Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.06.2018.

Nina Sudimac Jović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 2. 8. 1991.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu (osnovne, master i doktorske studije)
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i književnost (osnovne studije), Srpski jezik (master i doktorske studije)
 • Godina diplomiranja: 2014. (osnovne studije), 2015. (master studije), 2021. (doktorske studije)
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Živković, Ema & Nina Sudimac. 2021. The effect of focus and the focus particle samo on the exclusion of contextual alternatives in Serbian. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, Volume 57, Issue 2, pp. 299-324. ISSN 1897-7499, DOI: 10.1515/psicl-2021-00xx. https://doi.org/10.1515/psicl-2021-0013

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Судимац, Нина. 2023. Особине консонантског система српских говора у Румунији (Свиница). Philologia Mediana, XV, број 15, 279–291. ISSN18213332. doi: 10.46630/phm.15.2023.20

  Судимац, Нина. 2023. Како лако (про)говорити на српском – српски као страни језик на Филозофском факултету у Нишу у светлу методике (Александар Новаковић. Увод у методику наставе српског као страног језика, Филозофски факултет, Ниш, 2022). Philologia Mediana, XV, број 15, 783–787. ISSN18213332. doi: 10.46630/phm.15.2023.54

  Судимац, Нина. 2021. Српски језик у светлу савремених акустичких истраживања (Александра Лончар Раичевић. Акустичка анализа прозодије речи у српском језику, Филозофски факултет, Ниш, 2020). Philologia Mediana, XIII, број 13, 1007–1112. ISSN1821-3332. https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.72 

  Sudimac, Nina. 2020. An analysis of phonetic-phonological and orthographic errors when learning Serbian as foreign language. Facta Uuniversitatis, Series: Linguistics and Literature. Vol 18, No 1. University of Niš, pp. 109-118. (ISSN 0354-4702 – Print; ISSN 2406-0518 Online). https://doi.org/10.22190/FULL2001109S). 

  Судимац, Нина. 2019. Вокалски квантитет у светлу ставова према варијететима српског језика. Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске - Друштва чланова у Црној Гори IX/10, 37–53. УДК 811.163.4’342.41.   

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2019. Белићеви погледи на природу експираторног акцента из данашње перспективе. Philologia Mediana, XI/11. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 203–215. ISSN (штампано): 1821-3332; UDK 81116341'342.1:811.163.41'282.3.

   Sudimac, Nina & Violeta Stojičić. 2019. Partial transphonemization of English loanwords in Serbian: Acoustic evidence from three vowels. Facta Uuniversitatis, Series: Linguistics and Literature. Vol 17, No 1. University of Niš, pp. 75-83. (UDC 811.111'342.1:811.163.41'342.1 811.163.41'373.45:811.111 ISSN 0354-4702 – Print; ISSN 2406-0518 – Online; https://doi.org/10.22190/FULL1901075S).

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2018. Акустички опис нагласка у говорима тимочко-лужничког дијалекта. Philologia Mediana, X/10. Ниш: Филозоски факултет, Универзитет у Нишу, 423–439 (УДК 811.163.41’282.3’342.8, ISSN 1821–3332).

  Судимац, Нина. 2018. Ставови средњошколаца према осам урбаних варијетета српског језика. Српски језик: студије српске и словенске, 23, 1, 2018, 561–580. ISSN 0354-9259, УДК 811.163.41’27 316.644- 057.874:811.163.41’28. 

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2017. Акустички опис нагласка у говорима призренско-јужноморавског дијалекта, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/2, Нови Сад 2017, 209–225. UDC 811.163.41’282 UDC 811.163.41’342.1; ISSN-0352-5724 ).

  Судимац, Нина. 2017. Скраћење вокалског трајања у српском и енглеском језику – контрастивно истраживање. Philologia Mediana, IX/9. Ниш: Филозоски факултет, Универзитет у Нишу, 501–528 (UDC 811.163.41’342.1:811.111’342.1; ISSN 1821–3332). 

   Судимац, Нина и Александар Новаковић. 2017. Академски чланци англиста, србиста и романиста кроз визуру нове језичке типологије: ко је најодговорнији према читаоцима? Folia linguistica at literaria: Časopis za nauku o jeziku i književnosti, 17. Никшић: Институт за језик и књижевност–Филолошки факултет, 187–207 (ISSN 1800-8542 (PRINT); ISSN 2337-0955 (ONLINE); UDK 81’42).

  Новаковић, Александар и Нина Судимац. 2017. Дискурсне функције заменица ја и ми у академским чланцима србиста и англиста. Наслеђе, 38, 81–94. Kрагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Kрагујевцу. (UDK 811.163.41'42'367.626.1: 811.111'42'367.626.1; ISSN 1820-1768).

  Судимац, Нина. 2016. Социофонетски поглед на српске језичке варијетете – Перцепција. Акустика. Ставови. Philologia Mediana, VIII/8. Ниш: Филозоски факултет, Универзитет у Нишу, 555–586. (ISSN 1821-3332; UDK 811.163.41’342.8:81’27 81’342.1 81’342.41).

  Судимац, Нина. 2016. Kонтрастивна анализа високих/затворених вокала у продукцији изворних говорника британског енглеског и српског. Филолог VII, број 14. Бања Лука: Филолошки факултет, 36–56. (ISSN 1986-5864; UDK 811.163.41’373.45:811.111’373.45; DOI 10.21618/фил1614036с).

  Судимац, Нина. 2015. Етнолингвистички приступ проучавању лексеме ветар, Годишњак за српски језик, година XXVIII, број 15, Ниш: Филозофски факултет, 183–205 (UDK 811.163.41’282’374, 811.163.41’373.22. ISSN 2334-6922).

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Судимац Јовић, Нина. 2023. О неким фонетским карактеристикама српских говора у Румунији (Свиница). Исходишта 9, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији - Филозофски факултет Универзитета у Нишу, година 9, број 9, 355–366. ISSN 2457-5585; УДК 811.163.41’342.4(498.5 Свиница) https://doi.org/10.46630/ish.9.2023.23

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2022. Степен проучености фонетских и прозодијских особина српских говора у Румунији. Исходишта 8, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији - Филозофски факултет Универзитета у Нишу, година 8, број 8, 97–111. ISSN 2457-5585; UDK811.163.41’282.2(498); https://doi.org/10.46630/ish.8.2022.8

  Судимац, Нина. 2020. Особине консонантског система српских говора у Румунији (Пољадија). Исходишта 6, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, година 6, број 6, 285–297. 
  UDK 811.163.41'342.42(498,5) ISSN 2457-5585. https://doi.org/10.46630/ish.6.2020.21

  Судимац, Нина. 2019. Најчешће грешке приликом усвајања српског језика као страног код студената румунске националности. Исходишта 5, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, година 5, број 5, 441–455. UDK 821.163.41'243-057.87(=135.1) ISSN 2457-5585.

  Živković, Ema i Nina Sudimac. 2019. The effects of focus and focus particles on the exclusion of contextual alternatives in Serbian In: Book of Abstracts from the conference Language, literature, context, Faculty of Philosophy, University of Niš, April 12-13, 2019, pp. 43-44.

  Figar, Vladimir i Nina Sudimac. 2018. Evaluating the Level of Explanatory Adequacy of Meaning Construction Models: A Case Study of Persuasive Speech. In: Book of Abstracts from the conference Language, literature, theory, Faculty of Philosophy, University of Niš, April 27-28, 2018, pp. 28-29. 

  Loncar Raicevic, Aleksandra i Nina Sudimac. 2017. ACOUSTIC PARAMETERS OF SPEECH AS FORENSIC MARKERS FOR SPEAKERS OF PRIZREN-TIMOK DIALECT, Thematic conference proceedings of international significance ARCHIBALD REISS DAYS, Tom I, Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade 2017, 461–473. ISBN 978-86-7020-378-5.  

  Sudimac, Nina. 2017. APPLICATION OF PHONETIC KNOWLEDGE FOR FORENSIC PURPOSES. Knowledge – International Journal. Vol. 20.2. Skopje, pp. 697 – 703. (ISSN 2545 – 4439, ISSN 1857 – 923X; UDK 37).

  Судимац, Нина. 2014. Употреба ИKТ-а на пројекту Настава српског језика путем Скајпа за омладину из дијаспоре. Зборник радова 7. научно-стручног скупа Студенти у сусрет науци са међународним учешћем, 26–28. новембар, 2014, Бања Лука, 261–270. (UDK 004.031.42:371.39; (ISBN 978-99955-792-5-8).

  Судимац, Нина. 2014. Утицај призренско-тимочке средине на природу узлазних акцената, Књига сажетака са 7. научно-стручног скупа „Студенти у сусрет науци” са међународним учешћем, Универзитет у Бањој Луци (ISSN 978-99955-792-2-7), Босна и Херцеговина, 26–28. новембар 2014.

  Судимац, Нина. 2013. Акценат романизама на Дневнику 2, Књига сажетака са 6. научно-стручног скупа „Студенти у сусрет науци” са међународним учешћем, Универзитет у Бањој Луци, 224 – 225 (ИССН 978-99955-710-9-2), Босна и Херцеговина, 27–29. новемабр 2013.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Судимац Јовић, Нина. 2024. Ортографска и граматичка норма у нишким електронским медијима, у: Љ. Раденковић, М. Јањић, М. Николић (ур.), Језик нишких медија, Београд: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик, 177–187. (ISBN 978-86-6184-027-2).

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2022. Теорија, пракса и ставови говорника о наглашавању страних речи на примерима из медицинске терминологије, у: Софија Милорадовић, Марина Јањић (ур.), Јавни говор у условима пандемије ковид 19, Београд: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик, 93–107. (ISBN 978-86-82496-00-7).

  Судимац, Нина. 2020. Трајање вокала у два регионална варијетета српског језика. Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика. Андрићев институт–Вишеград: Андрићград, 5–6. октобар, 2020, 271–297. ISBN 978-99976-21-65-8. 

  Судимац, Нина и Александар Новаковић. 2017. Прилог проучавању прозодијске норме у основним школама на подручју косовско-ресавског дијалекта. У: М. Kовачевић (уред.). Зборник радова VIII научног скупа младих филолога Србије, Kрагујевац: Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Kрагујевцу, 149–161. (801:81'1'28(497.111):371.212; ISBN 978-86-80796-05-5).

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 12 mart 2024 09:22