Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.02.2014.

Bojana Cvejić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.12.1961.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Димитријевић, Бојана (2010) „Психолошки корелати адолесцентне наркоманије“, Филозофски факултет Ниш, Свен Ниш, ИСБН 978-86-7379-203-3 COBISS.SR-ID 179613196

  Илић Б. (2005) „Феноменологија агресивности делинквената“ Монографија, Свен Ниш 2005. стр.1-156 ИСБН 86-7746-059-4 COBISS-SR-ID 123739660

   

 • Knjige i udžbenici:

  Ћирић, З Димитријевић, Бојана (2009) „Основи судске психијатрије и психологије“, Студентски културни центар Ниш, Свен Ниш, ИСБН 978-7757-160-3 COBSISS.SR-ID 167946508

   

  Голубовић Г, Лакић А, Илић Б (2002) „Основи форензичке психологије и психопатологије“, Здравствени центар Бор  ИСБН 86-902791-2-1 COBSISS-ID 100737548

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Димитријевић Б. (2018) Корак ка стварању заједнице. Улога затворских васпитача у превенцији самоповређивања и суицида осуђених лица; Социологија, Часопис за социологију, социјалну психологију и антропологију, Социолошко удружење Србије и Црне Горе и Филозофски факултет Београд - Институт за социолошка истраживања, Вол.4 za 2018. ИССН : 0038-0318 UDK616.89-008.441/.45-058.56 343.83:37.03]:343.851(497.11)

  DOI htps://doi.org/10.2298/SOC1804799D стр.799-917

  Митровић М., Панић Д., Димитријевић Б. (2016) „Емоционални дистрес и самопоштовање у контексту задовољства породицом“, Тематски зборник радова Ментално здравље младих Филозофски факултет Ниш и Студентски културни центар бр 1, стр.121-136 ИССН 978-86-7379-427-3, УДК 159.922.8.072

  Ранђеловић, Д., Митровић, М. & Димитријевић, Б. (2014) „Агресивност и задовољство животом у условима друштвене кризе“. Теме, часопис за друштвене науке XXXVIII br.4, октобар-децембар 2014, стр.1629-1646 

  O. Zikic, M. Krstic, D. Randjelovic, G. Nikolic, B. Dimitrijevic, B. Jaredic (2013) Anxiety and Depressiveness in Students with Childhood War-Related Experiences. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping . DOI: 10.1080/15325024.2013.828560.  ISSN: 1532-5024. Publisher: Routledge (Taylor & Francis Group). Open access.  Dostupno na: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15325024.2013.828560?journalCode=upil20#.UriFEvugTPY

  Dragana Stanojević & Miroslav Krstić & Biljana Jaredić & Bojana Dimitrijević (2014), „Proactive Coping as a Mediator Between Resources and Outcomes: A Structural Equations Modeling Analysis- Applied Research Quality Life“   DOI 10.1007/s11482-013-9274-2

  Mitrovic M., Ristic M., Dimitrijevic B., Hadzi Pesic M. (2019) „Facial Emotion Recognition and Persecutory Ideation in Paranoid Schizophrenia“, Research Article in Sage Open https://journals.sagepub.com/eprint/B6DSIZXNYHXQ9RJWAKH8/full

  https://doi.org/10.1177/0033294119849016

  Ђорђевић М., Димитријевић Б., Тодоровић Ј. (2011) „Димензије личности адолесцената и склоност ка злоупотреби алкохола“, Настава и васпитање, Педагошко друштво Србије,  ИССН 0547-3330 br 1, стр. 81-100

  Димитријевић Б. (2009)  „Прокриминалне вредности адолесцентних наркомана“, Теме, часопис за друштвене науке ТМГ XXXIII бр. 4 стр.1577-1601, Ниш, октобар-децембар 2009  ИССН 0353-7919 УДК 159.922-053.6:613.83

  Димитријевић, Бојана (2009) „Улога форензичког психолога у психијатријским вештачењима“, Теме, часопис за друштвене науке ТМГ XXXIII бр. 4 стр.1563-1576, Ниш, октобар-децембар 2009  UDK 340.6:159.9-057.85 ISSN 0353-7919 M24

  Ранђеловић, Д., Митровић, М. & Димитријевић, Б. (2014) „Агресивност и задовољство животом у условима друштвене кризе“. Теме, часопис за друштвене науке XXXVIII br.4, октобар-децембар 2014, стр.1629-1646 

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  Ćirić Z., Dimitrijević B., Ćirić M.,(2018) „Role of affective states in forensic psychiatry and criminal low“ 13th Days of Applied Psychology, Psychology in and around us,  Faculty of Philosophy, University of Niš, Department of Psychology, ISBN 978-86-7379-481-5 1

  COBISS.SR-ID 267991308, p. 183-199

  Димитријевић Б. (2015) „Емоционални профил схизофрених болесника“, Тематски зборник радова Хуманистички идеали образовања, васпитања и психологије, са Научне конференције Наука и савремени универзитет НИСУН 4, Библиотека Научни скупови, Филозофски факултет Ниш, ИСБН 978-86-7379-392-4,str.23-, УДК 005.35.331.1-056.26 (497.11)

  Димитријевић Б. (2017) „Млади, стварност и виртуелна реалност“, Научно-стручни скуп са међунатродним учешћем Ментално здравље у радном окружењу, 14-17-децембар Златибор, Студентски културни центар ИСБН 978-86-7757-240-2

  Димитријевић Б (2009) „Психолошки проблеми студената Универзитета у Нишу“, Студенти, секс и дрога, стр.49-63,  Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Свен Ниш  ИСБН 978-86-7025-481-1 COBSISS.SR-ID 157265932 M52

  Михајловић Ј, Димитријевић Б (2010) „Васпитни стилови и сексуалност“,  Социокултурни и емоционални чиниоци ризичног сексуалног понашања омладине, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Свен Ниш  ИСБН978-86-7025-483-1  УДК    159.922.1/.2:159.9.07 M52

  Димитријевић Б. (2010) „Сексуалност адолесцената“  Социокултурни и емоционални чиниоци ризичног сексуалног понашања омладине, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Свен Ниш  ИСБН978-86-7025-483-1  УДК    159.922.1-053.6 M52

  Илић Б (2003) „Квалитет комуникације између ученика и наставника“. Годишњак за психологију год I I  бр 2 стр.213-219  ISSN 1451-5407  M53

  Илић Б (2003) „Модалитети агресивности делинквената наркомана“, Годишњак за психологију, број 2, Филозофски факултет у Нишу M53

  Илић Б (2004) „Наркоманија младих“, Годишњак за психологију год II  бр 2 стр.213-219  ISSN 1451-5407 M53

  10. Димитријевић Б (2006) „Личност малолетних делинквената“, Годишњак за психологију вол 4 No 4-5 Филозофски факултет у Нишу ISSN 1451-5407 UDK 207-222  M53

  Ђурђић Л, Димитријевић Б (2008) „Емоционални профил и доживљај тела код особа са тетоважом“ Годишњак за психологију, стр 169-186 UDK: 159.923.31:159.942, vol, 5, Но 6-7 Филозофски факултет у Нишу ISNN 1451-5407 M53

  Митић Л, Димитријевић Б, Златановић Љ (2008), „Апстрактна интелигенција, емоционална интелигенција и јаљање flow-a“, Годишњак за психологију (2008), стр 147-168 UDK: 159.942, vol, 5, Но 6-7 Филозофски факултет у Нишу ISNN 1451-5407 M53

  13. Димитријевић, Бојана (2006) „Улога форензичког психолога у психолошким вештачењима“ Тематски зборник радова (2006) стр.91-107 Филозофски факултет у Нишу ISBN 86-7379-106-5 COBISS.SR-ID 131919884 M45

  Димитријевић, Бојана (2007) „Дијагностички аспекти психолошке процене зависника од дрога“, Друштво, породица и понашање, тематски зборник, стр.117-131, ISBN 978-86-7379-139-5 COBISS.SR – ID – 143213068 M45

  Јовановић А., Тодоровић Ј, Димитријевић, Бојана (2008) „Доживљај односа са родитељима, агресивност и алекситимија младих са проблемима и поремећајима у понашању“, стр. 95-123, UDK 159.922.8  316.356.2-053.6, Зборник радова са треће конференције Дани примењене психологије, септембар 2007 „Млади и породица“, Филозофски факултет у Нишу ISBN 978-86-7379-170-8 COBSISS.SR – ID 153607948 M45

  Ранђеловић К., Ранђеловић Д, Димитријевић Б. (2018) „Тражење сензација и анксиозност код наркомана“ Зборник радова Филозофског факултета у Приштини број XLVIII (1), 2018.година ИССН 0354-3293 eISSN 2217-8082, DOI:10.5937/trFFP48-16699, str.229-248

  Димитријевић Б. (2018) „Млади у виртуелном свету“, Тематски зборник Изазови одрастања у свету савремених технологија, Правни факултет Универзитета у Нишу и Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш : Медивест,  ИСБН 978-86-920449-1-5 стр.23-40

  Митровић, М., Хаџи Пешић, М. и Димитријевић, Б. (2013). Анксиозност, учесталост негативних аутоматских мисли и склоност ка психосоматици код студената. Тематски зборник радова Комуникација и људско друштво. стр. 305-314. Филозофски факултет, Ниш. ISBN 978-86-7379-294-1. М45

  17. Димитријевић Бојана, Николић Г, Крстић М (2010) „Психолошке карактеристике жена у избеглиштву“ Тематски зборник радова са међународног скупа „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“ Косовска Митровица, Филозофски факултет, УДК 159.9.072-055.2-054.73 ИСБН: 978-86-80275-54-9 M14

  (Рецензенти: Верица Стаменкова Трајкова и Панајотис Цакирпалоглу)

  Крстић М, Димитријевић Бојана, Николић Г (2010) „Емоционална лабилност/стабилност адолесцената са Косова и Метохије десет година после НАТО бомбардовања и избеглиштва“ Тематски зборник радова са међународног скупа „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“ Косовска Митровица, Филозофски факултет УДК 159.942.072-053.6:355.48  ИСБН: 978-86-80273-54-9 M14

  (Рецензенти: Верица Стаменкова Трајкова и Панајотис Цакирпалоглу)

  Николић Г, Крстић М, Димитријевић Бојана (2010)  „Принципи психосоцијалне помоћи расељеним и избеглим лицима – наше искуство“  Тематски зборник радова са међународног скупа „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“ Косовска Митровица, Филозофски факултет УДК 364-785.22/.24:061.2(497.115) ИСБН: 978-86-80273-54-9 M14

  (Рецензенти: Верица Стаменкова Трајкова и Панајотис Цакирпалоглу)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Димитријевић Б. (2018) „Млади у виртуелном свету“, Тематски зборник Изазови одрастања у свету савремених технологија, Правни факултет Универзитета у Нишу и Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш : Медивест,  ИСБН 978-86-920449-1-5 стр.23-40

  Димитријевић Б. (2015) „Емоционални профил схизофрених болесника“, Тематски зборник радова Хуманистички идеали образовања, васпитања и психологије, са Научне конференције Наука и савремени универзитет НИСУН 4, Библиотека Научни скупови, Филозофски факултет Ниш, ИСБН 978-86-7379-392-4,str.23-, УДК 005.35.331.1-056.26 (497.11)

  Ćirić Z., Dimitrijević B., Ćirić M.,(2018) „Role of affective states in forensic psychiatry and criminal low“ 13th Days of Applied Psychology, Psychology in and around us,  Faculty of Philosophy, University of Niš, Department of Psychology, ISBN 978-86-7379-481-5 1

  COBISS.SR-ID 267991308, p. 183-199

   

  Ћирић, З., Димитријевић, Бојана, Митић-Ранђеловић, Љ., Николић, Г. (2009): „Неки фактори виктимизације у психијатрији“, IV Македонски психијатријски конгрес са међународним учешћем, Охрид, (Зборник резимеа)

  Ристић Л, Димитријевић Бојана,Тодоровић Ј (2006): “Psychoactive Substances, psychopathological tendencies and quality of family relationship“,26th International Congress of Applied psychology, 16-20 July, 2006. Athens, Abstract book str1528

  Kostić E., Andjelković I., Dimitrijević B. (2018) „Developing competencies of psychologists as a response to difficulties encountered in working with refugees and migrants" 14th Days of Applied Psychology, Faculty of Philosophy University of Nish, ISBN 978-86-7379-482-2 COBISS.SR-ID 268078348, p.19

  Dimitrijević B. (2017) „Psychology and Psychopathology Outcomes of Individual, Group and National Identity Threat“, 13th International conference Days of Applied Psychology, Faculty of Philosophy University of Nish, Abstract Book ISBN 978-86-7379-4598-7

  Ćirić Z., Dimitrijević B., Ćirić M. (2017) „Role of Affective States in Forensic Psychiatry and Criminal Law“, 13th International conference Days of Applied Psychology, Faculty of Philosophy University of Nish, Abstract Book pp.40-40 ISBN 978-86-7379-458-7

  Димитријевић Б. (2017) „Дијагностичке дилеме у форензичкој пракси“, Научно-стручни скуп са међународним учешћем – Конгрес психолога Србије Глобализација и Локализација психологије, ИСБН 978-86-89377-25-5

  Nikolić, G., Krstić M., Dimitrijević B. (2017) „Parental competence after divorce and children's well being“. 13th International conference Days of Applied Psychology, Faculty of Philosophy University of Nish, Abstract Book pp 38-38 ISBN 978-7379-458 Niš, 29-30.Sept. 2017

  Ристић Л, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј (2006):“Psychoactive Substances, psychopathological tendencies and quality of family relationship“, 26th International Congress of Applied psychology, 16-20 July, 2006. Athens, Abstarct book str 1528.

  Димитријевић Бојана, Ранђеловић Д  (2010)  „Психолошко саветовалиште за студенте – шанса и потреба“ Књига резимеа VI Конференције Дани примењене психологије Филозофског факултета у Нишу,Додатак стр 2, ISBN 978-86-7379-199-9  COBISS SR-ID 178285580  http://www.psihologijanis.org/dpp/Knjiga%20rezimea%20DPP2010.pdf

  Тошић А., Димитријевић Бојана  (2011) „Насиље међу ученицима“, VII конференција са мађународним учешћем Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет  23-24септембар, књига резимеа

  Митровић, М, Хаџи-Пешић, М, Димитријевић, Бојана (2011) Анксиозност, негативне аутоматске мисли и склоност ка психосоматици код студената, VII конференција са мађународним учешћем Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет  23-24септембар, књига резимеа, стр. 28.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Димитријевић Б. (2017) „Млади, стварност и виртуелна реалност“, Научно-стручни скуп са међунатродним учешћем Ментално здравље у радном окружењу, 14-17-децембар Златибор, Студентски културни центар ИСБН 978-86-7757-240-2

  Ђорђевић М, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј, Голубовић Г (2006) „Васпитни стилови родитеља и склоност ка злоупотреби алкохола“, 54 Научно-стручни скуп Сабор психолога, 24-27 мај 2006. Златибор, Књига резимеа стр. 21

  Ђорђевић М, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј (2006) ,,Димензије личности и склоност ка злоупотреби алкохола", 54 Научно-стручни скуп Сабор психолога, 24-27 мај 2006. Златибор, Књига резимеа стр. 21

   

  Јовановић А, Тодоровић Ј, Димитријевић Бојана (2007) „Доживљај односа са родитељима, агресивност и алекситимија младих са делинквентним понашањем“, III Конференција Дани примењене психологије у Нишу,Филозофски факултет Ниш, 28-29 септембра 2007. стр 74-75

  Ђорђевић М, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј, Голубовић Г (2007) „Димензије личности адолесцената, злоупотреба алкохола и васпитање у породици“, 55 Научно-стручни скуп Сабор психолога, Психологија у Србији, Србија у Европи, Доњи Милановац, Књига резимеа стр  69-72

  Зубић И, Тодоровић Д, Димитријевић Бојана (2010) „Психопатолошка испољавања код студената различитих факултета Универзитета у Нишу“, Књига резимеа VI Конференције Дани примењене психологије Филозофског факултета у Нишу,Додатак стр 1 ISBN 978-86-7379-199-9  COBISS SR-ID 178285580  Додатак стр 1 http://www.psihologijanis.org/dpp/Knjiga%20rezimea%20DPP2010.pdf

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 27 februar 2023 00:35