Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.12.2013.

Marija Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.10.1977.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Novi Sad
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2012 PhD
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Здравковић, Д., Марковић, М., Јовановић, М. (2016). Образовни ресурси у пограничју источне и југоисточне Србије. Ниш: Машински факултат Ниш, ЈУНИОР Ниш, Прометеј Нови Сад, ISBN 978-86-515-1122-9 (M42)

  Јовановић, М. (2017). Описно оцењивање у теорији и пракси. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-440-2  (M42)

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  Уџбеници:

  Joвановић, М. (2022). Основи дидактике.    Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-597-3, https://doi.org/10.46630/odp.2022

   

  Уређивање научне монографије, тематског зборника водећег националног значаја  М48 (2)

  Јовановић, М., Д. Здравковић и В. Трифуновић. 2014. Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. ISBN 978-86-7379-353-5, COBISS.SR-ID 212176140

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Јовановић, М.  (2009). Остваривање сазнајне  и актуелизујуће функције педагошке комуникације у наставној пракси. Педагогија,  2, 247-261. ISSN 0031- 3807. (M51)

  Јовановић, М.  (2009).  O постојећој комуникацији у настави и  о неопходним променама. Настава и васпитање, 2, 201-215. ISSN 054333.(M24)

  Јовановић, М. (2009). Педагошка комуникација као фактор ефикасности наставе. Педагошка стварност, 3-4, 368-382. ISSN 05534569. (M52)

  Јовановић, М.  (2010). Представници социјалне педагогије о васпитању и циљу васпитања, Годишњак за педагогију, Филозофски факултет Ниш, стр.141-151,  ISSN 1821-4770, COBISS.SR-ID 174017804 (M53)

  Јовановић, М.  (2012). Дефинисани исходи наставе као елемент описних оцена Света око нас, Педагогија, 2,  243-251. (M51)

  Јовановић, М. (2012). Иновативни приступи оцењивању ученика: препреке и изазови Годишњак САО, Српска академија образовања, Београд,  уредник проф. др Никола Поткоњак, година VIII, стр. 271-288, УДК 371.13,  ISSN 1820-5461, COBISS.SR-ID 140963340  371.13  (M53)

  Драговић, Њ., Јовановић, М. (2013). Религијско-етничка панорама општине Кладово. ТемеTM G. XXXVII Br. 3 Str.. 1155-1178, UDK 323.1+2+316.72(497.11 Кладово).  (M24)

  Јовановић, M., Димић, Н. (2015).  Индивидуализација наставе применом задатака на три нивоа сложености као модел иновација у наставиУ Годишњак Педагошког факултета у Врању, Главни и одговорни уредник  Сунчица Денић, ISSN 2466-3905, УДК 371.3 371.311.1, 181-195. (M52)

  Jovanović, M., Minić, V. (2015). Ethics in communication in elementary schools, Facta universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psihology and History, Vol. 14, No 1,  UDC 37.013, 37.046.12.064, ISSN 1820-8495. (M53)

  Минић, В., Јовановић, М. (2015). Потреба, значај и садржаји моралног васпитања у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета Призрен-Лепосавић, уредник Петар Рајчевић, Мандак Алија,  UDK 37.034-057.874 COBISS.SR-ID 218367756, ISSN 1452-9343. стр. 37-50. (M53)

  Jovanović, M. and Zdravković, D. (2017).  Nonverbal communication and physical education classes in a social context. Facta universitatis Series: Physical Education and Sport, Vol. 15, No 1, 2017, pp. 195 – 206. DOI: 10.22190/FUPES1701195J , UDC 796.01:316.(M24)

  Jovanović, M., Stojnev, M., Kovčić, V (2017). Communication aspect of contemporary teaching from the perspective of students and teachers in primary schools from a border municipality of Bosilegrad. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju. Knjiga VIII, 1/17, ISSN 2466-3905. Pp. 135-147 (M52)

  Marija, М. Jovanovic, Vesna, S. Kovcic (2017). Contemporary society challenges of integrative teaching.  Sinteze. br.11. pp.39-71. Doi:10.8937/sinteze6-13812 (M53)

  Jevtić, B., Jovanović, M. (2017).  School indicators of encouraging the humanistic educitation of adolescents. Teme. Vol XLI, No 3. Print ISSN: 0353-7919
  Online ISSN: 1820-7804. UDK: 37.017.92-053.6, pp. 587-606.  (М24)

  Savić, Z., Jovanović, M. (2018). Possibilities to improve the quality of teaching at the faculty of sport and physical education in Niš.Teme . г. XLII, бр. 4, 1161-1177.  DOI: 10.22190/TEME1804161S . UDK 378.096:378.147(497.11) (М24)

  Весна Љ. Минић, Mарија М. Јовановић (2018). Значај и примена дидактичких игара у предшколском и основношколском узрасту. Баштина: гласник, 44. ISSN:0353-9008. Sv.44. str.279-295, УДК  УДК 371.382-053.4  37.036-057.874  371.3::0/9-028.31. COBISS.SR-ID 3404300. (M51)

  Марија М. ЈОВАНОВИЋ, Весна Љ. МИНИЋ (2018) Врсте наставног рада  са  даровитим ученицима у редовној настави, Баштина: гласник, 46. ISSN:0353-9008 . str.125-143, УДК  159.928.23.072-057.874  371.311.4 (M51)

  Јовановић, М., Вукић, Т. (2018). Идентификовање даровитих ученика као претпоставка успеха  и изазов савремене наставе. Балканске синтезе. Година  IV, број 3. Ниш: Филозофски факултет. ISSN 2406-1190. УДК 159.928:37.017, 109-123. (M53)

  Јовановић, М., Вукић, Т. (2018). Улога додатне наставе у подстицању и развоју ударовитости. Годишњак за педагогију. Година III,  број 1. Ниш: Филозофски факултет. ISSN 1821-4770.UDK 371.3: 159.928,  7-18. (M54)

  Jovanović, M., Minić, V. (2018). Teachers of physical education on improving the quality of teaching with continuous adjustments to the curricula. FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport, Vol. 16, No 3, 2018, pp. 651 – 661   https://doi.org/10.22190/FUPES180208059J . UDC 796.015:371.214:371.124 (М24)

  Минић, В., Јовановић, М. (2018). Образовање и усавршавање учитеља и наставника Србији у другој у половини прошлог века. Наслеђе. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу. Филум. Крагујевац. Бр. 38, УДК  рада 371.13(497.11)"19/20" УДК 82, ISSN 1820-1768-Наслеђе (Крагујевац), стр. 67-80. (M51)

  Јовановић, Марија и Весна, Минић (2019). Дидактички аспект повратне информације у средњошколском образовању. Наслеђе. година XVI . број44. 37.026:[373.5:316.776. ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац).167-184.(M24)

  Минић, В., Јовановић, М. (2019). Еколошко васпитање и образовање у млађим разредима основне школе. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. 125-144. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082. 37.033-057.874:502/504(497.11); 159.947.5-057.874 DOI:10.5937/ZRFFP49-21288 (M51)

  Минић, В., Јовановић, М. (2019). Педагошки аспекти агресивности у школи. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић. књига 13. ISSN 1452-9343. стр.63-74. (M52)

  Јовановић, Марија, Јовановић, Драгана и Бисера, Јевтић (2019). Преглед заступљености дидактичких садржаја у савременим курикулумима педагогије. Годишњак за педагогију, 4(1), 23-47. UDK 37.02:37.01.ISSN 1821-4770. COBISS.SR-ID 174017804.(M54)

  Minić, V. Jovanović,M. & Jovanović D. (2020). Physical and Health Education in Modern Primary School. Facta Univeritatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 18, No 2, pp. 323- 334 

  https://doi.org/10.22190/FUPES200114030 (M24) 

  Минић, В.,Јовановић, М. (2020). Интегративна настава у савременој основној школи.  Баштина: гласник (50) , 373-387, УДК 37.091.33:373.3, ISSN 0353-9008doi: 10.5937/bastina 30-25930(M51)

  Јовановић, М., Вукић, М. (2020). Комуникациони аспект менторског односа у високошколском образовању.  Настава и васпитање,  69(1), 471-489,  ISSN 0547-3330 UDK378.147.091.31-059.1 378.091.12:005.963.2-051 https://doi.org/10.5937/nasvas2001471J  (M51)

   

   

  Вукић, Т., Јовановић, М. (2020). Дидактички аспект реализације образовања за одрживи развој у курикулумима савремене школе. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Kњига XLV-1 . УДK: 37.02:502.131.1 371.214: 502.131.1 ДОИ: 10.19090/гфф.2020.1.111-129. (111-129)(M51)

  Марија М. Јовановић  (2020). Индивидуализација наставне комуникације у основношколској пракси . Зборник радова.  Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу , 14, 263-273. UDK 378 ISSN 1452-9343(M52)

  Jovanović, M. (2020). Facial expressions in primary school teaching as the feedback in the communication process . FACTA UNIVERSITATIS Series: Teaching, Learning and Teacher Education Vol. 4, No 1, 2020, pp. 17 – 26  https://doi.org/10.22190/FUTLTE2001017J,  UDC 159.925.8:373.3/.4; 81'221.22 ; 37.061/.064  (M54)

  Вукић, Т., Јовановић, М. (2020). Оцењивање ученика у алтернативним школама. Годишњак за педагогију, V /2 (2020), 51–60.  UDK 37.091.26. DOI: https://doi.org/10.46630/gped.2.2020.04 (М54)

  Vukic,T.,Jovanovic,M.,Todorovic,D (2021). Goals and objectives of education for sustainable development as modern curriculum innovation in Serbia, Montenegro and Croatia. FACTA UNIVERSITATIS Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History Vol. 20, No 1, 2021, pp. 55 - 72 https://doi.org/10.22190/FUPSPH2101055V (М51)

  Јовановић, Д., Јовановић, М. (2021). Иницијално дидактичко-методичко образовање будућих педагога – процене студената педагогије. Годишњак за педагогију, VI/1, 35–48, UDK316.644-057.875:[378.6:1(497.11Niš):37.016.                                 DOI: https://doi.org/10.46630/gped.1.2021.3  (М54)

  Јовановић, М., Димитријевић, Д. (2021). Препреке у реализовању наставе на даљину током пандемије изазване вирусом covid-19: перспектива наставника. Зборник Института за педагошка истраживања, 53 (1), 7–66, УДК 37.018.43:077(497.11)"2020"; 37.091.12:005.963; 616.98:578.834, ISSN 0579-6431 https://doi.org/10.2298/ZIPI2101007J( М23)

   

  Jovanović , M ., Dimitrijević, D. (2023). Barriers During Distance Learning in a Pandemic Time from the Aspect of Serbian Secondary School Students. Иновације у настави, XXXVI, 2023/1, 102–116 DOI: 10.5937/inovacije2301102J.UDK 004.85:578.834(497.11) (M23)

   

  Inostrani časopisi (časopisi koji izlaze na engleskom)

  Minić, V. and Jovanović, M. (2014). Serbian language teachers in northern kosovo on general primary school education. International Journal on New Treands in Education and Their Implications (IJONTE), Volume:5 issue:3 Article:03 ISSN 1309-6249,pp 26-39

  Minić, V. and Jovanović, M. (2014).The Arguments and Influences of the Scientific and Technological Revolution on the Changes in the Upbringing and Education. US-China Education Review B Volume 4, Number 9, (Serial Number 40), Issbn 2161-6248, pp. 664-669

  Jevtić, B., Minić, V., Jovanović, M. (2015). Rational learning in the context of school (non) success, International Journal on New Trends in Education and Their Implications(IJONTE), Volume: 6. Issue:3 Article:6 ISSN 1309-6429, pp. 51-63

   Vesna Minic and Marija Jovanovic.(2015). Moral education teaching in primary schools in Serbia. International journal scientific papers KNOWLEDGE, Vol.15.3. ISSN 1857-92, Global impact and Quality factor 1.023 . Pp 1310-1315

  Marija Jovanovic, Vesna Minic. (2016). Individualisation of teaching in the process of descriptive assessment.  Journal of educational and instructional studies in the world (Wjeis),Volume: 6. Special Issue:1 Article: 06 ISSN 2146-7463 pp. 28-37

  Minić, V., Jovanović, M., Elezović, Z. (2017). The Influence of Modern Means of Mass Communication on the Upbringing and Education of Young School Children. Medwell Journals. The Social Sciences. Vol. 12 (8).pp. 1394-1400. ISSN. 1818-5800. Doi: 10.3923/sscience.2017.1394.1400

   

  Minic, V., Jovanovic, M., Milenovic, Z. (2021). An encouraging environment for the development of gifted students within the knowledge society. DHS Društvene i humanističke studije. Filozofski fakultet, Tuzla.  4(17). Vol. 6, 375-390, UDC 37.042: 159.928. ISSN 2490-3604 (print), ISSN 2490-3647 (online). http://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home (M23)  

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јовановић,  М.(2013). Индивидуализација наставних активности у савременој основној школиПојединац, породица, друштво у транзицији :међународни тематски зборник = Individual, Family, Society in Transition : tematic collectionof papers of inernational significance [главни уредник Бранко Јовановић], стр. 247 – Косовска Митровица : Филозофски факултет у Приштини, ISBN 978-86-6349-017-8, Зборници COBISS.SR-ID 203558412. (М14)

  Jovanović, M. (2013). Influence of the Material andTechnical Equipment of School on Application of Some Forms of Teaching in Elementary Schools.  Questions and Perspectives in Education.  International Research Institute s.r.o. Editor © Karlovitz János Tibor. str. 300-308 ISBN 978-80-971251-8-9. (М14)

  Минић, В. и Јовановић, М (2013). Развој школског система у Србији у периоду  1945-1950. године. Зборник радова Наука и традиција, Филозофски факултет, Пале, стр. 733-743. књига 7, том 2/2. Главни уредник Владимир Милисављевић. CIP 1(082), ISBN 978-99938-47-47-2, COBISS.BH-ID 3643160.  (М14)

  В. Минич,М.Йованович (2013).Непрерывное профессиональное развитие учителей в Сербии,  136-141. Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интере-сах устойчивого развития: материалы 11-й междунар. конф.: в 2 ч. / сост.Н. А. Лобанов; под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; ЛГУ им. А. С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. пробл. непрерыв. образования. – Вып. 11. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013.– Ч. II. – 380 с., стр. 136-141. ISBN 978-5-8290-1265-6 (Ч. II, рус.) 978-5-8290-1261-8. УДК 37(082) ББК 74.05 я43 О-23.  (М14)

   Јовановић, М., Минић, В. (2013). Примена проблемске наставе у наставној пракси друштва које учи. Зброник радова: Друштво знања и личност: путевии странпутице (де)хуманизације. Главни уредник Драго Бранковић. стр. 193-205. CIP 008(082), ISBN 978-99955-59-39-7, COBISS.BH-ID 3990508 (М33)

  Минић, В., Јовановић, М. (2013). Сарадња  породице и предшколских установа на Косову и Метохији у циљу унапређивања квалитета живота деце.  Унапређивање квалитета живота дјеце и младих. Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих и Едукацијско-рехабилитацијски универзитет у Тузли. стр. 219-228. ISBN 1986-9886 (М14)

   Јовановић, М. (2014). Mисија основног образовања у очувању националног идентитета Срба упограничном подручју, У Млади  и друштвене промене - између националног идентитета и евроинтеграција = Youth and Social Changes - Between National Identity and European Inteagration : међународни тематски зборник =тematic collection of papers of international significance / [уредили и приредили Мирослав Крстић, Душан Ранђеловић, Гордана Николић]. - Косовска Митровица:  Филозофски факултет Универзитета у Приштини =University of Pristina Faculty of Philosophy.  ISBN 978-86-6349-035-2,  COBISS.SR-ID 212303884, стр. 259-275. (M14)

   Jovanović, M. Minić, V. (2014). Formativno ocenjivanje učenika osnovne škole-put ka ostvarivanju kvaliteta nastavnog procesa. Pedagogija, оbrazovanje i nastava. Ured. Hrvatić N. i dr. Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.348-356 str. ISBN 978-9958-16-023-3 COBISS.BH-ID 21263110 (M14)

  Jovanović, M., Jevtić, B. and Minić, V. (2014). Emotional Features in Teaching Communication in Higher Grades of Elementary School. In Constantineanu, C., Runcan, P., Runcan, R. (coord). (2014). Authority & Power of Christian Values. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-30-3761-3, pp. 147-157 (M14)

  Марија Јовановић, Весна Минић. (2014). Kарактеристике информатичко-комуникацијске писмености савремених педагога. Технологија, информатика и образовање – стање и проблеми, циљеви и могућности, промјене и перспективе. Бања Лука: Филозофски факултет, Институт за педагошка истраживања - Београд, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике - Нови Сад.  131-141. ISBN 987-99955-59-43-4. CIP Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лукa.COBISS.BH-ID. 4343832.стр.131-141 (M45)

  Jovanović, M., Minić, V. and Jevtić, B.(2014).Thе focus of descriptive assessment towwards the development of needs and progress of students in primary schools. SGEM CONFERENCE ON PSYCHOLOGY&PSYCHIATRY, SOCIOLOGY & HEALTHCARE EDUCATIOAN.ISBN978-619-7105-22-3ISSN2367-56-59 DOI:10.5593/sgemsocial2014B11, pp 951-959(M14)

  Оbradović Neven and Marija Jovanović. (2014). Church of Saint Petka: The famous Place in Bosilegrad. In Cult  Places on the Border, edited by Dragoljub B. Đorđević, Dragan Todorović and Dejan Krstić, 339-351.Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-054-7, COBISS.SR-ID 207979788.(M33)

  Marija Jovanovic, Vesna Minic (2014). Interpersonal Communication in Serbian Elementary Schools Teaching Practice,. In Runcan, P., Rata, G. (coord). Applied socisl psychology. Isbn(10): 1-4438-5667-3 Isbn(13): 978-1-4438-5667-6 pp. 97-109. (M33)

  Mинић В. и М. Јовановић (2014). Основна школа на Косову и Метохији у условима глобализације. Наука и глобализација, књига 8, том 2/2, Филозофски факултет, Пале, стр. 735-747. Главни уреднк Владимир Милисављевић. CIP 1(082), ISBN 978-99938-47-57-1, УДК 001:32(082), COBISS.BH-ID 4278522. (M14)

  Minić, V., Jovanović, M. (2014). Primena interneta u nastavi. Sinteza. DOI-10.15308/sinteza-2014-458-461,singidunum, bg.isbn-978-86-7912-539-2,cobiss.sr-id 207574284 pp.458-461. (M33)

  Йованович, M.,  Минич, В. (2015). Образование взрослых в Сербии- возможности и вызовы. Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития,  134-140.  Санкт-Петербург: Под научной редакцией Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова Ленинградский государственный университет, УДК 37(082)ББК 74.05 я 43 О-23. ISBN 978-5-8290-1390-5 (Ч. II, рус.) 978-5-8290-1387-5.(M14)

  Минич, В., Йованович, M, Цветкович, Р.Е. (2015). Сотрудичество дошкольных образовательных учреждений  и семьи в подгатовке детей к школе.  Култура. Политика. Понимамие, 110-117. Белгород: государственный военно-историческый музей заповедник ,, Прохоровское поле,, УДК 338.12.017 (470) ББК338.66; 65.011.7 К 90, ISBN 978-5-9571-1089-7. (M33)

  Оbradović, N., Jovanović, M. (2015). Cemeteries and funeral practices in Bosilegrad.  In Cemeteries and burial customs on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Gavrilović, 207–222. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. UDK  393(497.11 Bosilegrad); 718 ISBN 978-86-6055-068-4 (M33)

  Jovanovic M., Minic V. (2016). The Challenges of Pedagogical Evaluation in Modern Teaching. "LUMEN: Rethinking Social Action. Core Values", editors Antonio Sandu, Ana Frunza, Tomita Ciulei, Gabriel Gorghiu & Amalia Petrovici, este programat sa apara la Editura Medimond Monduzzi International Proceedings Division, Italia. ISBN: 978-88-7587-725-5. S416ID755. pp.717-723. (M14) 

  Йованович,  М., Минич, В. (2016). Роль внеклассных досуговых мероприятий по художественной культуре в совершенствовании единого культурно-бразовательного пространства. Сборник материалов международной научно-практической конференции 24 - 25 ноября 2016 г. Интеграция как базовый фактор создания и развития социокультурного пространства города. Белгород.  ISBN 978-5-9909818-2-9. Стр.200-207. (M33)

  Весна Минић, Марија Јовановић. (2016). Дечија игра као руководећа активност у предшколским установама у Србији. Главни и одговорни уредници: Хицела Ивон, Бранимир Мендеш. Зборник радова знанствене конференције с међународном сарадњом „Дијете, игра, стваралаштво“, одржане 24-25 рујна 2015. У Сплиту. Загреб, УДК 371.382(063) ISBN 978-953-7395-94-0 ISBN 978-953-6103-47-8  160528033 (HR A2)(M33)

  Минић, В., Јовановић, М. (2018). Слободно време као фактор васпитања и образовања ученика основношколског узраста. Међународни тематски зборник: Наука без граница. Косовска Митровица: Филозофски факултет. ISBN 978-86-6349-105-2. UDK. 379.8-057.874, 355-371. (M13)

  Јовановић, М., Минић, В.(2019). Ставови ученика средњих школа у Косовској Митровици и Нишу о емпатичности наставника и начинима њеног испољавања. Наука без граница II: Приступи у образовању. ISSN 978-86-6349-123-6.стр.119-137. (M13)

  Minić, Vesna & Marija, Jovanović. (2019). Religious education during the first cycle of primary education in Serbia. International journal КNOWLEDGE. UDK 37.Vol.30.2. Issn2545-4439. Issn 1857-923X. pp.373-380(М14) 

   

   

  Jovanović, M. (2020). Applying interactive teaching strategies in order to acquire sustainable knowledge. KNOWLEDGE -International Journal, Vol.41.2(pp.307-312).  ISSN: 1857-923X (Printed);ISSN: 2545-4439 (Online)(M33)


   

   

   

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јовановић, М.  (2005). Савремена настава и комуникација; у: Грандић, Р. (уред.): ”Савремене концепције, схватања и иновативни поступци у васпитно-образовном и наставном раду и могућности примене у савременој школи” (637-642). Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине. ISBN 86-84367-17-0,   COBISS.SR-ID 208288263 (М63)

  Јовановић, М.  (2005). Неке идеје радне школе у текућој реформи школе код нас; у: Влаховић, Б. и др.( уред.): Савремени токови у образовању и усавршавању наставника и васпитача у основном и предшколском васпитању и образовању (429-434). Врање: Учитељски факултет у Врању. ISBN 86-82695-21-9, COBISS.SR-ID 125756428. (М63)

  Јовановић, М. и Минић, В. (2007). Насиље у школама- последица сукоба у нашем друштву; у: Јовановић, Н. и Митровић, Љ. (прир.):   ”Омладина Балкана између насиља и културе мира” (263-268). Ниш: Филозофски факултет. ISBN  978-86-7379-135-7,   COBISS.SR-ID 141667852. (М45)

  Јовановић, М.  (2009). Наставне технологије, предности и недостаци; у: Даниловић, М. и Попов, С. (прир.): Технологија, информатика, образовање за друштво учења и знања (211-215). Нови Сад - Београд: Факултет техничких наука, ИПИ. ISBN  978-86-7447-083-1,   COBISS.SR-ID  243356167. (М45)

  Јовановић, М.  (2009). Ефикасном педагошком комуникацијом против насиља у школи; у: Милосављевић, Љ. и др. (прир.): Противуречности социјализације младих и улога образовања у  афирмацији вредности културе мира” (273-282). Ниш: Филозофски факултет. ISBN  978-86-7379-179-1,   COBISS.SR-ID 167531276. (M45)

  Јовановић, М.  (2011).Описним оцењивањем до хуманизације наставе. у: Виденовић, Р(уред.): ” Васпитање за хумане односе- проблеми и перспективе, (502-514). Филозофски факултет Ниш.  9 ISBN 78-86-7379-233-0; COBISS.SR-ID 188518412 (M45)

  Јовановић, М.  (2012). Дидактика високог образовања као темељна основа иновирања и осавремењавања васпитно-образовног рада на савременом универзитету. у :  "Образовање и савремени универзитет", Филозофски факултет Ниш, (134-145). ISBN 978-86-7379-266-8; COBISS.SR-ID 194774540 (M45)

  Јовановић, М. (2013). Дисторзије педагошке комуникације и њихово превазилажење као основа хуманизације наставе на савременом универзитету. Зборник радова Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Ниш, стр. 242-252.  UDK 378.145:37.01, CIP 378(082), 930(497.11)(082), 316:7:37(082), ISBN 978-86-7379-297-2, COBISS.SR-ID 201316044 (М45) 

  Јовановић, М.(2014). Денотативна и конотативна димензија наставне комуникације– реалност или императив педагошке стварности. У Савремене тенденције у наставним иваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима: тематски зборник /[главни и одговорни уредник Сунчица Денић].Врање: Учитељски факултет,ISBN 978-86-6301-011-6  COBISS.SR-ID 207648268, стр.277-290 (M45)

  Јовановић.М. (2014). Средње образовање у условима глобализације. Наука и савремени универзитет 3.  Филозофски факултет, Ниш, стр. 451 – 467. UDK 37.06:364.636]:005.44 ISBN 978-86-7379-348-1 (M45)

  Минић, В., Јовановић, М. (2015). Улога васпитача у стварању партнерских односа у предшколским установама на Косову и Метохији. У: Наше стварање, Зборник радова са десетог симпозијума ,, Васпитач у 21. веку,,. Алексинац: Висока школа струковних студија Алексинац, UDK 37.03]:316.614:373.2(497.115), 371.135:37.064]:373.2(497.115) ISBN 978-86-7746-506-3, COBISS.SR-ID 212860940, стр 468-476. (M63)

  Mарија Јовановић, Весна Минић.(2017). Егземпларна настава у наставној пракси разредне наставе. Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, Тематски зборник радова. Главни и одговорни уредник: Живорад Миленовић и Слађана Видосављевић.Лепосавић:Учитељски факултет. стр. 261-275. УДК 371.3(082) 37.013.42(082) 821.163.41.09(082) 811.163.41(082) ISBN 978-86-84143-43-5. COBISS.SR-ID 247484684 (М45)

  Јовановић. М. (2018). Даровитост ученика и настава као изазов учитељског позива.  Место и улога учитеља у савременом друштву : тематски зборник [главни и одговорни уредник Данијела Здравковић]. Врање : Педагошки факултет  универзитета у Нишу. SBN 978-86-6301-026-0,  COBISS.SR-ID 271582476, 44-55 . (М45)

  Јовановић, Марија и Весна, Минић,В.(2019). Стратегије интерактивног приступа настави у основној школи. Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и преспективе. Зборник радова. Лепосавић:Учитељски факултет у Призрену. ISBN 978-86-84143-51-0. 267-276(M45)

Poslednji put izmenjeno nedelja, 23 april 2023 22:54