Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 31.03.2014.

Marija Vujović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.05.1980.
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet politickih nauka
 • Odsek / Grupa / Smer: Novinarsko-komunikoloski
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Татјана Вулић, Марија Вујовић, Дејана Нешић, 2013, ТВ пакет као најзаступлјенија форма у дневницима српских националних емитера, Радови Филозофског факултета, филозофске и природно-математичке науке, Филозофски факултет, Пале, Број 15, књига 2, стр. 99-108, ISBN 1512-5858, COBISS.BH-ID 7948294 http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2015/02/11/Radovi_15_knjiga_2.pd
  2. Tатјана Вулић, Марија Вујовић, 2012, Женска штампа у служби развоја феминизма у Србији, 070.48-055.2(497.11):141.72, Липар, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, ISSN 1450-8338 XIII/48/2012, стр. 59-71,.    
  3. Marija Vujović, Ivana Stojanović Prelević, 2014, Ethich of Newspaper Photography, Facta universitatis – Series Philosophy, Sociology, Psychology and History,  University of Niš, Niš, Vol. 13, No 3, pp. 123 – 135, UDC 070.11 ISSN 1820-8495 (Print) ; ISSN 1820-8509 (Online)                  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/article/view/511          
  4. Marija Vujović, Obradović Neven, 2017, Online media and intercultural communication, Facta universitatis – Series Philosophy, Sociology, Psychology and History, University of Niš, Niš, Vol. 16, No 1, 2017, pp. 51 – 61, ISSN 1820-8495 (Print); ISSN 1820-8509 (Online), DOI: http://dx.doi.org/10.22190/FUPSPH1701051V http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/article/view/2397
  5. Татјана  Вулић, Марија Вујовић,  Анка Михајлов-Прокоповић, 2012, Култура као део програмског садржаја Телевизије Београд – јавног медијског сервиса Србије, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, Београд, бр. 137, стр. 328-339, DOI 10.5937/kultura 1237328V, UDK 654.197:008(497.11), ISSN 0023-5164, COBISS.SR-ID 8472066
  6. Марија Вујовић, Ивана Стојановић, 2012, Етичност наслова у штампаним медијима у Србији (Срби о другима), УДК 179.1(497.11), Зброник радова Други о Србима, Срби о другима, приредила Дубравка Поповић-Срдановић, Филозофски факултет, Ниш, стр. 379-394, ISBN 978-86-7379-237-8 COBISS.SR-ID 188571148  
   
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1.  Tatjana Vulic, Marija Vujovic, 2015, The Media in Preschools: The Attitudes of Teachers,  Rethinking education by leveraging the eLearning pillar of the Digital Agenda for Europe, Vol 2, 2015. Publisher: Carol I NDU Publishing House, pp. 368-374. ISSN: 2066 – 026X, print 2066 - 8821 online. DOI: 10.12753/2066-026X-15-146 (Rad u WOS-u) http://proceedings.elseconference.eu/index.php?paper=61bfd986de800e591f1d8d85c7700c8c
  2. Невен Обрадовић. Илија Милосавлјевић, Марија Вујовић, 2017, Instagram as a new platform for media content – students stance, eLearning & Software for Education, Vol 1, 2017, Publisher: Carol I NDU Publishing House, pp. 181-196. ISSN: 2066 – 026X, print 2066 - 8821 online. DOI: DOI: 10.12753/2066-026X-17-027 (Rad u WOS-u) file:///C:/Users/Personal/Downloads/el17_v1_027.pdf
   
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

  1.  Марија Вујовић, 2012, Пропаганда и медији у служби нацизма, Зборник радова са научног скупа: Језик, књижевност, комуникација: Језичка истраживања, уреднице Биљана Мишић-Илић и Весна Лопичић, Филозофски факултет, Ниш, стр. 421-432, UDK 32.019.51:654.19(430)“1933/1945“, ISBN 978 – 86 – 7379 – 241 – 5 COBISS. SR – ID 190409740
  2. Марија Вујовић, Невен Обрадовић, Душан Алексић, 2013, Систем вредности у извештавању о суседима у дневним новинама „Курир“ и „Народне новине“, Зборник радова са научног скупа: Језик, књижевност, вредности – језичка истраживања, уреднице Биљана Мишић-Илић и Весна Лопичић, Филозофски факултет, Ниш, стр. 527-538, UDK: 070KURIR: 811.163.41'42''2011/2012'' 070NARODNE NOVINE: 811.163.41'42''2011/2012'' 070 ISBN 978-86-7379-278-1 COBISS.SR-ID 198116620
  3. Марија Вујовић, Невен Обрадовић, Марта Митровић, 2014, Маргинализација жена у штампи, Зборник радова са научног скупа: Језик, књижевност, маргинализација – језичка истраживања, уреднице Биљана Мишић-Илић и Весна Лопичић, Филозофски факултет, Ниш, стр. 107-118, UDK: 070.4:316.647.8-055.2(497.11), ISBN 978-86-7379-323-8, COBISS.SR-ID 206863628
  4. Ивана Миловановић, Марија Вујовић, 2014, Визуелна репрезентација жене у дневној штампи, Зборник радова са научног скупа Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 4, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, стр. 121-132, UDK: 316.774:77-055.2]: 316.647.8 (497.11), ISBN 978-86-606
  5. Анка Михајлов-Прокоповић, Марија Вујовић, 2012, Наука у програму Јавног медијског сервиса Србије, Зборник радова Криза и перспектива знања и науке, Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 352–365; UDK 654.16/.17:001; 316.774:001 ISBN 978-86-7973-265-1. COBIS. SR-ID 19476865
  6. Марија Вујовић, 2013, Дигитализација електронских медија, Зборник радова Научни диалози, Филологически факултет, Велико Трново, Философски факултет, Ниш, str. 205 - 220, ISBN 978-954-524-884-9  
  7.  Марија Вујовић, Анка Михајлов Прокоповић, 2013, Изазови трансформације РТС-а у јавни сервис, Зборник радова Знање и корист, Наука и савремени универзитет 2, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 382–394; UDK 316.774:654.17/.19,  ISBN 978-86-7379-301-6, COBISS.SR-ID 20254004
  8. Марија Вујовић, 2012, Ријалити телевизија и идентитет, Зборник радова са научног скупа: Наука и идентитет, књ. 2, уредник проф. др Владимир Милисављевић, Филозофски факултет, Пале, Република Српска, стр. 295-309, 001:316.7(082) 323.1.001(082) ISBN 978-99938-47-39-7 COBISS.BH-ID 2728472 http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2012/08/21/zbornik_6-2.pdf
  9. Марија Вујовић, Невен Обрадовић, 2014, Медији и културни империјализам, Зборник радова са научног скупа: Наука и глобализација, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, Република Српска, стр. 551-563, DOI 10.7251/ZRNSFFP0814551V (Оригинални научни рад), ISBN 978-99938-47-57-1, COBIS.RS-ID 4257816 http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2014/06/11/zbornik_8_2-1.pdf
  10. Марија Вујовић, Марта Митровић, 2017, Визуелизација савремених медија, Зборник радова са научног скупа Наука и стварност, Филозофски факултет, Пале, Република Српска стр. 295-309, DOI 10.7251/ZRNS1702295V, ISSN 2490-4074, COISS.RS/ID 5843480.
   
Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 11 septembar 2017 19:03