Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.05.2014.

Jordana Marković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26. 10. 1953.
 • Mesto rođenja: Donji Dušnik
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Jugoslovenske književnosti sa srpskim jezikom
 • Godina diplomiranja: 1976.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

              

  1. Јордана Марковић, Јужноморавска повртарска лексика, Филозофски факултет, Ниш 1997.

  2. Јордана Марковић, Говор Заплања, СДЗб 47, Београд 2000.

  3. Ј. Марковић, Говор Петровог Села (код Кладова), Филозофски факултет, Ниш 2004.

  4. Ј. Марковић, Ткачка лексика југоисточне Србије, Филозофски факултет, Ниш 2006.

 • Knjige i udžbenici:

  1. Јордана Марковић (са Станишом Величковићем), Интерпретације из књижевности I(део Језик, стр. 361-393), Ниш 1999 (и друга издања).

  2. Јордана Марковић (са Станишом Величковићем), Интерпретације из књижевности II, (део Језик, стр. 349-383), Ниш 1999 (и друга издања).

  3. Јордана Марковић (са Станишом Величковићем), Интерпретације из књижевности III, (део Језик, стр. 375-408), Ниш 1999 (и друга издања).

  4. Јордана Марковић (са Станишом Величковићем), Интерпретације из књижевности IV, (део Језик, стр. 333-370), Ниш 1999 (и друга издања).

  5. Јордана Марковић (са Недељком Богдановићем), Практикум из дијалектологије; Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2000.

  6. Јордана Марковић (са Надеждом Јовић), Старословенски језик, Филозофски факултет, Ниш 2014.

   

  Научни радови:

  Ј. Марковић, Микротопонимија Великог Крчимира, ЗбФФН, Серија српски језик и књижевност, св. 2–3, Ниш 1991–1992, стр. 59–74.

  Ј. Марковић, Из повртарске лексике Заплања, III симпозијум о флори југоисточне Србије, Зборник радова, 4. Фитолингвистика, Лексовац–Пирот 1993, стр. 41–53.

  Јордана Марковић, Датив у заплањском селу Велики Крчимир, у: Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Зборник радова са научног скупа, Ниш 1994, стр. 282–287.

  Ј. Марковић, Из повртарске лексике Заплања, Прилози из фитолингвистике I, Зборник радова са симпозијума о флори југоисточне Србије, Ниш 1996, стр. 41–54 (рад је прештампан).

  Ј. Марковић, Енклитике као носиоци акцента, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија српски језик и књижевност, Ниш 1996, 233–237.

  Ј. Марковић, Функција и облици ословљавања у “Зони Замфировој”, Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, Лингвистичка секција, Зборник радова са истоимене научне конференције, Ниш 1997, 85–92.

  Ј. Марковић, Синонимија и хомонимија у повртарској лексици, Прилози из фитолингвистике II, Зборник радова, Ниш 1998, 40–49.

  Ј. Марковић, Секундарна знечења лексике са кореном сер-, Опсцена лексика, Зборник радова, Ниш 1998, стр. 70–77.

  Ј. Марковић, О преводу son of the bitch, Опсцена лексика, Зборник радова, Ниш 1998, стр. 148–149.

  Ј. Марковић, О македонско-српским језичким паралелама, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија српски језик и књижевност, Ниш 1998, 241–246.

  Ј. Марковић, О односу експлицитне и имплицитне норме, у: Актуелни проблеми граматике српског језика, Зборник радова са другог међународног научног скупа Актуелни проблеми граматике српског језика, одржаног у Суботици 22–24. октобра 1997. године, Суботица – Београд 1999, стр. 289–295.

  Ј. Марковић, Сувишне речи и њихова употреба у говору, Српски језик бр. IV/1–2, Београд 1999, стр. 793–798.

  Ј. Марковић, Основне одлике говора Брестовца, Зборник Филолошког факултета у Приштини, књига 9, Приштина (Врање) 1999, стр. 229–237.

  Ј. Марковић (са М. Соколовић), Инвентар прозодема у говору Петровог Села, Јужнословенски филолог, 56/1-2, Београд 2000, стр. 635–646.

  Јордана Марковић, Називи места према биљном покривачу, Прилози из фитолингвистике III, Ниш 2002, стр. 43–50.

  Ј. Марковић, Жаргон као израз ученичке креативности, Годишњак групе за српски језик, Година 14, бр. 7, Филозофски факултет, Ниш 2003, 105–122.

  Ј. Марковић, Основне одлике говора Великог Крчимира, Српски језик бр. 8, Београд 2004, стр. 343–350.

   Ј. Марковић, Број као  основа фитонима, Зборник из фитолингвистике 4, Ниш 2004, 45–54.

  Ј. Марковић, Народна лексика прехране у  Заплању, у: Трпеза у култури Бугара и Срба, Велико Трново 2004, 131–144.

  J. Mарковић, Синонимија и хомонимија у повртарској лексици, Браничево, Часопис за књижевност, језик и културу, јануар–март, 1/2004, стр. 147–154 (рад је прештампан).

  Ј. Марковић (са М. Соколовић), Неке прозодијске одлике говора Петровог Села, у: Живот и дело академика Павла Ивића, Зборник радова са трећег међународног скупа Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд 2004, стр. 273–281.

  Ј. Марковић, Народни називи за ткану сукњу, Дијалектолошка истраживања I, Зборник радова, Филозофски факултет, Ниш 2004, стр. 35–43.

  Ј. Марковић, О неким глаголским образовањима, Србистички прилози, Зборник у част професора Славка Вукомановића, Филолошки факултет универзитета у Београду, Београд 2005, 133–139.

  Јордана Марковић, Нa раскршћу социолингвистичких истраживања, Свое и чуждо (в културата на Българи и Сърби) / Своје и туђе (у култури Бугара и Срба), Зборник радова, Университетско  издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, стр. 40–49.

  Ј. Марковић, Инвентар, путеви и домети македонизама у српским народним говорима, Годишњак СГ за српски језик и књижевност, Зборник радова посвећен проф. Недељку Богдановићу, Ниш 2006,

  Ј. Марковић, Опсцена лексика у дијалекатским речницима, Еротско у култури Срба и Бугара, Филизифски факултет у Нишу, Ниш 2007, стр. 74–87.

  Ј. Марковић, Српска дијалектологија данас, Српски језик и друштвена кретања, Зборник радова са научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 31. 10. – 1. 11. 2006), Књига 1, Крагујевац 2007, 241–250.

  Ј. Марковић, Имена паса у југоисточној Србији, Дијалектолошка истраживања 2, Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2007, стр. 89–97.

  Ј. Марковић, Ткачка лексика југоисточне Србије, Етно-културолошки зборник, књига ХI, Сврљиг 2006–2007, 67–82.

  Ј. Марковић, Лесковачки говор и српска дијалектологија, Наше стварање, Часопис за књижевност, уметност и културу, Година LIV, 1–4, Лесковац 2007, стр. 19–21.

  Ј. Марковић, Српски језички стандард Срба у Румунији, у: Српски језик у (кон)тексту, Зборник радова са научног скупа ”Српски језик, књижевност и уметност”, Крагујевац 2008, 33–44.

  Ј. Марковић, Деда Јова српској деци, Феномен на играта (в културата на Българи и Сърби) – Феномен игре (у култури Бугара и Срба), Зборник радова, Университетско  издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, 29–42.

  J. Maрковић, Прозодијски систем(и) призренско-тимочких говора, Зборник Института за српски језик САНУ, посвећено др Драгу Ћупићу, Београд 2008, 293–297.

  Ј. Марковић, Балканизми у говорима Косова и Метохије, Годишњак за српски језик, Филозофски факултет, Ниш 2008, 269–278.

  Ј. Марковић, О неким глаголским образовањима, Годишњак за српски језик, Филозофски факултет,  Ниш 2008, 279–285 (рад је прештампан). 

  Ј. Марковић, Ословљавање као последица друштвених кретања, у: Српски језик у употреби, Зборник радова са научног скупа ”Српски језик, књижевност и уметност”, Крагујевац 2009, 117–123.

  Ј. Марковић, Сто година проучавања говора источне и јужне Србије, Радови одсека за српски језик, Српски језик и његови народни говори, Ниш 2009, 129–138.

  Ј. Марковић, Глаголи без облика за једнину, Радови одсека за српски језик, Српски језик и његови народни говори, Ниш 2009, 21–24.

  Ј. Марковић, Називи пића са фитонимом у основи, Прилози из фитолингвистике V (зборник радова), Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2009, 59–63.

  Ј. Марковић, Фитоними у ткачкој лексици, Прилози из фитолингвистике V (зборник радова), Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2009, 65–69.

  Ј. Марковић, Полугласник у говору, читању и писању, Дијалекат – Дијалекатска књижевност, Лесковачки културни центар, Лесковац 2009, стр. 48–54.

  Јордана Марковић, Језик као идентификациони маркер. – Језик, књижевност, идентитет, Језичка истраживања, Зборник радова, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, 42–47.

  Јордана Марковић, Тело и одело у народним песмама југоисточне Србије. –  Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи, Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2010, 137–148.

  Јордана Марковић, Језик у судској теорији и пракси. – Језички систем и употреба језика, Зборник радова са међународног научног скупа ”Српски језик, књижевност, уметност” одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац 2010, 53–57.

  Јордана Марковић, Именске лексеме у судској терминологији. – Зборник радова  Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 269–275.

  Јордана Марковић, Косовскометохијске језичке особине, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, Књига 1, Језик и народна традиција, Косовска Митровица, 2010, 145–158.  

  Ј. Марковић, Врањски говор у „Нечистој крви“, у:  Нечиста крв Борисава Станковића – Сто година после (1910–2010), Тематски зборник, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2011, 219–229.

  Ј. Марковић, Задес – о старини, употреби и значењу лексеме, Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Књига I,  Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу,  Крагујевац 2011, 399–405.

  Ј. Марковић,  Савремена дијалектологија између руралне и урбане, Селото и градът в културата на българи и сърби / Село и град у култури Бугара и Срба, Универзитетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново 2011, 11–21.

  Ј. Марковић, Функције апострофа, Наше стварање, Часопис за књижевност, уметност и културу, Темат: Дијалекат – дијалекатска књижевност, LVIII, 1–4, Лесковац 2011, 31–45.

  Ј. Марковић, Ниш у називима нишке периодике, Годишњак за српски језик и књижевност, Филозофски факултет, Ниш 2011, 53–58.

  J. Марковић, Статус руског језика на Филозофском факултету у Нишу,  у: Славянская филология: исследователький и методический аспекты, Сборник научных статей, Министерство образования и науки Российской федерацици, Федеральное министерство государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Кемеровский государственный университет“ (КемГУ), Кемерово, 2012, стр. 54–61.

  Ј. Марковић, Микротопоними са предлогом у иницијалном положају, у: Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на сърби и българи, Зборник радова, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 53–69.

  Ј. Марковић, Облици ословљавања у Животу и прикљученијима Доситеја Обрадовића, Државотворна идеја тројице српских великана: грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Зборник радова са међународног научног скупа, Темишвар, 11–12. новембра 2011, Савез Срба у Румунији, Темишвар 2012, стр.125–134.

  Ј. Марковић, Антоними у српској и македонској топонимији, XXXVIII Научна конференција на XLIV мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Лингвистика, (Охрид 14–15 јули 2011), Скопје 2012, стр. 207–224.

  Ј. Марковић, Именице плуралиа тантум у Речнику македонског језика Б. Конеског, Мегународен научен симпозиум Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филолошки факултет „Блаже Kонески“, Скопје, 2012, 317–325.

  Ј. Марковић, Језик деце предшколског узраста између стандарда и дијалекта, Структурне карактеристике српског језика, Књига I, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник рдаова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29, Х 2011), Крагујевац 2012, 245–251.

  Ј. Марковић, Странци у српској дијалектологији између свемоћи и немоћи, Други о Србима – Срби о другима, Зборник радова, Ниш: Универзитет у  Нишу, Филозофски факултет, Приредила Дубравка Поповић Срдановић, Ниш 2012, стр. 121–129.

  Ј. Марковић, Информативност ученичких и студентских жаргонизама. История в славянские езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012, Том I – Езикознание, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2012, 294–300.

  Јордана Марковић, Појам времена исказан прилошки, Време и пространство в културата на българи и сърби/Време и простор у култури Бугара и Срба, Издателство „Славена“, Варна 2013, 121–143.

  Јордана Марковић, Ибиш-ага Стевана Сремца и Видосава Петровића, Традиција и иновације у савременом српском језику, Српски језик, књижевност, уметност,  Зборник радова са 7. Међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26–27. Х 2012), Књига 1, Крагујевац 2013, 101–111.

  Ј. Марковић (са М. Соколовић Перовић), (Не)информативност сајтова нишких факултета, Наука и савремени универзитет 2, Наука и свет, Тематски зборник радова, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш,192–206.

  Јордана Марковић, Језик Сремчевог Ибиш-аге као одраз културолошких преплитања, „Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната“, Зборник радова са истоименог научног скупа са међународним учешћем, Темишвар: Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, 2013, 102–112.

  Јордана Марковић, Сарадња Филозофског факултета у Нишу и Универзитета у Великом Трнову, у: Научни диалози, Сборник посветен на 10-годишното партньорство между филологическия и философския факултет на университети във Велико Търново и Ниш, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методиŭ“, 2013, 11–18. 

  Проф. др Јордана Марковић, Форме ословљавања у Његошевој преписци, Годишњак Учитељског факултета у Врању, бр. 6, Врање: Учитељски факултет, 2015, стр. 229–242.

  Ј. Марковић, Српски језик у јужнословенском окружењу, Годишњак за српски језик, бр. 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 347–354.

  Ј. Марковић, Речник говора југоисточне Србије између стварности и фикције, У: Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикци в културата на сърби и българи, Зборник радова, Приредила проф. др Надежда Јовић, Библиотека Сусрети, Ниш: Филозофски факултет, 2014,  155–165.

  Ј. Марковић, Лексика за именовање невербалне комуникације, Слово и жест в културата на българи и сърби/Реч и гест у култури Бугара и Срба, Универзитетско издателство „Св. св. Кирил и Методиj“, Велико Търново, 2015, 13–27.

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 06 jul 2015 07:47