Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.06.2018.

Aleksandar Novaković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14. mart 1990.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: 2013.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Новаковић, Александар. Информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у настави. У: Јањић, Марина. Методичке рефлексије о савременим аспектима наставе фонетике и фонологије српског језика. Ниш: Филозофски факултет, 2015: стр. 161–187.

 • Knjige i udžbenici:

  Јањић, Марина, Александар Новаковић. Наставно дизајнирање часова српског језика, Ниш: Филозофски факултет, 2015.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ранђеловић, Бранислав, Александар Новаковић. ,,Средњовековна књижевност и електронски ресурси у школи XXI века”. Црквене студије, 18(2021), стр. 417–432.

  Новаковић, Александар, Никола Татар. ,,Разврставајући тестови у настави српског језика као страног”. Баштина, 53 (2020), Приштина–Лепосавић: Институт за српску културу, стр. 1–15. ISSN 0353–9008 DOI: https://doi.org/10.5937/bastina31-29208

  Новаковић, Александар, Снежана Божић. ,,Ставови студената србистике према платформама за електронско учење (Google Classroom и Hangouts Meet)”. Методички видици, 11, Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 13–28. ISSN 2334-7465. DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.13-28.

  Новаковић, Александар. ,,Структура лекције у уџбеницима за учење српског и енглеског језика као страногˮ. Прилози настави српског језика и књижевности, 9 (2020), Бања Лука: Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, стр. 81-92. http://dx.doi.org/10.7251/PNSJK2009081N

  Божић, Снежана, Александар Новаковић. ,,О читалачким навикама средњошколаца и настави књижевности”. Иновације у настави, XXXIII, 2020/3, стр. 14–27. DOI: www.doi.org/ 10.5937/inovacije2003014B

  Janjić, Marina, Aleksandar Novaković. ,,The implementation of theoretical assumptions in Serbian Language teaching practice”. Facta Universitatis, Vol. 18, No 1, 2020, 27–36. DOI: https://doi.org/10.22190/FULL2001027J

  Јањић, Марина, Александар Новаковић. ,,Категоризација и анализа студентских грешака на испитним часовима српског језика”. Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 112–127. DOI: https://doi.org/10.5937/inovacije2002112J

  Новаковић, Александар (2019). ,,Досије вуковац: истраживање у вези са актуелним питањима у оцењивању ученикаˮ. Philologia Mediana 11, Ниш: Филозофски факултет, стр. 559-569, ISSN 1821-3332.

  Новаковић, Александар, Јелена Стошић (2019). ,,Нишки основношколци и средњошколци између ћирилице и латиницеˮ. Прилози настави српског језика и књижевности, 8, стр. 131-139. http://dx.doi.org/10.7251/PNSJK1908131N

  Новаковић, Александар (2019). ,,Контрастивна анализа садржаја и дидактичке обликованости уџбеника за учење српског и енглеског језика као страногˮ. Годишњак за српски језик, бр. 17, год. ХХХ, 65−87.

  Новаковић, Александар (2019). ,,Дидактичко-методичка обликованост радне свеске за учење српског и енглеског језика као страног – контрастивни приступˮ. Годишњак за српски језик, бр. 16, год. ХХIX, 75−94.

  Novaković, Aleksandar, Violeta Stojičić. ,,Future I Tense Form in the Prizren-Timok Dialect of Serbianˮ. Dialectologia, 22 (2019), University of Barcelona: 101-144, ISSN: 2013-2247, http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia22/.

  Новаковић, Александар. ,,Говор јутјубера – његова језичка анализа и могући утицај на говор ученикаˮ. Philologia Mediana 10 (2018), Ниш: Филозофски факултет, стр. 571-588, ISSN 1821-3332.

  Новаковић, Александар. ,,Изазови времена пред уџбеничким комплетом за учење српског језика – компаративни приступ мобилним апликацијама за учење енглеског језикаˮ. Контексти 4 (2018), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 323-340, ISBN 978-86-6065-473-3

  Новаковић Александар, Ана Мијајловић. ,,Стилови и стратегије учења енглеског језика као страногˮ. Folia linguistica et litteraria, бр. 21 (2018), стр. 97−132, ISSN 2337-0955 (Online), ISSN 1800-8542 (Print)

  Јанић, Александра и Александар Новаковић. „Различити нивои исказивања лепоте у уџбеницима за српски и бугарски језик као страниˮ. Красотата в културата на Българи и Сърби. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017: 159–172. ISBN 978-619-208-100-3

  Судимац, Нина и Александар Новаковић. ,,Академски чланци англиста, србиста и романиста кроз визуру нове језичке типологије: ко је најодговорнији према читаоцима?ˮ Folia linguistica et litteraria, бр. 17 (2017), стр. 187−206.

  Судимац, Нина и Александар Новаковић. ,,Прилог проучавању прозодијске норме у основној школи на подручју косовско-ресавског дијалекта”, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, год. VIII, књ. 1 (2017), Зборник радова са VIII научног скупа младих филолога Србије, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 149−161. (811.163.41:811(082), ISBN 978-86-80796-05-5)

  Новаковић Александар и Нина Судимац. ,,Дискурсне функције заменица ја и ми у академским чланцима србиста и англистаˮ. Наслеђе, 38 (2017) Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, стр. 81−94.

  Новаковић, Александар. ,,Трајање емотивно ангажованих исказа у српском језикуˮ. Philologia Mediana, Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 351−369.

  Новаковић, Александар. ,,Хиперкорекција у говору ученика и студената на подручју призренско-тимочког дијалектаˮ. Књижевност и језик, LXIII/3-4 (2016), 333−350, DOI: https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.9

  Новаковић, Александар. ,,Да куцнем у дрво... Етнолингвистички приступ проучавању лексеме дрвоˮ. Годишњак за српски језик, Год. XXVIII, бр. 15 (2017), стр. 145−164.

  Новаковић, Александар. ,,Рефлексивни модел методичке праксе на Филозофском факултету универзитета у Нишуˮ. Методички видици, v. 8, n. 8 (2018), стр. 11−30. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1851>

  Новаковић, Александар. ,,Специфичности наставе дијахроније српског језика”. Учење и настава. Год. 1, бр. 4 (2015), стр. 705–722.

  Новаковић, М. Александар. ,,Образовни софтвер на часовима (фонетике) српскога језика – практични пример употребе програма Prezi и HotPotatoes”. Методички видици, 2014, год. 5, бр. 5 (2014), 81‒94, ISSN 2334-7465 (Online), ISSN 2217-415X (Štampano izd.); DOI (часопис нема овај број), http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/issue/view/73

  Јањић, Марина, Александар Новаковић. ,,Функционалност приручника и практикума проф. др Јордане Марковић”. На темељима народних говора – зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију (2020), Ниш: Филозофски факултет, стр. 269–284.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Новаковић, Александар (2020). ,,Функционалност електронског интерактивног уџбеника Serbian for Beginners у настави српског језика као страног”. Српски као страни језик у теорији и пракси IV: тематски зборник радова , Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, стр. 459–474.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 29 mart 2021 18:36