Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Miroslav Pešić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.01.1981
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Мирослав Пешић, Политичке странке и увођење паламентаризма у Србији од 1881. до 1903. године, Филозофски факултет,Ниш 2017, 402.

  328(497.11)"1881/1903"

  329(497.11)"1881/1903"

  94(497.11)"1881/1903"

  ISBN 978-86-7379-455-6

  COBISS:SR-ID 238874124

 • Radovi u ostalim časopisima:

          Мирослав Пешић, Никола Пашић од социјалисте до радикала, у: Браничевски гласник, бр.6, Пожаревац 2009, 66-79. М53

  ISSN 1451-2599; COBISS. SR-ID 243169943

  УДК 32: 929 Пашић Н. 329 (497.11)“ 18“

        Мирослав Пешић, Милош Ђорђевић, Прилози за библиографију боја на Чегру 1809. године, у: Пешчаник, бр.7, Ниш 2009, 83-85. М53

  UDK 016: 355.48 (487.11) „1809“

      Мирослав Пешић, Уставно стање у Србији шездесетих година 19. века, у. Пешчаник, бр.8, Ниш 2010, 42-54. М53

  UDK 342.4 (497.11) 186 (091)

  • Мирослав Пешић, Прва Законодавна Скупштина у Кнежевини Србији и доношење органских закона из 1870. Године, у: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XLIV (2), Косовска Митровица 2014, 163-175.

  УДК : 94: 34253 (497.11)* 1870*

  DOI: (10.5937) ZRFF 44-5767  (М51)   

  Мирослав Пешић, Настава опште историје новог века II (XIXвека) на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, у: Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ.VIII,1, Врање 2017, 123-131  М52  

  УДК 94(100)"19":37.016

  94(100)"19":378.14

  ISSN 1820-3396

  Мирослав Пешић, Политичке странке и уставно питање у Краљевини Србији 1882-1883.године, у: Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ.X,1, Врање 2019, 65-74    М52  

  УДК 329(497.11)"1882/1883"

  342.4(497.11)"1882/1883"

  ISSN2466-3905

  Miroslav Pešić, The first liberal-radical coalition government in the Kingdom of Serbia in 1887, Facta Universitatis series: Psilosophy, Sociology, Psychology and History, vol.18, Niš 2018, pp.137-147   M52

   doi.org/10.22190/FUPSPH1802137P

  UDC323(497.11)"1887"

  ISSN 1820-8495

  Мирослав Пешић, Напредна странка у Краљевини Србији од 1887. до 1896.године, у: Зборник Правног факултета у Нишу, бр.87, Ниш 2020, 55-72  М51  

  10.5937/zrpfn 0-25426

  UDK: 94(497.11)"18"

  329.13(497.11)"18"

  ISSN 0350-8501

   

  • Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Оснивање и организација српских политичких странака у 19. веку, у: Теме, бр.3, Ниш 2015, 945-964.

  UDK 329 (497.11) „18“ (М24)

  Мирослав Пешић, Избори за велику Народну скупштину у Краљевини Србији 1888.године, у: Зборник матице српске за друштвене науке, бр.157/158, Нови Сад 2016, 619-636.

  ISSN 0352-5732

  COBISS.SR-ID 3360258

  UDC 324(497,11)“1888“

  DOI:10.2298/ZMSDN 1658619P M24

  Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Функционисање парламентарног система у Краљевини Србији од 1889.до 1892. Године, у: Историјски часопис, бр. LXV, Београд

  2016, 331-353 М24  

  Мирослав Пешић, Божица младеновић, Криза парламентарног система у Краљевини Србији од 1892. до 1894. године, у:историјски часопис, vol. LXVI, Београд 2017, 401-436    М24

  УДК: 342.53:94 (497.11)"1892/1894"

  ISSN 0350-0802

  ISSN 0350-0802 ; Удк: 342.533:329(497.11)“1889/1892“

  Мирослав Д. Пешић, Страначке борбе у Краљевини Србији 1882-1883.године, у:Историјски часопис, књ. LXVIII, Београд 2019, 281-303 М24

  Удк:329:94 (497.11)"1882/1883"

  DOI: 10.34298/IC196828IP

  ISSN 0350-0802   

  Мирослав Пешић, Страначке борбе у Краљевини Србији од 1884. до 1887. године, у: Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици L, Косовска Митровица 2020, 143-159  М24

  329.055(497.11)"1884/1887"

  94:323(497.11)"1884/1887"

  DOI:10.5937/ZRFFP 50-26092

  ISSN 0354-3293

  Мирослав Пешић, Окупљање либерала под вођством Јована Ристића од 1868. до 1873. године, у: Теме, бр. XLV, Ниш 2021, 383-402 M24

  UDK 94 (497.11)"1868/1873"

  doi.org/10.22190/TEME181222021P

  ISSN 0353-7919

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

    Божица Младеновић, Мирослав Пешић, Први Балкански рат у мемоарима Павла Блажарића, у: Први Балкански рат 1912/1913. године: Друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1913), Међуноародни тематски зборник, Ниш 2013, 287-300. М14

             ISBN 978-86-7379-289-7 ; COBISS.SR-ID 199512332

             Удк 94(497.11)“ 1912/1913“; 355:929 Blažarić P.

   Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Развој либералних идеја у Кнежевини Србији од 1858. до 1869. године, у: Наука и слобода, књ.9 том 2/1,Међународни тематски зборник, Пале, 2015, 27-39.  M14  

  ISBN 978-99938-47-67-0 ; DOI 1O. 7251/ZRNSFFP0915027P

  COBISS.RS-ID 5016856

   

  Божица Б. Младеновић, Мирослав Д. Пешић, На „Кућном фронту“- српкиње у Великом рату, у: Велики рат 1914-1918: узроци, последице, тумачења, Међународни тематски зборник, књ.1, Ниш, 2016, 511-522   M14  

  ISBN 978-86-7379-406-8; УДК 94(497.11)“ 1914/1918“ 355.1-058.65.055.2 (497.11)“1914/1918“

   

  Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу М34

       Мирослав Пешић, Настава националне историје од 1800 до 1918. године на   Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, у: Наука и савремени Универзитет, књига резимеа са научног скупа, Ниш 2011, 207-208. М34

  • Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Развој либералних идеја у Кнежевини Србији од 1858. До 1869. године, у: Наука и слобода, Зборник радова, Пале, 2015, 27-39.

  ISBN 978-99938-47-67-0 ; DOI IO. 7251/ZRNSFFP0915027P (М14)

  Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Развој либералних идеја у Кнежевини Србији од 1858.до 1869.године,Наука и слобода, 16-18.мај 2014.године, књига резимеа, Пале 2014,154-155. M34

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

        Мирослав Пешић, Нејединство међу устаничким вођством узрок пораза на Каменици 1809. године, у: Бој на Чегру у историји и традицији балканских народа, Тематски зборник радова, Београд 2010, 152-163. М44

  ISBN 978-86-7005-084-6; COBISS.SR.ID 182018572

  UDK 94-355/359 (497.11)

      Мирослав Пешић, Ратне операције устаничке војске на јужном делу ратишта од 1806 до 1809. године, Зборник радова, Ниш 2012. године, 173-187. М63

  ISBN 978-86-7379-239; COBISS. SR-ID 190119948

  УДК.94 (497.11)“ 1806/1809“, 355 48(497.11)“ 1806/1809          

  Мирослав Пешић, Настава националне историје од 1800 до 1918. године на Департману  за историју  Филозофског факултета у Нишу, у: Криза и перспектива знања и науке, Тематски зборник радова са међународног научног скупа, Ниш 2012, 279-288. М44

  ISBN 978-86-7379-265-1; COBBIS. SR-ID 194768652

  УДК 371.3:94 (497:11)“ 1880/1918)“: 378(497.11 Ниш)

  • Божица Б. Младеновић, Мирослав Д. Пешић, Југоисточна Србија у првим годинама српске револуције (1804-1806), у: Српски народ на Балканском полуострву од 6. до 20. века, Зборник радова, Ниш, 2014. М63)

  Удк 94(497.11)“1804/1806“

   

  Божица  Младеновић, Мирослав  Пешић, Други Балкански рат у мемоарима Павла Блажарића, у: Историографија и савремено друштво, Наука и савремени Универзитет 3, Тематски зборник радова, Ниш 2014, 9-19.  M63     

  ISBN 978-86-7379-346-7

  Удк 94(497.11)“ 1912/1913“

  355:929 Блажарић П.

  COBISS.Sr-ID 211223564

   

  Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Делатност Светоникољског одбора на доношењу устава из 1869. године, у: Државност, демократизација и култура мира, Наука и савремени Универзитет 4, Тематски зборник радова,Филозофски факултет Ниш, Ниш 2015, 33-50. M63

  ISBN 978-86-7379-391-7

  УДК 94(497.11)“1869“

  342.4(497.11)“1869“

  COBISS.SR-D 219502604

  Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Политичке групације у Кнежевини Србији за време Намесништва од 1868.до 1872.године, у: Друштвене науке и савремени свет, Наука и савремени Универзитет 5, Тематски зборник радова, Филозофски факултет Ниш, Ниш 2016, 259-269.  M63

  ISBN 978-86-7379-429-7 Удк 94:323(497.11)“1868-1872“

  321.64(497.11)“1868/1872“

  329(497.11)“1868/1872“

  COBISS.SR-ID 227295500

  Мирослав Пешић, Делатност уставотворног одбора на доношењу Устава из 1888. године, у: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, Наука и савремени Универзитет 6, Тематски зборник радова, Филозофски факултет Ниш, Ниш 2017, 259-271.   M63      

  УДК 94 (497.11)“1888“

  ISBN 978-86-7379-466-2

  COBISS.SR-ID 251938828

   

   

  Милош Ђорђевић, Мирослав Пешић, Српска народна милиција на Аустро-Турској граници (1718-1739), у: Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: Друштвено-економски и политички аспект, Тематски зборник од водећег националног значаја, Врање 2018, 35-46.  M45  

  ISBN 978-86-80653-11-2

   

  Мирослав Пешић, Милош Ђорђевић, Политичка делатност Николе Пашића у оквиру социјалистичког учења Светозара Марковића, у:Наука и савремени универзитет 7. место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, Тематски зборник радова, књ.2, Ниш 2018, 149-159    М63 

  UDK 32.929 Пашић.; 32.929 Марковић

  ISBN 978-86-7379-487-7

  Мирослав Пешић, Конзервативци на власти у Кнежевини Србији . Покушај увођења парламентарног система владавине (1873-1875), у: Наука и савремени универзитет 8, Савремено друштво и наука, Тематски зборник радова, Ниш 2019, 231-240  М63  

  Удк 94(497.11)"1873/1875"

  321(497.11)"1873/1875"

  ISBN 978-86-7379-516-4

  Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Заседање Народне скупштине у Крагујевцу и доношење првог закона о слободи штампе 1870. године, у: Наука и савремени универзитет 9. Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама, Тематски зборник радова, Ниш 2020, 81-92  М63  

  УДК 94(497.11)"18";070

  ISBN 978-86-7379-553-9

   

   

Poslednji put izmenjeno petak, 30 april 2021 11:25