Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.02.2014.

Zoran Jevtović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 4.4.1959.
 • Mesto rođenja: Užice
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: književnost i srpski jezik
 • Godina diplomiranja: 1985.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Геополитика медија, монографија, коаутор (Љ.Деспотовић), Култура полиса, Нови Сад, КАИРОС. д.о.о., Сремски Карловци, 2019, стр. 429. CIP 327:911.3):316.774 ISBN 978-86-7128-336-6  COBISS.SR-ID 327490311

  “Serbia between Humanity and (Un)Security”, prvi autor (Aracki, Z.), u: The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses, editor bu Melani Barlai, Melani Barlai, Birte Fähnrich, Christina Griessler, Markus Rhomberg (Hg). publisher: Lit Verlag, Berlin, Studien zur politischen Kommunikation language: English, 31. jul 2017, str. 251-266, ANSI Z3948 DIN ISO 9706 Alibris ID 140902527555 ISBN-10: 3643908024 ISBN-13: 978-3-643-90802-5

  “Медијски рат против Срба и Југославије”, зборник радова: Срби и пропаст Југославије, [главни уредници којчић, Д. и Триван. Ј.], Завод за уџбенике, Београд, стр. 63 - 92, , CIP 94(꞊163.41)(497.1)“19“(082) 94(497.1)“19“(082) 323(497.1)19“(082) ISBN 978-86-17-19567-8(ЗУ) COBISS. SR-ID 228978188   

  “Настанак новина код Срба”, поглавље у монографији: Казивања о Србима кроз векове, приредио Бодан Златар, стр. 1417-1432, Драслар партнер, Београд, 2015, CIP 94(497.11)″11/20″(082)  930.85(497.11)(082)  929(꞊163.41)″11/20″(082)  316.4(497.11)″11/20″(082)  COBISS.SR-ID 217204492 ISBN 978-86-7614-304-7     

  Жанрови у савременом новинарству, први аутор (Петровић, Р. и Арацки, З.), Јасен, Београд, 2014. библиотека: Знакови, стр. 369, CIP 070.1(075.8)  ISBN 978-86-6293-023-1  COBISS.SR – ID 205387788                                                                                   Методологија истраживања конфликата и комуницирање у савременом друштву, коаутор (Милашиновић С.), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013. UDK 316.48-053-6  316.3.004:738.5 ISBN 978-86-7020-271-9  COBISS.SR – ID 203822092  

  Глобализовани медији и тероризам”, поглавље у монографији: Геополитика деструкције – разарање држава и националних идентитета у процесима глобализације, Деспотовић, Љ., Каирос, Сремски Карловци, 2015, стр. 97-108,  (Нови Сад: Мала књига+), CIP 316.32  COBISS.SR-ID 299040775 ISBN:978-86-7128-276-5                                                                              

  Политика, медији, безбедност, монографија, коаутор (Љ.Деспотовић и С. Милашиновић), Криминалистичко-полицијска академија, Београд,2012. ISBN 978-86-7020-207-8  COBISS.SR - ID188604428                                                                                                     

  Геополитика и медији, монографија, коаутор (Љ.Деспотовић), Култура полиса, Графомаркетинг, Нови Сад,2010. ISBN978-86-87143-10-4 COBISS.SR-ID 247147783  

  Књига за медије – медији за књигу - “Метаморфоза новинарства”, поглавље у монографији, од стр. 109-130., Клио, Београд, 2008. ISBN 978-86-7102-330-6  COBISS.SR - ID151323148   CIP 316.77(082) 655.413:659,3/4(082)

  Aмнезија јавности – од пропаганде до тероризма, монографија, коаутор (С. Барбуловић, М. Поповић и Р.Лакићевић), Самиздат и “Графокомерц”, Београд, 2004. стр. 290, ISBN 86-906367-0-6  COBISS.SR – ID 118578188                 

  Тоталитаризам и масмедији, монографија, Крајински књижевни круг, Неготин - Београд, БИГЗ, 2000. стр. 221, ЦИП 316.77:327   ИД=84785420                 

  Дијалог на радију, монографија, Просвета, Београд,1997, стр. 247, CIP 654.191/.195.800.6   ISBN 86-07-00965-6  ИД=68225036

  Велики-мали радио, монографија, Заједница радио-станица Србије, Београд, 1993. стр. 256, ЦИП 654.191/.195.800.6  ISBN 86-07-00965-6  ИД=68225036                          

       

         

 • Knjige i udžbenici:

  Социологија и социјална патологија, коаутор  (С.Милашиновић), решењем ректора КПУ бр. 15/21 од 23. септембра рукопис је одобрен за издавање и употребу у настави као уџбеник, Криминалистичко-полицијски универзитет, Службени гласник, Београд, 2019, стр. 469. ISBN 978-86-7020-432-4, CIP 316(075.8) 316.624(075.8) COBISS. SR-ID 280720396

  Социологија, уџбеник, коаутор (Милашиновић, С.), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014. стр. 369, CIP 316(075.8) ISBN 978-86-7020-289-4 COBISS.SR-ID 210758668 

  Историја новинарства, уџбеник, коаутор (М. Бјелица), Универзитет Мегатренд, Београд, 2006. стр. 461, ISBN 86-7747-200-2  COBISS.SR - ID127593228    

  Новинарство у теорији и пракси, хрестоматија, коаутор (М.Бјелица), издавач “Антуријум”, Београд,2004. II издање “Press servis”, Београд, 2008, стр. 315, ЦИП 070(035), ИСБН 86-82355-33-7  COBISS.SR – ID 121662988   

  Јавно мнење и политика, уџбеник, Центар за савремену журналистику и Академија лепих уметности, Београд, 2003. стр. 355, ISBN 86-7374-014-2  COBISS.SR – ID 105960972 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  "INFOKRATIYA AND POLITICAL COMMUNICATION", први аутор (Aracki, Z.), Informatologija,  2015, Vol. 48,  No 1-2, str. 12-20. , Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo,  ISSN 1330-0067 (Tisak), UDK: 007:002:02, CODEN: IORME 7

  "Криза демокрације у глобалном псеудополису”, (коаутор са Ћаловић, Д.), Филозофија и медији, Филозофска истраживања, стр. 605-615; Vol 30, FASC.. PP. 559-754, 2010 (мај 2011), Загреб, Хрватска ISSN 0351-4706 CODEN FIIE7, UDK 316.774:321.7   130.2:316.774.   М - 22 

  “Political communication and the sreation of public”, први аутор (Павловић. Д. и Вулић, Т.), Informatologia, Vol. 45; No. 4; prosinac 2012, str. 278-286, ISSN 1330-0067  UDK 007  002:02 CODEN IORME 7, часопис Хрватског комуниколошког друштва категорисан од стране Министарства знаности и технологије републике Хрватске као А1.                                                                                                

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  “Моћ медија у умреженом друштву”, 316.774:316.32, 316.32:004,5; doi: 10.5937/socpreg54-30021, Социолошки преглед, часопис Српског социолошког друштва, Београд, vol. LIV (2020), nо. 4, стр. 1298–1310, CIP 316, ISSN 0085-6320 = Sociološki pregled; eISSN 2560-4880 UDC 316; COBISS.SR-ID 932111.

  „Дигитални изазови локалних медија Нишавског округа”, коаутор (Михајлов, А. и Јовановић, З.), CM: Communication and Media , VOL 14, Бр. 46, (објављено 27.8.2020), Факултет политичких наука, Београд, 2019, стр. 5-32.  ISSN 2466–541 XISSN 2466-5452 (Online), CIP – Каталогизација у публикацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад 316.774 COBISS.SR-ID 227945484

  “Слика о коронавирусу у дневној штампи Србије”, први аутор (Бајић, П.) УДК 616.98:578.834:070(497.11)"2020" 070.16/19:303.425(497.11)"2020", DOI:10.5937/socpreg54-27766, Социолошки преглед, часопис Српског социолошког друштва, Београд, вол. LIV (2020), бр.3, стр. 534-559, CIP 316, ISSN 0085-6320 elSSN 2560-4880, UDK 316, COBISS. SR-ID 932111.

  “Неуспела транзиција медијског система Србије”, први аутор (Бајић, П.) УДК 316.774:316.42(497.11)"1989/..." 338.246.025.88(497.11)"199/...", DOI:10.5937/socpreg53-22587, Социолошки преглед, часопис Српског социолошког друштва, Београд, вол. LIII (2019), бр.3, стр. 1020-1045, CIP 316, ISSN 0085-6320 elSSN 2560-4880, UDK 316, COBISS. SR-ID 932111. 

  Промена новинарске праксе и теорија медија", први аутор (Т. Вулић), часопис Друштвене и хуманистичке науке (Social Sciences and Humanities Studies), DHS 1 (7), индексиран у базама:  CEEOLIndex Copernicus International  World of Journals, Google Scholar and OCLC. (2019), стр. 331-346 Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Tuzla, Godina IV Broj 1 (7) UDk 3+009 iSSN 2490-3604 (print) iSSN 2490-3647 (online)

  Промена комуникацијске парадигме у образовању новинара”, први аутор (Вулић, Т.), Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига IX, 2/2018 - Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу, 2019, стр. 145-158. УДК 371.3 :: 070] : 004.738.5. ISSN 2466-3905 ISSN 1820-3396 ISSN 2466-3905 = Годишњак Педагошког факултета у Врању COBISS.SR-ID 221686284.

  „Миграције и структурне промене становништва у безбедоносном контексту Европе и Србије”, Бела куга и медији, Зборник радова са медијског форума Топола 2018, стр. 29-47, Браф, Топола 2019, ISBN: 978-86-900921-0-9, CIP 314.15.015(497.11) (082) 316.776.33(497.11) (082) COBISS.SR-ID 276422156

  Пропагандна матрица глобалних медија у хибридним ратовима”, први аутор (Арацки, З.), Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 2019, стр. 175-201. УДК 32.019.5:355.48(497.1)”1989/1999”, DOI:https://doi.org/10.22182/pnb.1612019.8  ISSN 2334-959X COBISS.SR-ID 203583500 UDK: 351.862/863(497.11) година X, vol. 16, број 1/2019.

  “Јавно мњење и одлике медијског дискурса у Социолошком прегледу”, први аутор (Вулић Т.) UDK 050:316, 316.77, DOI:10.5937/socpreg52-16797, часопис Социолошки преглед, вол. LII (2018), бр.1, стр. 101-119, ISSN 0085-6320 elSSN 2560-4880, UDK 316, Online First Јануар-Март, 2018.

  "Криза демократије и утицај корпоративног новинарства”, Теме – часопис за друштвене науке, UDK 1+3 ISSN 0353-7919, г. XXXIX  - бр. 4, октобар - децембар 2015, Ниш, стр. 1583-1596,    UDK 070. 431, Print ISSN: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804

   “Конструкција и деконструкција идентитета и међународне интеграције”, коаутор (Деспотовић Љ.), Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, стр. 149-161, УДК 323.1(497.11):327.39(4-672EU) ISSN 0354-5989 год. 22 vol. 48 № 2/2015.

  Фрагменти слике европске мигрантске кризе у дневној штампи Србије”, први аутор (П. Бајић), УДК:314.15.045:659.3(497.11) ДОИ: 10.7251/ZCM019509. Зборник радова изложених на четвртој међународној научној конференцији  друштвене девијације: Положај маргинализованих група у друштву, Центар модерних знања, Бања Лука и Ресурсни центар за специјалну едукацију, [уредили Јагода Петровић, ФПН, Универзитет у Бањој Луци и Горан Јованић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду], Београд,  CIP 316.344.7(082) 316.647.82:316.344.7(082) ISBN 978-99976-761-2-2 COBISS. RS-ID 8131096, Бања Лука, 2019.

   "Политичко комуницирање у дневној штампи Србије”први аутор (Арацки, З.), Српска политичка мисао, Београд, вол.36, бр, 2/2012. УДК 316.77:070(497.11)   ISSN 0354-5989   COBISS:SR-ID 102782215

  "Етичност дневне штампе у Србији”Српска политичка мисао, стр. 209-234, год. XVIII, Београд, УДК: 070(497.11):174 32. вол.32, бр, 2/2011, ISSN 0354-5989 COBISS:SR-ID102782215

  “Јавно мнење и демократски дефицит у добу мултимедија”први аутор (Петровић, Р.), Српска политичка мисао, стр. 105-126, год. XVII Београд  вол. 30., бр.4/2010.           УДК:16.774:316.65   ISSN 0354-5989  COBISS:SR-ID 102782215                            

  "Медијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку", Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, књига 1, Београд, стр. 97-125, 2007. ISSN 1820-4589 UDK  2-8:321.64 COBISS.SR-ID 137508108

  “Политичко комуницирање и нове стратегије ПР-а на друштвеним мрежама у Србији”, први аутор (Цебаловић, М.), Политичка ревија, часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику, Институт за политичке студије, Београд, ISSN 1451-4281 УДК 1+23+32+9 Година (XXX)XVII vol. 56. Број 2/2018, стр. 5-24, 2018. УДК 316.774:004.738.5(497.11) DOI: https://doi.org/10.22182/pr.5622018.1

   

  Промена комуникацијске парадигме у образовању новинара”, први аутор (Вулић, Т.), Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига IX, 2/2018 - Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу, 2019, стр. 145-158. УДК 371.3 :: 070] : 004.738.5. ISSN 2466-3905 ISSN 1820-3396 ISSN 2466-3905 = Годишњак Педагошког факултета у Врању COBISS.SR-ID 221686284.

  “Мигрантска криза и религијски фактор као део кризних ситуација”. први аутор (Бајић, П.), Научни скуп у организацији Факултета за европске студије, Култура полиса, часопис за неговање демократске политичке културе, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске правне и политичке студије из Новог Сада, Београд, год. XIV, посебно издање, стр. 215-228, 2017. УДК 314.15:2-6 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391

   “Пропагандни ланац дезинформисања у кризним ситуацијама”. коаутор (Цебаловић, М.), Култура полиса, часопис за неговање демократске политичке културе, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, год. XV, стр. 405-421, 2018. УДК 32.019.5:316.48 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391

  “Културна политика на насловним странама дневних новина у Србији”, први аутор (Бајић, П.), Култура, DOI 10.5937/kultura1860274J УДК 316.774:070(497.11)”2018” 008(497.11), стр. 274-290, Београд, 2018.

  “Промена комуникационе парадигме у извештавању о мигрантима у дневној штампи Србије”. први аутор (Бајић, П.), Култура полиса, часопис за неговање демократске политичке културе, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, год. XIV, посебно издање, стр. 221-239, 2017. УДК 316.334.56:008 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391

  “Мигрантска криза у огледалу српске дневне штампе”, први аутор (Бајић, П.), Култура полиса, часопис за неговање демократске политичке културе, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, год. XIII, бр. 31, стр. 29-43, 2016. УДК 314.15:316.774(497.11) UDK 316.334.56:008 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391

  “Комуникациони суверенитет у добу глобалних медија”, Национални интерес, часопис за национална и државна питања, Институт за политичке студије, Београд, Година ХI, vol. 24, број 3/2015 (штампано 2016), стр. 257-274 УДК 316.77:316.32,

  “Асиметрична битка за утицајем на Балкану”, Култура полиса, часопис за неговање демократске политичке културе, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, година XII, стр. 189-204, посебно издање, 2015. UDK 316.334.56:008 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391

  “Public Accountability and Private Benefits in the Philosophy of the New Journalism”први аутор (Деспотовић, Љ.), Media and Communication, International scientific journal of media, communication, journalism and public relation, Expert Conference: Media and PR: Public Media Service and Public Interest,  str. 77-87, Унија локалних јавних емитера Црне Горе, Академија друштвених наука и Министарство науке Црне Горе, год. 2, бр. 3, Бијело Поље, Црна Гора, 2015., ISSN 2336-9981꞊ Media and communication COBISS.CG-ID 25072912.

  "Привид избора у свету медијских наратива", ЦМ - часопис за комуникацију и медије, година X, број 33, стр. 159–163, година 2015. Институт за усмеравање комуникација, Нови Сад и Факултет политичких наука, Београд. CIP 316.77(05) ISSN 1452-7405. COBISS.SR.ID 218473735

  “Улога друштвених мрежа у промоцији сајбер тероризма”,  Политика националне безбедности, Годишњак Института за политичке студије, 1/2016. год. VII, Београд, 2016. стр. 99-119 УДК 004.738.5:316.776]:323.28+327.88 ISSN 2334-959X  UDK 351.862/.863(497.11)  CIP 351.862/.863(497.11) ISSN 2334-959X = Политика националне безбедности COBISS.SR.ID 203583500

  “Битка за медијски утицај у комуникационом простору Балкана”, Балканске синтезе, часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, год. I, бр. 3, стр. 105-122, УДК 316.77::32.029.51:654.19(497), Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, ISSN 2406 – 1190.

  "Методологија кризног комуницирања и аналитика медијских исказа”, коаутор (Милашиновић, С.), Криминалистичке теме, часопис за криминалистику, криминологију и сигурносне студије, годиште XIV, broj 3-4, 2014. ISSN 1512-5505, стр. 17-25, Сарајево.    

  “Сан о објективности – мит једне професије”, Зборник Филозофског факултета у Косовској Митровици, 2014, Vol 44, бр. 2, Косовска Митровица, Doi 10.5937/zrffp 44-6146    ISSN 0354-3293  eISSN 2217-8082 БИЧ импакт фактор 0,014

  "Political communication and the power of topics defining”, први аутор (Арацки, З.), Комунікаційні технології: наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод], Київського національного університету кульутри і мистецтв, Том 3, Київ, Україна, str.104 – 116, 2014,  ISSN 2311-4371, UDC 007 : 304 : 001 + 004.9

  “Стратешка политичка комуникација у дневној штампи Србије”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику”, бр. 139, стр. 71-90, Београд, 2013. DOI 10.5937/kultura 1339071Ј UDK 070.15(497.11)“2013  32.019.51.070(497.11) ISSN 0023-5164 UDK316,7 COBISS.SR-ID8472066                                                     

   “Analysis of the social networks crisis communication”, коаутор (Милашиновић, С. и Милошевић, Г.): Public Security Studies, A quarterly peer-reviewed academic journal edited by the Police Department from the Alexandru Ioan Cuza” Police Academy of Bucharest (Romania) in partnership with the Romanian Association for Judicial Studies and Public Security, Nr. 4(8)/2013 Vol. II, str. 151-159 (redactor-sef/Editor-in-Chief Conf.univ.dr. Nicolae Ghinea), ISSN 2284-8592       

   

  "Шта се догађа са нашим штампаним медијима”, први аутор (Петровић, Р.), Политеа, часопис за друштвена питања Факултета политичких наука у Бања Луци, год. III, бр. 5, стр. 130-141, Бања Лука, 2013. UDK 316.774:654.1  DOI 10.7251/poli 305129 7  ISSN 2232-9641 UDK 32(05)“politeia“

  “Криза традиционалних медија и опстанак грађанске функције новинарства”, први аутор (Петровић, Р.), Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва, , UDK 316.77:070, Vol. VI, No 16, Истраживачки медијски центар, Подгорица 2013. стр. 117-136. COBISS.CG-ID 12734480 ISSN 1800-7074

   “Media Corporatism and PR Revolution”, први аутор (Арацки, З.), International Scientific Conferense Economic Sciences on the Crossroad (2013, Belgrade), Economic Sciences on the Crossroad proceedings from the international conference (organized by the Institute of Economic Sciences Belgrade), editors Ivan Stošić (et al.), str. 673-680, Beograd, 2013. (штампано фебруара 2014), ISBN 978-86-89465-10-5 COBISS.SR-ID 203893004     

  “Медијска концентрација и криза цивилног друштва”, Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва, Подгорица, UDK 316.774:330.36, бр. 4/2013, стр. 117-129. COBISS.CG-ID 17259024 ISSN 1800-8577  

   “Дигитални полис – оаза демократије или сајбер утопија”, први аутор (Петровић, Р.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 138, стр. 340-356, Београд, 2013. DOI 10.5937/kultura 1338320R UDK 32.019.51:316.774  316.324.8:32 ISSN 0023-5164 UDK316,7 COBISS.SR-ID8472066 

   “Криза традиционалних медија и опстанак грађанске функције новинарства”, први аутор (Петровић, Р.), Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва, , UDK 316.77:070, Vol. VI, No 16, Истраживачки медијски центар, Подгорица 2013. стр. 117-136. COBISS.CG-ID 12734480 ISSN 1800-7074

  “Корпоративни капитализам и медијско завођење”, Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, год. V, стр. 397-406, Београд, 2013. UDK 32.019.5:316.334.3, ID 203617548 CIP 316.77 ISSN 1821-0171 COBISS.SR-ID 154265100          

  “Исказ и филозофија медијски умреженог друштва”, први аутор (Вулић, Т. и Павловић, Д.), Култура полиса, бр.18, година IX, 2012, стр.61-80, УДК: 316.774:316.32; 004.738.5:316.7, ISSN 1820- 4589 COBISS.SR-ID 199568391   UDK 316.334.56:008         

  “Српска штампа на раскршћу партократије и цивилног друштва”, први аутор (Милутиновић, М.), Култура полиса, година IX, бр. 17, Нови Сад, 2012. стр. 105-122, УДК 070.15(497.11) ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391)  UDK 316.334.56:008

  "Новинарство или ПР – стварност или привид”, први аутор (Арацки, З.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 136, стр. 262-279, Београд, 2012. DOI 10.5937/kultura 1236262J UDK 070.16(497.11)“2012“ 32.019.51:070(497.11)“2012“ ISSN 0023-5164   COBISS. SR-ID 8472066

  “Одрживи развој у условима глобализације”, коаутор (Милашиновић, С. и Кешетовић, Ж.), Међународни научни скуп:  Одрживи развој у функцији заштите животне средине, Београд: Научно стручно друштво за заштиту животне средине Србије, часопис    Ecologica,  Год. 18, бр. 62, (2011), стр. 137-142. (одговорни уредник Лариса Јовановић), ISSN 0354 – 3285     UDK: 504.75.03:001.832(100)    COBISS.SR-ID517225877     

  “Савремена ТВ репортажа као слика живота”, први аутор (Радуловић, Д.), ЦМ –, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 19, стр. 67-86, Београд, лето 2011. UDK 070.422:654.197::791.229.2

   “Геополитика, медији и безбедност”, коаутор (Деспотовић, Љ.), НБП (наука,безбедност,полиција), часопис криминалистичко-полицијске академије, Vol. XVI, No.1, Београд, стр. 33 – 42, 2011.UDK32.019.5(497.1)”1991/1995” 316.485.26(497.1)”1991/1995”      

   “Штампа на раскршћу”, први аутор (Петровић, Р.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 132, стр. 95-110, Београд, 2011. ISSN 0023-5164 UDK 315.7

   “Криза штампе и преображај масмедијског комлекса”,  први аутор (Петровић, Р.), Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, бр. 3, год. III, Београд, 2011. стр. 125-146 ISSN 1821-0171  UDK32019.51:070(100);316.77:004(100)  ID18052128                                        

  “Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку XXI века”први аутор  (Арацки, З.), Култура полиса, година VIII, бр. 15, Нови Сад, 2011. стр. 207-226, ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391  UDK316.774:323(497.11)”20”,  ID 168155404    

   “Political myth of Nationalism and Antinationalism – a challenge and a Contemporary threat to Security”, коаутор (Деспотовић, Љ, Милашиновић, С.), НБП (наука, безбедност, полиција), Часопис криминалистичко-полицијске академије, Vol. XV, No.3, Београд, стр. 1-15. 2010. ISSN 0354-8872  UDK 323.1(4-12) 327.3(4-12) 355.02(4-12)  

   “Медији у дигиталној ери”,  Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, стр. 181-193, Београд, 2010. UDK 316.77:316.324.8, ID 171949836

   “Менталне слике у представама о глобалним конфликтима”, коаутор (Деспотовић, Љ.), НБП (наука, безбедност, полиција), Часопис криминалистичко-полицијске академије, Vol. XIV, No.3, Београд, стр. 83-102. 2009. UDK316.77:323.285  32.019.5      

  “Привиди плурализма у глобалним медијским пећинама”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 124, стр. 125-142, Београд, 2009. ISSN 0023-5164 UDK 316.7    

   “Културни ратови у сазвежђу екранских слика”, Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, Београд, 2009. UDK 32.019,51:654,19, ID 154281484

   “Новинарски извори информација”, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 11, стр. 149-163, Београд, лето 2009. UDK 070.431                                       

   “Комуницирам – значи постојим”, Култура полиса, година VI, Нови Сад, Мегатренд, стр. 71-91, Београд, 2009. UDK 316.776:801.73 316.774, ID 168155404  

   “Музејски маркетинг као део свакодневнице”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 122/123, Београд, 2009. UDK 339.138:069(497.11)(049.3)     

   “Влијанието на медиумите врз преобликувањето на војната и тероризмот во глобалниот поредок”, коаутор (Милашиновић, С. и Кешетовић, Ж.), Годишник на Факултетот за безбедност, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола, год. 4; бр. 1; Факултет за безбедност, Скопје, 2009. UDK 316.42:316.774:323.283/.285      

   “Култ Ал-Џазире у глобалном медијском сазвежђу” Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума бр. 10, Нови Сад, 2009. UDK 316.74:2(=316.774)

  “Политички спектакл и јавно мнење”, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 7, год. III, Београд, стр. 5-25, лето 2008. UDK  316.77:32.019.51 ISSN 1452-7405 COBISS.SR.ID 218473735                                

   “Друштвени конфликти и медијска конструкција”, коаутор, (Милашиновић, С.), Култура полиса, бр. 8/9, Нови Сад, 2008, стр.517-545, ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID199568391 UDK 316.334.56:008    

   "Медијско друштво у дигиталном поретку”, коаутор, (Зонић, Д.), Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума бр. 9, Нови Сад, 2008. стр. 70-81, ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919     UDK316.7:316.776;                                         

  "Конференција за штампу као псеудодогађај," ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 4, стр. 135-151, Београд, 2007. UDK  070:659.4 ISSN 1452-7405 COBISS.SR.ID 218473735  

  Политичка (не)култура у загрљају таблоида, Српска политичка мисао, бр. 3-4, Београд, 2007. стр. 183-199, ISSN 1450-7382  UDK32:316.754.4                                                                                                       "Друштвени конфликти и медијска конструкција", коаутор, (Милашиновић, С.), Култура полиса, бр. 8/9, Нови Сад, 2008, стр. 517-545, УДК 316.48:32.019.5 ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391    UDK 316.334.56:008                                         

  "Слика жене у раму демократије", Политичка ревија 2-4, часопис за политикологију, комуникологију и примењену политику, стр. 717-744, Београд, 2007. ISSBN 1451-4281 ISSN 0554-5226  COBISS.SR-ID 105060364  UDK  305:321.7

  "Културни - Вавилон на медијском раскршћу", Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума, бр. 6, стр. 79-100, Нови Сад, 2007. ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919    UDK 316.7:327      

  "Велики повратак религија", Култура полиса, часопис за неговање политичке демократске културе,  бр. VI/VII, стр. 7-26, Нови Сад, 2007. UDK  2-8:321.64   ISSN 1820-4589   COBISS.SR-ID 199568391                                                                           

  "Медиoкратија и религије на путу псеудополиса", Култура полиса, часопис за неговање политичке демократске културе,  бр. IV/V, стр. 111-137, Нови Сад, 2006. UDK  32.019.5:316.74   ISSN 1820-4589   COBISS.SR-ID 199568391  

  "Свет и глобално селo", Филозофеме, бр. 1, Српски филозофски форум, Нови Сад, 2006. стр. 97-113, ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919    UDK 124.1:316.323 

   "Мултијезичко комуницирање у масовним медијима и политички ставови", Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума, бр.2, Нови Сад, 2006. стр. 45-76, ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919    UDK 304:374.7.

  "Култура и религије у глобалном псеудополису", Култура полиса, часопис за неговање политичке демократске културе бр. II/III, стр. 343 – 367, Нови Сад, 2005. UDK  316.7:316.3 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391.

                                                              

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Фрагменти слике европске мигрантске кризе у дневној штампи Србије”, први аутор (П. Бајић), УДК:314.15.045:659.3(497.11) ДОИ: 10.7251/ZCM019509. Зборник радова изложених на четвртој међународној научној конференцији  друштвене девијације: Положај маргинализованих група у друштву, Центар модерних знања, Бања Лука и Ресурсни центар за специјалну едукацију, [уредили Јагода Петровић, ФПН, Универзитет у Бањој Луци и Горан Јованић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду], Београд,  CIP 316.344.7(082) 316.647.82:316.344.7(082) ISBN 978-99976-761-2-2 COBISS. RS-ID 8131096, Бања Лука, 2019. Зборник је уврштен у следеће базе: 1) RS-ID 7973912 1) ERIH PLUS, na linku
  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496855
  2) CEEOL, na linku https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2436
  3) SJIF Impact Factor Evaluation, sa impact faktorom 5.679

  „Image of Orthodoxy in Serbian Communication and Media Sphere”, први аутор (Вулић, Т.), POLITOLOGY OF RELIGION: A BIANNUAL CONFERENCE 2018. CONFERENCE PROCCEDINGS, [uredili: Miroljub Jevtić and Marko Veković], Center for Study of Religion and Religious Tolerance University of Belgrade – Faculty of Political Sciences, str. 153-166, UDC 316.77:2, Belgrade, 2019. ISBN: 978-86-6425-057-3

  Алтернативне чињенице и новинарска објективност”, први аутор (П. Бајић), зборник радова изложених на научној конференцији са међународним учешћем - (Ре)конструкција друштвене стварности, Бања Лука, 2018. / [приредили Александар Врањеш, Весна Шућур Јањетовић, Жељко Будимир], Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2019, стр. 319-336. УДК 070.11:[32.019.5:316.774 CIP 32(082) 364.4(082) 316(082) 070(082) ISBN 978-99976-720-9-4   COBISS. RS-ID 7973912

  “Језик таблоида у мигрантској кризи”, први аутор (Бајић, П.), Зборник радова са научног скупа (Пале, 20. маj 2017): Наука и стварност (том 2, књига 12), [главни уредник Мишо Кулић ; одговорни уредник Марија Летић], стр. 393-409, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2018. DOI 10.7251/TOMNIS1701393J CIP 316(082) 37(082) 159.9(082) 070(082) 91(082) ISBN 978-99938-47-94-6    COBISS.BH-ID7530776

   “Лажне вести на друштвеним мрежама као чиниоци кризних ситуација”, коаутор (Милашиновић, С.), Међународни тематски зборник са скупа: Глобализација и глокализација  [уредили и приредили Шуваковић, У. и Марковић – Савић, О.]., Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво и Институт за политичке студије, Београд, стр. 497-510, децембар, 2017, CIP 316.32:32(082) 321.7(082) 371:316.32(082) 316.722(082) ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД) ISBN 978-86-6349-08-3(ФФКМ) ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС) COBISS. SR-ID 255466764 

  ”Преображај комуникационе парадигме у свету дигиталних медија”, први аутор (Арацки, З.), зборник радова са међународног научног скупа: Наука и глобализација, одржаном 21. маја 2016, [главни уредник Мишо Кулић], књига 11, том 2, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву; Пале, 2016, стр. 369-380,   DOI 10.7251/ZRNS1702369J, ISSN 2490-4074 COBISS. RS-ID 5843480                                                                                  

  SOCIAL NETWORKS AS TERRORISM INFORMATION SOURCE”, prvi autor (Aracki, Z.), u: Zbornik radova: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene, ur. Pralica D.&Šinković, N., Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, str. 136-145. 2017. ISBN 978-86-6065-407-8, COBISS.SR-ID 312184071.

  “Modern Migrations and Diversity of Conflict paradigm”,  коаутор, (Милашиновић, С.): Thematic Conference Proceedings of International Significance. / International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Belgrade, 10-11 March 2016; [organizator] Kriminalističko-policijska akademija = [organized by] Academy of Criminalistic and Police Studies; Vol. 3, 2016. str. 26-36 UDC 343.85(082)
  343.9(082) ISBN 978-86-7020-358-7 ISBN 978-86-7020-190-3 COBISS.SR-ID 1026581409

  "The role of traditional values and propaganda discourse in creating contemporary conflicts"; коаутор (Милашиновић, С.), International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Beograd : Kriminalisitičko-policijska akademija, Vol.3, 2015, str. 23-29. UDC za rad  316.752:316.624  316.64:316.48 32.019.5  UDK za Vol. III 343.85(082)  343.98(082) 343.533::004(082) ISBN 978-86-7020-321-1
  ISBN 978-86-7020-190-3 (za izdavačku delatnost)    COBISS.SR-ID 217206284

  "Технике манипулисања у савременим медијима", први аутор (Арацки, З.), у зборник радова са међународног научног скупа: Наука и глобализација, (гл. уредник Вујевић, В.), књига 9, том 2/1,  стр. 509-520, 2015. Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, ISBN 978-99938-47-67-0 COBISS. RS-ID 5016856

  “Arcibald Reiss propaganda communication influence of conflict paradigm construction”, први аутор (Арацки, З.), International Scientific Conferense: “Arcibald Reiss Days”, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Academiy of Criminallistic and Police Studies, Beograd, Tom III, Volume III, str. 249-255. UDK 32019.5   323.1(˭163.41)      ISBN 978-86-7020-262-7     ISBN 978-86-7020-190-3 COBISS. SR-ID 202716428.                        

  "Глобални медији и форматирање јавног мнења”, први аутор (Арацки, З.), зборник радова са међународног научног скупа: Глобализација и десуверенизација  [уредили и приредили Вулетић, В; Ћирић, Ј. и Шуваковић, У.]., Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво и Институт за упоредно право, Београд, стр. 377-396, CIP 2013341.211(082)  342.31(082)     316.32(082)    327(082)    316.334.2/.5(082)  ISBN 978-86-6349-018-5(ФФКМ) COBISS. SR-ID 203852556  

  “Геополитички и масмедијски аспекти разарања националних држава и идентитета на простору Западног Балкана”, коаутор (Деспотовић, Љ.), међународни научни скуп одржан у Београду 28-29. априла 2014: Зборник: (Дез)интеграција држава и идентитети, (приредили Милошевић, З. и Ђурић, Ж.), стр. 125-151, Београд, 2014. ISBN 978-86-7419-270-2 COBISS.SR-ID 206764556 УДК: 327::911.3):321.013(497-15)    

  "Цивилно друштво и нови медији”, први аутор (Вулић, Т. и Павловић. Д.), Научни диалози, Сборник посветен на 10-годишнината от научното партнƄорство между Филологическия и Философския факултет на Университетите във Велико Търново и Ниш, Университетско издателство “Св. Кирил и Методий”,  стр. 185-204, Велико Търново, 2013. ISBN 978-954-524-884-9                                            

  “Екранизација књижевности у добу мултимедија”, међународни научни скуп: Језик, књижевност, комуникација. Књижевна истраживања, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2012. стр. 72-81.UDC 821.163.41:654.197(497.11)   ISBN 978-86-7379-240-8  COBISS.SR - ID190133516      

   “Промена терористичких доктрина у процесима медијске глобализације”коаутор (Милашиновић, С. и Милошевић, Г.), Зборник радова Међународне научностручне конференције: Супротстављање тероризму – међународни стандарди и правна регулатива, Република Српска Влада у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом, Козара, март, 2011. стр. 383-398, УДК 654.19+070.11):323.285                                

  “Кризна комуникација у масмедијском друштву”,  први аутор (Милашиновић, С.), Зборник: Media and the culture of peace in the Balkans, саопштење на Међународној научној конференцији Медији и култура мира на Балкану, Филозофски факултет и  Центар за социолошка истраживања,  Ниш, 2010, стр.77-94, UDK 316.77:32  ISBN 978-86-7379-194-4010.  

  " Проомена комуниколошког оквира унутар конфликтне парадигме”, први аутор (Милошевић, Г. и Милашиновић, С.), научно-стручни скуп са међународним учешћем: Супротстављање организованом криминалу – правни оквир, међународни стандарди и процедуреКриминалистичко-полицијска академија и фондација “Hans Zajdel”, str. 1-7, Београд, 2013. (штампано марта 2014), ISBN 978-86-7020-266-5 COBISS.SR-ID 203366412 УДК: 316.48  316.774

  "Медиаморфозис журналистики в глобаліній цифровій імперй; Світ соціальних комунікацій”први аутор (Вулић, Т. и Павловић. Д.), Науковий журнал Київський міжнародний Университет, Донецький національний Университет, Том I, УДК 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659  С 62 ББК 60.524.224ястр.132-137. УДК 007 : 304 : 070, Київ, Україна.    

  “Идентитет нових медија и цивилно друштво”, први аутор (Павловић, Д. и Вулић, Т.),  Зборник: Наука и идентитет, стр. 255-264; Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, књига 6/2, 2012. ISBN 978-99938-47-39-7. COBISS.BH-ID 18042118    

  “Редизајнирање медијских слика савременог тероризма у систему међународне безбедности”, коаутор (Деспотовић, Љ.), научни скуп са међународним учешћем: Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске сарадње, Криминалистичко-полицијска академија, Београд и Hans Zajdel Fondacijа za Srbiju i Crnu Goru, стр. 383-390, Beograd, 2011. CIP 341.456(082) 343.85:343.9(082) ISBN 978-86-7020-199-6 COBISS.SR-ID 187612940.                                                   

   “Улога медија у перцепцији модерних криза и конфликата – изазов безбедности у XXI веку”, (коаутор –  Милашиновић, С. и Милошевић, Г.), Зборник: Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите, Универзитет Синергија, Факултет за бјезбедност и заштиту, Бањалука, 2010. стр. 251-267. UDK 351.74/.75(082) 

              

  “Информационньіе войньі и манипуляция массовым сознанием”први аутор, (Арацки, З.), Конфликтология, научно-практическии журнал Международная ассоциация конфликтологов Санкт-Петербургского государственного университета и Ставропольского государственного университета, N1, стр. 96-110, Санкт Петербург, Русија, 2011. ISSN 1818-1198 ИНН/КПП 7801227743/780101001 ОКВЗД: 73.ОКПО: 9525614        

   “Minority media - Euro region Antechamber”, први аутор (Aрацки, З.), International Conference "The impact of EU integration on border regions: conference volume: Craiova 29-30. June 2011/ ed.:Dumitru Otovescu, Ion Deaconescu, Vihren Buzov, Baiko Petkov Baikov; Romania, Craiova: Alma Publishing House, 2012, ISBN978-606-567-121-8                                                           

  “Demassed society new narratives and multimedia”, први аутор, (Вулић Т. и Анђелковић, М.), International Journal of Communication Research, Romania, Volume 1, issue 3. july, September 2011, p.229-233 ISSN 2246-92653.                                                                                             

  “Medіamorfosis of journalism in global digital empire”, први аутор (Павловић. Д. и Вулић, Т.), Психолiнгвiстика - психологiя, мовознавство, соцiалянi комунiкацiї, бр. 10, 2012, УДК 007:001.8, стр. 275-285, ДВНЗ “Переъслав ХмелЬницЬкиӥ державний педагогiчний унiверситет Григорiя Сковороди”, Киев, України, 2012. ISBN 966-8122-62-6, ББК 88+81.2-5                    

  “Информационньіе процессьі: борьба за контроль над массовьім сознанием”први аутор, (Арацки, З.), Репутациология, Эрецензируемьій международньій научньій журнал зарегистрирован в Федеральнойслужбе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Свидетельство ПИ Но ФС 77-34656N1-2 Январь – апрель (Vol. 4 Nom. 1-2), Москве, Руссия, 2011. ISSN 2071-М-23     

  “The crisis of mass media and social change in the Balkans”, први аутор (Вулић Т, Павловић Д.): УДК 007:304:001, стр.12-17, Світ соціальних комунікаційНауковий журнал Київський міжнародний Университет, Донецький національний Университет, Том 3, УДК 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02+08+070+659  С 62 ББК 60.524.224я2011, Київ, Україна  

  “Антикомунизам и православље у медијима српске дијаспоре током XX века”, први аутор ( Петровић, Р.), Зборник радова међународног научног скупа: Nations, States and Diasporas of the Former Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Факултет за европске правно-политичке студије, Сремска Каменица, 2010. UDK 316.774:[329.15:271.2(=163.41) (100)

   

   “Конструисање етничких идентитета у времену медијских слика”, Зборник: Facing the Past, Searching the Future:  the History of Yugoslavia in the 20century, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Hague, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад и Факултет за европске правно-политичке студије, Сремска Каменица, 2010. UDK 323.1(497.1):316.774      

  “Конструисање етничких идентитета у времену масмедијских слика”, Зборник: The Shared History: Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад, 2009. UDK 314.745.3-054.73:316.774   

    

   “Construction of Ethnical Identities in Time of Media Images”, Зборник радова међународног научног скупа: Facing the Past, Searching the Future:  Mapping of National Identities, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Београд, 2009.  

  “Медијске (зло)употребе избеглица”, Зборник: The Shared History: The Faith of Refugees and Emigrants from the Territory of Former Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад, Факултет за европске правно-политичке студије, Сремска Каменица, 2008. стр. 109-120,UDK 314.745.3-054.73:316.774 ISBN 978-86-87143-04-3  COBIS.SR-ID 236952071                                                                

  "Мит о Великој Србији – између политичких ставова, религије, пропаганде и национализма”, у Зборнику: Митови и стереотипи национализма на простору бивше Југославије, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад, Графомаркетинг, Нови Сад, 2008, стр. 153-170, ISBN 978-86-86601-04-9  COBISS.SR-ID231643399    UDK316.75(497.11):316.624                                                                                                                                           

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

  “Пропагандна кампања у доктрини хибридног ратовања током НАТО агресије, први аутор (Бајић, П.), УДК 327.51NATO:355.4(497.11+497.16)»1999»]:32.019.5; Зборник научних радова са националне конференције са међународним учешћем: Двадесет година од НАТО агресије на СРЈ поводи и последице, [приређивачи: Живојин Ђурић Милош Јевтић], Институт за политичке студије, Београд, 2019. ISBN 978-86-7419-318-1, Институт друштвених наука, Београд, ISBN 978-86-7093-200-5, DOI: https://doi.org/10.22182/SRJ1999 ISBN 978-86-7419-318-1, стр. 107-128, UDK 316.45-054.73(497.11) 316.774:81ʾ42(497.11). CIP 341.31(1-622NATO-651.1)”1999”(082) 327::911.3(082) COBISS. SR-ID 281492492

  “Слика о мигрантима у дискурсу дневне штампе Србије”, први аутор (Бајић, П.), тематски зборник водећег националног значаја: Савремене миграције и друштвени развој: интердисциплинарна перспектива, [приређивачи: др Зоран Лутоваац и др Слободан Мрђа], Српско социолошко друштво, ISBN 978-86-81319-12-3, Институт друштвених наука, Београд, ISBN 978-86-7093-200-5, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за социолошка истртаживања,  ISBN 978-86-6427-081-6, стр. 97-110, UDK 316.45-054.73(497.11) 316.774:81ʾ42(497.11) Београд, 2018. CIP 314.15(4)(082)  316.42(4)(082)  314.15.045(497)(082) COBISS. SR-ID 268784652

  “Пропагандна кампања у доктрини хибридног ратовања током НАТО агресије, први аутор (Бајић, П.), УДК 327.51NATO:355.4(497.11+497.16)»1999»]:32.019.5; Зборник научних радова са националне конференције са међународним учешћем: Двадесет година од НАТО агресије на СРЈ поводи и последице, [приређивачи: Живојин Ђурић Милош Јевтић], Институт за политичке студије, Београд, 2019. ISBN 978-86-7419-318-1, Институт друштвених наука, Београд, ISBN 978-86-7093-200-5, DOI: https://doi.org/10.22182/SRJ1999 ISBN 978-86-7419-318-1, стр. 107-128, UDK 316.45-054.73(497.11) 316.774:81ʾ42(497.11). CIP 341.31(1-622NATO-651.1)”1999”(082) 327::911.3(082) COBISS. SR-ID 281492492

  “Медијско образовање и битка за пажњу аудиторијума”, зборник радова са научног скупа: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VII, [главни уредник Јовановић Гордана], UDK 316.774  316.774:32.019.5, Дани српског духовног преображења XXIII, Народна библиотека „Ресавска школа“, Деспотовац и Институт за српски језик САНУ, Београд, 2016, стр. 337349, CIP 821.163.41.09(082) 811.163.41(082) 930.85(497.11)»04/14»(082) 94(497.11)»04/14»082 316.774.(082) ISBN 978-86-82379-66-9 COBISS. SR-ID 225102348   

  Судар култура и религија на глобалној медијској позорници", први аутор (Арацки, З.), Зборник: Глобализација и култура, (приредили Вукотић, В., Шуковић, Д., Рашевић, М., Максимовић, С. и Гоати, В), стр. 258-264, Институт друштвених наука – центар за економска истраживања, Београд, 2015. COBISS.SR-ID 215153676 ISBN:978-86-7093-157-2.

  “Геополитички и масмедијски аспекти разарања националних држава и идентитета на простору Западног Балкана”, коаутор (Деспотовић, Љ.), међународни научни скуп одржан у Београду 28-29. априла 2014: Зборник: (Дез)интеграција држава и идентитети, (приредили Милошевић, З. и Ђурић, Ж.), стр. 125-151, Београд, 2014. ISBN 978-86-7419-270-2 COBISS.SR-ID 206764556 УДК: 327::911.3):321.013(497-15)                     

  “Медијско мишљење у дигиталној заједници”, први аутор (Вулић, Т.), Зборник радова са научног скупа: Наука и политика (том 2/1), стр. 375-388, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2013. DOI 10.7251/NSFF13013751  ISBN 978-99938-47-47-2  COBISS.BH-ID3643160           

  “Analysis of the social networks crisis communication”, коаутор (Милашиновић, С. и Милошевић, Г.): Public Security Studies, A quarterly peer-reviewed academic journal edited by the Police Department from the Alexandru Ioan Cuza” Police Academy of Bucharest (Romania) in partnership with the Romanian Association for Judicial Studies and Public Security, Nr. 4(8)/2013 Vol. II, str. 151-159 (redactor-sef/Editor-in-Chief Conf.univ.dr. Nicolae Ghinea), ISSN 2284-8592                                            

  “Преображај цивилног друштва и масмедија на просторима Балкана”први аутор (Арацки, З.), Зборник са научног скупа: Балкан и ЕУ, Институт друштвених наука и Центар за економска истраживања, стр. 246-252, Београд, 2011.,ISBN978-86-7093-137-4            

   “Идентитет нових медија и њихов утицај на друштвене промене”, први аутор (Арацки, З.), зборник: Традиција, модернизација, идентитети, Филозофски факултет – Универзитет у Нишу, стр. 403-414, Ниш, 2011. ИСБН 978-86-7379-214-9 УДК 316.774:316.42 COBISS.SR-ID 183949324                                                                   

   “Теорија значења и логика глобалних медија”, зборник: Михаилу Марковићу у спомен, Институт за политичке студије, стр. 179-200, Београд, 2011. УДК 14 Марковић, М.:316.77 ИСБН 978-86-7419-234-4   COBISS.SR-ID 183651852                                                             

  “Телевизијска конструкција политичких слика и управљање јавношћу”, први аутор (Вулић, Т.), Зборник радова са научног скупа: Наука и политика (књига 5/2), стр. 407-421, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2011. ISBN 978-99938-47-31-1  COBISS.BH-ID 1991960                                                             

  “Видљиво и невидљиво у сајберпростору”, Зборник радова конференције: Развој астрономије код Срба VI, уредник. М. С, Димитријевић, Астрономско друштво “Руђер Бошковић”, бр.10, стр. 771-779, Београд, 2011.ISSN 0506 4295 ISBN 978-86-906631-9-4 UDC 520/524(497.11) (091)(082)  521(497.11):929(082)                                                                                      

  “Улога медија у перцепцији модерних криза и конфликата – изазов безбедности у XXI веку”, (коаутор –  Милашиновић, С. и Милошевић, Г.), Зборник: Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите, Универзитет Синергија, Факултет за бјезбедност и заштиту, Бањалука, 2010. стр. 251-267. UDK 351.74/.75(082)                                                                    

   “Медијска криза у глобалном псеудополису”, Зборник: Криза и развој, Институт друштвених наука и Центар за економска истраживања, стр. 396-408, Београд, 2010., ISBN 978-86-7093-133-6    

  "Медијско мишљење и логика гомиле”, коаутор (Базић, М.), зборник : Промена образаца мишљења – судбина критичког мишљења у раздобљу транзиције, 316.77  316.454:316.6 Дом културе „Студентски трг“, 2011. стр. 211-235. COBISS. SR-ID 188592908   ISBN 978-86-7933-069-7          (штампано 2012)                                                                                                    “Верски радио и перспективе развоја у Србији”; први аутор (Вулић, Т. и Петковић, В.), Зборник: Радиодифузија у Србији – садашњост и будућност, Факултет политичких наука, стр. 69-85, UDC 654.191(497.11):2-6  316.774(497.11):2-6, Београд, 2012.                                    

   “Новине Сербске и Крагујевац као весници новинарства у Србији”, први аутор (Поточан Б.), Шумадијски анали, Зборник Историјског архива Шумадије, Крагујевац, 2010. стр. 407-433. ISBN 978-86-80485-08-9 COBISS.SR-ID 178663436      

  “Улога медија у перцепцији модерних криза и конфликата – изазов безбедности у XXI веку”, (коаутор са Милашиновић, С. и Милошевић, Г.), научни скуп: Дани безбједности на тему: “Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите”, Универзитет Синергија, Факултет за бјезбедност и заштиту, стр. 251 – 267, Бањалука, 2010. UDK 351.74/.75/.75 (082)  

  "Медијска криза у глобалном псеудополису”, Зборник: Криза и развој, Институт друштвених наука и Центар за економска истраживања, стр. 396-408, Београд, 2010., ISBN 978-86-7093-133-6                                   

   "Новинарско образовање за четврти стуб власти”, Зборник радова са петог симпозијума “Васпитач у 21. веку”, Висока школа за васпитаче струковних студија, бр. 9. стр. 70 – 80, Алексинац, 2010. ISBN 978-86-903623-9-4                                        

   “Кризна комуникација у масмедијском друштву, (коаутор са Милашиновић, С.), зборник “Медији и култура мира на Балкану”, Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2010. стр. 77 – 93, UDK 316.77:32.      

  "Медијско друштво, рат и тероризам”, коаутор (Милашиновић, С. и Кешетовић, Ж.), Зборник: Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета - IV, Криминалистичко-полицијска академија, стр. 209-226; Београд, 2009.ISBN 978-86-7020-159-0  COBISS.SR-ID 170953484                                                                              

   “Медиологија и семиотичко откривање космоса”, Зборник радова конференције: Развој астрономије код Срба, уредник. М. С, Димитријевић, Астрономско друштво “Руђер Бошковић”, бр.8, стр. 509-520, Београд, 2009.                                                                           

  “Медијске (зло)употребе избеглица”, Зборник: Избеглице и расељена лица на простору бивше Југославије, Филозофски факултет, одсек за социологију, Нови Сад, 2009. стр. UDK 316.774:364-56, 654.191-7:364-56 ISBN 978-86-6065-009-4, COBISS.SR-ID237116423.               

   “Српска култура у глобалном медијском архипелагу”, коаутор, (Милашиновић, С.), Тематски зборник радова XV научног скупа са међународним учешћем: Технологија, култура и развој, Удружење “Технологија и друштво”, стр. 318-329, Београд, 2008. ISBN 978-86-904137-7-5  COBIS.SR-ID 154608652 

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 20 maj 2021 15:57