Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.03.2014.

Jasmina Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.08.1966.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Studijska grupa ya sociologiju
 • Godina diplomiranja: 1990
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Jovanović, Đ., Petrović, J., Madić, S (2002). Parodija tragičnog – Kič kao konstituens političke i kulturne ideologije, Beograd, Niš, K. Mitrovica: Institut za filozofiju i političku teoriju, IAC, Filozofski fakultet u K. Mitrovici. ISBN 316.723 (497.11) „1999/2001“; 32.001: 008: 316 (497.11) „1999/2001“; 316. 75: 7.067.6 (497.11) „1999/2001“ COBISS.SR-ID 97992972 (M42)

  Poglavlja u monografijama i istraživačkim studijama

  Ivanov, J. (2000) Strah kao naša sudbinaIskorak moći publike: javno mnjenje o lokalnim problemimapriredili. J. Živković i D.B. Đorđević, Niš: DDA, KSS., 31–42, 32.019.5 (497.11)(082). ID 84409868.

  Petrović, J. (2005) Osobe sa invaliditetom i društveno okruženje, Osobe sa hendikepom – prava mogućnosti i razvoj, prir. Stefanović- Stanojević T. I Krstić, N. Niš: OGI 69–99. UDK: 341.231.14-056.26/29(082); 342.72/731-053.2-056.26(082).  COBISS.SR-ID 122894348.

  Petrović, J. (2005) Pravni status osoba sa invaliditetom, Osobe sa hendikepom – prava mogućnosti i razvoj, prir. Stefanović- Stanojević T. I Krstić, N. Niš: OGI, 13–59. UDK: 341.231.14-056.26/29(082); 342.72/731-053.2-056.26(082).  COBISS.SR-ID 122894348.

  Stjepanović-Zaharijevski, D. i Petrović, J. (2009). Porodične vrednosne matrice u zavisnosti od konfesionalne i nacionalne pripadnosti. U Međuetnički odnosi identiteti i kultura mira na Balkanu, priredili Ljubiša Mitrović, Dragana Stjepanović-Zaharijevski i Danijela Gavrilović, 73–90. Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskог fakultetа Univerziteta u Nišu. UDK: 316.356.2(497.11+497.17+497.2). ISBN 978-86-7148-087 COBISS.SR-ID 171897868.

  Petrović, J. (2009). Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. U Sociologija u Srbiji 1959-2009. Institucionalni razvoj, priredila Marija Bogdanović, 175–85. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu i Službeni glasnik. 278. UDK: 316.(497.11)(082). ISBN 978-86-519-0446-5 COBISS.SR-ID171893516.

   

  Петровић, Ј. (2010). О социолошком проучавању насеља и села – поглед након три деценије. У Од путање до аутостраде: споменица Јована Ћирића, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Андон Г. Костадиновић и Љубиша Р. Митровић, 235–44. Ниш: ЈУНИР и Универзитетска библиотека „Никола Тесла“. UDK: 316.334.55/.56(82), 316:929. ISBN 978-86-86957-07-8 COBISS.SR-ID 173762828.

  Petrović, J. (2011). Methodological Framework of empirical Study. In Familiarity, Wiews and Experience. Mediation from the Perspective of Citizens, Businessmen and Mediators in Five Towns of Southeast Serbia. Marković et all. Belgrade: International Finance Corporation (Serbia) 25–30.

  Радови у тематском зборнику међународног значаја М14

  Петровић, Ј.(2010). Међуетнички односи на Косову и Метохији посматрани кроз призму етничке дистанце. У Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Шуваковић, У. (уред) књига 4., Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 707–724. ISBN 978-86-80237-53-2 UDK 323.1(497.115).

  Захаријевски, Д., Петровић, Ј. (2010) Родна равноправност и одрживи развој. У Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књига 4. Шуваковић, У. (уред) књига 4., Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини 357–378. ISBN 978-86-80237-53-2 UDK 305-055.1/.2 (497.11) 316.66-055.2(497.115).

  Петровић, Ј., Базић, Б. (2012). Вршњачко насиље у основним школама Косова и Метохије. У Косово и Метохија 1912 – 2012. уред. Б. Јовановић и У. Шуваковић, 577-598. Косовска Митровица: Филозофски факултет. ISSN 978-86-80273-87-7 COBISS.SR-ID 195778060 UDK 316.624-057.874(497.115) 373.3/.5(497.115)

  Петровић, J. 2013. Глобализација и глобалне неједнакости: теоријски и методолошки изазов за социологију. У Глобализација и десуверенизација, Вулетић, В, Ћирић, Ј., Шуваковић, У. (ур.и пр.), 723-748. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд : Српско социолошко друштво: Институт за упоредно право, 2013.ISBN 978-86-6349-018-5 (ФФКМ); COBISS.SR-ID 203852556.

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  Петровић, Ј (2012). Огледи о образовању у Србији: поглед на скрајнута питања, Косовска Митровица: Филозофски Факултет Универзитета у Приштини. Ниш: Punta. ISBN 978-86-80273-75-4 COBISS.SR-ID 191900428.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Ivanov, J. (1995). Obrazovna struktura stanovništva Jugoslavije, Sociologija 37 (3): 369–382 UDK: 316.3.3. ISSN 0038-0318

   Петровић, Ј. (2004) Правни статус особа са инвалидитетом, Теме, 28(4), 381–420  UDK: 342.7-056.26. ISSN 0353-7919 

  Петровић, Ј. (2011). Образовање у Србији: реалност и медијска слика реалности, Нова српска политичка мисао vol. XIX, (1-2): 118-149. UDK: 37.014.3:316.422 (497.11). ISSN 1450-7382. COBISS.SR-ID. 60855298. 

  Петровић, Ј. (2011). Писменост и образовна структура становништва пограничних општина источне и југоисточне Србије: потенцијал развоја или фактор социјалне искључености? Teme XXXV (4): 1495-1520. ISSN 0353-7919. UDK: 37.014.22(497.11-11-04)(497.11-12-04).

  Petrovic, J., Suvakovic (2012). U. Social Goals and Values of Belgrade University Students, Вестник РУДН, серия Социология, № 1, 90-102. ISSN 0869-8732.

  Suvakovic, U, Petrovic (2012). J. Russia in the eyes of Serbian Students, Вестник РУДН, серия Социология, № 4, 81-94. ISSN 0869-8732. 

   

  Петровић, Ј. (2012). Преглед односа друштва према особама са инвалидитетом кроз историју. Teme XXXVI (2) 2012, 865-886. ISSN 0353-7919. UDK 316.344.6–056.26/.29(091)364.6(091).

  Петровић, Ј. (2012). Методолошки проблеми у социолошкој периодици. Социолошки преглед, год. XLVI (3-4) (Посебно издање): 954–995, UDK 316+30:050(497.11), ISSN 0085-6320, COBISS.SR-ID 932111.

  Петровић, Ј, Попић, С., Краговић, Б. (2012). Институционални развој Катедре за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Социолошки преглед, год. XLVI (2) (Посебно издање): 578-599, UDK 316:378.4(497.11), ISSN 0085-6320 , COBISS.SR-ID 932111.

  Петровић, Ј, Стјепановић-Захаријевски, Д., Милтојевић, В. (2013). Сиромаштво у теоријском дискурсу и стратешким документима Републике Србије. Српска политичка мисао. vol. 40, (2): 151–172, UDK 364.662+316.344.7+(497.11), ISSN 0354-5989, COBISS.SR-ID 102782215.

  Jovanović, Z. M., J. Петровић, (2013). О доданашњој историји римокатоличке цркве на подручју Тимочке крајне: борски и зајечарски округ, Teme XXXVII (3): 1115-579.

  Petrovic, J., Suvakovic. 2013. „We” and „Others” – Stereotype attitudes of serbian student youth. Вестник РУДН, серия Социология, № 4, 52-65. ISSN 0869-8732.

  Јовановић, З. М., Петровић, Ј. (2014). О појединим облицима кризе (критеријума) у Српској православној цркви или о (не)поштовању новозаветних парабола. Теме, 38(1), 241-261. ISSN 0353-7919; UDK 316.752.4:271.222(497.11).

   Шуваковић, У., Петровић, Ј. (2014). Етничка удаљеност студената на северу Косова и Метохије у лонгитудиналном пресеку. Српска политичка мисао XXI. vol. 46, (4):  247-265. ISSN 0354-5989  vol. 46. 4/2014.стр.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Петровић, Ј. (2003) Образовање – од статусног обележја до масовног обухвата, Зборник радова Филозофског Факултета у Косовској Митровици, XXXIII/2003. 279-295. ISSN 0354-3293. UDK: 316.

  Петровић, Ј. (2007) Језик инвалидности и доминантни теоријски оквири проучавања као индикатор социјалног положаја особа са инвалидитетом. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XXXVI, 259–270 ISSN 0354-3293.UDK: 316. 

  Ivanov, J. (2009) Profil rodnih odnosa na Kosovu i Metohiji: između “poželjnog” i stvarnog. Godišnjak za sociologiju V (5): 155–169, UDK: 316.644:316.662-055.1/.2(497.115).

  Petrović, J. (2010). Društveni položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji: između diskriminacije i integracije – studija slučaja (rezultati sociološkog istraživanja) Hereticus, Vol. VIII (20l0) No. 3-4, 93–108. UDK 316.662-056.24(497.11).

  Петровић, Ј. (2010) Вредносни ставови студената: религиозност, просоцијални ставови и однос према будућности. Годишњак САО за 2010. 881–896, UDK: 37.06.

   

  Шуваковић, У., Петровић, Ј.,(2010). Однос према Косову и Метохији и вредновање најважнијих глобалних циљева Србије - компаративна анализа ставова студената Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и студената Универзитета у Београду. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XXXIX 291-306. ISSN 0354-3293 UDK: 316.644-057.875:341.231 (497.11) ”2009/2010”.

  Шуваковић, У., Петровић, Ј. (2010). Етничка удаљеност студента Универзитета у Београду и Универзитета у Пришини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Социолошки годишњак бр. 5. 213 – 228. ISSN 1840-1538. UDK: 316.347(497.1).

  Петровић, Ј., Шуваковић, У. (2011) Вредносни ставови студената Београдског универзитета: један од индикатора доминантног обрасца социјализације, Социолошки годишњак бр. 6., 91-110. ISSN 1840-1538. UDK: 316.648 (497.1) Cobiss. BH-ID 15307536.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Петровић, Ј. (2009). Укључивање научних достигнућа у наставне садржаје методологије социолошких истраживања на Универзитетима у Србији. У Наука и настава на Универзитету (посебна издања, књига 3/2), уредио Милош Ковачевић, 219–26. Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. UDK: 001:378(082). 371.3: 378 (082). ISBN 978-99938-47-16-8 COBISS.BH-ID 987416.

  Петровић, Ј. (2009). Образовање социјалних радника и реформа социјалне заштите. У Научна и духовна утемељеност друштвених реформи, книга 10, гл.уред. Драго Бранковић, Бањалука: Универзитет у Бањалуци, Филозофски факултет у Бањалуци 667–676. ISBN 978-99955-59-11-3. COBISS.BH-ID 1814552v.

  Petrović, J., Zaharijevski, D. (2011) Social status of Peaple with disabilities in Serbia, U: Z. Leutar (ur.), Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava, 321-336. Zagreb: Zaklada Marija De Mattias. ISBN 978-953-56322-1-4 CIP kod Nacionalne sveučilišne knjižnice Zagreb 781217.

  Стјепановић-Захаријевски, Д. Петровић, Ј., Јовановић, М. (2012). Род као идентитетска одредница и друштвени конструкт. У: Владимир Милисављевић (гл. ур), Наука и идентитет, књига 6, том 2. 215-230, Пале: Филозофски факултет у Источном Сарајеву. ISBN 987-99938-47-39-7 COBBIS.BH-ID 18042118.

  Шуваковић, У. Петровић, J. 2013. Етничка удаљеност студената на северу Косова и Метохије у лонгитудиналном пресеку. У Зборник резимеа са међународне научне конференције Млади и друштвене промене  - између националног идентитета и евроинтеграција, ур. М. Крстић, Д. Ранђеловић, Т. Тодић, Косовска Митровица: Филозофски факултет. ISBN 978-86-6349-061-1.

  Jovanović, Z. M., J. Petrović (2012). On Certain Christian and Christianized Cults in Southeastern Serbia (An Example of Fostering the Cult of Miraculous Springs and the Cult of the Mother of God the Source of Life among the Inhabitants of Dimitrovgrad and the Surrounding Area). In Đorđević, D. B., D. Gavrilović and D. Todorović (ed.), Religion, Religious and Folk Customs on the Border, 141–154. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, 2012. ISBN 978-86-86957-13-9, COBISS.SR-ID 191388428. UDK: 398.32 : 27 (497.11-12). 

  Petrović, Ј., Jovanović, Z. M. 2013. A Priest in the border area (Dimitrovgrad): The preacher of God’s word and a participant in reality. In A Priest on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-038-7.

  Петровић, Ј., Шуваковић, У. (2013). Религиозност, конфесионална дистанца и место верске припадности у структури идентитета студената Универзитета у Косовској Митровици. Национални идентитет и религија, Зоран Милошевић, Живојин Ђурић (прир.) Београд: Институт за политичке студије, 245–263. ISBN 978-86-7419-265-8 COBISS.SR-ID 198393612 UDK 316.74:2+323.1(=163.41)(497.115)

  Jovanović, Z. M., Petrović, Ј. (2014). The Cult Spots in Serbia’s Border Area - Examples of the Search for Desirability in Monasteries Sukovo and Rsovci near Pirot. In Cult Places on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović, 293–310. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-054-7; COBISS.SR-ID 207979788. UDK 271.22(497.11)-526.62.

  Петровић, Ј., Миладиновић, С. (2014). Профил етничког дистанцирања студената Универзитета у Нишу. у: Бојана Дримитријевић (ур.) Тематски зборник радова [са трећег Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет. Ниш. 2013.]. [Том 1], Историографија и савремени универзитет, стр. 248-264. Ниш: Филозофски факултет.  ISBN 978-86-7379-346-7; COBISS.SR-ID 211223564.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Иванов, Ј. (2008). Међуетнички односи на Балкану у светлу етничке и конфесионалне дистанце. U Kvalitet međuetničkih odnosa i kultura mira na Balkanu, uredili Dragoljub. B. Đorđević i Dragan Todorović, 59–76. Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskог fakultetа Univerziteta u Nišu. UDK: 323.11(4.97). ISBN 978-86-7379-165-4 COBISS.SR-ID 152206860.

  Петровић, Ј., Башчаревић И. (2010) Образовање у „огледалу“ штампаних медија у Србији. У Медији и култура мира на Балкану, приредили: Бранислав Стевановић, Александра Костић и Љубиша Митровић, 345-361. Ниш: Департман за социологију и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу. UDK: 316.77:37(497.1). ISBN 978-86-7379-194-4. COBISS.SR-ID 175830796.

  Петровић, Ј., Ђорђевић, Д., Б. (2011). Мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ у проучавању друштвених појава: конкретизација на примеру једног нацрта пројекта. У: Становништво југоисточне Србије: демографска репродукција, социо-културна динамика, Ниш: Ценар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Универзитет у Нишу, 25-46. ISBN: 978-86-7025-554-8.

  Петровић, Ј, Јовановић, З. М. (2012). Социодемографске карактеристике становништва југоисточне Србије – потенцијал или блокатор друштвеног развоја? У Становништво југоисточне Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност, приредио Љубиша Митровић, 159–176. Београд и Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, 2012. ISBN 978-86-7025-556-2 COBISS.SR-ID 195727884 UDK 316.346::316.42(497.11-12).

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 15 januar 2015 00:28