Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.05.2021.

Biljana Radovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.09.1973.
 • Mesto rođenja: Novi Sad
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: Doktorat odbranjen 2015.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  1. Прилози методологији и филозофији науке, Издавачки центар Филозофски факултет Универзитет у Нишу, стр. 1-173, Ниш 2020.

  ISBN 978-86-7379-538-6

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.,,О гордости у светоотачкој мисли”, часопис Црквене студије, број 14,  Издавачи: Центар за Црквене студије, Ниш; Универзитет у Нишу; Центар за византијско-словенске студије; Међународни Центар за православне студије, Ниш 2017. стр. 51-62.      УДК 271.2-432.58     ISSN   1820-2446   http://www.crkvenestudije-churchstudies.org/index.php/template/14

  2. ,,Научна традиција”, часопис Радови Филозофског факултета у Источном Сарајеву: Филозофске и природноматематичке науке, бр. 18, књига 2, Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет, Пале 2016, стр. 57-72.     ISSN   1512-5858    УДК 101.3:001.5   DOI 10.7251/RFFP1614051R   https://www.ff.ues.rs.ba/arhiva-casopisa-radovi/

  3. ,,Koncept telesne komunikacije kod Hermanna Schmitza”, Filozofska istraživanja, godina 37, Sv. 3, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2017, str. 465-483.       UDK 165.62(045) Schmitz H., DOI 1О.21464ФИ37304   http://www.hrfd.hr/filozofska-istrazivanja-147-32017/

  4. Biljana Radovanović, Goran Ružić, (2019): ,,Heideggers Radikalisierung der kantischen Lehre von den mathematischen Schemata und der Zeit“, SYNTHESIS PHILOSOPHICA, 68 (2/2019)          pp. (457-473), Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo.UDC111(045)1  Heidegger, Martin doi:10.21464/sp34213,

  https://doi.org/10.21464/sp34213                                                                               

  5. Biljana M. Radovanović, Goran Ž. Ružić ,,FROM GIVEN TO CONSTRUCTED HUMAN NATURE“, FACTA UNIVERSITATIS Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 19, No 1, 2020, UDC 141.319.8 pp. 1-15  ISSN 1820-8495 (Print) ISSN 1820-8509 (Online)   DOI  https://doi.org/10.22190/FUPSPH2001001R 

  6.  ,,Филозофска критика атеистичког становишта Ричарда Докинса”, часопис Црквене студије, број 12,  Издавачи: Центар за Црквене студије, Ниш;  Универзитет у Нишу; Центар за византијско-словенске студије; Међународни центар за православне студије, Ниш; Ниш 2015. стр. 305-318.  УДЦ   299.3  ISSN   1820-244 http://www.crkvenestudije-churchstudies.org/index.php/template/12 

  7.,,Аргумент будућег знања и питање првенства при доласку до научног открића – становиште Дејвида Блура”, часопис Годишњак за социологију, број 12-13, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Ниш 2015. стр. 91-104. ISSN 1451-9739https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2015/godisnjak-za-sociologiju-1   

  8.   „Друштвена и теоријска основа обликовања научних чињеница”, Зборник радова са научног скупа Наука и политика (Пале, 22-23. мајa 2010) Посебна издања, научни скупови, књига 5, том 2, Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет, Пале 2011, стр. 217-229. ISSN   1840-2402        ISBN   978-99938-47-31-1      https://www.ff.ues.rs.ba/arhiva-zbornika/                                  

                                      

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. ,,Критички приступи учењима у оквиру филозофије науке”, зборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети (Бања Лука, 13. и 14. новембар 2015. године), Стање и перспектве истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама (2015), Универзитет у Бањој Луци Филозофски факултет, Бања Лука 2015, Књига 16. стр. 141-153.      ISSN   978-99955-59-80-9

  2.,,Наука, стварност, конструкција”, Зборник радова са научног скупа Наука и стварност (21. маj 2016.) Посебна издања, научни скупови, књига 11, том 1, Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет, Пале 2017, стр. 109-122.               ISSN 2490-4074  DOI 10.7251/ZRNS1701109R                  http://www.ffuis.edu.ba/index.php/n-ucni-s-up-vi/n-ucni-s-up-2016 

  3. ,,Експеримент и имагинација” Зборник радова с међународног знанственог симпозија Филозофија медија (Митологија и имагинација) 22-25. 09. 2016, Црес Свеучилиште Сјевер и Центар за филозофију медија и медиолошка истраживања Загреб, Удружење грађана ‘Млади грашак’ за уметност, културу, медије и друштвена питања (Београд) Естетичко друштво Србије – Секција за Филозофију медија, 2017. стр. 157-171. УДК 159.954.5-047.42  ISBN 9789537809515 (Sveučilište Sjever) http://www.centar-fm.org/

  објављено и у IN MEDIAS RES br. 11 ISSN 1848-6304 UDK 316.774:1 Vol 6, br. 11, 2017.   стр.1655-1667.             

  4. ,,Принцип херменеутичког круга и идеја о историјском контексту“, JEZIK, KNJIŽEVNOST, KONTEKST, LANGUAGE, LITERATURE, CONTEXT Tematski zbornik radova, Urednice: Vesna Lopičić Biljana Mišić Ilić, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, УДК 801.73,  стр. 65-79, Niš, 2020. ISBN 978-86-7379-526-3 https://doi.org/10.46630/jkk.2020 

  5.  ,,Проблем субдетерминације”, зборник радова са скупа Бањалучки новембарски сусрети (Бања Лука, 24. и 25. новембар 2014. године) Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва (2014), Универзитет у Бањој Луци Филозофски факултет, Бања Лука 2014, Књига 15, стр. 69-85.     ISBN   978-99955-59-68-7

  6. ,,Релативизам у филозофији науке”, Зборник радова са научног скупа Наука и слобода (Пале, 6-8. јунa 2014.) Посебна издања, научни скупови, књига 9, том 2̸1, Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет, Пале 2015, стр. 209–220.     ISBN   978-99938-47-67-0  DOI 10.7251/ZRNSFFP0915209R http://www.ff.ues.rs.ba/arhiva-zbornika/ 

  7. „Наука и друштво”, часопис Радови Филозофског факултета у Источном Сарајеву: Филозофске и природно–математичке науке, бр. 16, књига 2, Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет, Пале 2014, стр. 51-63.     ISSN   1512-5858     УДК 001:316 3    DOI 10.7251/RFFP1614051R  https://www.ff.ues.rs.ba/arhiva-casopisa-radovi/               

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.,,Лари Лауданов приступ у решавању проблема у науци и вредновању научних теорија”, Зборник радова са научног скупа Наука и савремени универзитет Криза и перспектива знања и науке (Ниш, 10-11. новембарa 2011.), Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Ниш 2012, стр. 31-49.  

  УДК 1:001 Laudan L;  167/168;001.5 ISBN   978-86-7973-265-1        https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2012/kriza-i-perspektiva-znanja-i-nauke                 

Poslednji put izmenjeno petak, 21 maj 2021 18:58