Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.12.2013.

Nikola Božilović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11. 02. 1951.
 • Mesto rođenja: Rogatica BiH
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1976.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   Božilović, Nikola. 1985. Sociologija i kultura. Knjaževac: Nota, str. 109.

  Božilović, Nikola. 1992. "Sociološki aspekti kulture", u: Sociologija i sociologija kulture. Odabrana poglavlja (Priredili J. Živković, A. Kostadinović). Niš: Centar 018, str. 105 -113.     ISBN 86-7879-001-6

  Božilović, Nikola. 1996. Filmska komunikacija. Beograd: Nezavisno autorsko izdanje, str. 155.

  Božilović, Nikola. 2000. Odiseja filma: Od mita i umetnosti do kiča. Niš: Filozofski fakultet, str. 176.     ISBN 86-7379-066-2

  Božilović, Nikola. 2002. Kič: Studija o čoveku i pseudokulturi. Niš: Zograf, str. 227.     ISBN 86-7578-013-3

  Božilović, Nikola. 2004. Rok kultura. Niš: Studentski kulturni centar, str. 271.     ISBN 86-7757-106-X

  Božilović, Nikola. 2006. Kič kultura. Niš: Zograf, str. 291.      ISBN 86-7578-133-4

  Božilović, Nikola. 2007. Kultura i identiteti na Balkanu. Niš: Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, str. 249.     ISBN 978-86-7379-124-1

  Božilović, Nikola. 2008. Umetnost, kreacija, komunikacija. Niš: Filozofski fakultet, str. 198.     ISBN 978-86-7379-146-3

  Božilović, Nikola. 2009. Izvan glavnoga toka: Sociologija muzičkih potkultura. Niš: Niški kulturni centar, str. 193.     ISBN 978-86-6101-004-0

  Božilović, Nikola. 2011. "Kritika kulture smrti i političkog bezumlja", u: Vidosav (ur. Stevan Stevanović). Kragujevac: Klub Vidosav, str. 391-411.     ISBN 978-86-914625-0-5

  Božilović, Nikola/Petković, Jelena (Priređivači). 2012. Modernizacija, kulturni identiteti i prikazivanje raznolikosti. Niš: Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, str. 243.     ISBN 978-86-7379-270-5

  Božilović, Nikola. 2014. Kulturno klatno: ogledi o tradiciji i modernizaciji kulture srpskog društva. Niš: Filozofski fakultet, str. 270. ISBN 978-86-7379-328-3     COBISS.SR-ID 207144972

  Božilović, Nikola. 2014. Gýčová kultúra. Bratislava : Malé centrum, str. 188.
  ISBN 978-80-968737-4-6 (viaz.)

  Božilović, Nikola. 2016. Ogledi o popularnom. Niš: Filozofski fakultet, str. 172. ISBN 978-86-7379-401-3   COBISS:SR-ID 221379084

  Božilović, Nikola. 2017. "Stvaralačka invencija i kič egzistencija", u Ideje i ideali Ratka Božovića (ur. Slaviša Orlović). Beograd: FPN i Čigoja štampa, str. 101-123.                                  ISBN 978-86-6425-035-1    COBISS.SR-ID 247607308

  Božilović, Nikola. 2021. Popkulturni fenomeni XX veka (sociološki eseji o filmu i rokenrolu). Niš: Studentski kulturni centar, str. 353.               ISBN 978-86-7757-261-7

  COBISS.SR-ID54459913

   

 • Knjige i udžbenici:

  Božilović, Nikola. 1998. Sociologija kulture: Prolegomena. Niš: Narodne novine, str. 262.     ISBN 86-7767-027-0

  Božilović, Nikola. 2010. Sva lica kulture: Studije i ogledi iz antroposociologije. Niš: Filozofski fakultet, str. 196.     ISBN 978-86-7379-198-2

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Božilović, N.1976. "Esencijalni razlozi večnog trajanja umetnosti", Ideje, 1-2 (VII): 120-130.

  Božilović, N. 1977. "Semiologija i sociologija", Ideje, 5 (VIII): 197-201.

  Božilović, N. 1980. "Metafizičke komponente umetničke originalnosti", Vidici, 7-8: 24-26.

  Božilović, N. 1985. "Društvena struktura i kultura",Gradina, 2-3: 34-44.

  Božilović, N. 1987. "Filmska publika i evolucija ukusa", Marksistička misao, 5-6: 171-187.

  Božilović, N. 1988. "Kreativno razmimoilaženje filma, pozorišta i televizije", RTV - teorija i praksa, 51-52: 137-149.

  Božilović, N. 1989. "Čaplin i filmska simbolika", Marksističke teme, 4: 97-103.

  Božilović, N. 1991. "Kolektivno stvaralaštvo na filmu: kontroverze oko autorstva", Obeležja, 1: 129-141.

  Božilović, N. 1998. "The Fim Critique as a Factor of Film Communicativity", Facta universitatis, 5 (I): 491-497.

  Božilović, N. 2000. "Edgar Moren i antroposociologija", Teme, 1-2: 91-109.

  Božilović, N. 2001. "Points de vue culturologiques de Edgar Morin", Facta universitatis, 8 (2): 563-569.

  Božilović, N. 2002. "Temelji klasične socijalne antropologije", Teme, 3: 407-423.

  Božilović, N. 2005. "Kontrakultura i hipi pokret", Godišnjak za sociologiju, 1 (I): 59-83.

  Božilović, N. 2006. "Identitet i značenje stila u potkulturi", Filozofija i društvo, 2: 233-253.

  Božilović, N. 2006. "The Range and Perspectives of Sociological Aesthetics", Facta universitatis, 1 (5): 65-77.

  Božilović, N. 2006. "Kreativni posibilitet umetničke publike", Godišnjak za sociologiju, 2 (II): 103-127.

  Božilović, N. 2007. "Political Kitsch and Myth-making Consciousness", Facta universitatis, 1 (6): 41-52.

  Božilović, N. 2009. "Idejni i estetski koreni savremenih potkultura", Godišnjak za sociologiju, 5 (V): 5-25.

  Božilović, N. 2010. "Tradicija i modernizacija (evropske perspektive kulture na Balkanu)", Sociologija, 2 (LII): 113-126.

  Božilović, N. 2010. "Kontekst kulture: Kritika primitivnog uma", Filozofija i društvo, 2 (XXI): 71-97.

  Božilović, N. 2010. "Kontekst kulture: simbolički karakter umetničke komunikacije", CM (Časopis za upravljanje komuniciranjem), 16 (V): 21-40.

  Božilović, N. 2010. "Youth Subcultures and Subversive Identities", Facta universitatis, 1 (9): 45-58.

  Božilović, N. 2011. "Vulgarizacija tradicije popularne muzike u Srbiji", Teme, 4 (XXXV): 1323-1353.

  Božilović, N. 2012. "Kulturna memorija i izazovi modernizacije", Socijalna misao, 74 (2): 113-129.

  Božilović, N. 2012. "Kultura i prikazivanje raznolikosti", Kultura polisa, 18 (IX): 19-42.

  Božilović, N. 2012. "Otpori modernizaciji kulture srpskog društva", Teme, 3 (XXXVI): 1117-1141.

  Božilović, N. 2012. "Potkulturni self i simbolička agresija", Godišnjak za sociologiju, 8 (VIII): 7-25.

  Božilović, N. 2013. "Tri lica kulture", Smisao, 1 (II): 99-115.

  Božilović, N. 2013. "Socijalna konstrukcija 'drugog' kao 'primitivnog'", Filozofija i društvo, 2 (XXIV): 193-211.

  Božilović, N., Petković, J. 2013. "Kultura Srbije u raljama modernog života", Kultura polisa, 22 (X): 369-393.

  Božilović, N. 2013. "Konzervativna ideologija i politički kič", Sociološki diskurs, 6 (III): 1-28. 

  Božilović, N. (2005-2009) Odgovorni urednik časopisa Facta Universitatis (Series Philosophy, Sociology and Psychology), University of Niš     ISSN 0354-4648

  Božilović, N. 2014. "Globalizacija kulture i novi identitetski obrasci", Sociološki pregled, Vol. XLVIII, br. 4: 531-548.

  Božilović, N. 2014. "Antinomije jugoslovenskog rokenrola šezdesetih", Kultura, br. 145: 217-242.

  Božilović, N. 2014. "Estetika popularnog", u: Umetnost i njena uloga u istoriji: između trajnosti i prolaznih -izama posvećen sećanju na prof. dr Miodraga Jovanovića (1932-2013), ur. Z.M. Jovanović i dr., Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet u Prištini, str. 49-67.

  Božilović, N. 2014. "Urbane potkulture i muzičke preferencije: tediboji i rokeri", Godišnjak za sociologiju, God. X, br. 12-13: 7-27.

  Božilović, N. 2015. "Komunikacija popularnog", Socioloski pregled, vol. XLIX, no. 2: 189-211.

  Božilović, N. 2015. "Publika popularnog: Od Eka do Fiska", Teme, vol. XXXIX, no.  4: 1065-1081.

  Božilović, N. 2016. "Kultura sećanja i jugoslovenski rokenrol", Kultura, br. 152: 257-280.

  Петковић, Ј. и Божиловић, Н. 2016. „Културни идентитети и националне разноликости: компаративна анализа резултата истраживања ставова студената у Србији, Македонији и Бугарској“, Годишњак за социологију Филозофског факултета у Нишу, стр. 31-52.   

  Božilović, N. 2017. "Teze o Konstantinoviću: duh palanke u savremenoj kulturi Srbije", Balkanske sinteze, god. IV, br. 3: 11-29.

  Божиловић, Н. 2017. "Преображај уметности и нови теоријски дискурси", Годишњак Факултета за културу и медије: комуникације, медији, култура, год. IX, бр. 9: 271-297. 

  Божиловић, Н. 2018. "Транзиција поп културе из потрошачког у хиперпотрошачко друштво", Култура, бр. 161: 435-453.

  Božilović, N. 2018. "Simbolički naboj potkulturnih stilova mladih", Pregled, god. LIX, br. 3: 87-109.

  Božilović, N. T., Tasić, M. B. 2019. "Anticipacija postmodernih umetničkih praksi u popularnoj kulturi: Bitlsi", Sociološki pregled, Vol. LIII, No 2:  488-513.

  „Аnticipation of Postmodern Artistic Practices in Popular Culture: The Beatles“ (Translation In Extenso).

  Božilović, N. 2019. "Identiteti, antizapadnjaštvo i antiamerikanizam u kulturi srpskog društva", Pregled, god. LX, br. 2: 71-91.

  Božilović, N. 2019. "Postmoderni egzistencijalizam Vudija Alena", Sociološki diskurs, god. 9, br. 17-18: 41-61.

  "The postmodern existentialism of Woody Allen" (Translation In Extenso).

  Božilović, N. 2020. „Sociologija jugoslovenskog rokenrola šezdesetih: subverzija, moralna panika, cenzura“, Zbornik radova Akademije umetnosti, Novi Sad, iss. 8, str. 200-218. 

  Божиловић, Н. 2020. "Антиномије културе савременог српског друштва: предмодерни менталитет vs. постмодерни идентитет", Синтезе, бр. 17, стр. 65-82.

  Božilović, N. 2020. "Holivudski vestern u Socijalističkoj Jugoslaviji - recepcija i produkcija", Sociološki diskurs, god. X, br. 20, str. 5-27.

  "Hollywood Western in Socialist Yugoslavia - Reception and Production" (Translation in Extenso)

  Божиловић, Н. 2021. "Црни талас - промена естетичке парадигме и идеолошког (дис)курса", Друштвени хоризонти, Vol. I, бр. 2, стр. 255-274.

  Петковић, Ј., Божиловић, Н. 2022. "Институционални развој и друштвени значај социологије културе на Филозофском факултету у Нишу", Годишњак за социологију, год. XVIII, бр. 28, стр. 231-247.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Božilović, N. 2012. "Potkulturni bumerang: između tolerancije i nasilja", u: Obrazovanje i savremeni univerzitet (ur. B. Dimitrijević). Niš: Filozofski fakultet, str. 579-594.

  Božilović, N., Petković, J. 2014. "Manjinska prava u oblasti kulture: senzibilisanje društva za demokratske kulturne vrednosti", u: Istoriografija i savremeno društvo (ur. B. Dimitrijević). Niš: Filozofski fakultet, str. 298-313.

  Božilović, N., Petković, J. 2015. "Masovna kultura, komunikacija i medijska manipulacija", u: Državnost, demokratizacija i kultura mira (ur. B. Dimitrijević). Niš: Filozofski fakultet, str. 181-197.

  Božilović, N. 2021. "Estetika i ideologija klasičnog holivudskog vesterna (1940-1970)", u: Društvene (dis)funkcije umjetnosti: od instrumentalizacije ka emancipaciji (Zbornik radova sa Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, ur. D. Savić). Banja Luka: Fakultet političkih nauka, str. 17-37.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Božilović, N. 2004. "Kulturni, etnički i regionalni identiteti i odnosi na Balkanu", u: Kvalitet međuetničkih odnosa, svest o regionalnom identitetu i mogućnosti saradnje i integracije na Balkanu (Prir. Lj. Mitrović, D. B. Đorđević, D. Todorović). Niš: Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, str. 31-51.

  Božilović, N. 2004. "Tradicija i tradicionalizam u kontekstu modernizacije i evrointegracije Balkana", u: Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU - balkanska raskršća i alternative (Prir. Lj. Mitrović, D. B. Đorđević, D. Todorović, S. Kostić, S. Spasić). Niš: Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, str. 449-461.

  Božilović, N. 2005. "Rok i polikulturno društvo", u: Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja kulture mira i evrointegracijskih procesa (Prir. Lj. Mitović). Niš: Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, str. 101-117.

  Božilović, N., Stevanović, B. 2006. "Kultura kao osnov etničkih identiteta Balkana", u: Kulturni i etnički odnosi na Balkanu - mogućnosti regionalne i evropske integracije (Prir. Lj. Mitrović, D. B. Đorđević, D. Todorović). Niš: Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, str. 131-177.

  Božilović, N. 2007. "Globalizacija kulture i oblikovanje potkulturnih identiteta", u: Identiteti i kultura mira u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana (Prir. Lj. Mitrović, D. Zaharijevski, D. Gavrilović). Niš: Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, str. 101-117.

  Božilović, N., Božilović, J. 2009. "Kulturni i potkulturni identitet (Balkanske paralele)", u: Međuetnički odnosi, identiteti i kultura mira na Balkanu (Prir. Lj. Mitrović, D. Zaharijevski, D. Gavrilović). Niš: Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, str. 127-141.

  Božilović, N. 2011. "Tradicionalno, moderno i identiteti u kulturnosociološkom diskursu", u: Mesto tradicije i modernizacije u različitim koncepcijama i strategijama razvoja zemalja u tranziciji (Prir. M. Božić, Lj. Mitrović, G. Stojić). Niš: Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, str. 569-593.

  Božilović, N. 2012. "Modernizacija, kulturni identitet i prikazivanje raznolikosti", u: Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (Prir. Lj. Mitrović, G. Stojić). Niš: Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, str. 93-111.

  Božilović, N. 2004. "Estetika i sociologija filmske kritike", u: Estetika i umetnička kritika (ur. D. Vuksanović). Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 137-157.

  Božilović, N. 2005. "Rok muzika i estetika ružnog", u: Položaj lepog u estetici (ur. M. Zurovac, N. Grubor). Beograd, Pančevo: Estetičko društvo Srbije, Mali Nemo, str. 157-169.

  Božilović, N. 2006. "Prolegomena za sociološku estetiku", u: Šta je estetika? (ur. D. Vuksanović, N. Grubor). Beograd, Pančevo: Estetičko društvo Srbije, Mali Nemo, str. 179-197.

  Božilović, N. 2007. "Umetnička publika kao akter stvaralačkog procesa", u: Teorija umetničkog stvaralaštva (ur. N. Grubor, S. Jauković), Beograd, Pančevo: Estetičko društvo Srbije, Mali Nemo, str. 201-225.

  Božilović, N. 2010. "Simbolička kultura i estetska komunikacija", u: Uticaj estetike na umetnost (ur. M. Novaković, U. Popović), Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 107-123.

  Božilović, N. Petković J. 2014. "Kultura i nacionalne raznolikosti: vrednosne orijentacije studenata Univerziteta u Nišu", u: Kulturne orijentacije studenata i kultura mira na Balkanu (prir. D. Zaharijevski, G. Đorić, G. Stojić). Niš: Filozofski fakultet, str. 55-83.

Poslednji put izmenjeno utorak, 07 jun 2022 10:15