Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.03.2014.

Mirjana Ilić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.09.1968.
 • Mesto rođenja: Ниш
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филолошки факултет Београд
 • Odsek / Grupa / Smer: Српски језик и књижевност
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Лексикографски поступци  у дијалекстским речницима југоисточне Србије, Универзитет у Нишу – Филозофски факултет Ниш, Просветa, Ниш, 2005.ISBN 86-7455-651-5

  ИЛИЋ, Мирјана. Боје у оку, свести и језику, Библиотека Монографије.Ниш, Наиспринт, 2016, 224 стр. 535.6:81‘367.62 159.937.51 535.6 ISBN 987-86-6399-028-9 COBISS.SR-ID 227322380

  Илић, Мирјана: Овца и коза у пастирској лексици југоисточне Србије, Пастирска лексика југоисточне Србије (колективна монографија), Ниш: Српска академија наука и уметности ‒ Огранак САНУ у Нишу, 2020, 87‒106. ISBN 978-86-7025-882-2

 • Radovi u ostalim časopisima:

   Називи биља мотивисани неким веровањем, Трећи међународни симпозијум: Природа и обичаји у веровањима становништва источне Србије и суседних области, Сврљиг, 1997.

  Зооморфни елементи у називима лековитог биља, Прилози из фитолингвистике II, Филозофсни факултет у Нишу, 1998, стр. 72-83.

  Творбени модели зооморфних назива лековитог биља, Прилози из фитолингвистике III, Филозофски факултет  у Нишу, 2000, стр. 57-66.

  Лексикографска обрада везника у српским и македонским дијалекатским речницима, Охрид, 2002.

   Народни језик у повељама цара Стефана Уроша у издању Љ. Стојановића, "Љубомир Стојановић – живот и дело", Универзитет у Крагујевцу – Учитељски факултет Ужице, 2002, стр. 175-186.

   

  Типови лексикографских дефиниција у дијалекатским речницима југоисточне Србије, Дијалектолошка истраживања I, Филозофски факултет у Нишу, 2004, стр. 91-110.

   

   

   

  Неки могући типови дијалексема, Годишњак за српски језик и књижевност, година XX, број 8, Филозофски факултет у Нишу, 2006, стр. 145-149.

  Називи за боје и њихови деривати у Речнику пиротског говора Новице Живковића, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш 2009.

   
   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Неке особености семантичког поља кулинарска лексика у Речнику пиротског говора Новице Живковића, Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2004, стр. 106-114.

  ИЛИЋ, Мирјана. Развој лексикографских дефиниција у речницима ЈИ Србије, Зборник радова са међународног научног скупа: Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013, 123-130. UDK 811.163.41'282.2'373 М14 4
  ИЛИЋ, Мирјана. Полисемија именица са значењем фиктивног бића или бића из маште,Зборник радова са међунардног научног супа: Стварност и фикција у култури Бугара и Срба, Ниш, 2014, 93-99. UDK 811.163.41'373.3 М14 4
  ИЛИЋ, Мирјана. Англицизми из области моде у савременом језику, Зборник радова са међународног научног скупа: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, София, 9-10 май 2014, том 1, Езкознание, 181-190. ISBN 978-954-07-4045-4. М14 4

  ЈАЊИЋ, Марина, ИЛИЋ, Мирјана, Methodological Pluralism of Associative Relations in Teaching Antonymy, Зборник радова са међународног научног скупа: Teaching Languages and Cultures in Post-Method Era: Essues and Developments, Ниш, 2015, 95-109, ISBN 987-86-7379-398-6 COBISS.SR-ID 220531212 81'243:159.953.5 (082) 371.3::811.111(082) 159.953.2/.5(082)

  Именице на -ија у Антропографском речнику jугоисточне Србије Недељка Богдановића, Исходишта 4, Темишвар / Ниш, 2018, 99-109,

  УДК 811.163.41'366

  Боја и пастирски именослов, Исходишта 5, Темишвар / Ниш, 2019, 145-157, УДК 811.163.41'373.

  М14 4
  M20 (M21, 22.... M28)    
       
       
       
       
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  М50 (М51, 52, 53... М56)  
  ИЛИЋ, Мирјана. Денотација и конотација придева за основне боје, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, 295-303, Београд, 2013. UDK 811.163.41'367.623 М51

  ИЛИЋ, Мирјана. Тле и тело у светлу искуства с бојама у говору старопланинског краја, Српски дијалетолошки зборник LXIII.

  Називи за женску особу у говорима ПТ зоне, Филолог X , 2019 19, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2019, 173-191, УДК 811.163.41'282.2 DOI 10.21618/fil1919173i, COBISS.RS-ID 8215832

  Морфолшка средства којима се појачава или ослабљује значење мотивне речи и творби (нацрт за једну могућу морфологију градуабилности), Наш језик, књига 1 свеска 2, 2019, 117 - 122 ,ISSN 0027-8084

  Пастирица, у: Од вештице до светице (Зборник Жена у говору и народној култури), Хемимонтана и Филозофски факултет у Нишу, 2019, 57-69.

  М51
  ИЛИЋ, Мирјана. Semantic Extension of Human colors white, pale and gray, Facta Universitatis: Series Linguistics and Literature, Vol. 14 N°2, 2016. М51
  ИЛИЋ, Мирјана. О једном дијалекатском творбеном моделу, Годишњак за српски језик, Ниш, 2012, Филозофски факултет Ниш. УДК 811.163.41'282.2 811.163.41'373.611 М52

  ИЛИЋ, Мирјана. Један могући кратки нацрт дијалекатског речника ПТ говорне зоне, Годишњак за српски језик, Ниш, 2013, Филозофски факултет Ниш, 233-241.УДК 811.163.41`273.611`367.623

  ISSN 2334-6922 COBISS.SR-ID 195610124

  М52

  ИЛИЋ, Мирјана. Лексичка значења изведеница придева плав/модар, Годишњак за српски језик, Ниш, 2016, Филозофски факултет Ниш, 2016, 115-127. УДК 811.163.41`373.611 81`371

  ISSN 2334-6922 COBISS.SR-ID 195610124

  M52
Poslednji put izmenjeno petak, 21 maj 2021 15:06