимеа, IX Конгрес Медицине рада Југославије са међународним учешћем, Ниш, 1997, стр.199-200.


  Благојевић Љ,.Петровић Б, Тодоровић З, Јовић С, „Биохемијске промене у крви радника професионално експонираних органским растварачима“, Зборник резимеа, IX Конгрес Медицине рада Југославије са међународним учешћем, Ниш, 1997, стр.213-214.


  Николић И, Благојевић Љ, З.Тодоровић, В.Јанковић, „Неки параметри хематолошког статуса радника професионално експонираних органским растварачима“, Зборник резимеа, IX Конгрес Медицине рада Југославије са међународним учешћем, Ниш, 1997, стр.211-212.


  Тодоровић З, Благојевић Љ, Вучковић Б, Јанковић В.: „Електронеурографски налаз код радника професионално изложених органским растварачима“, Зборник резимеа, IX Конгрес Медицине рада Југославије са међународним учешћем, Ниш, 1997, стр.214-215


  Петровић Б,  Благојевић Љ, Јанковић С, Коцић Б, Радосављевић В, „Insecticides and herbicides as possible risk factors for bladder cancer“, Proceedings of International Symposium on Pesticides in Public Health, Budva, 1997, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1997, Belgrade, Vol.5, No.2, pp.181-182.


  Благојевић Љ,  Спахић Г, .Благојевић Д., Ћушић С,: „Antioxidative status in rats subacutely intoxicated by a mixture of organic solvents“, Proceedings of the 7th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Igalo, 1998, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1998, Belgrade, Vol.6, No.3, pp.255-256.


  Благојевић Љ, Спахић Г,  Дожић С, Ћушић С.: „Histological properties of sciatic nerve in rats intoxicated by organic solvents“, Proceedings of the 7th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Igalo, 1998, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1998, Belgrade, Vol.6, No.3, pp.257-258.


  Ђорђевић Д, .Благојевић Љ,  Јовановић Ј, Митровић Б, Радуловић О., Стојановић М., Здравковић Б.: „Professional risk of cable installers“, Proceedings of the 7th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Igalo, 1998, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1998, Belgrade, Vol.6, No.3, pp.565-566.


  Тодоровић З, Благојевић,Љ  Петровић Б, Николић И.: „Liver functions in workers exposed to organic solvents mixture“, Proceedings of the 7th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Igalo, 1998, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1998, Belgrade, Vol.6, No.3, pp.571-572.


  Митровић Б, Благојевић Љ, Тодоровић З, Ђорђевић Д.: „Q-16 questionnaire application in petrol station workers“, Proceedings of the 7th Congress of the Toxicologists of Jugoslavia, Igalo, 1998, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 1998, Belgrade, Vol.6, No.3, pp.601-602.


  Благојевић Љ,  Спахић Г, Благојевић Д, Ћушић С.: „Antioxidative status in rats subacutely intoxicated by a mixture of organic solvents“, Book of abstracts XVII International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Florance, 1999, pp. T350.


  Благојевић Љ., Тодоровић З.,Војиновић С.: „Electroneurographical findings in varnishers before and after vitaminotherapy“, Abstacts of the joint meeting of VII Word Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR and 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology, Florence, 2000, pp.114.


  Петровић Б. Коцић Б., Благојевић Љ.: “Geografical distribution of bladder cancer and Balkan endemic nephropathy in the Region of Niš (Serbia) VII Nacionalen kongres po higiena, Sofija, 2000. Book of Abstracts pp:158


  Благојевић Љ, Поповић В, Јовановић Ј, Тодоровић З, Аранђеловић М, Миљковић С., Вучковић Б.,  Рађеновић С.: „Оцена радне способности акутно трованих угљенмоноксидом“, X Конгрес медицине рада Југославије са међународним учешћем, Зборник резимеа објављен у Специјалном броју Ревије рада 2001, стр.356.


  Благојевић Љ,  Јовановић Ј.,  Станковић С., Нешић В., Узелац В.,  Срнић Д., Недовић Ж.: „Assesment of lead poisoning degree in workers employed in lead batteries recycling“, Proceedings of the 8th Congress of the Toxicology with international participation, Tara, 2002, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 2002, Belgrade, Vol.10, No. 1-2, pp.128-129.


  Гавриловић М, Благојевић Љ,  Јовановић Ј.: „Оштећење јетре радника гумарске индустрије - приказ случаја“, Proceedings of the 8th Congress of the Toxicology with international participation, Tara, 2002, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 2002, Belgrade, Vol.10, No. 1-2, pp.183.


  Јовановић Ј, Гавриловић М, Благојевић Љ, Е.Веселић.: „Health condition of workers exposed to petrol vapors“, Proceedings of the 8th Congress of the Toxicology with international participation, Tara, 2002, summary printed in Archives of toxicology, kinetics and xenobiotic metabolism, 2002, Belgrade, Vol.10, No. 1-2, pp.151.


  Благојевић Љ, Тодоровић З., Петровић Б.: „Occupational diseases caused by biologic agents“, Book of abstracts of I Macedonian Congress of Occupational health with international participation, Struga, 2004, pp.86.


  Николић И, Тодоровић З.,.Благојевић Љ.: „Occupational injuries in textile industry workers in the period 1999-2003“, Book of abstracts of I Macedonian Congress of Occupational health with international participation, Struga, 2004, pp.88.


  Благојевић Љ, С.Манић, М.Томић, Т.Јовановић, „Преваленција артеријске хипертензије код радника Телеком Србије у Нишу“, I Конгрес медицине рада и заштите на раду Србије и Црне Горе са међународним учешћем, Копаоник 2005, Зборник радова и резимеа, објављено у Часопису Свет рада, Београд, 2005, Вол.2, Но. 4, стр.544-545.


  Благојевић Љ., Стошић Љ., Благојевић Ј., Булат П. : Survey of Chronic Lead Poisoning in Workers Involved in Lead  Batteries Recycling, Conference Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, Niš, 2011.; 317-323


  Стошић Љ., Благојевић Љ., Милутиновић С. : Monitoring of Air Pollutants in Nis Between 2007-2009, Proceeding, Conference Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, Niš, 2011.; 307-310


  Стојановић Љ., Благојевић Љ., Спасић Д. : Medical Waste Management in the South-Eastern Serbia, Proceeding, Conference Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, Niš, 2011., 343-347


  Стојановић Љ., Благојевић Љ., Спасић Д. : Analysis of Pharma-ceutical Waste Management in the Districts of Nis, Pirot and Toplica Medical Institutions, Proceeding, Conference Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, Niš, 2011. 349-352


  Благојевић Љ., Спасић Д., Аврамовић Д.: „Occupational Injuries in the Haelahcare Industry“, Proceeding-CD Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela, Univerza v Ljubljana, Portorož, 2011.


  Стошић Љ., Благојевић Љ., Милутиновић С. Лазаревић К.: Monitoring of Photochemical Smog in Nis Bitween 2001-2010;  Proceeding, International Scientificnand Professional Meeting „ECOLOGICAL TRUTH“  30. May-02 June, Zajecar. University of Belgrade- Tehnical faculty Bor, 2012.; 464-467


  Лазаревић В, С Ивезић Ђорђевић С., Крстић И., Благојевић Љ,         Јанковић Ж.: „Chronic Exposure oo Lead in Metal Industry“, 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, University of Zenica, str. 265-270, 2012.


  Лазаревић В, С Ивезић Ђорђевић, Благојевић Љ, Крстић И.: „Negative Effecte of Lead in Metal Processing Industry“, Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, 2012,   57-63.


  Петровић Б, Коцић Б, Ранчић Н.  Благојевић Љ, Миленковић Ј, Костић Петровић М..:Secondary School Students Knowledge a HIV Transmission“, Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, 2012.,  .244-247

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Благојевић Љ., Петровић Б,  Николић И, Шурдиловић Ј., Стојић С, Веселиновић Г.: „Преваленција хипертензије у неким погонима ЕИ Ниш“, Зборник резимеа XXVI Дани превентивне медицине, Ниш, 1992, стр.23.


  Благојевић Љ.:„Основни разлози укидања бенефицираног стажа у оловном слогу у графичкој индустрији“, Зборник радова XV Југословенско саветовање о заштити на раду и превенцији инвалидности, Дубровник, 1989, стр.89-98.


  Благојевић Љ., Вучковић Б., Николић И., Шурдиловић Ј.: „Учесталост полинеуропатских промена у лакирера ЕИ-Ниш“, Зборник резимеа XXVI Дани превентивне медицине, Ниш, 1992, стр.30.


  Благојевић Љ, Николић И., Петровић Б., Шурдиловић Ј., Вучинић Б., Димитријевска М.: „Сервисирање рендген апарата као фактор ризика за настанак неких обољења очију“, Зборник резимеа XXVI Дани превентивне медицине, Ниш, 1992, стр.30-31.


  Благојевић Љ.,  Вучковић Б, Николић И, Шурдиловић Ј.: „Неуро-физиолошки ефекти дуготрајне експозиције мешавини органских растварача у лакирера ЕИ Ниш“, Зборник резимеа VIII Југосло-венски конгрес медицине рада, Београд, 1992., стр.94-95. R73=0,2


  Благојевић Љ, Радојичић Б,  Петровић Б, Живковић Ж, Веселић Е,  Милошевић В: „Хематолошки и токсиколошки налази у радника експонованих мешавини органских растварача“, Зборник резимеа XXVII Дани превентивне медицине, Ниш, 1993, стр.48.


  Благојевић Љ,.Вучковић Б, Цветковић В, Ранчић Н, Анђелковић Ј, Поповић Р, Палигора И, Тодоровска Д: „Вредности неурофи-зиолошких метода у дијагностици токсичних неуропатија“,Зборник резимеа XXVII Дани превентивне медицине, Ниш, 1993, стр.49.


  Петровић Б,  Филиповић С, Величковић З, Цветковић М,  Спасић М,  Михајловић В, Коцић Б, Благојевић Љ, Радосављевић В, „Дистрибуција фактора ризика за настанак рака дојке код радника Дуванске индустрије у Нишу“, Зборник резимеа XXVII Дани превентивне медицине, Ниш, 1993, стр.39.


  Петровић Б., Јовић С.,Благојевић Љ.: „Епидемиолошке карактеристике полних болести у општини Ниш VII Конгрес микробиолога Југославије, Херцег Нови 1995. Зборник резимеа  стр. 111


  Благојевић Љ,  Поповић В.,  Аранђеловић М.,  Јовановић Ј.: „Етиолошка струкура професионалних обољења дијагностико-ваних у Заводу за здравствену заштиту радника (ЗЗЗЗР) Ниш у периоду од 1989. до 1998.године“, Зборник сажетака XIV Конгрес лекара Србије и Конгрес лекара отаџбине и дијаспоре, Београд, 2000, стр.23.


  Николић И,  Благојевић Љ, Тодоровић З., Радуловић О., Стојановић М.: „Учесталост артеријске хипертензије код радника професионално изложених хемијским штетностима”, Зборник сажетака XIV Конгрес лекара Србије и Конгрес лекара отаџбине и дијаспоре, Београд, 2000, стр.40.


  Николић И,  Благојевић Љ, Тодоровић З., Радуловић О., Стојановић М.: „Учесталост артеријске хипертензије код радника професионално изложених хемијским штетностима”, Зборник сажетака XIV Конгрес лекара Србије и Конгрес лекара отаџбине и дијаспоре, Београд, 2000, стр.40.


  Благојевић Љ., Поповић В, Аранђеловић М., Јовановић Ј.: „Етиолошка струкура професионалних обољења дијагностикованих у Заводу за здравствену заштиту радника (ЗЗЗЗР) Ниш у периоду од 1989. до 1998.године“, Зборник сажетака XIV Конгрес лекара Србије и Конгрес лекара отаџбине и дијаспоре, Београд, 2000, стр.23


  Николић И, Благојевић Љ, Тодоровић З, Николић Р, Вељковић З.: „Anxiety-depresive disorders in workers occupationaly exposed to chemical noxae“, Зборник резимеа XXXV Дани превентивне медицине са међународним учешћем, Ниш, 2001, стр. 38.


  Делчев М, Благојевић Љ.:„Пренатални стрес, малнутриција и пушење као фактор ризика мале порођајне тежине“, Зборник резимеа „Југословенски педијатријски дани“, Ниш, 2001, стр. 125.


  Петровић Б., Коцић Б., Благојевић Љ., Цветковић М. „Епидемиолошке карактеристике ХИВ инфекције у југоисточној Србији“, Дани микробиолога Србије и Црне Горе, Херцег Нови, 2004., Зборник резимеа стр. 162-163.


  Тодоровић З., Манић С., Благојевић Љ., Митић Д.: „Здравствено стање радника изложених јонизујућем зрачењу“, Зборник резимеа 40. Дани превентивне медицине, Ниш, 2006, стр.94.


  Благојевић Љ. : Запошљавање особа са инвалидитетом. Зборник радова „50 година организоване заштите на раду у Србији“,Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 2010. стр. 336-344


  Ковачевић В., Крстић И., Благојевић Љ., Вељковић В.,  Лазић М.: „ Анализа параметара квалитета отпадне водене емулзије из процеса обраде метала “Фабрике обојених метала” – Прокупље, Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад, Удружење за технологију воде и санитарно нжињерство, Суботица, 2010. стр. 99-103


  Стошић Љ., Благојевић Љ..: „ Community Noise and Mental Disturbance in An Urban Population“ 22.Национална конференција и 4. Међународна конференција „Бука и вибрације“. 17-19.10. 2010. стр. 179--182


  Благојевић Љ., Спасић, Д., Савић, С., Максимовић, Н. : Професионални трауматизам – индикатор безбедности и заштите здравља на раду. Зборник радова „Заштита на раду у 21. веку – теорија и пракса“, Тара,2011. стр. 155-159


  Стојановић Љ., Благојевић Љ. : „Управљање медицинским отпадом у Нишавском управном округу“, Зборник радова „Заштита на раду у 21. веку – теорија и пракса“, Тара, 2011. стр. 129-133


  Стошић  Љ., Благојевић  Љ., Милутиновић  С..: „ Using of AIR Quality Index in Estimation Human Health Risk“; „Air Protection 2011“. Саветовање са међународним учешћем. Привредна комора Србије. Зрењанин. 07-09. новембар 2011. стр. 226-230

  Благојевић Љ., Дрљевић М., Дрљевић И.: „Периодични преглед радника у процесу управљања ризиком у ЈКП „Београдски водовод и канализација“. Зборник радова „Ризик и безбедносни инжењеринг“. 6. међународно саветовање. Копаоник, 2011. стр. 264-268


  Стошић  Љ., Благојевић Љ., Милутиновић С.: „ Perception of And Attitudes to Urban Noise Among Citizenns of Nis ( Serbia) 23.Национална конференција и 4. Међународна конференција „Бука и вибрације“. 17-19.10. 2012. стр. 291-294


  Благојевић Љ., Стошић Љ., Спасић Д.: „Управљање фармацеутским отпадом из домаћинства“ Зборник радова „Заштита на раду у индустрији, пољопривреди, саобраћају и комуналној делатности“, Тара, 2012. стр. 245-249

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 27 januar 2014 11:48