Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.11.2017.

Nikola Bjelić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.10.1976.
 • Mesto rođenja: Nova Varoš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Osnovne studije: Francuski jezik i književnost / Magistarske studije: Nauka o književnosti / Doktorat: Književne nauke
 • Godina diplomiranja: osnovne 2000, magistarski 2007, doktorat 2015.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  M42

  1. Бјелић, Никола, Драмско стваралаштво Ерик-Емануела Шмита, Филозофски факултет, Ниш, 2022. ИСБН 978-86-7379-584-3, COBISS.SR-ID 60751113.

  DOI: https://doi.org/10.46630/dse.2022

   

  М44

  1. БЈЕЛИЋ, Никола, „Београдско драмско позориште у новом миленијуму“, у: Радовић, Саво, Бјелић, Никола, 70 сезона позоришта на Црвеном крсту, Београдско драмско позориште, Београд, 2017, 49-60.

  2. БЈЕЛИЋ, Никола, „Глишићево позоришно дело у контексту европске драмске књижевности“, у: Глишић и  Домановић, Научни скупови, књ. 123, Одељење језика и књижевности, књ. 19, уредник дописни члан САНУ Светлана Велмар-Јанковић САНУ, Београд, 2009, стр. 169-179. УДК 792:929 Глишић М., 929, ISBN 978-86-7025-492-3

  М45

  1. БЈЕЛИЋ, Никола, „Наратор(и) у роману Манон Леско опата Превоа“, у зборнику Токови у савременој романистици, посвећеном проф. др Ивану Димићу, уредник проф. др Јелена Новаковић, Филолошки факултет, Друштво за културну сарадњу Србија-Француска, Београд, 2008, 121-129. УДК 821.133.1.09-94 Prevo, O. ISBN 978.86.86419.52-1, COBISS.SR-ID 34609167

  2. БЈЕЛИЋ, Никола, „О проблему превођења родбинских односа са српског на француски или О ујнама, стринама и још понечем“, у: Преводна књижевност, УКПС, Београд, 2002, стр. 84-89. ISBN (Брош.), УДК 81’255.4(082), COBISS.SR-ID 108432396

  3. БЈЕЛИЋ, Никола, „О превођењу неосимболистичке поезије на примерима Пастернака и Аполинера», у: Преводна књижевност, УКПС, Београд, 2002, стр. 595-603. ISBN (Брош.), УДК 81’255.4(082), COBISS.SR-ID 108432396

  4. БЈЕЛИЋ, Никола, „О преводу Симовићеве драме Путујуће позориште Шопаловић на француски“, у: Преводна књижевност, УКПС, Београд, 2002, стр. 378-386. ISBN (Брош.), УДК 81’255.4(082), COBISS.SR-ID 108432396

  М48

  1. РАДОВИЋ, Саво, БЈЕЛИЋ, Никола, 70 сезона позоришта на Црвеном крсту, Београдско драмско позориште, Београд, 2017. УДК 792(497.11)”1947/2017”, ISBN 978-86-909817-1-7

  М49

  1. По Вароши поваљана трава. Лирске народне песме и баладе нововарошког краја, приредио и пропратне текстове написао Никола Бјелић, Библиотека „Јован Томић“, Нова Варош, 2014, 135 стр. (приређивач), ИСБН 978-86-88977-03-6 (broš.), УДК 821.163.41, 821.163.41.09-14:398

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  M23

  1. БЈЕЛИЋ, Никола, „Дон Жуан у потрази за идентитетом у комаду Ноћ у Валоњи Ерик-Емануела Шмита“, у: Етноантрополошки проблеми, Год. 16, бр. 3, 917-933. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију, Београд, 2021. УДК 821.1331.1.09-2 Шмит Е.

  DOI: https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.12

  https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/206/199

  2. BJELIĆ, Nikola, « La rencontre avec Dieu : lecture des Pensées de Pascal dans l’œuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt », in: Црквене студије, No. 18, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Ниш, 2021, 473–484. УДК   821.133.1-84, 14:929 Паскал Б. 

  http://crkvenestudije-churchstudies.com/index.php/studies/issue/view/21

   

  M24

  1. БЈЕЛИЋ, Никола, „Расправа о слободи и моралу у комаду Либертен Ерик-Емануела Шмита“, у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 64, св. 1, Матица српска, Нови Сад, 2016, 175-190. UDC 821.133.1-2.09 Schmitt E., UDC 17 

  http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_64_1.pdf

  3. БЈЕЛИЋ, Никола, „Француско-српске ковибрације и сатреперења“, у: Књижевна историја, год. 52, бр. 171, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020, 365-368. УДК  821.133.1.09(049.32), 821.163.41.09(049.32).

  DOI: https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.21

 • Radovi u ostalim časopisima:

  M51

  1. BJELIĆ, Nikola et Vanja Cvetković, « L’espace dans les pièces Hôtel des Deux Mondes d’Éric Emmanuel Schmitt et Huis clos de Jean-Paul Sartre », у: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 46(3), Филозофски фаултет, Нови Сад, 2021, 323–337. DOI: https://doi.org/10.19090/gff.2021.3.323-337

  2. BJELIĆ, Nikola et Ivan Jovanović, « La traduction ou la recréation : "Correspondances" de Charles Baudelaire dans deux versions serbes », u: Facta universitatis, Series: Linguistics and Litterature, vol. 19, No. 2, Univerzitet u Nišu, Niš, 2021. 171-182. UDC 821.133.1.03 Baudelaire C.=163.41, 81'255.4:821.133.1.09-1 Baudelaire C.

  DOI: https://doi.org/10.22190/FULL211115017B

  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULingLit/article/view/10341

  3. БЈЕЛИЋ, Никола. „Интертекстуалне везе између комада Ноћ у Валоњи Ерик-Емануела Шмита и Молијеровог Дон Жуана“, у: Philologia Mediana, год. XIII, бр. 13, 77-91. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2021. УДК 821.133.1.09-2. DOI: https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.05

  4. BJELIĆ, Nikola. « Les écrivains français dans Istanbul d’Orhan Pamuk », у: Philologia Mediana, Год. XII, бр. 12, 63-75. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Institut français de Serbie, Agence universitaire de la Francophonie, Ниш, 2020. УДК 821.512.161.09-94 Pamuk O. DOI: https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.03

  5. BJELIĆ, Nikola, « Le motif du pont dans la poésie française (Hugo, Rimbaud, Apollinaire) », u: Facta universitatis, Series: Linguistics and Litterature, vol. 17, No. 2, Univerzitet u Nišu, Niš, 2019. 299-307. UDC 821.133.1.09-1.

  DOI: https://doi.org/10.22190/FULL1902299B

  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULingLit/article/view/5414

  6. БЈЕЛИЋ, Никола, „Ко је непознати посетилац? Бог у драми Посетилац Ерик-Емануела Шмита“, у: Филолошки преглед, год. 41, бр. 1, Филолошки факултет, Београд, 2014, 85-100. ISSN 0015-1807, BIBLID: 0015-1807, 41 (2014), 2 (85-100), УДК 821.133.1.09-2 Шмит E. 

  http://www.fil.bg.ac.rs/fpregled/

  7. БЈЕЛИЋ, Никола, „О француско-српским односима и везама“, у: Наслеђе, бр. 23, темат „Немачко-српско-француски односи: између уважавања и оспоравања“, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2012, стр. 195-199. ISSN 1820-1768, УДК 930.85(497.11:44)"17/19", 821.163.41.09:821.133.1.09, 811.163.41:811.133.1. 

  http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/Nasledje23.pdf

  8. BJELIĆ, Nikola, « La condition humaine dans Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel Schmitt », u: Filološki pregled, god. 37, br. 2, Filološki fakultet, Beograd, 2010, str. 227-234. ISSN 0015-1807, BIBLID: 0015-1807, 37 (2009), 2 (pp. 227-233), UDC 821.133.1.09-31 Šmit E. 

  http://www.fil.bg.ac.rs/fpregled/

  9. BJELIĆ, Nikola, « Transformation du mythe de Don Juan dans La Nuit de Valognes d’Eric-Emmanuel Schmitt », u: Filološki pregled, god. 36, br. 2, Filološki fakultet, Beograd, 2009, str. 83-89. ISSN 0015-1807, BIBLID: 0015-1807, 36 (2009), 2 (pp. 83-89), UDC 821.133.1.09-2 Šmit E. 

  http://www.fil.bg.ac.rs/fpregled/

  9. БЈЕЛИЋ, Никола, „Српска књижевност и/или српска преводна књижевност: српски писци као преводиоци поезије“, Наслеђе, год. III, бр. 4, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2006, стр. 55-61. ISSN 1820-1768, UDK 821.03=163.41 

  http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/Filum/Izdavacka_delatnost/Nasledje/Nasledje4.pdf

  10. БЈЕЛИЋ, Никола, „Тема смрти и мотив мртве драге код Шарла Бодлера и Симе Пандуровића“, у: Наслеђе, год I, бр. 1, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2004, стр. 59-71. ISSN 1820-1768, UDK 821.133.1-14.09 Baudelaire Ch., 821.163.41-14.09 Pandurović S. 

  http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/Filum/Izdavacka_delatnost/Nasledje/Nasledje_br1.pdf

   

  M52

  1. BJELIĆ, Nikola, « L’image du Berlin de l’après-guerre : Mon enfant de Berlin d’Anne Wiazemsky », у: Липар, XXII, 75, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2021, 35-47. УДК 821.133.1-31.09 Wiazemsky А. 

  DOI: 10.46793/LIPAR75.035B 

  https://doi.ub.kg.ac.rs/doi/casopisi/lipar/10-46793-lipar75-035b/

  2. Дулановић, Владимир и Никола БЈЕЛИЋ, „Бити човек: последњи дани Иве Андрића (по мотивима Андрићевић и Кишових дела)“, у: Лик, часопис за литаратуру и културу, vol. 5 (2019), no. 7, Андрићев институт, Вишеград, 2019, 125-149. 

  DOI: http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?pt=journals&issue=ai_lik-2019-5-7&i=5

   

  M53

  1. БЈЕЛИЋ, Никола, „Увод у драмско дело Ерик-Емануела Шмита“, у: Код 21, год. 2, бр. 2, Шабачко позориште, Шабац, 2016, 7-21. УДК 821.133.1.09-2 Шмит E. 

  http://www.sabackopozoriste.rs/kod-21/kod-21-2.pdf

  М56

  1. БЈЕЛИЋ, Никола, „Прича о француском културном наслеђу од романизоване Галије до ренесансне Француске“, у: Philologia Mediana, Год. XIII, бр. 13, 1081-1087. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2021. УДК 930.85(44)(049.32), 94(44)(049.32). DOI: https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.68

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  М14

  1. БЈЕЛИЋ, Никола, „Беба у савременој француској књижевности“, У: Бебе, Зборник радова са научне конференције Српски језик, књижевност, уметност, књига 2, 173-182. ФИЛУМ, Крагујевац, 2019. УДК 821.133.1-31.09 Darrieussecq M. 

  https://drive.google.com/file/u/1/d/10FukSAMSo4bLS1hHgL2QP0xQpazlsMRP/view?usp=sharing

  2. БЈЕЛИЋ, Никола, „Ерик-Емануел Шмит и музика: драма Загонетне варијације“, у: Rock'n'Roll, Зборник радова са научне конференције Српски језик, књижевност, уметност, књига 2, 215-223. ФИЛУМ, Крагујевац, 2016. УДК 821.133.1-2.09 Schmitt E. 

  http://filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/zbornici/2016%20Zbornik%20X%20skup%202015%20knjiga2.pdf

  3. БЈЕЛИЋ, Никола, „Естетика ружног у поезији Шарла Бодлера и Симе Пандуровића – интертекстуални контекст“, у: Југословенске/европске парадигме и српска књижевност, Зборник радова са научног скупа Српски језик, књижевност, уметност. ФИЛУМ, Крагујевац, 2009, стр. 123-130. УДК 821.133.1-14.09 Baudelaire Ch., 821.163.41-14.09 Пандуровић Б., ISBN 978-86-85991-14-1 (FF)

  4. БЈЕЛИЋ, Никола, „Апсурд и револт у драмском стваралаштву Албера Камија – драма Праведници“, у: Књижевност, друштво, политика, Зборник радова са научног скупа Српски језик, књижевност, уметност. ФИЛУМ, Крагујевац, 2008, стр. 289-301. УДК 821.133.1-2.09 Ками А. ISBN 978-86-85991-10-3 (FF)

  М33

  1. БЈЕЛИЋ, Никола, „Француски писци на сцени Београдског драмског позоришта 1947-2017.“, научни скуп Наука и савремени универзитет 7, тематски зборник радова, књига 1, Језици и књижевности у контакту и дисконтакту, уредник доц. др Иван Јовановић, Филозофски факултет, Ниш, 2018, 187-200. 

  2. БЈЕЛИЋ, Никола, „На трагу симболизма: песимизам као одраз Пандуровићевог 'бодлеријанства' и декаденције“, у: Симболизам у свом и нашем времену, зборник радова са истоимене међународне научне конференције, уредила проф. др Јелена Новаковић. Београд: Филолошки факултет – Друштво за културну сарадњу Србија-Француска, 2016, 307-321. УДК 821.133.1-14.09 Baudelaire Ch., 821.163.41-14.09 Пандуровић Б. ISBN 978-86-6153-387-7

  3. BJELIĆ, Nikola, « Svetlana Velmar-Janković et la France », у: « La langue et la littérature à l’épreuve du temps », зборник радова са скупа DEAF 2 (Dire, écrire, agir en français 2), уредили проф. др Тијана Ашић, проф. др Катарина Мелић, доц. др Биљана Тешановић, мр Никола Бјелић, Милана Додиг, ФИЛУМ, Крагујевац, 2013, 75-86. UDK 821.163.41.09 Velmar-Janković S. УДК 821.163.41.09:821.133.1.09 

  http://filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/zbornici/zbornik_romanistika.pdf

  М34

  1. BJELIĆ, Nikola, „Alternativna istorija Evrope u romanu Civilizations Lorana Binea“. U: Naučni skup s međunarodnim učešćem Jezik, književnost, alternative / Language, Literature, Alternatives. Niš, 15–16. april 2021. Knjiga sažetaka, Izdavački centar – Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2021, str. 20. https://doi.org/10.46630/jkaa.2021

  2. BJELIĆ, Nikola i Vanja Cvetković. « L’espace dans les pièces Hôtel des deux mondes d’Éric-Emmanuel Schmitt et Huis clos de Jean-Paul Sartre ». In : Le treizième colloque international « Les études françaises aujourd’hui : Écrire le monde d’hier et d’aujourd’hui en français » (Novi Sad, les 23 et 24 octobre 2020), Programme et livre des résumés [rédactrices : Tamara Valčić Bulić, Nataša Popović], 12, Université de Novi Sad, Faculté de Philosophie et Lettres, Novi Sad 2020. ISBN 978-86-6065-611-9; URL http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2020/978-86-6065-611-9; COBISS.SR-ID 23351049. 

  3. BJELIĆ, Nikola. « Les écrivains français dans Istanbul d’Orhan Pamuk ». In : Douzième colloque international « Les études françaises aujourd’hui XIe : Entre l’Est et l’Ouest » (Niš, les 8 et 9 novembre 2019), Livre des résumés [rédacteurs : Selena Stanković, Ivan Jovanović, Nermin Vučelj, Nikola Bjelić], 16. Niš : Faculté de Philosophie de l’Université de Niš, Institut français de Serbie, Agence universitaire de la Francophonie, Faculté de Philosophie, 2019. ISBN 978-86-7379-514-0, COBISS.SR-ID 280588044.

  4. БЈЕЛИЋ, Никола, „Беба и скандал: беба у савременој француској књижевности“, књига резимеа, 13. међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2018, 55.

  5. БЈЕЛИЋ, Никола, „Приповедни поступци у Повратку у Аркадију Славице Гароње и Детињству Натали Сарот“, књига резимеа, научни скуп Наука и савремени универзитет 8, Филозофски факултет, Ниш, 2018, 87-88.

Poslednji put izmenjeno sreda, 08 jun 2022 00:23