Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.02.2014.

Tatjana Vulić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.02.1967
 • Mesto rođenja: Kragujevac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet političkih nauka Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: politikologija
 • Godina diplomiranja: 1991
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Вулић Татјана: „Крагујевачка штампа XIX  века садржинско – жанровске одлике“, Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац, 2007. , стр. 5- 191.,ISBN 978-86-83007-24-0 (М42- 5)

  Вулић Татјана, (2018) Istraživačkonovinarstvo / TatjanaVulić. - Niš :Filozofski fakultetUniverziteta, 2018 (Niš : Sceroprint). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. (BibliotekaStudije / [Filozofskifakultet, Niš]) ISBN 978-86-7379-471-6  COBISS.SR-ID 258962188 CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд 070.4

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Кошарац Р.Б., Вулич М.Т., Анджелкович М. (2018) „Установки студентов Сербии и Республики Србскои о современнои России“ , стр. 158-161, Социологические исследованија, No 7, DOI: 10.31857/SO13216250000174-4, http://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=socis&jn=socis&jid=7260 (Напомена: Часопис се налази на Томсон Ројтерс листи: http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveESI/ESIGroup/overviewESI/esiJournalsList.html   Импакт фактор (2017. година): 0.569) M 23 ISSN (print): 0132-1625
 • Radovi u ostalim časopisima:

   Вулић Татјана, Павловић Драгана: „Дописништва као темељ информативног програма телевизије“, Теме 35 часопис за друштвене науке , бр. 4 (2011) UDK: 316.774:070.39, стр. 1735- 1753, Ниш     

  Вулић Татјана:“ Ка новим путевима сазнања“ , Теме часопис за друштвене науке UDK 1+3 4 ISSN 0353-7919, стр. 1639-1641, Ниш, октобар-децембар 2009.  

  Јевтовић Зоран, Павловић Драгана, Вулић Татјана:”Political communication and the creation of public”UDK: 316.77:32:77, стр. 278-286, у часопису:  Informatologia, Croatia, ISSN 1330-0067, UDK 007:002:02, CODEN:IORME 7,

  Михајлов Прокоповић, Анка и Вулић, Татјана (2015). Clientelistic relations and the media in transitional Serbia, Теме: часопис за друштвене науке, год. 39. бр. 4, стр. 1563-1583 

  1. Јевотвић Зоран и Вулић Татјана (2018) Јавно мњење и одлике медијског дискурса у социолошком прегледу,DOI:10.5937/socpreg52-16797, стр.часопис Социолошки преглед вол. LII (2018),бр.1, стр. 101-119, Online First Јануар-Март, 2018.

  Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Павловић Драгана: Медіаморфозис журналистики в глобаліній цифровій імперй; Світ соціальних комунікацій, Науковий журнал Київський міжнародний Университет, Донецький національний Университет, Том I, УДК 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659  С 62 ББК 60.524.224я, стр.132-137. УДК 007 : 304 : 070, Київ, Україна.

  Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Павловић Драгана,“ Medіamorfosis of journalism in global digital empire“, Психолiнгвiстика - психологiя, мовознавство, соцiалянi комунiкацiї, бр. 10, 2012, УДК 007:001.8, стр. 275-285, ДВНЗ “Переъслав ХмелЬницЬкиӥ державний педагогiчний унiверситет Григорiя Сковороди”, Киев, України, 2012. ISBN 966-8122-62-6, ББК 88+81.2-5 

                

  Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Маја Анђелковић: “DEMASSED SOCIETY NEW NARRATIVES AND MULTIMEDIA”, International Journal of Communication Research, Romania, Volume 1, issue 3. july, September 2011, p.229-233 ISSN 2246-9265

   Павловић Драгана, Вулић Татјана: “New technologies, new media and communication“, УДК 007:304:001, стр. 58-62, Світ соціальних комунікацій, Науковий журнал Київський міжнародний Университет, Донецький національний Университет, Том 5, УДК 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659  С 62 ББК 60.524.224я, 2012, Київ, Україна.

  Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Павловић Драгана: „ The crisis of mass media and social change in the balkans“ УДК 007:304:001, стр.12-17, Світ соціальних комунікацій, Науковий журнал Київський міжнародний Университет, Донецький національний Университет, Том 3, УДК 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659  С 62 ББК 60.524.224я, 2011, Київ, Україна.

  Вулић Татјана, Зорица Марковић:“ Риалити програм и преобликовање вредности младих“, Медијски дијалози- часопис за истраживање медија и друштва, Година V број 12, Подгорица, Црна Гора, ISSN 1800-7074 COBISS.CG-ID 12734480 (2012), UDK: 316.7:654.197, 319-332 

   Вулић Татјана:  Стандардизовање коментара у српској штампи – анализа садржаја и форме коментара у листовима „Јавност“, „Глас Јавности“ и „Ослобођење“ УДК 070.1(497.11 Крагујевац) „18“, стр. 245 – 266, Наслеђе , часопис за књижевност, језик, уметност и културу, ISSN 1820 – 1768, година VIII, број 17/ 2011

    Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Павловић Драгана: „ Исказ и филозофија медијски умреженог друштва“, УДК: 316.774:316.32;004.738.5:316.7, Култура Полиса, бр.18, година IX, 2012, стр.61-80, ISSN 1820- 4589 COBISS.SR-ID 199568391

   Марковић Дејан,  Вулић Татјана :“Стање православних медија у Русији“, UDK 316.774:271.2 (470), стр. 495-505, Црквене студије,број 9, Ниш 2012,ISSN 1820-2446  COBISS.SR-ID 115723532

  Вулић Татјана, Вујовић Марија, Михајлов-Прокоповић Анка,: „Култура као део програмског садржаја телевизије Београд Јавног медијског сервиса Србије“, UDK 654.197.008(497.11) DOI 105937/     kultura 1237328v, стр. 328-339, у часопису Култура, децембар број 137, 2012, ISSN 0023-5164;UDK3167

  Вулић Татјана, Лазић Александра:“Медији и потрошачко друштво“, UDK 316.774:316.32 DO 10.7251/RFFSR1214347V,стр. 347-359, Радови Филозофског факултета 14, књига 2,  ISSN 1512-5858 COBISS.BIH-ID 7948294

  . Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Павловић Драгана:“ Филозофија страфа и (ре)конструисање медијске стварности“UDK316.774:316.324.8 DOI 10.5937/kultura 1133072J, стр. 72-91, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, ISSN 0023-5164 COBISS.SR-ID 8472066, број 133 (2011), 

   Вулић Татјана, Вујовић Марија:“Женска штампа у служби развоја феминизма у Србији“, 070.48-055.2(497.11):141.72, стр. 59-71, Липар, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Крагујевац, XIII/48/2012 

  Вулић Татјана, (Не)постојање новинске критике као последица кризе штампе и кризе друштва, UDK:316.774:070:316.3(497.11), стр. 137- 150, часопис за истраживање медија и друштва Медијски дијалози No 16, мај 2013., Истраживачки медијски центар – Подгорица, Црна Гора, ISSN 1800-7074 COBISS.CG-ID 12734480 

  Вулић Татјана и Марковић Дејан, Нови наративи српских православних медија, UDK:316.774:271.2(497.11), стр. 139-153, часопис за истраживање медија и друштва Медијски дијалози No17, новембар 2013., Истраживачки медијски центар – Подгорица, Црна Гора, ISSN 1800-7074 UDK: 316.774 COBISS.CG-ID 12734480 

  Вулић Татјана, Проблеми медијске концентрације у Србији, UDK 316.774(497.1), стр. 52- 61, научно стручни часопис из области медија Медијска култура, број 04, Никшић, Црна Гора, 2013., ISSN 1800-8577 

  Вулић Татјана, Вујовић Марија и Нешић Дејана, TV пакет као најзаступљенија     форма у дневницима српских националних емитера, UDK:316.774(497.11), стр. 99-108, Радови Филозофског факултета Пале, број 15, књига 2, Филозофски факултет Пале,  Источно Сарајево-Пале

  Vulić Tatjana, Pavlović Dragana. (2014). Domestic violence in the serbian daily press: from facts to sensationalism, FACTA UNIVERSITATIS Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History Vol. 13, No 3, pp. 111 – 122,  UDC 070.11:343.54/.55 M53 

  Vulić Tatjana, Mitrović Marta (2016),Virtuelne zajednice:označavanje značenja u onlajn prostoru, str. 559-573, UDK 316.77, u Kultura polisa – časopis za negovanje demokratske političke kulure, Novi Sad, br.31 godina XIII,

  Vulić Tatjana, Markov-Čikić Ivana (2016), Uloga televizije u preferiranju određenih proizvoda kod mladih  UDK:316.774:654.1-053.6, str 611- 625, u Medijski dijalozi časopis za istraživanje medija I društva, Godina X broj 24, Podgorica, ISSN 18000-7074 cobiss.cg-id 12734480

  Tatjana Vulić, Marta Mitrović, (2015). SMART PHONE APPS AS A SOURCE OF INFORMATION FOR STUDENTS. In Rethinking education by leveraging the eLearning pillar of the Digital Agenda for Europe, Vol1, Publisher: Carol I NDU Publishing House, ISSN: 2066 – 026X, print 2066 - 8821 online. DOI: 10.12753/2066-026X-15-047

   Tatjana Vulić, Marija Vujović, (2015). THE MEDIA IN PRESCHOOLS: THE ATTITUDES OF TEACHERS. In Rethinking education by leveraging the eLearning pillar of the Digital Agenda for Europe, Vol1, Publisher: Carol I NDU Publishing House, ISSN: 2066 – 026X, print 2066 - 8821 online. DOI: 10.12753/2066-026X-15-146

  Vulic T., Stanisavljevic Petrovic Z., Pavlovic D. (2016) Establishing the System of Values – The Stance of High School Students on Reality Shows in (Antonio Sandu, Ana Frunza, Tomita Ciulei, Gabriel Gorghiu and Amalia Petrovici (Eds) 6th International Conference LUMEN 2015, April 16-19, 2015 - Iasi (Romania), Rethinking Social Action. Core Values, ISBN 978-88-7587-725-5, 1397-1402 (Tomphson Royters indexed, Wos)

  Stanisavljevic Petrovic Z., Pavlovic D., Vulic T. (2016) Social Development of Children in a Media Environment: Pre-School Teachers’ Stance, in (Antonio Sandu, Ana Frunza, Tomita Ciulei, Gabriel Gorghiu and Amalia Petrovici (Eds) 6th International Conference LUMEN 2015, April 16-19, 2015 - Iasi (Romania), Rethinking Social Action. Core Values, ISBN 978-88-7587-725-5, 1245-1250 (Tomphson Royters indexed, Wos)

  Вулић Татјана и Миловановић Ивана, Фактографија и интерпретација у српској дневној штампи, 070.325(497.11) стр.307 -319, У часопису  Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, година XIII, број 35, ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068,2016

  Вулић Татјана и Анђелковић Маја, Русија као тема у Новинама Србским,811.163.41'38:070(497.1+470)''18'', стр. 171-184, У часопису  Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, година XIV, број 37/2, 2017., Крагујевац, ISSN 1820-1768

  Вулић Татјана, Писање о уметности у српској штампи,  УДК 371.3:070)004.738.5 , стр. 99 – 117, У часопису Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, 2, 2017., Врање, ISSN 2466-3905 , COBISS.SR-ID 221686284

  Вулић Татјана (2017), Music programs on Serbian public TV channels, UDC 654.191:782/785 Radio – televizija Srbije, str.101-109, Facta Universitatis series:Visual Arts and Music, Vol.3, N° 2, ISSN 2466-2887(Print) ISSN 2466-2895(Online) COBISS.SR-ID 218522636, https://doi.org/10.22190/FUVAM1702101V

  Vulić Tatjana (2017) „The classroom“ of the digital age, FACTA UNIVERSITATIS Series: Teaching, Learning and Teacher Education Vol. 1, No 2, 2017, pp. 73 - 85 https://doi.org/10.22190/, UDC 37.011.3-057.874(497.11):004.738.5, ISSN 2560-4600 (Print) ISSN 2560-4619(Online)

  Вулић Татјана, Писање о уметности у српској штампи,  УДК 371.3:070)004.738.5 , стр. 99 – 117, У часопису Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, 2, 2017., Врање, ISSN 2466-3905 , COBISS.SR-ID 221686284

  Јевтовић Зоран и Вулић Татјана (2019) Promena novinarske prakse i teorija medija, UDK
  070: 316.774 316.774:004.738.5, STR. 331- 346, u časopisu DHS – društvene i humanističke
  studije Filozofskog fakulteta u Tuzli, BIH, Vol. 4, No 1(7), februar 2019.godine, ISSN 2490-
  3640 (print) ISSN 2490-3647 (online) M 23

  Вулић Татјана (2018) Светски дан Рома на маргинама српске штампе UDK: 070(=214.58)
  стр.119-130 у часопису за истраживање медија и друштва Медијски дијалози, Година XI,
  број 31, Истраживачки медијски центар Подогорица, мај 2018., ISSN 1800-7074
  COBISS.CG-ID 12734480 Црна Гора 

  Вулић Татјана (2018) Медијска писменост у времену дигиталних платформи: ставови
  средњошколаца, UDK 316.774:373(497.1) стр.353-370, у часопису Филозофски факултет у
  Тузли ДХС- друштвене и хуманистичке студије, Година III, број 1(4), април 2018.године,
  ISSN 2490-3604(PRINT) ISSN 2490-3647 (ONLINE)

  Mitrović Marta i Tatjana Vulić. (2018). "Art Through the Prism of Cultural News Program".  
  FACTA UNIVERSITATIS Series: Visual Arts and Music Vol. 4, No 1, pp. 11 -
  16.  https://doi.org/10.22190/FUVAM1801011M ; Print ISSN: 2466-2887;Online ISSN: 2466-
  2895. M 53

  Вулић Татјана и Митровић Марта, „На маргинама медијске агенде: (Не)привилегована
  места културе“DOI 10.5937/kultura 1860291V УДК316.774:316.7(497.11)“2018“
  316.774:654.197(497.11)“2018“ 316.64:654.197(497.11)“2018“ стр. 291-301, Култура –
  часопис за теорију и социологију културе и културну политику ISSN 0023-5164 УДК 316.7
  М 51

  Јевотвић Зоран и Вулић Татјана (2018) Јавно мњење и одлике медијског дискурса у
  социолошком прегледу,DOI:10.5937/socpreg52-16797, стр.часопис Социолошки преглед
  вол. LII (2018),бр.1, стр. 101-119, Online First Јануар-Март, 2018. M 24

  Татјана Вулић, Невен Обрадовић, „Одјек Шумадије“ о почетку рата 1941“, Лесковачки зборник бр. LXI / 2021, Лесковац 2021, 229-248; ISSN 0459-1070; COBISS.SR-ID 4022274  (М52)

  Mitrović, M. Vulić, T. (2021). Upravljanje internetom – komparativna perspektiva: Rusija i Sjedinjene Američke DržaveKultura polisa. br. 44, godina XVIII. str. 189-204. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1r.3.03 UDC 316.334.56:008
  ISSN 1820-4589

  Вулић, Т., Алексић, Д., Митровић, М. (2019). “Локални медији нишавског округа у дигиталном добу: капацитети и планови за развој локалних медија заснованих на интернету”, Медији и комуникације, година 5, број 9, стр. 73-92. UDK:070:004.7(497.11); ISSN 2337-0262 (Online) ISSN 2336-9981 (Print) COBISS.Cg-ID 25072912, online: http://media-com.me/wp-content/uploads/2020/01/Tatjana-Vuli%C4%87-Du%C5%A1an-Aleksi%C4%87-Marta-Mitrovi%C4%87.pdf 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Вулић Татјана, Маријана Семић, Концепт грађанства и грађанске одговорности у контексту медија, 317-326,  UDK 316.774: 33848 338.48 : 316.774,  CIP – Katalogizacija u publikaciji Znastvena knjižnica Zadar UDK 316.77:33848>(063) уредник Нада Зграбљић-РотарISBN 978 – 953 – 7237 – 47 -9 130830068, Тисак, Тискара Мађор – Солин, Задар, 2010. ( М14- 4)

  Вулић Татјана, Медији и религија, удк 2:316.774. стр 525 – 539, у Зборнику радова са VI Међународног скупа одржаног на Филолошко-уметничком  факултету у Крагујевцу (28-29- X 2011) Књига II БОГ, Одговорни уредник Милош Ковачевић, Крагујевац, ISBN 978-86-85991-43-1 (фф) COBISS.SR-ID 194256652 (M14-4)

   Вулић Татјана: “Литерарни журнализам Иве Андрића“ , уредник Бранко Тошовић у зборнику: Ivo Andric / Literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925-1941), Иво Андрић-књижевник и дипломата у сјени двају свјетских ратова (1925-1941), Андрић Иницајтиве 5, Institut fur Slavistik der Karl /Eranzens / Universitat Graz, Београдска књига,2012.-606S./s. ISBN 978-8-9503053-7-1. (М14-4)

   Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Павловић Драгана :“Идентитет нових медија и цивилно друштво“,  стр. 255-264, у Зборнику Наука и идентитет књ.2, уредник проф.др Владимир Милисављевић, Пале, Република Српска, 2012,  001:316.7(082) 323.1.001(082) ISBN 978-99938-47-39-7 COBISS.BH-ID 2728472 (M14-4)

   Јевтовић Зоран, Вулић Татјана: Телевизијска конструкција политичких слика и управљање јавношћу, Зборник радова са научног скупа: Наука и политика (књига 5/2), стр. 407-421, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2011. ISBN978-99938-47-31-1  COBISS.BH-ID1991960 (M44-  2)

   Вулић Татјана и Павловић Драгана: Удео Интернета у политичком животу, Зборник радова са научног скупа: Наука и политика (књига 5/2),  стр.379- 392, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2011. ISBN978-99938-47-31-1  COBISS.BH-ID1991960 (M44 2)

  Вулић Татјана и Павловић Драгана: Блог – жанр нових медија, Зборник радова са научног скупа: Језик, књижевност, промене: Језичка истраживања, уредиле Биљана Мишић- Илић и Весна Лопичић, стр. 108 – 119 UDK 004.733, Ниш, 2010, ISBN 978 – 86 – 7379 – 206 – 4 COBISS. SR – ID 180452108 (М 44 =2)

   Павловић Драгана и Вулић Татјана: Комуникација младих и друштвене мреже, Зборник радова са научног скупа: Језик, књижевност, комуникација: Језичка истраживања, уреднице Биљана Мишић-Илић и Весна Лопичић, стр. 187-199, UDK 316.77:004.738.5(497.11), Niš, 2010, ISBN 978-86-7379-241-5 COBISS.SR- ID 190409740 (M-44)

  Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Павловић Драгана, Цивилно друштво и медији, Научни дијалози, Зборник посвећен десетогодишњици сарадње са Универзитетом у Великом Трнову, ISBN 978-954-524-884-9, Велико Трново, 2012, стр. 185-204(М-44)

  Вулић Татјана, Станисављевић–Петровић Зорица, Ристић Невена:“Television as a source of educational influence upon a child“  VI International Balkan Congress for Education and Science THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION ohrid 29.IX-1.X.2011., Book of proceedings, Skopje, 2011, str. 873-880, ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314 (М62-1

  Вулић Татјана, Документарност „Политике“ у време балканских ратова, 070(497.11) Политика:94(497)*1912/1913*, стр. 253-271, у Међународном тематском зборнику Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912), Књига II, Уредник издања проф.др Александар Растовић, Ниш, 2013, ISBN 978-86-7379-290-3 COBISS.SR-ID 199654412 (М14-4)

  Вулић Татјана и Невен Обрадовић, Немогућност Нушићевог постојања без новинарства, 070:821.163.41.09 Нушић Б., стр.419-426, у Зборнику радова са VII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26-27.X 2012) Књига II Немогуће : Завет човека и књижевности, Одговорни уредник проф.др Драган Бошковић, Крагујевац, 2013., ISBN 978-86-85991-53-0 COBISS.SR-ID 201956108 (М44-2)

  Павловић Драгана и Вулић Татјана, Изазови медија у дигиталном добу – пут ка опстанку, пут до профита, UDK 316.776:004“20“, стр. 539-550, у Зборнику радова Језик, књижевност, вредности Језичка истраживања, урединице проф.др Биљана Мишић-Илић и проф.др Весна Лопичић, Ниш, 2013., ISBN 978-86-7379-278-1 COBISS. SR –ID 198116620 

  Јевтовић Зоран, Вулић Татјана и Павловић Драгана, Медијско мишљење у дигиталној заједници, DOI 10.7251/NSFF1301375J, стр. 375- 388, у зборнику радова Наука и традиција књига 7 том 2/1 главни уредник проф.др Владимир Милисављевић, Филозофски факултет Универзитет Источно Сарајево, Пале, Република Српска, ISBN 978-99938-47-47-2 COBISS.BH-ID 3643160

  Вулић Татјана, Критика као новинарска врста у недељнику НИН кроз време,UDK 070:821.09-95, СТР.119-130, у Зборнику радова Језик, књижевност, време – књижевна истраживања, Уреднице издања ПРОФ.ДР Весна Лопичић и проф.др Биљана Мишић – Илић, Ниш,2017., ISBN 978-86-7379-445-7 COBISS.SR-ID 233195532

  Pavlović Dragana, Vulić Tatjana (2015) Odrastanje uz računar, str.153-161, UDK 373.23:[004:316.774, u Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 5, uredili Dejan Pralica I Norbert Šinković, Filozofski fakultet Novi Sad, ISBN 978-86-6065-354-5, COBISS.SR-ID 304683527

  Вулић Татјана и Павловић Драгана, Путопис на маргинама српске дневне штампе, UDK 82-992: 070(497.11) СТР. 69 – 79, у Зборнику радова Језик, књижевност, маргинализација – књижевна истраживања, Уреднице издања : проф. Др Весна Лопичић и проф. Др Биљана Мишић – Илић, Ниш, 2014., ISBN 978-86-7379-324-3 COBISS.SR-ID 206860044

  Вулић Татјана и Соковић Снежана, “Извештавање о насиљу над женама у српској штампи – виктимизација жртве“, DOI 10.7251/ZRNS1702433V, стр.433-447, у Зборнику радова Наука и стварност, књига 11 tom 2, главни уредник др Мишо Кулић, Филозофски факултет Источно Сарајево, Пале, Република Српска, ISSN 2490-4074 COBISS.RS-ID 5843480

  Татјана Вулић, (2017). Телевизија Крагујевац – остваривање јавног интереса у информативном програму, стр. 83- 100,UDC 654.197(497.11 Крагујевац) 792.096:007,у Зборнику Локални медији после власничке трансформације и јавни интерес, уредио Раде Вељановски, Факултет политичких наука Београдског универзитета и Чигоја штампа, Београд, ISBN 978-86-531-0365-1 COBISS.SR-ID 254731020

  Вулић Татјана, Медијски пејзаж српске православне цркве, УДК 316.774:271.222(497.11)271.222(497.11):004.738.5, у тематском зборнику 10 година политикологије религије, приредили Мирољуб Јевтић и Марко Вековић, Београд, 2017,ISBN: 978-86-87243-14-9

  Марков - Чикић Ивана и Вулић Татјана, Насиље у спорту кроз призму медија, стр. 410-417, у Зборнику радова Спорт, здравље, рекреација, уредник др Јелена Лукић, Београд, 2017.,ISBN 978-86-83687-23-7

  Вулић Татјана и Митровић Марта (2017), “Таблоидизација штампе у Србији као последица глобализације”, Вулић, Међународни тематски зборник са скупа: Глобализација и глокализација  [уредили и приредили Шуваковић, У. и Марковић – Савић, О.]., Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво и Институт за политичке студије, Београд, стр. 162-177, децембар, 2017, CIP 316.32:32(082) 321.7(082) 371:316.32(082) 316.722(082) ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД) ISBN 978-86-6349-08-3(ФФКМ) ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС) COBISS. SR-ID 255466764

  Вулић Татјана, Критика као новинарска врста у недељнику НИН кроз време,UDK 070:821.09-95, СТР.119-130, у Зборнику радова Језик, књижевност, време – књижевна истраживања, Уреднице издања ПРОФ.ДР Весна Лопичић и проф.др Биљана Мишић – Илић, Ниш,2017., ISBN 978-86-7379-445-7 COBISS.SR-ID 233195532

  Tatjana Vulić (2019) THE OTTOMAN EMPIRE AS A TOPIC IN NOVINE SERBSKE (1834),
  str.1732- 1741, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-4838-
  25-7,GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI,YAYIN NO: 44, II. INTERNATIONAL
  CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, GÜMÜŞHANE 7-9 KASIM 2019, Aralık 2019,
  Gümüşhane

  Вулић Татјана и Соковић Снежана, (2019)" Kontekstualizacija istine o kriminalitetu u štampi Srbije", DOI 10.7251/TOMNIS1902293V, str. 293-308, у Зборнику радова Наука и стварност, књига 13 tom 2, главни уредник др Мишо Кулић, Филозофски факултет Источно Сарајево, Пале, Република Српска, ISSN 2490-4074 , ISBN 978-99938-47-99-1,COBISS.RS-ID 8114968

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1.  Вулић Татјана,(2010) „Прописи о штампи у XIX веку“ , у „Крагујевац у другој половини XIX века“,  уредили Предраг Илић – Бориша Радовановић, стр. 443 – 458, Крагујевац, 2010, ISBN 978 – 86 – 80485 – 08 – 9 COBISS. SR – ID 178663436 (М 45 = 1,5)

  2.  Вулић Татјана:“ Моћ слике:теоријска разматрања о значају телевизије“, УДК 316.774;654.17, у Зборнику радова „Криза и перспектива знања и науке“, главни и одговорни уредник проф.др Бојана Димитријевић, стр. 487-497, Ниш, 2012, ISBN 978-86-7379-265-1, COBISS.SR-ID 194768652 (М 45-1,5)

   3. Драгана Павловић, Вулић Татјана: „Изазови медија у дигиталном добу – Пут ка опстанку, пут до профита“ UDK 316.776:004“20“ у Зборнику „Језик. Књижевност, вредности језичка истраживања уреднице Биљана Мишић- Илић и Весна Лопичић, Ниш, 2013, ISBN 978-86-7379-278-1 COBISS.SR-ID 198116620      

   4. Јевтовић Зоран, Вулић Татјана, Петковић Велибор,Верски радио и перспективе развоја у Србији; Зборник: Радиодифузија у Србији – садашњост и будућност, Факултет политичких наука, стр. 69-85, UDC 654.191(497.11):2-6     316.774(497.11):2-6, Београд, 2012. ISBN 978-86-7558-948-8, COBISS.SR-ID 195500044  (М45-1,5)      

   5. Вулић Татјана: „Жанровске карактеристике Новина Србских“, УДК 070 НОВИНЕ СЕРБСКЕ“1834/1835“, у Збронику радова „ Други о Србима, Срби о другима“ приредила Дубравка Поповић- Срдановић, стр.217-234, Ниш, 2012, ISBN 978-86-7379-237-8 COBISS.SR-ID 188571148 45-1,5)      

   6. Вулић Татјана: Језик на телевизији, у Језик, књижевност, идентитет: Језичка истраживања (први том), уредиле Биљана Мишић- Илић и Весна Лопичић, стр. 211-219, Ниш: Свен. ISBN 978-86-7379-188-3 COBISS.SR-ID 172261132, Ниш, 2009. (M 45=1,5)

   7. ВулићТатјана: Медији и екологија, у Еколошка безбедност, ризици и здравље на раду, уредник Љиљана Танасијевић, стр. 223-231. Чачак : Технички факултет у Чачку. ISBN 978-86-7776-075-5 COBISS.SR-ID 167337996, Чачак, 2009. ( M45=1,5)

   8. Вулић Татјана и Ковачевић Зорица: Путеви развоја у новинарству и друштву, у Безбедност у постмодерном амбијенту, уредник Слободан Нешковић, стр. 57-67, Београд: Цeнтар за стратешка истраживања националне безбедности и Hanns Seidel Stifung. ISBN 978-86-85985-04-1 COBISS.SR-ID 153608204, Београд, 2008.( M45=1,5)

   9. Вулић Татјана и Ковачевић Зорица: Глобализација и информисање, у Безбедност у постмодерном амбијенту, приредио др Слободан Нешковић, стр.327-338, Београд: Центар за стратешка истраживања националне безбедности – CESNA B, ISBN 978-86-85985-02-7 COBISS.SR-ID 149491212, Београд, 2008.(M45=1,5)

   10. Вулић Татјана: Медији и односи с јавношћу, у Безбедност у постмодерном амбијенту, приредио др Слободан Нешковић, стр.256-263, Београд: Центар за стратешка истраживања националне безбедности у Београду и Hanns Seidel Stifung. ISBN 978-86-85985-01-0 COBISS.SR-ID 145247244, Београд, 2007.(M45=1,5)

   11. Вулић Татјана: Основни принципи медијске децентрализације и стање медија у Крагујевцу, Basic principles of media decentralsation and media state in Kragujevac, у Зборнику Регионализам нови друштвени оквир, приређивач др Јован Живковић, стр. 155- 163,  Центар за регионалну поитику и Hanns Seidel Stiftung, Ниш, 2007, ISBN 978 – 86 – 87231 – 00 – 9, COBISS. SR – ID 145353228 (М 45 = 1,5)  

  3. Павловић Драгана и Вулић Татјана, Интернет алати у настави новинарства, UDK 371.3>070);004.738.5, стр.332-343, у тематском зборнику радова Знање и корист, главни и одговони уредник проф. др Бојана Димитријевић, Ниш, 2013., ISBN 978-86-7379-301-6 COBISS. SR-ID 202540044(M45- 1,5)

  4.  Јевтовић Зоран, Вулић Татјана и Павловић Драгана,“Цивилно друштво и нови медији”,Научни диалози, Сборник посветен на 10-годишнината от научното партнƄорство между Филологическия и Философския факултет на Университетите във Велико Търново и Ниш, Университетско издателство “Св. Кирил и Методий”,  стр. 185-204, Велико Търново, 2013. ISBN 978-954-524-884-9 М-32 (М45-1,5)    

  5. Татјана Вулић и Марта Митровић (2018). "Друштвене мреже као поље промоције
   личности и ставова председничких кандидата у изборној кампањи у Србији 2017. године -
   од лајка до гласа".Наука и стварност : зборник радова са научног скупа (Пале,
   20. маj 2017) / [главни уредник Мишо Кулић ; одговорни уредник
   Марија Летић]. - Источно Сарајево : Филозофски факултет, 2018. стр. 351-364. ISBN 978-
   99938-47-94-6; COBISS.RS-ID 7530776.

  6. Татјана Вулић, Марта Митровић, „Редакцијски коментар као поље сукоба политичких странака у Србији крајем XIX века“, Врањски гласник поводом 60 година Народног музеја Врање: тематски зборник од националног значаја, Народни музеј Врање, Врање 2021, 106-125; COBISS.SR-ID 39397641; ИСБН 978-86-80653-19-8.106-125.  
  7. Митровић, М., Вулић, Т., (2019), „Политичко премрежавање посредством друштвених мрежа“, У: Ђигић, Г., Милошевић Радуловић, Л. (ур), Наука и савремени универзитет, 8, Том 1, Kњига 1: стр: 145-155. Филозофски факултет, Ниш. 37(082)(0.034.2)
   303/304(082)(0.034.2)
   94(=163.41)(497.11)”(082)(0.034.2)
   316.774(082)(0.034.2), ISbn 978-86-7379-516-4, cobISS.Sr-Id 280737292
Poslednji put izmenjeno sreda, 21 decembar 2022 00:04