Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.04.2015.

Mirjana Bojanić Ćirković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05. 03. 1985.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za srpsku i komparativnu književnost
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Мирјана Бојанић Ћирковић (2021). Топлица у делу Рада Драинца. Ниш – Прокупље, Филозофски факултет: Народна библиотека „Раде Драинацˮ. https://doi.org/10.46630/trd.2021

  ЧИТАЛАЦ У НАУЦИ О КЊИЖЕВНОСТИ : ОД АНТИКЕ ДО САВРЕМЕНИХ ТЕОРИЈА ЧИТАЊА / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Ниш: Филозофски факултет, 2020, -390. стр.

  ISBN 978-86-7379-547-8 DOI https://doi.org/10.46630/cnk.2020

  Љиљана пред лицем Мајке Божје : лик Богородице у делима Љиљане Хабјановић Ђуровић / др Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Београд: Глобосино, 2019, -234 стр.

  ISBN 978-86-7900-098-9

  Фрагменти сећања Лалија Соколова: прилог поетици мемоарско–аутобиографске прозе о Холокаусту / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У:  Надежда Јовић, Татјана Трајковић (ур.), На темељима народних говора : зборник у част професорки Јордани Марковић. Ниш : Филозофски факултет, 2020, стр. 83–96. УДК 821.111(931).09-31 Мориц Х.

  ISBN 978-86-7379-551-5

  DOI https://doi.org/10.46630/tng.2020

  Поетика сигналистичког романа / Мирјана Бојанић Ћирковић

  у: Токови сигнализма, прир. др Јелена Марићевић Балаћ, Милена Кулић. -Београд: Everest Media, библиотека „Сигналˮ, 2018, стр. 116–129.

  ISBN 978-7756-097-3

  Романескни различник Мирољуба Тодоровића : прилог поетици сигналистичког жанра / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Токови сигнализма, прир. др Јелена Марићевић Балаћ, Милена Кулић. -Београд: Everest Media, библиотека „Сигналˮ, 2018, стр. 104–115.

  ISBN 978-7756-097-3

  Косовски мотиви у драмском стваралаштву Матије Бана између народне књижевности, религије и политике / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Из новије дубровачке књижевности. -Београд : Ars Libri, 2015, стр. 151–184.

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). Морални свеодок: савремена поетика мемоара. Ниш – Прокупље: Универзитетска библиотека „Никола Теслаˮ ‒ Народна библиотека „Раде Драинацˮ. ISBN 978-86-7500-033-4 (M42)

 • Knjige i udžbenici:

  Похвала : читанка за пети разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић .

  -Београд : Герундијум, 2018, - 192 стр.

  ISBN 978-86-87715-70-7

  Изазов : читанка за шести разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Београд : Герундијум, 2019, - 216 стр.

  ISBN 978-86-87715-81-3

  ОДСЈАЈ : читанка за СЕДМИ разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Београд : Герундијум, 2020, - 208 стр.

  ISBN 9788681698051

  АПЛАУЗ : читанка за ОСМИ разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Београд : Герундијум, 2021, - 248 стр.

  ISBN 978-86-81698-24-2

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Житијини аспекти лика Светог Саве у делу Гора преображења Љиљане Хабјановић Ђуровић / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Црквене студије 16/1. -Ниш : Центар за црквене студије, 2019, стр. 677–695.

  УДК 821.163.41-31 ISSN 1820-2446 = Crkvene studije

  Типологија читалаца у романима Милорада Павића у контексту савремених теорија читања / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 66, свеска 3 -2018, стр. 989–1007.

  UDC 821.163.41-31.09 Pavić M. ISSN 0543-1220ž

  Парампарчад Џејмса Фреја: Једна ревизија мемоарског жанра / Мирјана Д. Бојанић Ћирковић.

  У: Филолог : часопис за језик, књижевност и културу, X. -Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2019, стр. 407–420.

  УДК 821.111(73).09-94 DOI 10.21618/fil1919407b

  Теория виртуального нарратива Снежаны Милосавлевич Милич / Миряна Боянич Чирковић.

  У: Narratorium. № 1 (10). Москва : РГГУ, 2017.  http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2637247

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). Поетика сведочења спасених: од свитака до велике приче. Philologia Mediana. Vol. 14 No. 14 (2022), стр. 19‒33. УДК 343.819.5(=411.16)“1939/1945“(093.3) 82.09-94 doi: 10.46630/phm.14.2022.01 (M51)

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). Кроз фикционалне светове до плодоносне научне методологије (Снежана Милосављевић Милић, Кроз фикционалне светове, 2021). Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, бр. 24, 12/2021, стр. 410-414

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Концепт имплицитног читаоца Волфганга Изера / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Philologia Mediana, бр. 12. –Ниш : Филозофски факултет, стр. 443–459.

  УДК 82.0028.02 DOI: https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.28

  Да ли мемоари могу лагати? / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Липар, год.  XX, бр. 70. -Крагујевац : Универзитет у Крагујевцу, 2019, стр. 105–115.

  УДК 82-94.09

  ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац)

  Вељко Петровић и Иво Мунћан : један поетички укрштај /  Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Исходишта, бр. 6. -Темишвар – Ниш : Западни универзитет – Савез Срба у Румунији – Филозофски факултет, 2020, стр. 39–50.

  УДК 821.163.41.09 Петровић В.

  821.163.41(498).09 Мунћан И.

  https://doi.org/10.46630/ish.6.2020.4

  Мемоари Топличана о Другом светском рату: сведочење Драгољуба Поповића / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Ток: часопис за књижевност, уметност, културу и друштвена питања, бр. 58, јесен–зима 2020.

  НЕМИНОВНА АНА ЖЕЖЕЉ (Осврт на романе Сусрет под необичним околностима и Р.Ц. Неминовно Владана Матијевића) / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Кораци : Часопис за књижевност, уметност и културу, год. LIII, бр. 10–12. –Крагујевац, 2019. https://koraci.net/2019/12 

  ТРАГОМ ЗВУКА ИЗГРЕБАНЕ ГРАМОФОНСКЕ ПЛОЧЕ (о роману „Хотел Ледени врх” Алексе Костадиновића) / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Без лимита : електронски часопис, бр. 4. -Ниш : Филозофски факултет, 2020.

  ISSN (ONLINE): 2683-457X

  https://bezlimitaff.com/archives/5926?fbclid

  JEDNAČINA U HIPOTEZI ISTINE ILI NA KOLIKO SE NAČINA MOŽEMO DELITI (O ROMANU LJUDI BEZ GROBOVA ENESA HALILOVIĆA)

  U: Eckermann, web časopis za književnost, br. 32, maj–jun 2021, https://eckermann.org.rs/article/o-enesu-halilovicu/

  Антејски мотиви збирке У вртлогу времена Иве Мунћана / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Исходишта, год. 4, бр. 4. -Ниш – Темишвар : Филозофски факултет – Савез Срба у Румунији – Западни универзитет у Темишвару, 2018, стр. 49–60.

  УДК 821.163.1.09 Мунћан И.

  -ISSN 2457-5585 ISSN-L 2457-5585

  Савремене теорије читања / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Philologia Mediana, год. 10, бр. 20. -Ниш: Филозофски факултет, 2018, стр. 89–102.

  УДК 82.01„19/20“

  1821–3332 = Philologia Mediana

  Summa сигнализма из уста Звездознанца / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Philologia Mediana, год. 10, бр. 10. -Ниш: Филозофски факултет, 2018, str. 713–717.

  1821–3332 = Philologia Mediana

  Живот у 30 кадрова, мириса и осета / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Весна Пауновић Ђукић, Узимање жеље : збирка прича. -Прокупље : Народна библиотека „Раде Драинацˮ, 2018, str. 75–78.

  ISBN 978-86-86781-13-0

  Концепт читаоца у књижевнотеоријској дијахронији / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Годишњак за српски језик и књижевност, година XXIX, бр. 16. -Ниш: Филозофски факултет, стр. 31–42.

  УДК 82.01

  ISSN 2334-6922 

  Хуманизам на другачији начин или... (Владушић, Слободан. Књижевност и коментари. Београд: Службени гласник 2017) / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Градина, бр. 82–83, 2018, стр. 305–309.

  ISSN 0436-2616

  Tajna u detaljima Van Ajkove slike: Slučaj Arnolfini (Žan-Filip Postel, Slučaj Arnolfini: tajne Van Ajkove slike, Beograd: Službeni glasnik, 2018) / Mirjana Bojanić Ćirković.

  U: Bez limita : elektronski časopis, br. 2. Niš: Filozofski fakultet, 2020.

  ISSN (ONLINE): 2683-457X

  http://kkfilfak.com/archives/1711?fbclid=IwAR0cDYUzAOr34EgfPcqaZdFJg6uIyV5PowhNG5XvlQvIP7qNv55vM8mthXs

  Једно успело читање палимпсеста (Марија Маја Д. Недељковић, Благоверна Јелена Лазарева Балшић, Сопот 2019) / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Без лимита : електронски часопис, бр. 3. -Ниш : Филозофски факултет, 2020.

  ISSN (ONLINE): 2683-457X

  http://kkfilfak.com/archives/1889

  Плодови недостајања и лепота обиља (Пауновић Ђукић, Весна. Рамонда. Ниш: Вране 2017) / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Ток : часопис за књижевност, уметност, културу и друштвена питања, година LII, бр. 54, јесен – зима. -Прокупље, 2017, стр. 171–174.

  ISSN 0351-4978=Ток (Прокупље)

  Roman o istini (Ivana Dimić, Arzamas, Beograd: Laguna, 2016) / Mirjana Bojanić Ćirković.

  U: Eckermann: web časopis za književnost, br. 9, maj-jun, 2017.  

  ISSN 2466-3220 (Online)

  Типови читалаца у когнитивним теоријама читања / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Гласник Народне библиотеке Србије, година XVIII, бр. 21, годишњак за 2019. Годину. – Београд : Народна библиотека Србије, 2019, стр. 57–72.

  УДК 028.02 82.09:801.73 ISSN 1450-8915=Гласник Народне библиотеке Србије

  Ликови историјских драма Матије Бана између националног, политичког и приватног живота и могућност за самообликовање / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Филолог, год. 4, бр. 8, 2013, стр. 264–273.

  УДК 821.163.41.09-2 / DOI 10.7251/fil1308264b / ISSN 1986-5864

  Наративне теорије у антици / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Lipar, год. XIV, бр. 51, 2013, стр. 217–232.

  УДК 821.14’02.09 / ISSN 1450-8338

  Косовски мотиви у драмском стваралаштву Матије Бана између народне књижевности, религије и политике / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Philologia Mediana, год. 6, бр. 6. -Ниш : Филозофски факултет, 2014, стр. 183–198. УДК 821.163.41.09-21 Бан М. / ISSN 1821-3332

  Постколонијализам одоздо (Роберт Јанг, Постколонијализам, сасвим кратак увод, превод Иване Буљ и Игора Јавора, Службени гласник, Београд, 2013) / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Philologia Mediana, год. 6, бр. 6. -Ниш : Филозофски факултет, 2014, стр. 608–610. ISSN 1821-3332

  Жртвовање и саможртвовање кнеза Лазара у народној епици са хришћанског и паганског аспекта / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини (са седиштем у Косовској Митровици), год. 44, бр. 1, 2014, стр. 67–82.

  УДК 821.163.41.09-1:398 / DOI:10.5937/ZRFFP44-5834/ISSN 0354-3293 / eISSN 2217-8082

  Проблем европеизације у романима Свет који нестаје Чинуе Ачебеа и Прича мог сина Надин Гордимер / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Philologia Mediana, год. 7, бр. 7. -Ниш : Филозофски факултет, 2015, стр. 293–309. УДК 821.111(669).09-31:316.722, 821.111(680).09-31:316.722, 316.323.83:327.2

  ISSN 1821–3332

  На мејдану српског реализма: огледавања са теоријом, историјом и књижевном критиком (Драгана Вукићевић, Снежана Милосављевић Милић, Огледавања - Лаза Лазаревић и Симо Матавуљ, Филозофски факултет, Ниш, 2014) / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Philologia Mediana, год. 7, бр. 7. -Ниш : Филозофски факултет, 2015, стр. 567–572. ISSN 1821-3332

  Тајна стваралачког процеса и синтеза теоријских поставки академског професионалца (Умберто Еко, Исповести младог романописца, превод Лазара Мацуре, Службени гласник, Београд, 2013) / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Philologia Mediana, год. 7, бр. 7. -Ниш : Филозофски факултет, 2015, стр. 547–551. ISSN 1821-3332

  Са пристаништа приче: између сторителинга и стварности (о Пристаништима Владана Матијевића) / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Градина, бр. 70-71, 2016, стр. 24–41.

  ISSN 0436-2616

  Мултидисциплинарно путовање кроз историју зелене боје (Мишел Пастуро, Зелена: историја једне боје, Службени гласник, Београд 2015) / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Philologia Mediana, год. 8, бр. 8. -Ниш : Филозофски факултет, 2016, стр. 880–885.  ISSN 1821-3332= Philologia Mediana

  Проблем догађајности у наративу / Бојанић Ћирковић, Мирјана.

  У: Philologia Mediana, год. 8, бр. 8. -Ниш : Филозофски факултет, 2016, стр. 773–787.  

  УДК 82.0(082.24) ISSN 1821-3332= Philologia Mediana

  Model-čitalac u intertekstualnom lavirintu Ekovih i Pavićevih romana (Dušan Živković, Otvoreni lavirinti: Eko i Pavić, FILUM, Kragujevac, 2016.) / Mirjana Bojanić Ćirković.

  U: Eckermann: web časopis za književnost, br. 6, novembar-decembar, 2016. ISSN 2466-3220 (Online)

  Model-čitalac u intertekstualnom lavirintu Ekovih i Pavićevih romana (Dušan Živković, Otvoreni lavirinti: Eko i Pavić, FILUM, Kragujevac, 2016.) / Mirjana Bojanić Ćirković.

  U: Sent : časopis za književnost, umetnost i kulturu. -Novi Pazar, 2016, стр.  186–192.

  ISSN 152-970X

  Мирјана Бојанић Ћирковић. (2021). „Епско приповедање Анђелка Крстићаˮ. Исходишта / Originations, бр 7, Темишвар – Ниш: Западни универзитет у Темишвару – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 51–70.

  Јелена Стошић, Мирјана Бојанић Ћирковић (2021). „Дигитализовани легати у Србији: садашњост и перспективаˮ, у: Д. Огњановић, Г. Алексејева, Гордана Ђилас, Дејан Вукићевић, Мирјана Бојанић Ћирковић (ур.), Књижевни легати у институцијама културе, сталне књижевно-меморијалне поставке и задужбине у Србији: садашњост и перспективаˮ, зборник радова, Прокупље: Народна библиотека „Раде Драинацˮ, 2021, стр. 235–251.

  Мирјана Бојанић Ћирковић, Јелена Јоцић (2021). „Медијска слика духовности Манастира Преподобног Прохора Пчињскогˮ. У: Преподобни Прохор Пчињски : 950 година у српском народу: тематски зборник, Врање: Православна Епархија врањска, Свеправославно друштво „Преподобни Јустин Ћелијски и Врањскиˮ, 2021.

  Михај Н. Радан, Горан М. Максимовић, Александра Р. Лончар Раичевић, Мирјана Д. Бојанић Ћирковић, „Међународни часопис Исходишта / Originations: генеза и библиографијаˮ; рад (обима 30 страна) послат је уредништву научног часописа Годишњак за српски језик бр. 19.

  Мирјана Бојанић Ћирковић (2021). „Пут у модром: ка поетици боја у путописима Милоша Црњанскогˮ, у: Слободан Владушић (ур.), Дани Милоша Црњанског: путописи Милоша Црњанског, зборник текстова са манифестације „Дани Милоша Црњанскогˮ 28–29. новембар 2020. године, Нови Сад – Ново Милошево: Матица српска – УГ „Суматраˮ, стр. 51–78.

   

  Мирјана Бојанић Ћирковић (2021). „Топлица као место поетичког укрштаја путописа Григорија Божовића и Рада Драинцаˮ у: Етика и естетика Григорија Божовића, зборник радова, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

   

  Мирјана Бојанић Ћирковић (2021). „Ивановићев Драинацˮ, Philologia Mediana, бр. 13, стр. 343–360.

   

  Мирјана Бојанић Ћирковић (2021). „Наративи скривени у тамним кутовима: једно уроњено читање дела Анђелка Крстићаˮ, предговор у: Анђелко Крстић, прир. Мирјана Бојанић Ћирковић, Десет векова српске књижевности, 13. коло, 156. књига, Нови Сад: Матица српска.

  Мирјана Бојанић Ћирковић (2021), „Приређивачке напоменеˮ, у: Анђелко Крстић, прир. Мирјана Бојанић Ћирковић, Десет векова српске књижевности, 13. коло, 156. књига, Нови Сад: Матица српска.

  Мирјана Бојанић Ћирковић (2021). „Хронологија, селективна библиографија, речник мање познатих речи и изразаˮ, у: Анђелко Крстић, прир. Мирјана Бојанић Ћирковић, Десет векова српске књижевности, 13. коло, 156. књига, Нови Сад: Матица српска.

  Мирјана Бојанић Ћирковић (2021). „Књижевно и научно вјерују Ивана Негришорца (Жарко Миленковић, Јана Алексић (прир.). Иван Негришорац: песничке и културолошке доминанте, зборник радова. Грачаница: Дом културе „Грачаница”, 2020)ˮ, Philologia Mediana, бр. 13, стр. 1089–1902.

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). О књижевности и идеологији без маске: полемике Рада Драинца. Липар, бр. 78, стр. 27–43. Удк 821.163.41.09 Драинац Р. DOI: 10.46793/LIPAR78.027B (М52)

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). Жена у прози Анђелка Крстића. Зборник у част проф. др Октавији Неделку, Букурешт 2022. (М45)

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Нивои маргинализације ликова у Куцијевим романима Фо и Живот и времена Мајкла К. / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Језик, књижевност, маргинализација: књижевна истраживања : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 26. и 27. априла 2013. године на Филозофском факултету у Нишу. -Ниш : Филозофски факултет, 2014, стр. 199–210.

  УДК 821.111(680)-31.09 Куци Џ. М. / ISBN 978-86-7379-324-5

  Дискурс као средство у борби за редефинисање културе / Мирјана Бојанић Ћирковић.

   У: Језик, књижевност, дискурс : књижевна истраживања: зборник радова са међународног научног скупа одржаног 25. и 26. априла 2014. године на Филозофском факултету у Нишу. -Ниш : Филозофски факултет, 2015, стр. 75–86.

  УДК 82.09-4:81’42 316.75 325.8/ISBN 978-86-7379-368-9

  Домети читалачке слободе у Павићевој поетици на примеру романа Уникат / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Наука и слобода: зборник радова са међународног научног скупа (Пале, 6 ‒ 8. јуни 2014.). -Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2015, стр. 547‒562.

  DOI 10.7251/ZRNDSFFP09152547B / ISBN 978-99938-47-70-0

  Дискурс о рату у збирци Да ли постоји живот Јудите Шалго / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Жене, рат, уметност : зборник радова са међународног научног скупа. –Ниш: Универзитет у Нишу, 2015, стр. 13‒24.

  УДК 821.163.41-32.09 Шалго Ј. / 821.163.41.09(082) 316.662-055.2(082)

  ISBN 978-86-7025-560-9

  Аспекти времена и третирање стварности у роману Р. Ц. Неминовно Владана Матијевића / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Језик, књижевност, време : књижевна истраживања: зборник радова са међународног научног скупа. -Ниш : Филозофски факултет, 2017, стр. 225–239.

  УДК 821.163.41.09-31  ISBN 978-86-7379-445-7

  Наративна етика прећутаног у роману Вештачки младеж Милорада Павића / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Тишина : зборник радова са XI међународног научног скупа Језик, књижевност, уметност. -Ниш : Филозофски факултет, 2017, стр. 215–224.

  УДК 821.163.41-31.09 Pavić M. ISBN 978-86-80796-08-6

  Multiplikacija implicitnih autora kao efekat čitanja romana Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića / Mirjana Bojanić Ćirković.

  U: Od narativa do narativnosti / From Narrative to Narrativity : međunarodni zbornik radova. -Niš: Filozofski fakultet, 2018, str. 249–266. 

  Koncept čitanja i status čitaoca u postklasičnoj retoričkoj teoriji čitanja / Mirjana Bojanić Ćirković

  U: Vesna Lopičić i Biljana Mišić Ilić (ur.), Jezik, književnost, teorija / Language, Literature, Theory : tematski zbornik radova. - Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2019, str. 453–466.

  УДК 82.0

  801.73

  ISBN 978-86-7379-495-2

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). Портрет Арнолфинијевих Јана ван Ајка и наративне алтернативе. Језик, књижевност, алтернативе. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић, Ниш: Филозофски факултет, стр. 29‒41. УДК 82.01 82:159.9 https://doi.org/10.46630/jkal.2022.1 ISBN 978-86-7379-590-4 (M14)

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). ,,Сећања Анђелка Крстића у контексту документарно-уметничке прозе српског реализма. Исходишта / Originations,  Департман за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Савез Срба у Румунији (Темишвар), Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, бр. 8, стр. 9–22. УДК 821.163.41.09-94 Крстић А. https://doi.org/10.46630/ish.8.2022.1 (М52).

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). ,,Моћ велике приче мемоара и аутобиографије'”, knjiga apstrakata sa međunarodnog naučnog skupa Jezik, književnost, moć, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2022, у штампи.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Топлица у делу Рада Драинца / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Књижевно дело Рада Драинца : ново читање, прир. проф. др Горан Максимовић.

  -Ниш – Прокупље : Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу – Народна библиотека „Раде Драинац” – Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, 2020, стр. 185–203.

  УДК 821.163.41.09 Драинац Р.

  ISBN 978-86-7025-856-3 (САНУ)

  Сигнализам у роману Шаманијада Слободана Шкеровића / Мирјана Бојанић Ћирковић

  У: Јасмина Шаранац Стаменковић (ур.), Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама : зборник радова са националног научног скупа са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет 9ˮ. –Ниш : Филозофски факултет, стр. 497–510.

  УДК 821.163.41.09-31 Шкеровић С

  ISBN 978-86-7379-553-9

  DOI https://doi.org/10.46630/nisun.9.2020

  Reader Response Criticism у крилу формализма или на прагу постмодернизма: парадокс у теоријском дискурсу В. Изера, С. Фиша и Н. Холанда / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Свет у књижевности – књижевност у свету : тематски зборник радова са научног скупа са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет 3”. -Ниш : Филозофски факултет, 2014, стр. 198–210.

  УДК 82. 02 / ISBN 978-86-7379-347-4

  Болница као просторни ратни топос у романима Крила Станислава Кракова и Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњанског / Мирјана Бојанић Ћирковић, Јелена Младеновић.

  У: Исходишта, год. 1, бр. 1. -Темишвар – Ниш: Западни Универзитет – Филозофски факултет, 2015, стр. 11–22.

  УДК 821.163.41.09-31 Kpаков C. 821.163.41.09-31 Црњански М.

  ISSN 2457-5585 ISSN-L 2457-5585

  Павићева теорија читања / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Језик и књижевност у контакту и дисконтакту : тематски зборник радова са научног скупа са међународним учешћем. -Ниш : Филозофски факултет, 2015, стр. 163–176.

  УДК 82.0 821.163.41.09 Павић М. ISBN 978-86-7379-390-0

  ISBN 978-86-7379-390-0

  Ко резбари последњу причу: однос између аутора, књижевног лика и читаоца у Павићевој позној прози / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Савремена наука о језику и књижевности : зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 5. -Ниш : Филозофски факултет, 2016, стр. 143–156.

  УДК 821.163.41.09-3 Павић М. 821.163.41:929 Павић М

  ISBN 978-86-7379-432-7

  Мала спика – змај жвака: шатровачки језик као поетички сигнал романа Боли ме блајбингер Мирољуба Тодоровића / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику /  Опсцена и друга колоквијална лексика во српскиот и македонскиот јазик : зборник радова са истоименог научног скупа, приредиле: Јордана Марковић и Надежда Јовић. -Ниш: Филозофски факултет, 2019, стр. 23–40.

  ISBN 978-86-7379-510-2

  Ток свести као техника приповедања у роману Бука и бес Вилијама Фокнера / Мирјана Бојанић.

  У: Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије. -2013,  стр. 401–412.

  УДК 821.111(73)-31.09 Фокнер В. / ISBN 978-86-85991-51-6

  ISBN 978-86-85991-51-6

  Парадокс у дискурсу о другима: Куцијев роман Земље сумрака из угла постколонијалне критике / Мирјана Бојанић.

  У: Наука и свет : тематски зборник радова са научног скупа „Наука и савремени универзитет 2”. 2013, стр. 150–162.

  УДК 821.111.09 Coetzee J. M.

  ISBN 978-86-7379-298-9

  Појединац и породица под притиском друштвеног кодекса у роману Не плачи, дете Н. В. Тионга / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије. -Крагујевац : ФИЛУМ, 2014, стр. 367–376.

  УДК 821.42/.45-31.09 Tiongo N. va / ISBN 978-86-85991-61-5

  Древна прича као тема и композициони модел Омер-паше Латаса Иве Андрића / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије. -Крагујевац : ФИЛУМ, 2015, стр. 233–241. УДК 821.163.41-31.09 Andrić I./ISBN 978-86-85991-73-8

  Парезија као стратегија читања Павићевог малог романа о великој причи (Вештачки младеж) / Мирјана Бојанић Ћирковић.

  У: Летеће виолине Милорада Павића : зборник радова поводом тридесет година од штампања романа Хазарски речник Милорада Павића. -Нови Сад, 2015, стр. 175–184. ISBN 978-86-919283-0-8

  Приређивачки рад

  Исходишта 4 / приредила Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Ниш – Темишвар : Филозофски факултет – Савез Срба у Румунији – Западни универзитет у Темишвару, 2018, 411. стр.

  ISSN 2457-5585

  Исходишта 5 / приредила Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Ниш – Темишвар : Филозофски факултет – Савез Срба у Румунији – Западни универзитет у Темишвару, 2019, -530 стр.

  ISSN 2457-5585 = Исходишта (Timişoara)

  Блаце Драинцу : тематски зборник/ приредиле Славица Павличевић и Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Блаце : Народна Библиотека „Рака Драинацˮ, 2018, 93 стр.

  ISBN 978-86-900634-0-6

  Блаце Драинцу 2 : тематски зборник/ приредиле Славица Павличевић и Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Блаце : Народна Библиотека „Рака Драинацˮ, 2019, 143 стр.

  ISBN 978-86-900634-1-3

  Блаце Драинцу 3 : тематски зборник/ приредиле Славица Павличевић и Мирјана Бојанић Ћирковић.

  -Блаце : Народна Библиотека „Рака Драинацˮ, 2020, 185 стр.

  ISBN 978-86-900634-2-0

  Савремена српска фолклористика III / Бошко Сувајџић, Данијела Поповић Николић, Данијела Петковић, Мирјана Бојанић Ћирковић (ур.)

  -Ниш : Филозофски факултет, 2016, -292 стр.

  ISBN 978-86-7379-425-9 (ФФ)

  Od narativa do narativnosti / From Narrative to Narrativity :  međunarodni zbornik radova / Snežana Milosavljević Milić, Jelena Jovanović, Mirjana Bojanić Ćirković (ur.)

  -Niš : Filozofski fakultet, 2018. -280 str.

  ISBN 978-86-7379-470-9]

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). Мотив хлеба/хљеба/круха у поезији Аугустина Тина Ујевића, Византијско-словенска чтенија V, ур. Д. Бојовић и К. Митић, Ниш: Центар за црквене студије – Центар за византијско-словенске студије – Међународни центар за православне студије, 2022, стр. 145‒154. ИСБН 978-86-80136-27-1(МЦЗПС) (M33)     

           

  Бојанић Ћирковић, Мирјана (2022). Сећања Анђелка Крстића – прилог проучавању мемоарско-аутобиографске прозе о Сарој Србији. Зборник са научног скупа Српски народ у Старој Србији и Македонији (1766–1991) (у штампи).

   

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 11 decembar 2022 17:39