Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.01.2014.

Vesna Miltojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.05.1960.
 • Mesto rođenja: Bela Palanka
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1983.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ивана Илић Крстић, Весна Милтојевић (2021). Инжењери, етика и професионализам. У: Милош Тасић и Јелена Динић (ур.), Савремени изазови инжењерске професије (стр. 29-42). Ниш: Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6055-153-7


  Jasmina S. Petrović and Vesna D. Miltojević (2020). Some Determinants of the Social and Cultural Identity of the Romani Community in Serbia. In: Jasmina S. Petrović, Vesna D. Miltojević, Ewa J. Bujwid-Kurek, and Biljana Č. Milošević Šošo (eds.), Culture and Identities, pp. 205-220. Belgrade: Serbian Sociological Association and Institute for political Studies. ISBN 978-86-81319-16-1; ISBN 978-86-7419-328-0


  Vesna Miltojević, Jasmina Petrović (2020). Ecological Culture and Sustainable Development. In: Ana Mantarova (ed.), Sustainable Development: Inter and Intragenerational Aspects, pp. 102-125. Sofia:  Avangard Prima. ISBN 978-619-239-464-6 (M14)


  Jasmina S. Petrović, Vesna D. Miltojević, Ewa J. Bujwid-Kurek, and Biljana Č. Milošević Šošo (Eds.), (2020). Culture and Identities. 331 p. Belgrade: Serbian Sociological Association and Institute for political Studies. ISBN 978-86-81319-16-1; ISBN 978-86-7419-328-0


  Petrović J., Miltojević V. (2019). Empirical Sociology In Serbia At The Beginning Of The 21st Century: A (Self)Critical View.  In: Jasmina Petrović, Vesna Miltojević, Irina Trocuk (eds.), Sociology in XXI century: challenges and perspectives, pp. 149 – 169. Niš: Faculty of Philosophy, Belgrade: Serbian Sociological Society. ISBN 978-86-7379-507-2 (FF) ISBN 978-86-81319-14-7 (SSD)


  Petrović J., Miltojević V., Trocuk I. (Eds.). (2019). Sociology in XXI century: challenges and perspectives. Niš: Faculty of Philosophy, Belgrade: Serbian Sociological Society. 328 p. ISBN 978-86-7379-507-2 (FF) ISBN 978-86-81319-14-7 (SSD)


  Весна Милтојевић, Снежана Попић (2017).Спремност Србије за адаптацију на климатске промене.  У: Урош Шуваковић,Оливера Марковић-Савић (ур.), ГЛОБАЛИЗАЦИЈА и глокализација, стр. 573-586. Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини ; Београд : Српско социолошко друштво : Институт за политичке студије. ISBN 978-86-6349-083-3 (ФФКМ) ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД) ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС) COBISS.SR-ID 255466764


  Надић, Д., Милтојевић, В. (2017). Допринос Данила Ж. Марковића развоју социјалне екологије. У: Д. Захаријевски и Г. Стојић (прир.), Проф. др Данило Ж. Марковић и савремена српска социологија: Споменица, (стр. 117-127). Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-438-9; COBISS.SR-ID 232830732


  Илић Крстић, И., Милтојевић, В. (2016). Социјално-здравствени положај старијих становника Бабушнице. У: Љ. Митровић (прир.), Становништво југоисточне Србије: социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије: с посебним освртом на положај остарелих, (стр.187-201). Ниш: САНУ – огранак у Нишу, Универзитет у Нишу Филозофски факултет и Центар за научноистраживачки рад САНУ. ISBN 978-86-7025-587-6(САНУ)


  Трифуновић, В., Милтојевић, В. (2014). Поетски и магијски реализам: сликар Радислав Раша Тркуља (Кладово). У: Д. Б. Ђорђевић, В. Трифуновић, Њ. Драговић, Узорник у пограничју, стр.57-77. Ниш: Машински Факултет, Нови Сад: Прометеј. ISBN 978-86-6055-058-5 ISBN 978-86-515-0933-2


  Милтојевић, В. (2014). Ставови студената о чланству у Европској унији и остваривање одрживог развоја. У Д.С. Захаријевски, Г. Ђорић, Г. Стојић (прир.), Културне оријентације студената и култура мира на Балкану,стр. 39-55. Ниш, Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-359-7


  Милтојевић, В. и Станковић, М. (2014). Учитељ у пограничју: просветни рад Данијеле Момчиловић у Сурдулици. У: М. Јовановић, Д. Здравковић и В. Трифуновић (прир.), Учитељ у пограничју, стр. 73-90. Ниш, Филозофски факултет у Нишу,. ISBN 978-86-7379-353-5


  Воза, Д. и Милтојевић, В. (2014). Испирач злата - чувар традиције у Мајданпеку. У Д. Крстић, Д.Б. Ђорђевић, С. Марквић Крстић (прир.), Занатлија у пограничју, стр. 49-68. Нови Сад, Прометеј и Ниш, Машински факултет, ISBN 978-86-515-0992-9;


  Милтојевић, В. и Воза, Д. (2014). Паун Ес Дурлић – етнолог из Мајданпека. У М. Тасић, Д. Здравковић и Д. Крстић (прир.), Људи из пограничја говоре, стр. 333-353. Врање: Учитељски факултет. ISBN 978-86-6301-008-6


  Милтојевић, В. и Воза, Д. (2014). Вашар у селу Црнајка - Општина Мајданпек. У Д. Б. Ђорђевић, Д. Тодоровић, Д. Крстић, Вашар у пограничју, стр. 33-67. Ниш: Универзитет у Нишу – Машински факултет и Нови Сад: Прометеј.  ISBN 978-86-515-0898-4(Прометеј) ISBN 978-86-6055-046-2(МФН)


  Милтојевић, В. и Воза, Д. (2014). Сеоско газдинство Јанковић из Лескова (Мајданпек). У Д. Б. Ђорђевић, М. Вуковић,Породично газдинство у пограничју, стр. 241-261. Ниш: Универзитет у Нишу – Машински факултет и Нови Сад: Прометеј.  ISBN 978-86-515-0899-1(Прометеј) ISBN 978-86-6055-047-9(МФН)


  Милтојевић, В. и Воза, Д. (2013). Осуђени на самоћу – Исповест Анице из села Лесково. У Л. Л. Милошевић Радуловић, Ј. Петровић и И. Илић Крстић (прир.), Старији људи у пограничју,  стр. 41-63. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-519-1697-0 ISBN 978-86-6055-040-0


  Милтојевић, В. (2013). Инжењери и одрживи развој. У Д.Б.Ђорђевић и Б. Ђуровић (прир.), Професија инжењер, стр. 69-77. Ниш: Универзитет у Нишу, Машински факултет.


  Ilić Krstić, I. i Miltojević, V. (2013). Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama Istočne i Jugoistočne Srbije – studija slučaja. U M. Petrović (prir.), Izazovi održivog razvoja,  str. 196-213. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. ISBN 978-86-913927-7-2


  Miltojević, V. (2012). The Environmental Culture of the Agricultural Producers and Realization of Environmental Safety.. У А. Мантарова (прир.), Измерения на екологичната култура, рр. 178-203. София:Аля“. 


  Милтојевић, В. (2012). Еколошка култура у радовима Веселина Илића. У Љ. Митровић, Д. Гавриловић (прир), Личност и стваралаштво Веселина Илића, стр. 49-57. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-271-2


  Воза, Д. и Милтојевић, В. (2012). Влаоле (Мајданпек). У Д. Б. Ђорђевић, Ђ. Стевановић, Д. Тодоровић (прир.), Село у пограничју, стр. 57-77. Београд: Службени гласник и Завод за проучавање села.


  Милтојевић, В. (2012). Модернизација пољопривредне производње и еколошка безбедност. У Љ.  Митровић (прир), Становништво Југоисточне Србије: Утицај демографских промена у Југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност, стр. 269-284. Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Нишу.


  Милтојевић, В. и Илић Крстић И. (2012). Пољопривредна производња и еколошка безбедност у Општини Врање. У Љ. Митровић (прир.), Становништво Југоисточне Србије: Утицај демографских промена у Југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност, стр. 373-385. Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Нишу.


  Miltojević, V. i Ilić-Krstić, I. (2011). Mogućnosti zadovoljavanja potreba kao determinanta socijalne pravde u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj. U  M. Božić (Ur.), Balkan u procesu evrointegracije: modernizacija i razvoj, str. 149 – 170. Niš: Filozofski fakultet - Centar za sociološka istraživanja, Izdavačka jedinica.


  Милтојевић, В. (2011). Инжењерска етика и еколошка безбедност. У Д. Б. Ђорђевић, Б. Ђуровић (под ред), Професионална етика инжењера, стр. 101-111. Ниш: Универзитет у Нишу - Машински факултет.


  Милтоевич, В. (2011). Устойчивое развитие и сохранение национальной идентичности. У Д. Ж. Маркович, С. Н. Глазачев, С. А. Степанов (прир.), Социокультурные измерения в условиях глобализации: Опыт России и Сербии, стр.  180-203. Москва:  Международный независимый эколого-политологический университет,


  Miltojević, V. (2010). Kultura mira na Balkanu u svetlu etničke, religijske i konfesionalne pripadnosti (Osvrt). U D. B. Đorđević, D. Todorović, J. Živković (prir.), Kvalitet međuetničkih odnosa i kultura mira na Balkanu (Osvrti i rasprave), str. 37-43. Niš: Filozofski fakultet.


  Mилтојевић, В. (2008). Толеранција и дијалог као услови остваривања културе мира на Балкану (Осврти и расправе). У Д. Стјепанпвић-Захаријевски, Д. Гавриловић, В. Милтојевић (прир.), Идентитети и култура мира у процесима глобализације и регионализације Балкана, (стр. 99-106). Ниш: Универзитет у Ниш, Филозофски факултет и Центар за социолошка истраживања.


  Miltojević, V. i Ilić, I. (2008). Siromaštvo kao posledica tranzicionih procesa u Srbiji i otežavajući faktor ostvarivanja održivog razvoja. U M. Božić (prir), Balkan u procesu evrointegracije koncepcije razvoja i socijalne implikacije, str. 163-179. Niš:Filozofski fakultet u Nišu.


  Miltojević, V. (2007). Ekološka svest i strukturne promene na Balkanu. U M. Božić (prir.), Balkan u procesu evrointegracije (Strukturne promene i kultura mira), str. 169–177. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.


  Милтоевич, В. (2006). Новые ценностные ориентиры в культуре и гуманизация условий жизни. В С. Н. Глазачев и Д. Ж. Маркович (ред.), Экологическая культура и образование: опыт России и Сербии, стр. 219-235. Ниш и Москва: Факультет охраны труда, Международный независмый эколого-политологический университет.


  Mitrović, Lj., Božić, M., Milošević, B., Jovanović, Đ., Golubović, S., Miltojević, V. i G. Stojić. (2006). Geokultura razvoja i kultura mira u Srbiji i na Balkanu u kontekstu savremenih strukturnih promena. U Lj. Mitrović et al. (prir.), Kultura mira i geokultura razvoja Balkana, str. 19–39. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.


  Милтојевић, В. (2006). Различита одређења културе мира. У Љ. Митровић, В. Милтојевић, Б. Стевановић (прир.), Култура мира појам и функције, стр. 31-43. Ниш: Филозофски факултет – Универзитет у Нишу и Институт за социологију.


  Милтојевић, В. (2006). Селективна библиографија радова о култури мира. У Љ. Митровић, В. Милтојевић, Б. Стевановић (прир.), Култура мира појам и функције, стр. 235-249. Ниш: Филозофски факултет – Универзитет у Нишу и Институт за социологију

 • Knjige i udžbenici:

  Надић Д. и Милтојевић В. (2018). Библиографија радова др Данила Ж. Марковића. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-456-3


  Млтојевић, В. и Павловић, Д. (2012). Техника писања научно'стручних радова. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. ISBN 987-86-7379-272-9


  Милтојевић В. (2005). Еколошка култура. Ниш; Факултет заштите на раду

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Miltojevic, V., Ilic Krstic, I. & Petkovic, A. (2017). Informing and public awareness on waste separation - A case study of the City of Niš (Serbia). International Journal of Environmental Science and Technology, 14(9), 1853-1864. DOI: 10.1007/s13762-017-1305-3


  Miltojević, V., Ilić Krstić, I., Živković, S. (2012). Ecological Culture of Agricultural Producers – Case Study in Serbia and Bulgaria. Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, 18(4), 315-328.


  Miltojević, V. (2012). Higher Education in Serbia and Environmental Ethics for Engineers. Didactica Slovenica - pedagoška obzorja, 27(3-4), 184-194.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Miltojević, V. D., Ilić Krstić, I. Lj., Orlić, A. N. (2022). Burnout among Students of Technical Faculties in Serbia – A Case Study, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE),  Vol. 10, No. 2, str. 219-229. ISSN 2334-847X (Printed), ISSN 2334-8496 (Online) https://doi.org/10.23947/2334-8496-2022-10-2-219-229 (M24)


  Ilić Krstić, I., Miltojević, V. (2021). Gender Perspective of Climate Change in The Republic of Serbi, Facta Universitatis: Working and Living Environmental Protection, Vol. 18, No. 3, pp. 129-141.  ISSN 0354-804X (M52)


  Miltojević, V., Ilić Krstić, I., Orlić, A. (2021). Burnout in Master’s Students – A Case Study, Safety Engineering, Vol. 11, No. 2, pp. 65-68. ISSN 2217-7124, ISSN (Online) 2334-6353 (M53)


  Ilić Krstić, I., Miltojević, V. (2021). Uticaj pandemije na kapacitete žena u poljoprivredi za adaptaciju na klimatske promene. Svet rada, Vol. 18, No. 5, str. 498-506. ISSN 1451-7841  (M53)


  Деспотовић, Ј., Родић, В., Бошњак, Д. и Милтојевић, В. (2021). Утицај демографских фактора на еколошке ставове пољопривредних произвођача, Aгроекономика, вол. 50, бр. 90, стр. 53-63. ISSN 0350-5928  (M51)


  Miltojević, V. (2021). The Environment – A Terra Incognita for Most Sociologists in Serbia, Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 20, No 1, pp. 73-86. https://doi.org/10.22190/FUPSPH2101073M (M52)


  Милтојевић, В., Илић-Крстић, И. (2020). Социологија и климатске промене. Социолошки преглед,  вол. LIV, но. 4, стр. 1095-1121. Doi. 10.5937/socpreg54-28376 (M24)


  Деспотовић Ј., Родић В., Бошњак Д., Милтојевић В. (2020). Eколошки ставови пољопривредних произвођача у Војводини. Агроекономика, вол. 49, бр. 87, стр. 64-73. ISSN 0350-5928 (М51)


  Ilić Krstić, I.,  Miltojević, V. (2020). Žene u poljoprivredi i adaptacija na klimatske promene. Svet rada, vol. 17, br. 3,  str. 295-304. ISSN 1451-7841 (M52)


  V. Miltojević. (2019). Euro-optimism or euroscepticism: Opinions of students from Serbia, Macedonia and Bulgaria. RUDN Journal of Sociology, Vol. 19, No. 2, 222 – 234. ISSN: 2313-2272 (Print) ISSN: 2408-8897 (Online) DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-2-222-234 (ERIH Plus)


  Весна Милтојевић (2018). Развој националних социологија централне и источне Европе. Социолошки преглед, LII (4), 1511-1518.ISSN 0085-6320. DOI: 10.5937/socpreg52-18734 (ERIH Plus)


  Весна Милтојевић. (2018). Култура мира и одрживи развој – утопија или стварност на Балкану. Годишњак за социологију, XIV (21), 53-66. ISSN 1451-9739


  Весна Милтојевић (2017). Евро-оптимизам или евро-скептицизам нишких студената. Балканске синтезе – часопис за друштвена питања, културу и регионални развој,  IV(1), 59-70. ISSN 2406 - 1190


  Dinić, D., Miltojević, V. (2017). Motivational Factors for Dedication at Work–Case Study. FACTA UNIVERSITATIS Series: Working and Living Environmental Protection, 14(3), 207 – 224. ISSN 0354-804X (Print) Doi:10.22190/FUWLEP1703207D


  Милтојевић В. (2015). Ставови студената Универзитета у Нишу и Битољу о чланству у Европској унији и одрживом развоју. UDK 339.923:316.64-057.875(497.11+497.7). Балканске синтезе, II(2), 63-79.ISSN 2406-1190


  Милтојевић, В. (2015). Чланство у еколошким организацијама као облик еколошког активизма студената.УДК 316.334.5:316.64-057.87 Годишњак за социологију, XI(14/15), 35-49. - публиковано 2016. ISSN 1451-9739


  Đorđević, A., Miltojević, V. and Todorović, B. (2015).  Air Quality In The City Of Niš: Citizen Perception And Objective Indicators. UDC 504.5:364.463(497.11Niš) Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, 12(3), 289-300. ISSN 0354-804X (Print) ISSN 2406-0534


  Маркович, Д. Ж., Милтоевич, В. (2015). Экологическое образование и культура мира. Вестник экологического образования в России, 4(78), 5-8. ISSN 2079-1623


  Милтојевић, В. Д. (2014). Екосоцијализам и стратегије развоја. Годишњак за социологију, IX(10-11), 113-121.ISSN 1451-9739


  Милтоевич, В. (2013). Семья как ценностная ориентация сербских студентов, ВЕСТНИК Российского университета дружбы народов, Серия СОЦИОЛОГИЯ 1, 143-153.


  Петровић, Ј. С., Стјепановић Захаријевски, Д. С., & Милтојевић, В. Д. (2013). Сиромаштво у теоријском дискурсу и стратешким документима Републике Србије. Српска политичка мисао, XX(2), 151-172.


  Милтојевић, В.  (2013). О образовању из другог угла. Теме, 37(2),  143-145.


  Милтојевић, В. (2011). Култура као димензија одрживог развоја. Теме, 35(2), 639–653.


  Милтојевић, В., Живковић, С., Илић-Крстић, И. (2011). Еколошка свест индивидуалних пољопривредних произвођача. Економика пољопривреде, 58(4), 777-793.


  Miltojević, V., Iliić-Krstić, I. (2011). Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local Communities Development. Quality Of Life 2(1-2): 33-37.


  Милтојевић Весна. (2010). Ставови студената према породици. ГОДИШЊАК САО за 2010. годину, 871- 880.  


  Милтојевић В. 2010. Улога наставног кадра у развијању еколошке свести ученика. ГОДИШЊАК САО за 2010. годину,  299-309. ISSN 1820 – 5461.


  Ilić, I., Miltojević, V. (2008). Ecological Conscience as a Basis of Accomplishment of Sustainable Development. ECOLOGICA, 16(XV), 237-242. ISSN 0354-3285

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Miltojević,V., Ilić Krstić, I. (2022). Ecological Awareness of Female Farmers and Climate Change Adaptation – A Case Study. In: Vesna Nikolić & Evica Stojiljković (Eds.), Conference Proceedings of The 19th International Conference “Man and Working Environment” Occupational and Environmental Safety Engineering & Management (pp. 211-217). Niš: University of Niš, Faculty of Occupational Safety. ISBN 978‐86‐6093‐112‐4 (M33)


  Petrović, J. S., Miltojević, V. D. (2022). Life in the Time of Coronavirus: Contribution to the Study of Specific Socio-ecological Attitudes and Practices During the Covid-19 Pandemic. In: Milica M. Marjanović and Teodora Lj. Jakšić (eds.), Book of Abstract International Scientific Conference „In Honour of professor Đorđe Tasić“ (pp. 64-65). Belgrade: Serbian Sociological Association, Kosovska Mitrovica: University of Priština, in Kosovska Mitrovica, Faculty of Philosophy, Vranje: University of Niš, Faculty of Pedagogy of Vranje. ISBN 978-86-81319-20-8 (SSD), ISBN 978-86-6349-181-6 (FFKM), ISBN 978-86-6301-046-8 (PFV)  (M34)


  Ilić Krstić, I., Miltojević, V. (2022). Perception Of Climate Change By Female Farmers In Serbia – A Case Study. In: Snježana Kirin, Ivan Štedul and Marija Bubaš (Eds.), Book of Proceedings 8th International Professional and Scientific Conference „Occupational Safety and Health“ (pp. 909-915). Croatia, Karlovac: Karlovac University of Applied Sciences. ISSN 2623-6435 (M33)


  Ilić-Krstić, I., Miltojević, V. (2021). Effects of the Pandemic on the Capacity of Women in Agriculture to Adapt to Climate Change. In: Larisa Jovanović, Vadim Ermakov, Sergei Ostroumov (Eds.), Book of Apstracts The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economy and the Environment in the Era of The Fourth Industrial Revolution, p. 125. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica. ISBN 978-86-89061-14-7


  lić-Krstić, I., Miltojević, V. (2020). Engineers, Ethics and Professionalism. In: Predrag Janković (Ed.), Proceedings / The 4th International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, pp. 371-375. Niš: University of Niš, Faculty of MechanicalEngineering in Niš. ISBN 978-86-6055-139-1 (M33)


  Petrović J., Miltojević V. (2019). Some Determinants Of The Social And Cultural Identity Of The Romani Community In Serbia. In: Milica Šiljak, Nenad Stanojević (eds.), Culture and Identities -Book of Abstracts, pp. 54 – 55. Belgrade: Serbian Sociological Society. ISBN 978-86-81319-15-4


  Jasmina Petrović, Vesna Miltojević. (2018). Empirical Sociology In Serbia At The Beginning Of The 21st Century: A (Self)Critical View.  In: Nina Pavlović (ed.), Sociology in XXI century: challenges and perspectives (on the occasion of the 80th anniversary of the formation of the Serbian Sociological Society) - Book of Abstracts, pp. 85-86. Niš: Faculty of Philosophy, Belgrade: Serbian Sociological Society. ISBN 978-86-7379-485-3


  Vesna D. Miltojević, Snežana S. Popić (2017). The Willingness Of Serbia For Adaptation To Climate Change. Book Of Abstracts, International Scientific Conference Globalization vs. Glocalization (Conflicts in Globalizing Society),156-157. Јune 3–4th 2017, Kosovska Mitrovica, Serbia. ISBN 978-86-6349-074-1 (ФФКМ)


  Miltojević, V. (2015). Globalization Processes and Environmental Ethics. In Proceedings The 3rd International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, edited by D. Milčić, 517-521. Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering. ISBN  978-86-6055-072-1. 


  Милтојевић, В. (2015). Чланство у еколошким организацијама као облик еколошког активизма студената универзитета у Нишу, Битољу и Великом Трнову. Универзитет у Нишу  и Филозофски факултет – Центар за социолошка истраживања Ниш Назив конференције: Културна оријентација студентске популације и култура мира на Балкану (компаративна истраживања). Србија, Ниш, 29.-30. мај 2015.


  Miltojević, V., Trifunović,V. & Miltojević, M. (2014). Cult Places in Kladovo District: The Story of Manastirica. In: Đorđević, Dragoljub B., Todorović, Dragan and Dejan Krstić (eds.). Cult Places on the Border (197-213). Niš: YSSSR, Faculty of Mechanical Engineering, 2014. ISBN 978-86-6055-054-7 (FME)


  Miltojević V. (2013). Engineers and Sustainable Development. In The 2th Inteernational Conferencce Mechanical Engineering in XXI Century – Proceedings, edited by D. Milčić, 369-373. Niš: Faculty of Mechanical Engineering. ISBN 978-86-6055-039-4


              The 2th Inteernational Conferencce Mechanical Engineering in XXI Century, Mechanical Faculty of Niš, Serbia, Niš,  20-21. June 2013.


  Ilić Krstić, I., Miltojević, V. (2013). About Priesthood in the Border Municipality Surdulica. In A Priest on the Border. XX Annual International YSSSR Conference, edited by D.B.Đorđević, D. Todorović, M. Jovanović, 183-195. Niš: Faculty of Mechanical Engineering and Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion. ISBN 978-86-6055-038-7(FME).


              A Priest on the Border, Yugoslav Society for the Scientific Study, Serbia, Niš,  29-30. jun 2012.


  Miltojević, V., Voza, D. (2012). Review of a Rural Household in the Border Municipality of Majdanpek. In: Papers’ abstracts Changes of Social Structure in Rural Settlements (40). ΧVIII International Scientific Conference, Vlasina Encounters 2012, 1. Организатор: Institute for the Study of the village, Serbian Association of Agricultural and Rural Sociology, Balkan Association for Rural and Agricultural Sociology, Cultural Center Vlasotince. Vlasotince - Vlasina Lake, 6th and 7th of September 2012.


  Miltojević, V. (2011). Education and Engineers’ Environmental Ethics. In: M. Bojić, N. Lior, J. Petrović, G. Stefanović, V. Stefanović (Eds.): Program and Book of аbstarcts 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization Simulation and Environmental Impact of Energy System –ECOS2011 (539). Niš: Faculty of Mechanical Engineering University of Niš. International Conference on Efficiency, Cost, Optimization Simulation and Environmental Impact of Energy System –ECOS2011. Serbia, Novi Sad, 4-7 July 2011.


  Voza, D., Miltojević, V. (2011). VLAOLE – Village Between Bor and Majdanpek. In: Population Participation in the Renewal and the Development of the Village - Papers’ abstracts (41-42). ΧVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Vlasina Encounters 2011 Population Participation in the Renewal and the Development of the Village. Организатор: Institute for the Study of the village, Serbian Association of Agricultural and Rural Sociology, Balkan Association for Rural and Agricultural Sociology, Cultural Center Vlasotince. Serbia, Vlasotince - Vlasina Lake 2011, 1st and 2nd of September 2011. 


  Miltojević, V. (2010). The Role оf Teachers in the Development of Environmental Awareness of Students. In: M. Vilotijevic, G. Gojkov, (Eds.): Book of Abstracts International Scientific Conference  Teacher Training for New Roles (57). Belgrade: Serbian Academy of Education. International Scientific Conference Teacher Training for New Roles. Organizers Serbian Academy of Education. 9.12.2010. Belgrade, Serbia.


  Милтојевић, В. (2012). Културна политика и одрживи развој. У: Љ. Милосављевић, Б. Стевановић и Г. Стојић, (Ур.): Традиција, модернизација, идентитети: Традиционално и модерно у култури српских и балканских народа (513-520). Ниш: Филозофски факултет. International Scientific Conference Tradition, Modernization, Identities – The Traditional and the Modern in the Culture of Serbian and the Balkan Nations. Организатор: Faculty of Philosophy – University of Niš, Center for Sociological Research, Niš, 25.-26. May 2012.


  Iliić-Krstić, I., Miltojević, V. (2011). Social Determinants of Motivation for Safe Work. In: D. Petković, I. Krstić (Eds.): Proceeding The 16th International Conference of the Series Man and Working Environment -  Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment - [STS-11] (451-455). Niš: Faculty of Occupational Safety. The 16th Conference of the Series Man and Working – International Conference - Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment - [STS-11]. Организатор: Faculty of Occupational Safety, Niš, October  27-28. 2011.


  Miltojević, V., Iliić-Krstić, I. (2011). Transitional Processes and Working Environment Safety. In:  D. Petković, I. Krstić (Eds.): Proceeding The 16th International Conference of the Series Man and Working Environment -  Safety of Technical Systems in Living and Working Environment - [STS-11] (429-432). Niš: Faculty of Occupational Safety. The 16th Conference of the Series Man and Working – International Conference - Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment - [STS-11]. Организатор: Faculty of Occupational Safety, Niš, October  27-28. 2011.


  Милтојевић, В. (2011. Процеси модернизације и остваривање људске безбедности у Србији. У: М. Божић, Љ. Митровић, Г. Стојић (прир.): Традиција, модернизација, идентитети: место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја у земаља у транзицији (235-245). Ниш: Филозофски факултет – Универзитет у Нишу и Центар за социолошка истраживања. International Scientific Conference Place of tradition and modernization in different concepts and development strategies of countries in transition. Организатор: Faculty of Philosophy – University of Niš, Center for Sociological Research, Niš, 27.-28. May 2011.


  Miltojević, V. (2010). Engineering Ethics and Ecological Safety. In: D. Milčić (еd.):  Proceedings/The International Conference Mechanical Engineering in XXI Century (319-321). Niš: Faculty of Mechanical Engineering. The INTERNATIONAL Conference Mechanical Engineering in XXI Century. Organizers University of Niš - Faculty of Mechanical Engineering  with support of Ministry of Science and Technological Development. 25 – 26 November 2010, Niš, Serbia.


  Спасич, Д., Милтоевич В. (2009). Oбразование в области охраны окружающей среды – опыт Сербии. Во: А.Г. Сармурзина, М.М. Буркитбаев, А.СС. Аскарова, А.Б. Абдулина, А.А. Мулдагалиева, Т.Р. Рыспеков, Л.Н. Германова, М.К. Айтбаева (прир.): Инновационные процессы в развитии экологического образования (48-55). Алматы: „Казак университетi“. Международной Конференции Инновационные процессы в развитии экологического образования. Организатор: Казахский Националный университет им. аль-Фараби. Республика Казахстан, Алматы, 28-29. 05. 2009.


  Miltojević, V. (2007). Culture of Peace and Solution to the Ecological Problems. In: A. Atanasov (ed.): Proceeding of the International Conference Research People and Acrual Tasks on Multidisciplinary Sciences - Ecology and Environment Protection, Volume 3 (70–75). Rousse: University of Rousse.


  Miltojević, V., Ilić, I. (2007). Culture of Peace, Sustainable Development and Realisation of Millenium Goals. ECOLOGICA, 14(13), 69–75.


  Милтојевић, В. (2006). Еколошка култура и развој села. У: Рурални развој и заштита живоне средине - Зборник радова 2 (286-293). Београд: Југословенскоудружење за социологију села и пољопривреде, Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, Завод за социологију развоја села; Земун: Институт за агроекономију Пољопривредни факултет.


  Спасич, Д., Милтоевич, В. (2006). Социально-экономические последствия радиационных катастроф. Во: Глобальные проблемы безопасности современной энергетики К 20-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС (222-232). Москва: МНЕПУ.


  Miltojević, V. (2006). Ecological Culture аnd The Future of Civilisation. In: V. Pešić, S. Haџiablaković (eds.): Proceeding of the II International Symposium of Ecologists of The Republic of Montenegro (481-487). Podgorica and Kotor: Center for Bidiversity of Montenegro, Republic Institute for Protection of Nature of Montenegro, Natural History Museum of Montenegro and Institute for Marine Biology.


  Miltojevic, V., Radosavljevic, J., Pirsl, D. (2005). Importance of Ecologisation Educational Pprocess for Peoples Existence and Preserve Multiculturalism. In: B. Kitanov (ed.): Interculturality in the Educational Process (35-43). Shtip: Pedagogical Faculty „Goce Delchev“. ISBN 9989-2260-2-2; COBISS.MK-ID 01744138


  Милтојевић, В. (2005). Еколошка култура, култура мира и квалитет међуетничких односа. У: Љ. Митровић (прир.): Савремени Балкан у контексту геокултуре развоја, културе мира и евроинтеграцијских процеса  (355-362). Ниш: Институт за социологију - Филозофског факултета Универзитета у Нишу.


  Miltojević, V. (2005). Eecological Crisis as a Subject of Study of the Rural Sociology in Condition of Globalization. In: Book of Abstracts. A Common European Countryside? Change and Continuity, Diversity and Cohesion in an Enlarged Europe (p. 15). Keszthely, Hungary, 22-26 August 2005.


  Николић, В., Милтојевић, В. (2004). Еколошка свест потрошача електричне енергије у функцији одрживог развоја. У: Electra III (75-79).


  Милтојевић, В. (2004). Еколошка култура и процеси глобализације. У: Регионални развој и интеграција Балкана у структуре ЕУ – балканска раскршћа и алтенативе (497-503). Ниш: Институт за социологију - Филозофског факултета Универзитета у Нишу.


  Ђорђевић, Ј., Милтојевић, В. (1997).  Нова еколошка етика и квалитет живота. У: Зборник радова Ризик технолошких система и животна средина (269-271). Ниш: Факултет заштите на раду.


  Милтојевић, В., Ђорђевић, Ј. (1999). Еколошки покрет и заштита животне средине. У: Нове технологије и безбедан рад (65-69). Ниш: Институт за квалитет радне и животне средине „1. Мај“.


  Ђорђевић, Ј., Милтојевић, В. (1996). Нова еколошка етика и еко технологија – услов опстанка. У: Зборник радова Нове технологије и безбедан рад (99-107). Ниш: Институт за квалитет радне и животне средине „1. мај“.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Miltojević, V, Ilić Krstić, I. (2012). Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama Istočne i Jugoistočne Srbije-studija slučaja. U: Održivi razvoj i zaštita okruženja, (25). Beograd: Čigoja. Konferencija Održivi razvoj i zaštita okruženja. Organizator: Institut za sociološka istraživanja-Filozofski fakultet u Beogradu, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore. Srbija, Beograd, 15-16. jun 2012.


  Miltojević, V., Živković, S., Ilić-Krstić, I. (2011). Ruralni razvoj Jugoistočne Srbije i njegov uticaj na formiranje ekološke svesti poljoprivrednika. U:  Društvo i zaštita životne sredine, (11). Beograd: Čigoja. Konferencija Društvo i zaštita okruženja. Organizator: Institut za sociološka istraživanja-Filozofski fakultet u Beogradu, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore. Srbija, Beograd, 17-18. jun 2011.


  Милтојевић, В. (2011). Научна и друштвена потреба социолошког изучавања одрживог развоја. У: Ј. Пејчић (ур.), Наука и савремени универзитет - Књига резимеа, (132-133). Ниш: Филозофски факултет. Научни скуп Наука и савремени универзитет. Организатор: Филозофски факултет Ниш. Ниш, 10-11. новембар 2011.


  Милтојевић, В. (2010). Социјални дијалог, заштита на раду и култура мира у земљама транзиције. У: С. Савић. (ур.), Зборник радова 50 година организоване заштите на раду у Србији, (269-276). Ниш: Факултет заштите на раду. Национална конференција са међународним учешћем 50 година организоване заштите на раду у Србији. Организатор: Факултет заштите на раду – Катедра за друштвени развој и хуманизацију радне и животне средине. Ниш, 26. и 27. март 2010.


  Милтојевић, В. (2008). Екоцентризам као индикатор међуетничке толеранције у Србији. У: Д. Б. Ђорђевић, Д. Тодоровић (прир.), Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану, (219-229). Ниш: Универзитет у Ниш, Филозофски факултет и Центар за социолошка истраживања. Научни скуп Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану. Организатор: Филозофски факултет у Нишу, Центар за социолошка истраживања. Ниш, 31.10. – 1.11. 2008.

Poslednji put izmenjeno petak, 03 februar 2023 08:01