Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.05.2014.

Marina Ciric

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.03.1986.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ćirić. M. & D. Jovanović (2016). Student engagement as a multidimensional concept, The European Proceedings of Social and Behavioral Sciences (EpSbBS), Vol. 16, pp. 194-187. ISSN 2357-1330. (M14)

  Jovanović, D. & M. Ćirić (2016). Benefits of transformational leadership in the context of education, The European Proceedings of Social and Behavioral Sciences (EpSbBS), Vol. 16, pp. 496-503 ISSN 2357-1330 (M14)

  Jevtić, B. & M. Ivanović (2015). Student Participation in the Educational Process. 6th International Conference LUMEN 2015 - Rethinking Social Action. Core Values. pp. 711-717. ISBN 978-88-7587-725-5 (M14)

  Jevtić, B. i M. Ivanović (2015). Socijalna distanca u kontekstu podzastupljenih manjinskih identiteta. Zbornik radova sa skupa sa međunarodnim učešćem: Nauka i sloboda. Knjiga 9. Tom 2/2. str. 849-865. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale. DOI 10.7251-ZRNSFFP0915849J, ISBN 978-99938-47-68-7, COBISS.RS-ID 5017112. (M14)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom: • Radovi u ostalim časopisima:

  Ivanović, M. (2014). Development of Media Literacy – An Important Aspect of Modern Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol. 149, pp. 438-442. ISSN: 1877-0428,  DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.284 (M23)

  Stanisavljević Petrović, Z. i M. Ivanović (2011). Građansko vaspitanje u srednjoj školi i znanja o demokratiji. Pedagogija,  66(3), 415-425. ISSN 0031- 380 (M51)

  Ćirić, M., Petrović, J. i Jovanović, D. (2020). Student u centru učenja - paradigma savremenog visokoškolskog obrazovanja. Sinteze, 17, 83-99. UDK 378.147.091.337.015.3:159.953-057.875, doi:10.5937/sinteze9-26149 (M52)

  Ćirić, M. (2019). Participacija učenika u različitim modelima učenja. Godišnjak za pedagogiju, 4(2), 59-71. ISSN 1821-4770, UDK 159.953.5:371.212, COBISS.SR-ID 174017804,  https://doi.org/10.46630/gped.2.2019.05 (M53)

  Ćirić, M. i Jovanović, D. (2018). Konstruktivizam u pedagogiji: karakteristike, dometi i ograničenja. Godišnjak za pedagogiju, 3(2), 57–71. UDK 37.013, ISSN 1821-4770, COBISS.SR-ID 174017804,  https://doi.org/10.46630/gped.2.2018.05 (M53)

  Ćirić, M. i D. Jovanović (2017). Pripadnost zajednici učenja – percepcije studenata prve godine. Godišnjak za pedagogiju, 2(1), 64-79.  ISSN 1821-4770, UDK 378-057.875:316.6, COBISS.SR-ID 174017804, https://doi.org/10.46630/gped.1.2017.06 (M53)

  Jovanović, D. & M. Ćirić (2017). Methodоlogical specific of comparative research in education. Teaching, Learning and Teacher Education, 1(1), 33-42. ISSN 2560 – 4600 (Print), ISSN 2560 – 4619 (Online), https://doi.org/10.22190/FUTLTE170430004J (M53)

  Ćirić, M., Pavićević, M. & N. Ćirić (2017). Conflicts in elementary schools through students’ perception. Teaching, Learning and Teacher Education, 1(2), 101-112. ISSN 2560 – 4600 (Print), ISSN 2560 – 4619 (Online) (M53)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Jevtić, B. i M. Ivanović (2014). Akademski izvori stresa kod studenata. Zbornik radova sa skupa sa međunarodnim učešćem: Nauka i globalizacija. Knjiga 8. Tom 2/2. str. 929-943. Glavni urednik Vladimir Milisavljević. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale. DOI 10.7251-NSFF1401929J, ISBN 978-99938-47-57-1, COBISS.RS-ID 4278552. (M33)

  Jevtić, B. & M. Ivanović (2014). Humanistic education and democratic values of civic education classes in Serbia. Proceedings of 12 International Cooperation – Lifelong Learning Continuous Education for sustainable Development. Vol. 12. Part II, 199-202. ISBN 978-5-8290-1398-1 (M33)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Jovanović, D. i M. Ćirić (2019). Razvoj liderske misli i prakse liderstva nastavnika: izazov i zahtev kvaliteta učenja i efektivnosti savremene nastave. U: Lj. Paunović i S. Vidosavljević (Ur.): Inovativni pristup vaspitanju i obrazovanju: stanje, dileme i perspektive (327-342), Učiteljski fakultet, Prizren. ISBN 978-86-84143-51-0,  COBISS.SR-ID 281994252 (M45)

  Ćirić, M. i D. Jovanović (2018). Angažovanje učenika i liderska uloga učitelja u savremenom obrazovanju; U D. Zdravković (Ur.): Mesto i uloga učitelja u savremenom društvu (114-125), Pedagoški fakultet, Vranje. ISBN 978-86-6301-026-0 COBISS.SR-ID 271582476 (M45)

  Jevtić, B. i M. Ivanović (2016). Predrasude i stereotipi o stigmatizovanim grupama. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa: Nauka i savremeni univerzitet 5, str. 485-498. Filozofski fakultet, Niš. UDK 316.647.8, ISBN 978-86-7379-429-7 (M45)

  Jevtić, B. i M. Ivanović (2015). Potreba za rekonceptualizacijom humanističkog vaspitanja. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa: Nauka i savremeni univerzitet 4, str. 197-211. Filozofski fakultet, Niš. UDK 37.017.92:316.7, ISBN 978-86-7379-392-4. (M45)

  Jevtić, B. i M. Ivanović (2014). Nasilje u lavirintu globalizacije. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa: Nauka i savremeni univerzitet 3, str. 370-384. Filozofski fakultet, Niš. UDK 37.06:364.636]:005.44, ISBN 978-86-7379-348-1. (M45)

  Jevtić, B. i M. Ivanović (2013). Moralna dimenzija kompetencija-humanizacija univerziteta. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa: Nauka i savremeni univerzitet 2, str. 91-103. Filozofski fakultet, Niš. UDK 37.017.93:378, ISBN 978-86-7379-297-2. (M45)

  Jevtić, B. i M. Ćirić (2017). Problemi i perspektive komparativnog proučavanja koncepta angažovanost studenata. Zbornik radova sa skupa sa međunarodnim učešćem: Nauka i stvarnost 11. Tom 2/2, str. 93-108. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale. ISSN 2490-4074 (M63)

  Ivanović, M. i N. Ćirić (2016). Uloga dece u ostvarivanju participativnih prava. Naše stvaranje - Zbornik radova sa 11. simpozijuma sa međunarodnim učešćem: Vaspitač u 21. veku, str. 32-39. ISBN 978-86-7746-581-0 (M63)

  Ćirić, N. i M. Ivanović (2016). Kakvu ličnost razvijamo danas. Naše stvaranje - Zbornik radova sa 11. simpozijuma sa međunarodnim učešćem: Vaspitač u 21. veku, str. 130-143. ISBN 978-86-7746-581-0 (M63)

  Ivanović, M. i N. Ćirić (2015). Mediji i vaspitanje dece u procesu globalizacije. Zbornik radova sa 10. simpozijuma sa međunarodnim učešćem: Vaspitač u 21. veku, str. 428-433. UDK 316.774:37.032-053.2316.775.4:373.23-053.2, ISBN 978-86-7746-506-3. (M63)

  Ćirić, N. i M. Ivanović (2015). Razvijanje kreativnog mišljenja kod dece uvođenjem inovativnih metoda u vaspitno-obrazovni proces. Zbornik radova sa 10. simpozijuma sa međunarodnim učešćem: Vaspitač u 21. veku, str. 294-299. UDK 37.025:159.954.4053.4/.5, ISBN 978-86-7746-506-3. (M63)

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 20 jun 2022 17:14