Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.05.2021.

Aleksa Popović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.09.1993.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u NIšu
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2017.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

     Милош З. Ђорђевић, Алекса М. Поповић, Глад као чинилац друштвене структуре на српском етничком простору у периоду раног новог века, Међународни тематски зборник радова „Психологија катастрофа, ванредно стање и њихов утицај на здравље“, Косовска Митровица 2021, 51-68. ISBN 978-86-6349-160-1

     Оливера Марковић, Алекса Поповић, Путовање као начин живота у српском друштву XVIII века: путујући војник и путујући учитељ. Пътят в културата на Българи и Сърби/Пут у култури Бугара и Срба. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2022, 101–114.

 • Radovi u ostalim časopisima:

    Милош Ђорђевић, Алекса Поповић, Српски митрополити и царски службеници као локална елита у Хабзбуршкој Монархији 18. века, Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Година IV, број 2, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2018, 47-59. ISSN 2406-1190 https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2017/balkanske-sinteze

    Милош З. Ђорђевић, Алекса М. Поповић, Потврда привилегијалних права митрополита Мојсија Петровића из 1727. године, Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Година IX/2 (2022), 29-37.

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2022/balkanske-sinteze-2-2022.

    Алекса М. Поповић, Између Пожаревачког и Београдског мира (Милош Ђорђевић, Краљевство Србија 1718-1739., Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2018, 231 страна), (Приказ), Noema – часопис за друштвену и хуманистичку мисао, Филозофски факултет у Бањој Луци, Бања Лука 2021, 129-134. doi: https://doi.org/10.7251/NOE2109129P

    Алекса М. Поповић, Најутицајнија фигура српског народа 1749-1768 године (Ненад Нинковић, Митрополит Павле Ненадовић, Филозофски факултет у Новом Саду, Историјски архив „Срем“, Нови Сад – Сремска Митровица 2017, 539 страна), (Приказ), Годишњак за социологију XVI/25 (2020), Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2020, 121-125.

  DOI: https://doi.org/10.46630/gsoc.25.2020

    Алекса М. Поповић, Мирослав Павловић, Смедеревски санџак 1739-1788. Војно-административно уређење, Матица српска, Нови Сад 2017, страа 451, (Приказ), Пешчаник, часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш, XVIII-19/2020, 183-186.

    Алекса М. Поповић, Нова историја и/или апологија империје (Pieter M. Judson, The Habsburg Empire. A New History, Cambridge Massatchusetts: the Belknap Press of Harvard University press, 2016), (Приказ), Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Филозофски факултет у Нишу, 1-1/2020, 61-64.

    Алекса М. Поповић, На месту сусрета два света.  Историографски осврт на књигу Вампири у Србији у XVIII веку. Књига и коментари (коментаре написала Марија Клеут; превела Николина Зобеница), „Службени гласник“, Београд 2018. (78 страна), Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, IX-1/2022, 47-50. ISSN 2406-1990; https://doi.org/10.46636/bs.1.2022

     Љубиша Митровић, Алекса Поповић, Историјски и социјално-структурни аспекти студентске побуне `68 и улога прозелитске левице, Политичка ревија. Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику, Број 1/2019, Год. (ХХХ) XVII vol.59, Институт за политичке студије Београд, Београд 2019. 11-21. ISSN 1451-4281; https://doi.org/10.22182/pr.5912019 http://www.ips.ac.rs/rs/magazine_editions/politicka-revija-1-2019/

   Славиша Д. Недељковић, Милош З. Ђорђевић, Алекса М. Поповић, Источно питање и фактори интеграције српског народа 1774-1807 године, Лесковачки зборник (Издање Народног музеја)  62/2022, 73-90. ISSN 0459-1070; https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.073N

   Алекса М. Поповић, Оливера С. Марковић, Типологија и тропологија затвореног простора у Мемоарима Симеона Пишчевића, Исходишта-Originations 8, Темишвар-Ниш 2022., 207-221. https://doi.ort/10.46630/ish.8.2022.14

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2022/ishodista-8-2022

       Aleksa M. Popović, Traces of Serbian National-Ecclesial Autonomy in the Habsburg Monarchy in Several Documents from Bačka at the Time of the 1730s Uprising, Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psichology and History, Vol. 22, №1, 2023, 59-68. https://doi.org/10.22190/FUPSPH2301059P. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/view/854. ISSN 1820-8495 (Print); ISSN 1820-8509 (Online)

     

     Алекса М. Поповић, Улога православних трговаца у интеграцији српског народа током XVIII века, Лесковачки зборник (Издање Народног музеја)  63/2023, 65-78. Лесковачки зборник (Online) = ISSN 2955-9952ISSN 0459-1070 = Лесковачки зборникCOBISS.SR-ID 4022274; https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.065P; https://leskovackizbornik.rs/index.php/zbornik/article/view/147/163.

    Славиша Д. Недељковић, Милош З. Ђорђевић, Алекса М. Поповић, Прилике у централним областима Старе Србије крајем 18. и почетком 19. века, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, LI(4)/2021, 219-233.

    Алекса М. Поповић, Илинка Б. Мушикић Поповић, Једно писмо барона Енгелсхофена патријарху Арсенију IV из 1743. године, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, LII(4)/2022, 187-198. doi.10.5937/zrffp52-38789 https://drive.google.com/file/d/15EWlOiFjcY6xs0LpXjH1uzNq4GBzQ0ZE/view

    Алекса М. Поповић, Границе жељеног и ограничења стварности (Војин С. Дабић, Мала Влашка (Parva Walachia). Прилог историји српског народа у Славонији од XVI до XVIII века, Нови Сад: Матица српска, 2020., 236 страна) - Приказ, Баштина 32-56/2022, 565-567. https://iskp.co.rs/wp-content/uploads/2022/06/BASTINA-56.pdf; DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-36017.

    Алекса М. Поповић, Ктиторија „Немањића другог реда“. Драгана Милић, Манастир Морача, Институт за српску културу, Никшић 2021, (120 страна). Приказ, Иницијал. Часопис за средњовековне студије 9/2021, 256-259. ISSN 2334-8003; UDK 93/94. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=846

     Miloš Đorđević, Aleksa Popović, Formating of the Landscape along the Habsburg - Ottoman Borderline in the Kingdom of Serbia (1718-1739), Yearbook of the Society for the 18th Century Studies on the South Eastern Europe 5/2022, Landscape Design in South Eastern Europe in the Long 18th Century / Landschaftsgestaltung im südöstlichen Europa im langen 18. Jahrhundert, (M. Barӑmova, Harrald Heppner, ed.), 11-21. https://unipub.uni-graz.at/sog18/periodical/titleinfo/8487046 ; doi 10.25364/22.5:2022.3.

   

      Илинка Б. Мушикић Поповић, Алекса М. Поповић, Свестрани допринос мати Макарије спасењу и неговању једног од драгуља Косова и Метохије - манастир Соколица, Црквене студије 21/2024,  419-429, https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2024.21.21.27; ISSN 1820-2446; https://crkvenestudije-churchstudies.com/index.php/studies/article/view/1034.

   

   

             

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   Aleksa Popović, Olivera Marković, La tipologie et la tropologie d’epsace fermedans les Memoires du Simeon Piščević, Књига резимеа, (ур. Гордана Ђигић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу (Департман за србистику), Западни универзитет у Темишвару (Филолошки, Историјски и Теолошки факултет), Савез Срба у Румунији, Темишвар (Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији), Ниш 2021, 26.

  ISBN 978-86-7379-575-1 https://doi.org/10.46630/ksr.2021 https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2021/materijalna-i-duhovna-kultura-srba-u-multietnickim-sredinama-i-ili-perifernim-oblastima-knjiga-rezimea

   

      Aleksa M. Popović, La juridiction sur les diocèses orthodoxes du Banat dans la première moitié du XVIIIe siècle (1690-1739), Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима. Зборник резимеа, (ур. Лончар Раичевић, Александра, Бојанић Ћирковић, Мирјана), Ниш 2023, 24. https://doi.org/10.46630/krr.2023; ISBN 978-86-7379-632-1; https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2023/materijalna-i-duhovna-kultura-srba-u-multietnickim-sredinama-i--ili-perifernim-oblastima-knjiga-rezimea-2023.

   

     Алекса М. Поповић, Место светосавског култа у развоју српске народно-црквене аутономије у Хабзбуршкој Монархији 1690-1792 године, Александр Невский и Савва Сербский. Подвиг и святост в языке, литературе, культуре, истории. Сборник научных статей (Отв. ред. Ирина Владимировна Бугаева; Негош Манойлович), Москва 2023., 198-208. УДК 82; ББК 80/81; ISBN 978-5-00181-529-7.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

    Љубиша Митровић, Алекса Поповић, Путеви голготе и епопеје српског народа (1915-2015). Социолошко-историјске маргиналије, Век српске голготе (1915-2015). Тематски зборник међународног значаја, Књига III, Друштвене науке, (ур. и прир. Књигу III, Друштвене науке проф. др Урош Шуваковић; главни и одговорни уредник проф. др Урош Шуваковић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2016, 331-339. ISBN 978-86-6349-067-3; 978-86-6349-068-0 (за издавачку целину) https://drive.google.com/file/d/0BzVmKuYYMVVqb2oyX3RzWU94VmM/view

    Љубиша Митровић, Алекса Поповић, НАТО агресија на СРЈ у геополитичком контексту, Двадесет година од НАТО агресије на СРЈ – поводи и последице. Зборник радова са научне конференције са међународним учешћем (Београд 10. јун 2019. године), (Прир. Живојин Ђурић, Милош Јевтић), Институт за политичке студије, Београд 2019, 59-75.

    Алекса Поповић, Питања спорне области и арбитраже у Балканским ратовима 1912-1913. године, Студенти и наука, СТУДКОН 2, Тематски зборник радова, (ур. доц. др Гордана Ђигић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2017, 25-37. ISBN 978-86-7379-464-8 https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2017/studkon-2

    Алекса Поповић, Тема српских привилегија у домаћој периодици, Наука и студенти – СТУДКОН 3. Тематски зборник радова са научног скупа одржаног 10 новембра 2017, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2020, 245-257. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2020/studkon-3

    Алекса М. Поповић, Структуре српске црквенонародне аутономије у Хабзбуршкој Монархији 1690-1792 године, Научни скуп СТУДКОН 4 (Наука и студенти). Књига резимеа (аутори: Стефан Здравковић, Вања Цветковић, Бојана Пуцаревић, Љиљана Скробић, Ана Крстић, Јана Крстић), Ниш 2018, 52-53. ISBN 978-86-7379-488-4.

   

       Алекса М. Поповић, Контрола миграција и српско друштво Хабзбуршке Монархије 1737-1782 године, Социо-културни аспекти демографске репродукције у југоисточној Србији и могућности изградње пронаталитетске стратегије: Узроци и последице мобилности људског/образовног капитала и последице по садашњи и будући развој југоисточне Србије, (прир. Љубиша Митровић, Биљана Продовић), Ниш 2023, 201-210. https://doi.org/10.46630/sad.2023.

   

   

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 01 januar 2024 12:15