Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.06.2016.

Jasmina Šaranac Stamenković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 9.09.1985.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Шаранац Стаменковић Ј. (2022). Игре око цариградског престола. Долазак на власт Константина Х Дуке, Ниш: Филозофски факултет у Нишу

  ISBN 978-86-7379-582-9

  DOI: https://doi.org/10.46630/icp.2022

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Шаранац Стаменковић, Ј. (2013): Иконографија печата и новца династије Дука. Зограф 37, 55–80.

  UDC 736.3.04:737.1](=14'04) 321.17:316.75](=14'04) DOI 10.2298/ZOG1337055S Оригиналан научни рад) ISSN 0350 – 1361 = Зограф УДК 7 (091) “04–17“ COBISS.SR-ID 16175106

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Шаранац Стаменковић, Ј. (2012): Константин Х Дука у царском говору Михаила Псела. ЗРВИ 49, 127–143.

  УДК 321.18(495.02):929“10“:808.5 DOI 10.2298/ZRVI1249127S ISSN 0584–9888 =  Зборник радова Византолошког института COBISS.SR-ID 28356615

  2. Шаранац Стаменковић, Ј. (2014): Похвални говори Михаила Псела посвећени цару Михаилу VII Дуки. Црквене студије 11, 223–237.

  УДК 94: 929 Михаило VII Дука “1071/1078“ 321.17/18:929 Михаило VII Дука ISSN 1820-2446= Црквене студије COBISS.SR-ID 115723532

  3. Шаранац Стаменковић, Ј. (2016): Мотив Цариграда у Пселовим енкомионима писаним за Романа IV Диогена. Годишњак Педагошког факултета у Врању 7, 69–75.

  ISSN 2466–3905 COBISS.SR-ID=221686284

  4. Šaranac Stamenković, Ј. (2017): Psellos’ Epistle (Το ατο) πρς τν βασιλέα τν Δούκαν: The Byzantine Basileus Archetype Of God On Earth. Црквене студије 14, 269–279. 

  УДК 27–248.3 ISSN 1820–2446= Црквене студије COBISS.SR-ID115723532

  5. Šaranac Stamenković, J. (2018). The Development of Byzantine Studies at the University of Niš. FACTA UNIVERSITATIS Series: Teaching, Learning and Teacher Education Vol. 2, N0 2, 161–167. 

  UDC 930.85(495.02)

  6. Šaranac Stamenković J. – Ljubomirović I. (2019). The Encomiums by Michael Psellos dedicated to the Augusta Eudokia Makrembolitissa. Гласник института за националну историју – Скопје, год. 63, бр. 1–2, 75–89. 

  УДК: 94(495.02)“10“(093) ISSN 0583-4961

  7. Љубомировић И. – Шаранац Стаменковић Ј. (2019). Прилог биографије професора Београдског универзитета Николе Вулића. Токови историје. Часопис за новију историју Србије 2, 11–34. 

  УДК 93/94:929 Вулић Н.

  DOI 10.312.12/tokovi

  ISSN 0354-6497 (штампано издање); ISSN 2560-548X (online)

  8. Шаранац Стаменковић Ј. (2020). Заклетва на верност августе Евдокије Макремволитисе ромејском цару Константину Х Дуки. Црквене студије 17, 99–118. 

  УДК 94(495.02)“1067“929.731 Константин Х, византијски цар

  9. Šaranac Stamenković, J. (2021). Michael Psellus’ Anonymous Encomium to Emperor Constantine X Doukas. Istraživanja Journal of Historical Researches 32, 21–35. 

  DOI: 10.19090/i.2021.32.21-35 UDC: 929 Psel M. 94(495.02)"10"

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Шаранац Стаменковић, Ј. (2013): Константин Велики у српској историографији 20. и првих година 21. века. у: Николић, Д. – Ђорђевић, А. – Тодоровић, М. (ур.) Зборник радова 1700 година Миланског едикта, Ниш 1 6 – 17 мај, 969–985.

  930(497.11):94(37) ISBN 978-86-7148-176-2 COBISS.SR-ID 203576332

  2. Љубомировић, И. – Шаранац Стаменковић, Ј. (2014): Однос Константина Великог према паганству у писаним изворима позноримске епохе. у: Ракоција, М. (ур.) Зборник радова Ниш и Византија XII, Ниш 537–544. 

  ISBN 978-86-6101-094-1 (НКЦ) COBISS.SR-ID 207226124

  3. Шаранац Стаменковић Ј. (2018). Историја Византије у српским средњошколским уџбеницима за историју у XXI веку у: Зборник радова са научног скупа Наука и стварност I одржаног 20. маја 2017. године на Палама (ур. Мишо Кулић), 115–143. 

  DOI 10.7251/TOMNIS1701115S ISSN 2490–4074 COBISS.RS–ID 7530008

  4. Шаранац Стаменковић, Ј. – Нешовић П. (2019): Пселово молбено писмо византијском цару за помоћ вестарху Анастасију Лизику, у: Ниш и Византија XVII, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 3. до 5. јуна 2018. године у Нишу (ур. Миша Ракоција), 465–474 

  [ISBN 978-86-6101-173-3 (НКЦ)]

  5. Шаранац Стаменковић, Ј. (2019): Рецепција Светог Писма у Пселовом царском говору посвећеном цару Михаилу VII Дуки, у: Византијско-словенска чтенија II, Зборник радова са Међународне научне конференције, одржане 24. новембра 2018. године на Универзитету у Нишу (ур. Драгиша Бојовић–Кристина Митић), 151–156. 

  УДК 929.731 Михаил VII Дука, византијски цар 929 Псел М. 94 „10“

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Шаранац Стаменковић, Ј. Српски средњовековни споменици – византијско уметничко и културно наслеђе у записима Феликса Каница. у: Љубомировић, И., Феликс Каниц на Централном Балкану – 150 година истраживања у Нишу. Зборник радова са научног скупа одржаног 30‒31. маја, Ниш 2015, 93–108.

  УДК 904:726.8’’653’’(497.11) 271.222(497.11)-523.6 930.85(497.11):929 Каниц Ф., ISBN 978-86-7379-386-3

  2. Шаранац Стаменковић Ј. (2018). Иван Ђурић и улога интелектуалне елите у друштву у: Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, Зборник радова са научног скупа Наука и савремени универзитет 7 одржаног 10. новембара 2017. године у Нишу (ур. Бојан Благојевић), 125–133. 

  UDK 94:929 Ђурић И.; 316.663:316.344.3 ISBN 98–86–7379–487–7 COBISS.SR–ID 270013452

  3. Шаранац Стаменковић, Ј. (2021). Пселов одговор на оптужбе Евдокије Макремволитисе, у: Врањски гласник, Поводом 60 година Народног музеја у Врању, Тематски зборник од националног занчаја са конференције одржане 27. мај 2021 у Врању (ур. Дејан Антић–Иван Бецић) 25–42.

  УДК 091(0.032) 821.14.’04-6 Псел М; ISBN 978-86-80653-19-8

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 28 mart 2022 14:01