Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 14.06.2018.

Nina Sudimac

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 2. 8. 1991.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: 2014.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Судимац, Нина. 2019. Вокалски квантитет у светлу ставова према варијететима српског језика. Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске - Друштва чланова у Црној Гори IX/10, 37–53. УДК 811.163.4’342.41.   

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2019. Белићеви погледи на природу експираторног акцента из данашње перспективе. Philologia Mediana, XI/11. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 203–215. ISSN (штампано): 1821-3332; UDK 81116341'342.1:811.163.41'282.3.

   Sudimac, Nina & Violeta Stojičić. 2019. Partial transphonemization of English loanwords in Serbian: Acoustic evidence from three vowels. Facta Uuniversitatis, Series: Linguistics and Literature. Vol 17, No 1. University of Niš, pp. 75-83. (UDC 811.111'342.1:811.163.41'342.1 811.163.41'373.45:811.111 ISSN 0354-4702 – Print; ISSN 2406-0518 – Online; https://doi.org/10.22190/FULL1901075S).

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2018. Акустички опис нагласка у говорима тимочко-лужничког дијалекта. Philologia Mediana, X/10. Ниш: Филозоски факултет, Универзитет у Нишу, 423–439 (УДК 811.163.41’282.3’342.8, ISSN 1821–3332).

  Судимац, Нина. 2018. Ставови средњошколаца према осам урбаних варијетета српског језика. Српски језик: студије српске и словенске, 23, 1, 2018, 561–580. ISSN 0354-9259, УДК 811.163.41’27 316.644- 057.874:811.163.41’28. 

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2017. Акустички опис нагласка у говорима призренско-јужноморавског дијалекта, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/2, Нови Сад 2017, 209–225. UDC 811.163.41’282 UDC 811.163.41’342.1; ISSN-0352-5724 ).

  Судимац, Нина. 2017. Скраћење вокалског трајања у српском и енглеском језику – контрастивно истраживање. Philologia Mediana, IX/9. Ниш: Филозоски факултет, Универзитет у Нишу, 501–528 (UDC 811.163.41’342.1:811.111’342.1; ISSN 1821–3332). 

   Судимац, Нина и Александар Новаковић. 2017. Академски чланци англиста, србиста и романиста кроз визуру нове језичке типологије: ко је најодговорнији према читаоцима? Folia linguistica at literaria: Časopis za nauku o jeziku i književnosti, 17. Никшић: Институт за језик и књижевност–Филолошки факултет, 187–207 (ISSN 1800-8542 (PRINT); ISSN 2337-0955 (ONLINE); UDK 81’42).

  Новаковић, Александар и Нина Судимац. 2017. Дискурсне функције заменица ја и ми у академским чланцима србиста и англиста. Наслеђе, 38, 81–94. Kрагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Kрагујевцу. (UDK 811.163.41'42'367.626.1: 811.111'42'367.626.1; ISSN 1820-1768).

  Судимац, Нина. 2016. Социофонетски поглед на српске језичке варијетете – Перцепција. Акустика. Ставови. Philologia Mediana, VIII/8. Ниш: Филозоски факултет, Универзитет у Нишу, 555–586. (ISSN 1821-3332; UDK 811.163.41’342.8:81’27 81’342.1 81’342.41).

  Судимац, Нина. 2016. Kонтрастивна анализа високих/затворених вокала у продукцији изворних говорника британског енглеског и српског. Филолог VII, број 14. Бања Лука: Филолошки факултет, 36–56. (ISSN 1986-5864; UDK 811.163.41’373.45:811.111’373.45; DOI 10.21618/фил1614036с).

  Судимац, Нина. 2015. Етнолингвистички приступ проучавању лексеме ветар, Годишњак за српски језик, година XXVIII, број 15, Ниш: Филозофски факултет, 183–205 (UDK 811.163.41’282’374, 811.163.41’373.22. ISSN 2334-6922).

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Судимац, Нина. 2019. Најчешће грешке приликом усвајања српског језика као страног код студената румунске националности. Исходишта 5, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, година 5, број 5, 441–455. UDK 821.163.41'243-057.87(=135.1) ISSN 2457-5585.

  Živković, Ema i Nina Sudimac. 2019. The effects of focus and focus particles on the exclusion of contextual alternatives in Serbian In: Book of Abstracts from the conference Language, literature, context, Faculty of Philosophy, University of Niš, April 12-13, 2019, pp. 43-44.

  Figar, Vladimir i Nina Sudimac. 2018. Evaluating the Level of Explanatory Adequacy of Meaning Construction Models: A Case Study of Persuasive Speech. In: Book of Abstracts from the conference Language, literature, theory, Faculty of Philosophy, University of Niš, April 27-28, 2018, pp. 28-29. 

  Loncar Raicevic, Aleksandra i Nina Sudimac. 2017. ACOUSTIC PARAMETERS OF SPEECH AS FORENSIC MARKERS FOR SPEAKERS OF PRIZREN-TIMOK DIALECT, Tematic conference proceedings of international significance ARCHIBALD REISS DAYS, Tom I, Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade 2017, 461–473. ISBN 978-86-7020-378-5).  

  Sudimac, Nina. 2017. APPLICATION OF PHONETIC KNOWLEDGE FOR FORENSIC PURPOSES. Knowledge – International Journal. Vol. 20.2. Skopje, pp. 697 – 703. (ISSN 2545 – 4439, ISSN 1857 – 923X; UDK 37).

  Судимац, Нина. 2014. Употреба ИKТ-а на пројекту Настава српског језика путем Скајпа за омладину из дијаспоре. Зборник радова 7. научно-стручног скупа Студенти у сусрет науци са међународним учешћем, 26–28. новембар, 2014, Бања Лука, 261–270. (UDK 004.031.42:371.39; (ISBN 978-99955-792-5-8).

  Судимац, Нина. 2014. Утицај призренско-тимочке средине на природу узлазних акцената, Књига сажетака са 7. научно-стручног скупа „Студенти у сусрет науци” са међународним учешћем, Универзитет у Бањој Луци (ISSN 978-99955-792-2-7), Босна и Херцеговина, 26–28. новембар 2014.

  Судимац, Нина. 2013. Акценат романизама на Дневнику 2, Књига сажетака са 6. научно-стручног скупа „Студенти у сусрет науци” са међународним учешћем, Универзитет у Бањој Луци, 224 – 225 (ИССН 978-99955-710-9-2), Босна и Херцеговина, 27–29. новемабр 2013.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Судимац, Нина и Александар Новаковић. 2017. Прилог проучавању прозодијске норме у основним школама на подручју косовско-ресавског дијалекта. У: М. Kовачевић (уред.). Зборник радова VIII научног скупа младих филолога Србије, Kрагујевац: Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Kрагујевцу, 149–161. (801:81'1'28(497.111):371.212; ISBN 978-86-80796-05-5).

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 09 februar 2020 21:47